De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

208 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 22 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 20 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw28913h0b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lit. %m É»flS ï Eimmmm ■ BêL LHllllili^liT $®bî»227 39® faar-. ©.D® Gpaov@»K©t©lvesî»ïS DE KLSINE PATRIOT Zoadag 33 enMaandag $ 3 Ssaîesnlseî' 191 T. Ps*i|§ 3 esaiistneni BU1TSCHÈ BSSIGHTÏS' van lie* Grosf Kooîdkwas êisr Sorsta iSnitsofr bsrloli!;. BERLIJN, 21 Stptenber. W©st@li|k krîjgstoonsel. tieeerseankroonprins Rupprecht van Baieren De troepen van het 4°legor,strijdend onderhet bevel van den voe'volk-ge :eraal Sixt von Arnim, hebben met gOïd givolg den eerstevs dag door-vvotsteld van den d =rden veldslag in VI lauderen. Indien de bedri.ivigheid cer artillerie binnea de laa ste dagen leeds eene groote ontplooiing van Engezsche krachten liât voorzien, vormde de tusschenkonist eu de samentrekking der be-drijvigfieidsmiddelen, welke den 20 September door den vijand op een front van omtrent 12 kilometers, werden in 't gelid geb acht, evea-Vvel een maximum. VY orafgegaan door esne verschrikkelijke vlaog gerxhutvuur ?uitgespuwd door da kanon-tienen demijawerpers van allcn kalibtr,zijn,ten tninste negen Engelsche divisies, waaronder yerscheidene Australische, 's morgenâs tôt den Etormlcopaanrai vooruitgerukt, — verscheidene toalen gcs'eunddoor geblindeerde automobielen enjammewerpers,—in desmaileaanvalsstrooken tusschen Langemsrck en Holiebe'tte, Le a an val voerde den vijand, r.a een voor beide partijea golvend, wisselend gevccht tôt Dp 1 kilometêr dieptsinonzeverdedigicgsstrdok; fie iegenstrever wieip zich bijwijlen vooiuit in fie richtirg van Passchendae'e en Gheluveld. Ten Westen van Passchendaele, werd hij ftclverui'.geslagen door enzen tegenaanval. Ten Ncorden van den weg : Meensn-Ieperen, bleef een deel van htt terre n in zljne haaden. In al de andere sektors vau het oorlcgsveld, Werden deEcgelschenmetde grootste verliezen, tôt lar-t in den namiddag, achteruitgeslagen, Ûanfc i.îj den hardnekk son en he'dbaftigen ktrijd onzer troepen, tôt in de ve'den der trcch-ters van ons gevechtsgebied, waar verderop jiieuwe vijandelijke renforttroepen, welke des Bvonds in den strijd werden gemengJ, er niet in lukten terrein te xvinnen. Aide loKaliteitea ge-Kg.^n in het gevechtge'oied, zijn in onze macht. Dezen morgend hebbsn de Engelschen tôt nôg toe het gevecht niet hernomen. Net gelijk in de vorige gevechien welke in Vlaanderen werdan geleverd, hebben onze soldaten an hunne over-tten zich waarlijk zelven overtroffen. Bijdeandore legers van het westelijk front, bij die van het oostelijk front en in de Balkans, vallen er geene bijzondere gebeurtenissen van tel of van eenig aanstippenswaardig belang te rerrnelden. Twaeas Dultsch berloht BERLIJN, 21 September (Avondbericht). — In Viaanderen steeg in den naniiddag het artilleuegevecht ; 's avonds plaatselijke infante-iiegevechten,Op den lïnker Duna-oever door'oraken onza troepen ten Noord-Westen van Jacobstadt de Russiacbe stellingen. Tôt dusver worden over de lOCO gevangen gemeld en werden talrijke l;anonnsn buitgemaakt. Ten Westen van fcei Ochrida-meer (Mace-âonië) mislukte een aarival.van de Fianschen. Officielle Oosîenrijksche bariehlsn WEENEN, 21 September„ Een Italiaansche aanral tegen onze Lief-~telling werd door de dappere bezettiatf met de voor--treft'elijko medewerking van de artillerie in ■handgeineengevecli e.i af^eslagen. Benevens ongehoorde bloedige verliezen ver-Joor de vijand yier officieren un meer da'i 100 raan «an gevangenen. Anders op al de krijg<;tooneeien «oene byzoadere gebauiteuissea. i 0e oorSoj ra liât Oastan. Turksolx bdrioht. KONSTAMTINOPEL, 21 Sisptecaber. — fAmbtelijk bericht van 20 September) Aan het Kuikasus'ront werden oudernemingen van steike vijandelijke patro ljen afgewezen, Anders ni :ts gewichtigs te me'den. Bulgaarsob berlobî. SOFIA, 21 September. (Ambtalijk bericht vaa 20 September). laaoadoaisch front : Aan de Cerna-Stena en ten Noordan van B.tolia ma'ig verstrooiïngsvuur. In de Cerna-bocht afwissslend onderbrokea en levoadtg geschut- en tnijnenvuur. Tamelijk lereodif arriUerievuur, tusschen Wardar en Doiran. Aan de Noordhelliag vac de Brtischa Piatiioa werd eene bsredens En^eischa afdoeling in de nabijheid van het dorp Ak-Budalik door vuur verstrooid. Wij maakten eeaige gevangsnsn. Aaa'toverige f ron t z w ik ge v clvb jdrij vigheid. Rumaeiiach froaî ; Ten Westen vaa Isaccea spaarzaam gesebut-vuur.Ds varsiaêrpis daikbe3i§à-oori9|. BERLIJN, 21 Sepfember (OEEcieel). — Onze onderzeeërs hebben opaieuw 20.000 scheepstoa in den Atlan'ischan Ocïaan tôt zinken gobracht. Onder de in den grond gebôorde schepea bevonden zich twea groote bewapende schepen, aisook een vrachtscnip zwaar ge'aden, waar-schijnlijk met amrauni'ie, welke in den grond ga-boord werd te mi Jdon vati eea zwaar en sterk eskort. " 0a Pais sa il frada. Da'tsob© aaîwoorâaota aaa SsaH. '/aâar BERLIJN, 21 September: — Het Duiische antwoord op de Pauzelijke vredesnota luidt als volgt : Hesr Kardinaal, Uwe Eminencie heeft da voorkomeedheid gehad aan Zijne Majesteit den keizer en koning, mijnen a'iergonadigsten heer, met uwschrijven van 2 dezer maand, een vertoogachrift van Zij'ne Heiligheid den Paus over ta maken, wàatia Zijii!? > Heiligheid vol komtner over de ver-■woestia en^van den wereldoarlog esnen drin-genden vredesoproep richt aan de staatsopper-hoofden der corlogvoereado volkeren. ' ■ Zijna Majesteit, de Keizer en Koning heeft zich gewaardigd mij kennis te geven van het schrijven van uwe Emiaeûcïe, en mij opdracht gegeven hetzelve ta beantwoovden. . Sedert geruimen tijd volgt Z.jns Majesteit met met Inoge achting en oprechtc; daakbaarhsid de bemoeiïri.4en van Zijne Heiligheid, strekkende om in den geest van ware onpartijdigheid het lijden van den oorlog in de mate zijner krachten telenigen, ea liât einde der vijandslijkhsden te bespoedigen. De Keizer ziet la den jongsten voetstap vaa Zijne Heiligheid een nieuw bewijs van edela menschlievende g-îzindheid, en uit den vurigea wenscb, to'; heil van gansch d-2 w.°reld, dat aan den Pauzelijken oproep sukses moge beschoron zijn. Het strêven vaT Paus Benadiktus XV, to': het banen van den weg tôt oene overeenkomst onder de volkeren kon met zooveel te mesr zeke'heid i leken op eene sympathische opname, en eenen f overiuuden stettn van wege Zijne Majesteit, ) diar de Keizer sedert het in handen nemea der ^ re.-e-ri-ig, als zij >en voornaamsten en he ligsten ' 1 plicht Ueslt aaaziea, aaa het Duilscho volk ea ' aan de' wereld da zs^eningen van den vreda te bewarsn. In de cerste troonrele, bij deheropening van den rijkfdag dea 25 Juni 1888, be'oocdede keizer dat zijne liefde voos het Duitsche leger en zijne positis tegeno7er hetielve ham nooit ia d î ver-zoe^ingzouden brengea, aan het land de wel-dadeavan den vr:de te onttrekken, indien de oorlog niet door eenen aanval tegen het rijk of zijne DonIgenooten,voor onsee.ïeopgeirosgene noodzakelijkheid werd. Het Dui'sche leger zou ons den vrede be-! wareo, en indien dezelve toch verbroken werd, ; mêt esre voor dan terugkear van danzelren strijden. De Keizer heeft de belofte dis hij toen ; aflegde, gedurende eene zegs^iereade rage- ring van 26 jaren, zond;r acht te slaan op al!e aan-vechtitigeu en tentatias, door dadea gestand gedaîn. Ook in de krisis die voerda tôt den huidigen w-jreldbrand, was het stre;en van Zijne Majes-teii tôt op het iaatste oogenblik erna-^r gericht, o-n dsir strijd door vreedzama miJdelen bij te le^gen ; nadat de oorlog tegen zijnea wil en wensch was uitgebrokan heeft de Keiîer, in overeenstemming met zijne hooge bondgenoo-ten, het eerst de plechtige bereidwilligheid ga-toond om in vredesoaderhandelingen te treden. Acbter zijne majesteit stond in werkdadîgen wil tôt den vrede, het Duitsche volk. Duitsch-land zoekt binnen zijne nationale greazan vrije ontwikkeling zijner gessteîijke en stoffeîijka goaderen, en buiten het rijksgebied da oaver-hin"d-rde konkurencie met gelykberecbîigde en gehjkgeacUte naties. Een onbalemmerd spel der vreedzaam in da werald met elkander wedijvereude krachten, hadde tôt de hoo^ste volmaking der edelste menschengoedeien geleid. Eene onheilrolie aanaenschakeling der ge-be-artenis3 n heeft in hetjaar 1914 eenen hoop-voilen ontwikkelingsgan? jammerlijk onder-broken en Europa herschapen in een bloedig slagvèld. Ter waardeerin'g dar beteekenis, die aan het marifest aan Zijne Heiligheid toekomt, is de keiseriijka regeering niet in g breke geblev-en, de erin vervatte aanmaningen aan een ernstig en gawetensvol ouderzoek te onderwerpen ; de bijzondere maatreg-elen die z'j in en ,e voeling met de vertegenwoordiging van het Duitsche volk, voor de beraadslaging over, en da baint-■woording der openbare kwesties gctuigan ervaa hoe het haar ter harte ligt, in oversenstemming met de wenschen van Zijne Heiligheid en mat het vredesmanifest van dea Rfjksdag van 19 Juli van dit jaar, bruikbare grondslagen te viaden voor eenen gerachten en duurzamsn vrede. Met bijzondere sympathie begroet de keizer-lijke regesring de lei.iende gedachten van den vreiesoproep, waaria zijne Heiligheid op klare wijze zijne overtuiging te kennen geeft, dat in de toekomst, de stoffelijke macht der wapeas, voor de zeielijke kracht van het recht moat plaats maken. Ook wij zijn ervan doordrongen dat het kranke lichaam der measchelijke maat-schappij. slechts door eene versterking der zede-lijke kracht van het recht kan gezond worden. Daaruit zou volgens de meening van Zijne Hei'igheid, de gelijktijdiga vermindering volgon der strijdkrachten van aile Staten en cîe Instel-ling van eene verplichtende onderwarping der internationale betwistingen aan eei scheids-gerecht.Wij deelen de opvatting van zijne Heili<heid, dat b°pailie regelen en gewissezekerheid vosr eene geujktijdige en weierzijdsche beperking der bewapeaingen te lande, te water en in de lucht, evçnaL voor de ware vrijheid der hooge zeeën; de onderwerpen zijn,bij welker behande-liog, de nieuwe geest die in 't vervo'g de ver-houamg der statea tôt elkander beheerschen moet, de eerste veelbelovende aitdrukldng mofiton vinden. Het zou dan seffens, zonder meer noodwendig wezen, voorkom snde ;nfernationale m:eniuas-gesehtllan, niet door het op-.tel en der s'njd-krachten, maar door vraedzama m'ddelen, voor-* na.nelijk langs den weg van het scheids .ereent te laten besHssîn, welke hooge vredestichten.ia werking wij ten voila met zijne Heiligheid erken^.en. De keizerlijke regeering zal daarbij elk voorstel ondersteanen dat vereenigbaar is met de le^ensbelangen van het Duitscae rijk. _ Duitschland is door zijna aardrijk kundige liggiag ea zijne ekonoinische ncoiweudigheden als aaDgewezen voor het rreedzame vark er meî de naburen en het verdere buitenland. Geen volk heeft diensvolgons meer ab hst Duitsche vo'k reden om te wenschea dat in de plaats van den algemeenen haat e;i strijd, eea verzoenîijke en brjederlijk.e geeit, onder de naties zich zou do;a gelden. Wanneer da volkeren, door diea geest geleid, tôt hun heil zullen erken i hebban dat het geldt zich meer op vereeniging, dm op afscheiiiag in hunne betrekkiuge-i toe te leggen, dan zal het hun ^gelukken ook de bijzonde e nog opéna strijdvragen zoo te regeien, d-U aao el c volk bs-vredigende voorwaarden van bestaan worden gegeven, en dat daarmede een teragkecrea der grootg volkerenramp uitgesloten schijne.Slechts onder die vooruUz itting kan eea duurzama vrede gesticht worden, die de geîstelijke her-toenadering en het ekonomische heropbloeïea der msnscnelijke maa1 schappij beg'instisrd. Deze ernstige-en oprechte overtuigin ; moedigt ons aan tôt 'net vertrouwen, dat ook onze tegea-standers in de gedachten door Zijne Heiligheid ter overwaging voorgelegd, eenen ondergrond mogen zien, om oader voDrwairden die snct den geest der biÛijkheid en dea staat vaa Europa overeenstemmen, nader te treden tôt de voor-bareiding van eenen toskomstigen vrede. Gelieve Uwe Eminencie te aanvaarden... en?. MICHAËLIS. Aan Zijns Eminencie den Siaatgsekretaris vaa Zijne Heiligheid Paus Be .ediktus XV, den heer kardinaal Gisparri, te Rome. Haï antTtfoarâ vaa Ooafcsarljk-Hongavïë. Da antwoordnoïa van Oosiearijk-Hong trië luidt als volgt : Heilige Vader, Met den verschuldigden eerbiad en diep be-wogen hebben wij kennis genomen van dea nieuwen \'oetstap, die Uwe Heiligheid, in ver-vulling van het heilige ambt, U door God toe-vertrouwd, bij ons, en bij de ooperhoofden der andere oorlogsvoerende_ Staten heeft onder-nomen met het edel inzic'nt, de zwa rbeproefda volkeren te voeren tôt eene overeenkomst, die hun den vreda wederschenkt. Met eea dankbaar hart ontvangsa wij dia nieuwa gift van vadarlijke bezorgdheid, wjarvaa Gij, Heilige Vader, steeds aan aile -voUeren zonder oaderscheid blijken geeft en begroetea wij uit het diepste onzer ziel den vermanings-oproep door Uwa Heiligheid aan de regeeria* gen der oorlogvosreade volkeren gericht. In den loop vaa dezen gruwzamen oorlog hieiden wij steeds tôt Uwe Heiligheid het oog gericht, als tôt de persoralijkheid, diekrachtens hara boven het aardsche reikenie zendingj ca dank aan hare hooga op ;atting der haar opge-legde plichten, hoog boven de oorlogvoeread® volkeren staat en ontoagankalijk voor allen beïa-vloeling, eenen weg kondet vindea, die zou kunnen leiien tôt verwezenlijkiag van onzer eigenen wansch, namelijk het biibrsngea van eenen duurzamen, voor aile partijea aervollen vrede. Sedert het bestijgea van dentroon oazer vcor-vaderen tea voile bawust vaa de verantwoorde-i ijkheid dia wij met betrekde oas toevertrouwda

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes