De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

611817 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3f4kk97g1d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m- mr IWag 2 ea Mmhg S Jannari 19 f 8 H' g DE GENTENAAR=DE LANDWACHT ^rl|s per nmnmoF ? î? eentieoien. - ■■■■■.- DE ILEUS PATEIOT îupseîeatc Sent r&xe je* a A: IleteÉ DnMe imM , sas. VEF.0RDEKIN6 gïatr a iTead® kaartsix van h®t Baîkasag s'eiefi. • Hé; Verordeningsblad Nr 89 van 26 Novem-fter 1 -V5, wordt opgegeven. Vcor île kaarten van het Balkangebted gelden , jeoitaan alleenhjk de bepalingen der verorde-|0iig . ,r 08 van 26-10-15. Gect, den 22 December 1915. Der Etappeninspekteur, von UNGER, Generalleutnant. lit VERÔBDEÏÏÏNO. ibetreffendo de.verandering der verordeningen «angaande de aarmeiding van Rcvalleîi ®eren, gedateerd van den 20 VIII 15 v. BL Sf' 42, bîadz. 55. § I. In plaats van de inrichtiug voor krengbenutti-Sine te Thourout (Torhout) is er eene dergelijke fcrichting te Heurne bij Oudenaarde in werkiag. Bij d'-ze inrichting eijn in te leveren allé faerigeii van groote huisdierea (paardan, ezeiS, Biitilezels, muildieren, rundereu, kalvereu en gwijnen met uitzonderins>" van biggen). § 2. Gaat een der genoemde dieren dood of moet liet wegens besmettelijke ziektegedocd worden, 8oo moet hiervan aanstonds den bevoegden BURGEMEESTER kennis ge<;evea worden, die op zijne beurt dadelijk de naast bijsrelegen fftiilitâire post et van verwittigt. Deze brengt het •jtelcgrafisch of teleionisch ter kennis van de be-Voegde Etappenkommaadaatuur. § 3. Verplicht tôt aangifte aan den burgemeester ïijn ia de eerste plaats de eigenaars, dan ook de <*eeartsea es vleeschkeurders. Zijn er^ dieren jjas'orven surn kwade droes of mildontstekmg, o£ sijn zij gedood uit boofde van verdacht yaa besmettelijke ziekte, zoo moet dit bij de aangifte JWorden aangeduid. Bij h<?t afhalen van zuike kren/en moet er een getuigschrift van dea bevoegden Belgischen veearts worden aan toeg v-oegd. Verder mogen zj niet samen mat Ànd-îre krengen worden vervoei'd. De wagens Ifienea na zulk vervoer nauwkeurig te worden jjedesinfecteerd. § 4. , Ai'e krengen moeten met huiden worden âlgeîeverd. voor daae is door de be-'oegde Xomtaandanturen aan de eigenaars de door bev' i van 't Armce-Oberkomman io 4. in date 30. , 15. IV a N°958 bepaalde vergoeding door Daicdel van rekwisltiebons te betalen. In geyal de dieien aan kwade diocs cf mildontst -king gestorven zijn, wordt deze vergoeding ciot be-taald, omdat deze kren/en niet inogen geviid worden. § ©. , Vcor aile plaatsen in den omtrek der Etappen-tommandanturen Eekloo en Beernem v-rvoert de te Beernem gestationneerde wagen de kren-een aar Heurne,voor de plaatsen in den omtrek îiei Etappenkommandanturf.a Sint-Nikoîaas en JLokeren de wageu van Sint-Niklaas. Om die Tedea moetea de aang'ften daar worden inge-JÉienù. In de sndere Koramandaniur-distrtcten Îeschiedt het afhalen door de te Heurne voor- ;ar. .c zijnde wagens. MENGELVVERK. - 2-3 Januari 1916. 60 Een edel geslacht. Maar de gelecrde sclieea het niet te ver-Btaaa ; nog aîtijd hing zijn blik met onge-^einsde bfwondering aan Edmondo. Gelijk eea sombeie schaduw trad eene ia het ::wart gekleede ge.>talte achter Cosim® | TÔe Mediciszete!, met eenen grooteu goùden Jbokar.l op kuRSt«oigedrevenvoet itide ha.nd. —- Ziehier, edeie Medicis, sprak hij met «r.ene vreemde klinkende stem hier is de ri?a^kdien gij ge'ast hebt u te brengea. Moge God dien zegenen I Cosimo keerde zich om en eene uitdruk-king van bevreemding vertoonde zich op Eijne trekkea : het waatrouwen dat Pietro omirent het onheilspellend voorkomen van den nieuwen huishofmeester geuit had, Sloop hem eenen oogenblik in de ziel. Maar yetis in het iiaaste oogenblik schudde bij lachend het hoofd ea nam den beker uit de ha,,d van der, in eeibiedige houdir.g achter »em sta;;nde dienaar aan. Hij hief deu kost-fioren en gouden bokaai hoog omhoog, ©oodat bij straalde eu schilterde in den g:ans oer zon als duizend briljauten. • ~ Aan u, F:orei;ce, deze eerste dronk, aan uwe grootheid, aaa uwen voorspoed, aaa uv/en bloei tôt aan het einde der dagen 1 riep fcij met krachtige stem, en den kelk aan de lipt-en zettende, nam hij eenen voile i teug. Zoo duivelachtig was de biik, dien Saveilo Dp de Medicis vestigde, dat zelfs de wraak-borst van Neri eene angstige beklemd-gei-a Qudervoad. § 3. Krengen van kîeiue huisdîerea (acbapefl, h' ;eiten, enz.) kunuen ook worden afgel;éve;d. œ \Iaar eene vergoeding wordt er niet voor ge- ta jeven. *?; § ™« ai Overtredingen van deze bepalingen wordea Z( net ten hoogste 1000 Mark gel iboete of m<it vea soogste 6 we'ren hec'iteais gestraft. j-) De verordening in date 26, 8, 15 (Ns 42 van ■j V. BS.) wordt door deze buiten voege gesleld. G&at, 27 December 1915. Der Elapp 'ûinsp'ktetîr, | vi von UNGBR» « p: Generalleutnant. 112. ti B1KENDMAKIIS betraSeade bat hondsa vesmarV-taa. ;r Aacgezien de moud- en kiauwzeer ta LOKE-REN uitgestorven is, magea de veemarkteu j-, aîdaar weder plaatsvindea. Evenzoo worden ia bijzonderû af-laitiags- -m?.atregelen voor de gemeento SI N A AI ia 't distrikt van boveageaoïmde Komaïaadantuur n weer opgeheveu. ° Gent, den 2T December 1915. Dsr Etappeninspektear, d ven UNGRR a Genera'leutn.mt. i —I M I IIIMI tlÉilFWil ■ LANDBOUWERSBOND va« QOST-VLAANDEBEN. ! E Yerecadering van den 3i December iqïS. ! M. MAENHAUT.~Het Provinciaal Bestuor 'f heeft de vragen van M. de Giie.iinck oader- k zocht en er op geantwoord. M. De Caluwe heeft eea voors-el gedaan jj tôt wijziging der wijze van verdeeî; van veevoeder, dat voorste! is aan hst Provin- s ciaal komiteit overgemaakt. We hopen t'ai v het zal aangenomea worden, s M. de Ghellinck was rais als hij meande dat St-Nikolâas bij het Provinciaal komiteit i van Gent aangeslotea is ; het is aangesiotea bij Antwerpen. j Sommige misbruiken door hem aac:-e- a haaîd zijn echt be von den, andereongegrotid. c Voortaan zullen wij niet mecr toe'aten dat hier in het openbaar kiachten gedaan a worden, kiachten zijn schriftelijk aaa ons r te overhandigen. Dat ten einde geene o n aa a g e n aa mh e d e-a j te veroorzakea aa i personea die van aile g schuld viij zijn. c Er zijn personen die te ïicht klappen. j Gaeïî kiîeaws. — Het Nationaai Korai-teit zal voortaan goheei den onderstaad batalen voor de werkeloozen — de gemsen- t ten zallea voortaan geentiendemeer moeten Storten. r Nochtans mogea de gemeenten de werke- î loozen bezigen voor gemeentewerke^. 't Is dus een koek voor de gemeentea. Maïs, gs'ais. — Verdeeling naar ge- l woonte, doch de hoeveelheid is kleiner, 270 j en 350 ton. Nogmaals hief Cosimo den bokaa! op ; i maar hij bracht hem niet aan de lippen. Hij i giug de treden der tribune af en schreed naar de plaats, waar de meesters der zang- j kunst zich bevonden, die bij zijne riadering , eerbiedig opstoriden. ] Hij tiad op Ed'r.ondo Bernardelii toe ea î mer vaderlijke liefde de haad naar hem ait- ; strekkende t — Te uwer eere, Edmondo Bernardeili, > de tweeds dronk, sprak hij ; ik breng u dien j in naam derrepubliek, die, trotsch op harea < dicîaterlijken zoon, z'ch zelve vereert ia zijne eer ; n drink ik toe, doe mij, volgeas oud ge- ! bruik, bescheid met het overige, Hij nuttigde een paar dnjppels, dan re:kts hij den bokaai aan den minaestreel. Oader het gejuich der aanwezigen, naam Bernardeili dea beker uit de haad van Medicis aan. — Edmotido, driuk niet !... Half gesmoord, als de kreet eeas ster-vende, kloaken deze wootden door d? lucht: maar bet uit duizenden kelea waerklinkeaa gejubel oyerstemde de waatschuwing vaa Diotisalvi Neri, die a des om z'ch heea ver-getende, in zijne groote ontitelteais slechts aan de ingeviag zij us hartea gehoc zdamd had. Te îaat ! Bieek.rnet het angstzweet op h^( voor-hoofd, aau al zijne ledea bevende, zag hîj , hoe Edmondo den noodioitigen beket ■ aar den mond bracht. Het scheea hem toe, aisof de meesterzauger ietsdaatbij segde, vira it andermaal barsttea de toehoordeis in iuid gejubel los, Maar zijn ooe was doof ea zijne keel als dichtgeknepea ; ailes vvat hij zar sa wat er voor h an omgiug irwam hem voor als een zware, benauwde droom en hij moest aiçh zelvea het grootste gevveld&aadu.ea osa Ammonïak-Sïlîî'îat. — Men verwacht . t 'm, — vo gens ge/:egd is, zu'ilen ;",tre::ge \ 6 aatregelen genomsn wordea, opdat het S s est wel oader de landbouwers ve deeld î orde. Eene waarborg zal geëischt wordea, sook de afteekening door de afaemers, r îoaîs vroeger is gezegd. 1 't Is enkel op die voorwaarden dat da g uitsche Overheid eeae hocveelhoid amo- g aksu'.faat vrijiaat. 1 Stadlîoak. — Eiken Vrijdag kan men ( i rauiea bekomen we'ke moeten ingevuld o.den om de inschrijving te bekomen van c rarders en veulens in het studbook. ( lie verzoek de drukpers de noodige iniieh- 1 ogs'i, die ik haar overhandig, te wiiiea c rerdrukken. Om een bewijs te bekomen dat een paard i igescbreven is, moet men 30 fr. betalen — f : ben bereid dat geid te ontvangea e.1 het 3 s wij s me:Ie te brecreT. î Mslkepljeîi. — B^ôtuurders van melke-jeu klageu dat zij te lang moeten wac'atea aar het geid van de boter die zij op ; peisching geleverd hebben. De bètaling wordt aile maanden gedaan ; e gemesr-tebesturen I: a a tien maar betalea i is zij zeiven het geid hebben. i Een toehoorder. — Er zijn nochtans ge- i teenten die zich niet haastea om te beta'en ; Is 't geid er is. Ik ken zuike gevailen. < M. De Caluwe. — Dat die menschea aar de Kommandatur gaaa ; de gem-jenten : ullen wei rapper worden. M. De Caluwe. — Zsaigmd en 1 lîîiîtgoed. — Wanneer dat ailes zal aan- omea kunnen we niet we'en ; maar we i ijn o.'er'uigd dat we zullen geriefd wordea. i k gelooi dat wij Hollandsch lijnzaad zullen unnen krijgeu aaa 150 fr. ; maar ik meea a. wij zaad van Riga zuHen kuansn rijeren aa'i rainderert prijs. Mâsîsiôffenvervaisehin DeDaït-che overheid komt eeiie verordening uit te aatdigen- om de vervalscaing vaa mest-toffen te beteugelen. Etet is verboden nog meststofjfen te ver-:oopen, samengesteld uit organieke stoffen. De meststoffan moeten verkoeat wordea a geloode zakken en elken zak moet de anduiding dragen vaa de meststaffea die e vette beyat. Alie organieke meststoffen zooals cvud'-mmonique, leermeel, beendermeel, enz., aoeten afzoaderlijk verkocht worden. Er wordt nu veel raolenstof voortgebracht; let wordt na verdeeld in soorteu — vaa de de soort maakt men melasse-voeder, vaa [e 4« soort, oageveer 80 per cent, maakte len eene « vermaarde » vette. Dat zal voortaan onmogeiijk zijn. Koopt au geea melasse-voeder, hoa groot iw gebrek aan voedsel ook zijn moge. De mslasse bevat nog wel wat suiker, aaar i,e bevat ook ai de « zoaten » d e in de leeten zittea ea die oorzaak zija dat da leesten dea afgang ktijgea. Indien ge zuiveLe , « mêlasse » koadet :oopen, dat zou nog kuaaea zijn—maar celasse-voeder — neea, koopt dat niet. M. Maenhout, weascht aaa al de laad- en druk'keadea last vaa zijne borst af te yeuden. Ea toch was het geea droom. Zija blik :ocht Albeitini : de huishofmeester was rerdwenen. la de overtuigiug, dat de vledicis den geheelen beker zou ledigea, had îij den moed niet gehad de uitwerking iijner daadaf te wac'atea. "Als eea stroom vuur was Edmondo ds Iraak door de zeauwen en aderea gedroa-jen ; het was hem, als gloeide zija b:n ea-ite door hoaderden icole;» in vuur gexet. Een îonderlinge, vroeger nooit ondervoadea laizel>;heid beving hem, het was de eerste iitwetking van den inhoud des noodioitigen hekers, waarvan hij het meeste geauttigd lad en waartègen zija teeder geste! veel trtinder bestaad was dan de krachtige icbaamsbouw van den Medicis. Als in geestverrukking greep hij naar de iiarp, zijn oog schitterde met koo> tsachtigen ï'ans en zijne wangen warea hoogrood ge-kieurd. Ter eere der vrouwen hief hy eea lied aan, zoo begeesterd, zoo wegsleepead 3at geen oog der aanzienlijke damas droog bieef, al verstond siechts eene onder haar de beteekenis vaa het lied, hetwelk toch haar al!een gold, Diotisalvi Neri's ingehoudea ademdreigds sijne borst te doea springen, ia zij as angstige spanning stond hij daar in vootover-gebogen houdiag als eea marmerea bee'd. Hoe kwam tiet, dateensklaps de stem des zan-ge^s, zwakker klonk ? dat zijne vingers trilleud en oazeker a ver de saaren gledea en de harmonie met schrillen wankiank onder-broken werd? Hoe werd zijn biik zoo strak, zijne Wang zoo vaai ? Slechta nog eeaige onafgebroken kianken, eu het fraaie speel-tuig ontglipt aaa zijue machtelooze hauisa ; ouwers een gelukkig nieuwjaar, en geeft e verz^kering dat hij en zijne medewerkerS teeds dea laadbouw zoovesl moçelijk zal-îtx biijven bijstaan. Hij wenscht dat de vrede zoo snoedig aogelijk moge teragkeerea, opdat wij den mdbouw, die hier tôt zuike groote hoogto ;ekomen was_—hij stond aan 't hoofd aer ;eheele wereld — weer te kunnen opbeuren. .,aat oas bidden om dea vrede in 't jaar 1916. Bravo 1 Bravo !) Eea Priestsr dankt dea heer Maeahaut, lie met den heer De Caluwe en anderen, save- rnoeid eike week hier de landbouwers :omt inlichten en elken dag te hunnea iienste is. Oazen bestea daak aan al die heeren ; va wenschen hun kloeken moed ea sterke fesondheid om de zware taak dis ze op lunne schouders hebben genomen, voort te iaa:oen volbreagea. (Laide ioejuichingen). - 3uda m nisuwa groste kanons De groote mortier vaa -V20 milliraeter, die liemaad van het gew'je pub'iek eigeaiijk eeds heeft gezien, die mortier die min of neer als een geheimziaaig tuig wordt aaa-sieOj werd reeds beschrevea als hebbeade ;eae buitengewone le.igte, met eeae dracht /an 40 kilometers, waarvan eik schot 54,000 :rank kost, enz. Die cyfers zija verbazead ea belaagwek-îead, maar geheel onjuist. Vooresrst de mortier van 42 ceatimeters, îoOrde Duitsche soldaten «de dikke Bertha» ïenaamd, is niet lang maar kort en dik, zeer ««■aar zelfs zooals zija beteekenisvolle Dijnaam lie, aaavvijst. Hst geldt hier immers een geschut dat Sijn doel moet treften in eene bijna lood-rechî.e lijn, vaa bovea naar beaedea. ret projektiel bereikt eene hoogte van angeveer 6000 meters, 't zij de i-oogte vaa rien Witten berg. Mea oordeele dus over da vernielingskracht van het tuig wanaeer het uit eeae hoogtc vaa 6000 meters op sija doel aeerploft. Edoc'i de boog dien het projektiel in de hoogte besch ijft, doet veeî ia den afstand verlie.îen, zoo dat de afstand op welkea de groote mortier een projektiel sliageren kaa de tien kilometers niet overtreft. Het schot vaa iaage stukkea, die bijna ia rechte lijn schieten is heal anders. Hoe verder de afstand is op welken eea kaaoa het doel trefïen moet, hos langer da « ziel » of « loop » van het stuk moet zija. Zuike kanoas hebbea soms meer dan 50 kaiibsrs lengte, 't is te zeggea eeae lengte va^i rneer dan 50 maal dea diaaieter of inid-dellija vaa de « ziel ». Eea kaaoa vaa 420 mïllimster zoa daa eene lengte hebbea vaa 21 meters, 't zij de lengte vaa eea grooteu walvisch. Mea weet niet jaist wat eea schot vas zulk een moaster kost, doch mea kan er zich min of meer een begrip vaa vormea waaneer me.i weet dat eea schot vaa het Amerikaaasche kaaoa van 406,4 millimeters hij tuimelt als be.ïclioakea'eenige schredea voo: t, ea yalt eiadeîijk met ee î doffen slag op der", groad. — De wija...., stamelde hij, ik voel het... als vuur braut hij ni jae iagewaadea I... hst is vetgift 1... — Vergift! Als een .verschrikkend écho steeg het op uit Lauretta's bout ea plaatte zich voort van mond tôt mond.In de grootstc-oatstelteais liep ^Uesdooreen ; met on weer-staaabaren aand ang verb;ak het volk da ho itea omheining ea stroomde binuen de afgepaalde ruimte. Hier klonken verwea-sciiagea tegen den moordenaar ea woejt wiaakgeschreeuw,daar uitroepea van mede-lijdea e a leedweaea. Geneesheeren ea ge-rechtsdieaarea baaadea zich met moe.te eenen weg door hetgedbang, de iaatstea om dea raan te ve. !/olgeo, die aaa Medicis dea noodlottigeu beker gereikt had en nerge is mser te vindea was ; de eersten, niet alieen om den sterveade hulp te biedea, maar ook om Cosimo's toestaad te oaderzoeken, die eveneens, hetzij daa ook in veel gferiagere hoeveelheid, van dezi gif'-draak geauttigd had. Huaae vragen echter onbeaatwoprd latends, wees de Medicis op Edmondo. — Holpt daar, redt d«ar dea {etrou*1. :, ■•viens liefde ik met dea dood vergeld 1 sprak hij ra ;t gesmoorde stem. Z<j bogea zich over Eimoosdo, legdar de hand op het oastuimig kloppead hart, za jea in het vaa pijn verwroagen ge'afiit en se! : î-dea tieurig het hoofd. De mianestreel W--.3S met een zwak gebaar huons hulp va i la hand ea verzocht fluisteread naar dea b'.j-sUad vaa eeaea priester. llPordt voortgeset).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes