De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

207 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 06 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4t6f18wk3x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT %m. 117. 40'jaar. G.DeGraeve,KetelvesMS DE KLE1ME PATRIOT Woensdag 9® Mai 1918 Pri|s 3 centiemea DÏÏITSCHS EZEICHT£N van het G root Haoftlkwartler Borate Buitsoh bsrioht. BERLIJN, 18 Mei. Wesielijk Krîjgstooneel. Op da gerechtsfronten werd da codurende den 4ag zwakke Reschutbedrij vighoid voor het in-wliender duisternis levendiger. HeVig vernie-ImgsTUur duurde gedurende den nacht yport. I VerkenningibedrijYigheid voerde namelijk in I de streek van Lassigny tôt hevige gevechtan I vin man tegen man. Herhaaldelijk werden er I geranganen binnengebracht. Gisterea werden er 16 vijandelijke vliegtui-I gui en een kabelballon neargeschoten. I Tweodo Dnitaoh berloht van 18 Mei. BERLIJN, 18 Mei, avondbericht. — Van do I ltrijgstooneelen niets nieuws. Eerst» Dnitsob berloht. I BERLIJN, 19 Mei. Westelljk krilgstooneel. I Ten Westen van Hulluh vie! de Engelschman I toet verschillende afdeelingen aan. Onder zware ■ Yerliezen werd. hij teruggeworpen. I Voor het overige bep?rk-te de voetvolkbedrij-I rtgheid zich tôt verkenningen. I fieop de gevechtsfroaten tôt 's morgeiids voort-I iurende levendige geschutbedrijvigheid vermin-I dtr4fi in den voormiddag et» werd tegen avond I wederom levendig. Tusschen Atrecht en Albert I Wasdevijand bijzonder bedrijvig; onze baUenjen I lagen hier l-.erhaaldeltjk onder he-vig vuur. I BERLIJN, 20 îvlei. — In het Kemmelgebied I Tftrd de geschutsbedriivi>?heid 's avonds en ■ l«gen middernacht veel heviger. Heden morgen I ontwikkelden zich daarhevigegeschutgevechten. ■ Ook op de overige geveshtslinit-s werd de be- ■ drijvigheid herhaaldelijk levendiger. Op den ■ nid lijken oever van de Ancre viol do Brit ■ (morgens met groote strijdkrachten -aan. Hij ■ drongin Ville-sur-Ancre binnen. Pogingen van ■ taYijand om in het Ancrô-dal verder op to ■wbken mislukten. ■ Een herhaaldelijk op Merîancourt onder-■toaien aanval zakte vôôr het dorp bloi'.di-ï inesn. ■ Op verschillende punten van het front werden ■ çngelsche en Fransche verkenningsaaa vallon ■ «tfeslagen. In de gevechtsn op het terrein vôôr ■tee stellingea en bij een suksesvolle oader-■îeniing ten Noordan van St-Mihiel maakten wij ■jevangenen. Gedurende den laatsten nacht wer-■«jden, Dover en andere Engelsche kust-■TOdeîisuk,s8Svolmet boromen bestookf. I îweade Duitaoh bariaht van 19 Mol. Bb^RLIJN, 19 Mei, avondbericht. — Op d;n ■vr k'eu oever van de Ancre zakte een Engel-■;;„e,Redeelta aanval voor Malancourt onder ■ oedige verliezeu incen. (Oorlog in hst Oosten. ■«rkashoborlohtan : ■pTOANTINOPEL, 18 Mei. - Aan het Bleri hi«r en daar opflakkerend artil- ■ j'eIUur- Levendig patroeljenbedrijvigheid op ,Mtolijken Jordaan-oever. Op gansch het Mésopotamie en aan de Tigris zijn rug-Bw~;Sc « vijandelijke bewe,;ingen waarge- ■ , • Anders niets van beteekenis. ■«^aaraohc bsriohtan. Bficv ï'^sr18 Mai. — Aan hst Macedonische Hini'iA^k^°°^îen B tolia,weierzijd»ch levendig ■Wadfi"^drijvigheid. Inde streek van Mogleaa Bî'tiavn ,T1ja.ndeliijïe aanvalstroepen, na artrl-■tg2 VA? ere'd'ng to,;en onze posten bij Kukii-■%liM.ittlîte ^fflen. Zij Wilde», ondec zware ■WardarVe,ruggeslasen. Ten Oos en van de I 11 ' dij het dorp Matachukowo on- het Krat- dal verstroolden wij vijandelijke verkenners-groepen. Ton Zuiden v^tn Doiran nam het vijandelijk artillerievuur sterk toe. OP ZEE LONDEN, 13' Mei (Officieel). — Een Engel-sche torpedojager is op 14 Mei getorpedeerd gewordea en gezonkeu. Tweo man werden door de ontploffing gedood. AMSTERDAM. 20 Mei. —• Naar het « Alge-meea Handelsblad » bericht is de stoomboot «Foie» voor dea Belgischen Voedingsdienst varende op zijne reis v*a New-York naar Rotterdam op 18 Mei ia den morgen op eene mijn gestooten en gezonken. Hij had eone lading geïst aan boord. Over het lot der man-schappen is niets bekend. Officieels Ossianrijksehe berrchten WEENEN, 18 Hei. — De Italnansthe vor-kennersbedrijvi^heid aan het Zuid-Wêstffont is-voûrtdurond levendig. De govechten tusschea de Osum en de Deroli worden voortgeset : Gebeurtefiissen op Zea. Een oaaer duikbooten, betelhebber Igtiie-scheepsluitenant Holule, heaft op 14« Moi vôôr Valona eanen grooten Engelsche destroyer door een torpedoboot, tôt zinken gebraolït. WEENEN, 19 Mai. — De langs beide kanten outplooide verkenningsbedrijviaheid roerde aan het Westelijk Tiroolsch front en ia het Vicenti-nisch gebergte totgunstigafgeloûpeSn gevechten. Ten Oosten van de Monte Persika werd de vijand tweemaal in govechten vati man tegen man teruggeslagen. In Àlbanië verflauwden de gevechten. Wij hebben van de aanvaUers ongcv-cer 100 gevaa-g«ren en eenige machiangeweren genomen. Oirlff ia Mi\è e» ia Ff»alrijl. franaobs bsriohtan. PARIJS, 17 Mai. — Tijdens den nacht hevige beîchioting in de streek varf Hailles. Bij, Mesnil St-Georges slee.;en wij een vijandelijke haad- f aep af en namsn gsvangenen. In de streek ten uidon Canny-sur-Maté drongen onzer afdeelingen op twee punten in de vijandelijke lrnies en namen ongeveer 40 gsvanganen. Op den liDker oever van do Oise, mislukte door ous vuur een vijandelijke poging op onze voorpors-ten in den sektor van Varennes. Op hôt overige front rustige nacht. PARIJS, 17 Mei, (Avondbericht). — Buiten de gewone wederzijdsche artilleriebedrijvighiid op het front ten Nborden en ten Zuiden van de Avre, niets te tnelden. Sngrelaoh barlobt. LONDEN, 17 Mei. — Bij Menonvillers ten Zuiden van Arras werd voorgaande nacht eene vijandelijke strijdifdeeling verdrevëd, Tijdens dan nacht heerschte in het VoCaa-bosch en in den sektor ten Noorden van Hinges, langs weerskanten sterke artillerie'bedrijvigheid. Do vijandelijke artilleriewas zeer bjdrij vig tusschen Locon en Hinges oa in het Nieppe-bosch tôt aan Meter$n. In de nabijheid van Beaumoat-Hamel vosrden wij voorgaanden nacht een suksesvolle raid uit en nimoi eenige ge-van^enen. Heden vroe? werd e»,n vijandelijke post ten Noorden van Merris door. oazo troepen overvallen, zijne b^-zeaing gedood of rerjaagd. Buiten wederzijdsche artilleriebedrîfvigheid is er van de orerige frontdeelen; niets te: meldea. PARIJS, 18 Mei. — Hevige besehieting op verschillige panten vaa het front ten' Noorden en ten Zuide n van de A vre. Vijande'ijke handgrepan aas Main-de-Massiges en ten Nacrdsn. van Foar de Paris hadden gcenen uitslag. Oreiul elders ka'me nacht. PARIJS, 18 Mei. Avondbericht. — Taraeiijk levendig artillerieb3drij,vigheid ten Noorden vaa de Avre en in Champsrn». In da streek van Massiges nanaan onze patroeljes tusschen Lassigny en Noyon krijgsgevangenen. Twee vijandeîijke vliegtoesteiien werden door luchtafweer neergeschoten, het eene op 16 Mei ! en het andere in d m nacht van 16-17 Mei. PARIJS, 19 Moi. — Wederzijdsche artillerle-! bedrijvigheid in de streek ten Noorden van de ; Avre. Onze patroeljen, op verkenning in den ! «ektor van Hangard, namen krijgsgevangenen. Vijandelijke handgrepen in de richfing vaa de beneden Ailette, in Argonnea en Woevre, mis-i lukten onder on» vuur. Van onzen kant namen 1 wij tijdens een inval ten Oosten van Reims, : krijgSsrevangenen. Eldirs niets te mslden. PARIJS, 19 Mei, avondbericht. — Buiten afwissolende bedrijvigheid ten Noorden en ten Zuidttn vaa de Avre, niets te meldea. Vlees&hdieitsl vosr Groot-Oent TIJ0VBROB&Î.XNS van dan VSStSOOF LOKAAL I. — le week. 's morgends. 's namiddags Maandag : 1- 133- 136- 270. Dnisdag : 271- 405 406- 540. Wcansdag' : 541- 673 676- 810. - Donderdag : 811- 945 946 10S0. i Vrijdag : I0S1-1215 1216-1350. Zaterdag : 1351-1485 1486-1620. LQKAAL 2. — Ie week. 's morgends 's nanliddag Maandag r 4801-4190 4191-4380. Dinsdag : 4381-4570 4371-1760. Woensdag : 476-1-4950 4951-5140. Donderdag: 5141-5330 3331-5520. Vrijdag : 5321-5710 5711-5900. Zaterdag : 5901-6090 6091-6280. LOKAAL 3. - le week. 's'morgends 'snamiddagï Maandag : 9501- 9715 9716- 9930. Dinsdag : 9931-10145 10146-10360. Woens'iag : 10361-10575 10576-10790. Donderdag: 10791-11003 11006-11220. Vrijdag : 11221-11435 11436-11650. Zaterdag : 11651-11S65 11863-12147. LOKAAL 4. — 1° week. 's morgends 'g namiddags Maandag :■ 15501-15695 15696-15890. Dinsdag : 15891-16085 16086-16280. Woeasdag : 16281 16475 1-6476-16670. Donderdag : 16671-16865 16866-17060. Vrijdag : 170ol.-17255 17256-17450. , Zaterdag : 17451-17615 17646-17840. LOKAAL 5. — le weok. 's morgends 's namiddags Maandag : 21101-21150 21151-21300 Dinsdag : 21301-21450 21451-21600 Woensdag : 21601-21750 21751-21900 Donderdag : <#"• 21901-22050 22051-22200 Vrijdag : 22201-22350 22351-22400 23251-23350 Zaterdag : 23331-23590 23301-23630 LOKAAL 6. — le week. 's morgens '» namiddags Maandag : 25301-25765 25766-26030 Dinsdisr : 26031-26295 26296 26560 Woensdag : 26561-26S25 26826-27690 Doaderdas : 27091-27355 27356-27620 Vrijdag : 37621 27885 27386-28150 Zaterdag : 28151-28450 290:1-29255 LOKAAL 7. — F week. 's morgens 's namiddr,igv Maand*? : 32301-32680 32081-32860 Dinsdag : 32861-33040 330+I;-33220 Woensdag : 33221-33400 33401-33530 Donderdag : . 33531-3a7ô0 33761-33940 Vrijdag : 33941-31120. 34121-34300; Zaterdag : 34301-34480 34K81-3406Q. LOKAAL 8. — Ie week. 's morgens 's aamiddags Maandag : 38001-38235 38236-38470 Dinsdag : 38471-38705 387C6-38940 Woensdag : 38911-39175 39176-39110 Donderdag: 39411-39046 39647-39880 Vrijdag : 39881-40115 40116-40350 Zaterdag : 40351-40535 41251-41485 LOKAAL 9. — Ie week. 's morgens 's namiddagi Maandag : 4<501-44710 44711-44920 Dinsdag : 44921-45130 45131-45 H0 Woensdag : 45341 45550 45551-45760 Donderdag : 45761-45970 459U-46180 Vrijdag : 461S1-46390 46391-46500 Zaterdag : 46601-46810 46811-47000 LOKAAL 10. — Ie week. 's morsrends '» namiddags Maandag • î 50001-50220 50221-50440 Dinsdag : 50441-50660 50661-50ss0 Woensdag : 50881-51100 51101-51320 Donderdag : 51321-51540 51541-51760 Vrijdag * : 51761-51080 51981-52200 Zaterdag : 52201-52340 53081-53300 53001-53030 LOKAAL 11. — 1« week. 's moreens 'S namiddags Maandag r 56001-56105 56106-56210 Ditïsdig : 56211-58313 56316-56420 Woerisdaig : 564->li-56525 56526-56630 Donderdag : 56631-56735 5673fi-56840: Vrijdag : 56811-56945 56946-37050 Zaterdag : 57031-57155 57156-57260 LOKAAL 12. — le week. 's morgens 's namiddags Maandag' t 59501-59650 59661-59320 Dinsdag : 59821-599S0 59981-60140 Woensdag : ' 60141-60300 60301-60460 Donderdag : 60461.-60620 60621-60780 Vrijdag : 60781-60940 60941-61100 Zaterdag : 61101-61260 61261-61420 LOKAAL 13. — la week. 's morgens 's namiddags Maandag î 64501-64665 64666-64-830 Dinsdag : 64831-61995 64996-*5160 Woensdag : 65161-65325 65326 65490 Donderdag : 63491-65655 65656-65820 Vrijdag : 65821 65985 65936-66150 Zaterdag : 6S151-66315 66316-63480 LOKAAL 14. — le week. 's morgens 's namiddags Maandag : 68501 68710 68711-68920 Dinsdag : 68921-69130 69131-69340 Woensdag : 69341-69550 69551-69760 Donderdag :' G97il-69970 69971-70180 Vrijdag : 70181-70390 70391-70500 Zaterdag s 70601-70830 71301-71510 S T A D S lîl S U W S. — Intercommunale. — - Dezelfde artikett zooals voorgaande week zijr1 voor de gpmeentei| Geutbrugge, Ledeberg en St-Amandsberg voO krijsïbaar. — Tentbonstelting Saoerys en Antoon Kai? Papys. — Die twee kunstenaars te Deitize repi blijvencf (de eerste is kunstschilder ; de tweedo^ beeldhouwer) zullen In de Zaal Taéts, Zona» straat, alhier, hunne_ jongste werkoa tentoon* steHan- van af 18 Mei tôt 31 Moi. — Koepokinentinfcen. — In do tegenwoordîgi omstandigheden en tea eiade het uitbrekea oener «metziekte van pok-ken te vermijdea, if hotî noodzakelijk zich te laten inonten of hef^ ioenteiv. Openbare inestingen zullen plaats hebben de datums, uren ea ia d« lokalen hieroadef; aangeduid : Maand Mei. — Den Maandag 27*, te 4 uuf. \ Maaad JunL. — De Màaadaâoa 3°, 10e, 17° «t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes