De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

279 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kw57d2s00w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT Nukc. lôfi 39- îaar» îi,liâ?às*a«ve,3.eteivesî,5S rm? KÏ.Ï?ÏMÎ* P&TiJiaT Zaîsrdail S 9 Aiiîïusiu ; 1917. PnUc S aa» riain A>* IN RUSLAND Sîlonwa onluston in st-retaraourg-WEENEN, 16 Oogst. — De « Reichspost » ttieldt onrechtstreeks uit St-Petersburg : De onlusten begonnen te St-Peter«burg opaieuw. Zondatr ontstonden ia verschaideae stads-kwariieren gehjktijdig bswegingea die door Leninittea zouden îcgericht geweest zijn. Eene aideeling kozakkea word bcschoten. V'aa aile kaoten kirimen gewapende lieden die tegen de soldaten optiaden. Het schletea duurde rerscheidene urea, De toestand in Sint-Petersburg îs opaieuw kritisch. De stellicg der vooiloopige regeering tchijnt op den duur oshoudbaar te zija. De Tzar verbannen. ST-PETERSBURG, 15 Oogst. — De voor-Snaligo Tzar en de keizerlijke familie zijn in den bacht van 14 Oogst in aile geheim caar eene oebekende plaats Tan bestemming orerge-bracht, die later zal bekend gemaakt worden. De overhreng'ng geschiedde wegens een besluit van de voorloopige regeering. De wetklieden- en soldatenraad werddaarom-îrent nic-t 2eraadplcegd. ^ BERL1JN, 16 Oogs». — Zooals aan het t Bcr-linfr Tageblatt » gemeld wordt, werden da Tzar en de Tzarin van Tzarkoje-Selonaar Podolsk in Sibeiie ovcrgebracht per bijzonderea treiu. Da docht€T3 van den Tzar drukten den wensch uit hunne ouders in de veibanning te volgen. ST-PETERSBURG, 16 Oogst. — Een offi-ciëele mededeflinç zegt dat aile berichten der dagbladea nopens de plaats, waarhoen de Tsar met zijne familie is overgebracht in den nacht Van 14 Oogst, uit de lucht gegrepeu zijn. Geen lid der regeering heeft den Czaar vor-Jt'ze'id. De overbrenging had plaats; in de vol-sirektsfe geheiinhouding. De beweegredenen daarvoor zweefden sedert hali Juli in de iucht en hebbea enkel miîitarische e-i politieke gron-den gehad. Hat besluit der voorloopige regeering, den gewezen Tzar en zijne familie naar Tobolsk in Sibarie te verbannen, werd genomen ora reden van het tegeu-revolutionnaire slreveu waarvaa de zetel van Tzarkoje-Selo was. Er werd bij de } ntfArKranfrinnr /-Isn AV.T»OP Wourii/Î4n I ~ ' — — ""O—a r>~ i — — ■ —- " ' •> — «— ALLBRLBI. Ds rais vaa jpoîncaré. BERLIJN, 16 Oogst. — Aan de " Ivriegs-zeitung » wordt uit Lugano gemeld: Hetsisuws der reis vaa Poincaré naar den koning Viktor Emmanuel, doet de vraag naar haar doal oprijzen. Natuurlijk zijn enkel vermoedens toejelaten. Men moet echter aannemen, dat het wïlHcht een voetstap van buitensewone beteekmis is en misschien in samenhang met de vredesnota van den Paus. Er wordt vermoedt dat Poincaré de reis fceeft aangevatom daa Koning van Italie te overtuigen van de noo'Jza'<e!ijkheid vrede tesluiten. KEULEN, 16 Oogst. — Uit Parijs wordt cnrechfstreeks gemeld : In de afwezigheid vaa Poincsré, die zich op het Italiaanîc'n front bevindf, heeft Woensdag het kabiaet, onder voorzitterschap van . Ribot, den rninisterieelen toestand besprokarc. Men besloot de poitefeuiile van liet b'okkade-ministerie den k-iiholieken «enator Las Jazes aan te bieden. Daar deze weigerde, zil Ribot de poriefeuiile aau cen ander katholiek parlemeats-îid aanbieden. Qraaf Czsrnia in Barlijn. BERLIJN, 15 Oogst. — De « Norddeutsehe Allgfmîins Zeitung » meldt : De basprekingen i tusscfcea den Rijkskanse'ier ea den Oosten rijkschen minister van buitenlandsche zaksn werden heden voortgezet en geëindigd ; graaf Czerr.ia ving de terir^reis aan. Ziju'.erblijf in Berlijn neoft geifgenfceid geven da hangande politieke en ekonomisetif rragea tusscfcen de leidende staatsmannen der verbondene rijkeu gîosdig te berpreken. In het oaderhoud vsn twee dagen is cîe ge-dachtenwisseling voort^ezet gcwordea, dis eer;ige we'cen geledea begonnen v^erd toen de Rijkskanselier te Weenen was en verderstijdens het oponthoud der twee Staatsmannen i i het groo;e hooidkwartier voortgezet werd. De sedert korten tijd herhaîlde sameakom-stsa bsantwoorddea' d3 waoschea vaa bsider kanten de gsmeenzime politieke opgaveu in vertrouwensvol samenwerken to regelen. De besprekiag der laatste dagen was gestaund op het voile vertrouwen ia den gelukkigen vooruitgang van dea oorlog en heeit da vol-komene eenheid der leidende Staatsmannen over de Rrondiijnen der te voigen politiek be-krac'ntisd. DïïfîSCHE BERICHTEN vasi heî G vont iioofdkwastier Tivosde Wuitsoh berioiit van 15 Oogst. BERLIÎN", lô Oogst fAvondbericht). Sterk afwisselsnd arti'.leriegevecht ia Vlaan deren, in Artesië, aan de Al-ne en bij Verdun. Tôt hiertoe slschts infanteriegevechten ten Noorden van Lens en ten Oosten van Cerny-en-Laonaois.la Roemenië hebb?n wij bij de vervolgiag in de gebergten en bij aan7allen ten Westen vaa Sereth, goeden vooruitgang gemaakt. Earsîa Duitaoh bericîiî. BERLIJN. 16 Oo^st. West*Ii|k krljgstosneei. Levers "an Icroonprins Ruppreeht van Beierin De tweede groote slag is in Vlaanderen begon-nen. Giïteren s'esg de artilleriestrijdaan de kust en tusschen den ÏJzeren da Deulo tôt buitea-gewone hevigheld en hield gedurenda de nacht onverminderd aaa. He !en vroeg ging hij tôt trommelvuur orer. Achter de ruurgolvingen gingen dan de Engelschen op eene frontbreedte van 18 km. tusschen Bixschoote en Wi'tschaete ten aanval over. De Engelschen rielen gisteren morgend in A rtîsië, tusschen Hulluch en Lens, met vier Kanadee?che divisies'aan. Na eene sterke vuur-voorbereidiag drongen zij in onze eerste steiliag en irachtten door het inzMten van frisscha krachten de inbreukplaats aan bside zijden van Lens te verdiepen. Volgens geroadene bevelen was hun doel groot aangelegd en bedoelle het 4 km. achter MENQBLWSRK.-18 Augustus 11917. • 105 De Zoon des Moordenaars — Ea voor wien offert gij u zelven op tudien ge, gelijk gij zegt ea uwe zuster her-haalt, onschuldig zijt ? Jos gaf geen antwoord. — Zoo gij de misdaad niet hebt gepleegd, wie heeft het dan gedaan ? drong mijnheer Trevor aan ; alsgij hierop niet antwoordt moct ik van de veidediging afzieu. — Gij zegdet daareven, sprak Jos ; dat aïs ik irsij schuldig veiklaarde, gij mij toch zoudt verdedigen ; nu, omdat ik zeg dat ik onschuldig ben en niet zeggen wil wie de schuldige is, zoudt gij van de verdediging «fzien. Dat komt toch niet overeen. — Maar ik moet toch uw vertrouwen hebben, mijn jongen. — Gij zuit nooit meer hebben dan ik nu gegeven heb. Ik Iieb u niet gevraagd mij te verdedigen.Ik bekoramer mij daar niet over. —Wçnscht gij dati opgehangen te worden? — Neen, zekeilijk met ; maar toch liever dan iats te zeggen, wil ik dit gevaar loopen. — Dit ' «onderling, sprak Mr Ttevor. Na eene > js ging hi> — Ik bemerk dat gij verondersteîd wordt dien man, Byres, gedood te hebbea, tei wijl niemand anders er bij was ; gij stond be-reid uit te gaan met uws vaders geweer en de getuigenis van den boschwachter beve3-tigt dat nij strooptet. >: Daav er nu geen bewijs tegen u is van moord met voorbedachtneid, is het niet onwaartchijniijk dat het geweer bij toeval is afgegaan, en dat gij, op dien ieeftijd nog een kleine jongen zijnde, zoo verschrikt zijt geweest door dit ongelulc, dat gij van angst zijt weggeloopen. Mij dunkt dat wij ti op deze wijze moeten zien te verdedigen. — Ik heb in het geheel geen schot op den r"an gelosl, sprak Jos. - Wie schoot dan het geweer af ? os autwoordde niet. - Rushbrook, zegde Mr. Trevor, ik Vieea uaC ik u van niet veel dienst kan zijn ; waarlijk, was het niet om de tranen u ver zuster, ik zou de verdediging niet op nij willen nemen. Ik versta uw gedrag n et, hetwelk mij ongerijmd toeschijnt ; uwe redenen zijn onuitlegbaar, en al wat ik ge-looven kan is, dat gij de misdaad begaan hebt en het geheim aan niemand wilt toe-vertrouwen, zelfs niet aan degenen, welke u zouden willen helpen. — # Mijnheer, denk van rnij wat gij wilt, antwoordde Jos, laat mij veroordeelen, en, aïs het zijn moet ophangen; wanneer dat ge-beurd is.geloof mij dan, als ik u verzeker op mijne ziel en zaligheid — ik ben onschuldig. » Ik dank u, mijnheer, ik dank u uit den grond mijns harten voor de belangstelling, welke gij mij betoond hebt, ik gevoel er mij zeer dankbaar voor, nog meer voor hetgsen gij van Mary hebt gezegd ; maar al zoudt gij hier eene maand blijven zitten, dan zoudt ge nog niet meer te weten komen dan ik u reeds gezegd heb. » — Na zulke verklaring is het nutteloos nog langer hier te blijven. sprak Trevor ; om wille uwer zuster zal ik u zien te verdedigen zoo goed als ik maar kan. — Dank u, mij nheer, voor uwe vriende-lijkheid ; ik ben u waarlijk innig dankbaar, antwoordde Jos. Mr. Trevor zag Jos eenen tijd lang ondeizoekend aan. Er was iets in zijn gelaat zoo helder en schitterend, zoooprecht en klaarblijkelijk onschuldig, dît bij diep zuchtend de cel verliet. Het on derhoud, dat hij daarop met Mary had, was kort ; hij legdo haar de moeielijk-heden uit welke voortsproten uit de hard-nekkigheid van haren broeder, maar verzekerde terzelfdertijd dat hij zijn best zou doen om hem te redden, ons front gelogeae dorp Vacd;l-,Ia-Vl.il bezetten. j Tijd9U3 verbitterde gevechten. die gaosch den dag door duurden,hebben onzetroepïn opnieuvr, door teîenaanvallen, don ingedrongeoe' vijaad' tôt voorbij de 3= liuie oizer s're'lingen terug ga-worpan. De wiast dor Engelschea isgtriag. la nieuwe aanvailea, die tôt 11-maal too herhaald werden, trachtte de vijand 's avonds nogmaals het eeluk naar zijnea kant te keeren. De vijan-delijko stormaanvallea zaktea vror oss front ineen. Zuiddijk Hulluch en westelijk Leas werd de aaavaller, die op aile plastsen van het sJag-, veld de zwaarste rerliezîa geleden had, afga-, slagen. 1 De Franschen ontplooidei bij St-Quentiir' 's namiddags bijzjndere leveadige vuurbedrij-viRh^id. Het eelukta hun door rond de 3,000' schoten, gericht op het center der stad, de pastorij in brand te schieten. Het vujir d;elde zich mede aan de Kathedraal, dis sedert 8,30 a.' 's avonds ia brand staaN Legerfront ozn den Dulttchan kroonprltis.' In het middendeel van de Chemin-des-Dames heerschte overdag levendige bedrijviîheid der arlilleriën. Na-îat de3 morgends eea opmsrsch mislukt was, hsdden 's avonds sterke Fraasche aanvailea op eene frontbreedte vaa ô kilomatera plaats. Deze aanvallen werden vernietuvd. De heen en weer golvende strijd woedde tôt in den. nacht. Wij hebben al onze'stellingen behouden. De vruchtelooze aanvallen hebben den vijaod vele offfrsgekost.'sVoormiddagsnamdeartUleriestrijd op het Noordelijk front vanVerdun ia hevigheid toe. De stiijd werd van Fransche z'jde niet met zooveel gewell gevoerd als den 12 en 13 Oogst. Osstel'Jk hp^ssisonssl, Lsger van den generaal-veldmaarschalk Prins Lenpold van Beicren. De toestand is onveranderd. LcfCerfront van tfsner. -overaie tterlsh. Josef Tijdensvervolgingsgevechten hebben Duitscha en Oostearijksche-Hongaarsche troeprn, verscheidene inalen den %veerstand gebroken van vijandelijke achterhoeden ia de bergen Zuiài waarts het Trodusuldal. Legergroep van genera&l-oeldmaarschalk von ilackensen Ten Noorden van Stravani en van Pancia hebben Pruische en Beiersche regimenten s tksesvol ta'rijko aanvallen van Roemenen ea versch aangevoerde Russische krachten afge-slagea. Aan de Sereth, werd de vijand die sich nog op dea Westoever geaes'eld hield, dooï krachtigc aanvailea onzer troepen, over de» stroom geworpen. 54 officieren, waaronder ook Franschen, 3500 soldaten, 16 kanonnem en meer dan 50 machiengeweren blevcn in onzs haodea» SSaceiloniaoh front. Niets nieuw3. Tvrssie Dultsob bsrloht van 16 Oogat. BERLIJM, 16 Oogst (Avondbericht). — Da vijandelijke aanvalstorm in Vlaanderen, die zich uitstrekt op eeno breedte van 30 kilometers, is verliesrijk gefaald. Slechts bij Driegrach'en, s an het kanaal van Ieperen en bij Langemark heeft de vijand plaat-selijke suksessea bekomea. Hier wordt nog gevochtea. , Van St-Julien. Noord-Oostelijk van Ieperen bij Waasten aan de Leie, is de vijand ovecal terug geworpen. In Artesië en bij Verdun, sterk vuurgevecht* la het Oostea niets vaa beteekenis. Officieele Oostsnrijksche bariohîati ; WEENEN, 16 Oogst. Oasieiiik krljgsiooneol Ten Oos'en van Marsesci wierpea Duitscae regitnentea den vijaad over de Sereth terug.!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes