De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

262 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 06 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gf0ms3p97x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT |en,23S 39* |aar. 6.9»6raaretSetelvest.lt DE KLEINS PATRIOT Vasnsâag 3 Okiobsr 1917. Prîjs 8 csatlemeii De Duitsche Rijksdag De basprekingon. (Veroolg). \ Een Nationaal-liberale redenaar bracht spnieuw voor, dat aile partijoa hunne instem-Imiog betuigd hebben met de grondslagen der Pauzelijke nota. Het inlasschen van de verwij-eingnaar het FijkssJagbesIuit heeft de sainder-iieid in alîe geval niet kunnen goedkeuren. De bijtrediug tôt ontwapening on tôt een Wereldscheidsgerecht in de nota lieeft plaats gehad, onder voorbehoud datdaarbij de levens-belangen vsn het Duitsche voik cie; in govaar , gebracht worden. Zoover kan men niet gaan de ontwapaning Zoo in te voerea dat de weermacht nog eukel voldcende zij tôt handhaving der orde in het binntnland. Hij heeft er niots tegen dat de ge-dach'e vaa e«n schaidsgerechtmeerveld wiene, wat Duitscïiland in hoofdzaak bestrijdt, want het heeft herhaaldelijk scheidsgerechten ingc-ro?pen tôt oplossing vaa internationale twist-par.ten.Maar hier ook moeten aile leveasbelangen van het land gewaaibargdblijvea. Het ware buitengewoon gewichtig mocst in het gansche Duitsche volk erover het eens worden datdebespreking van geformuleerde oorlogs-doeleirden oas van elkaadei scheidt. Het komt praktisch daarop aan, dat de regee-ringop grond van oazen schit erenden rnilitairen tcestand caar den vrede streve, op den Krond-sia? der verzskeriag van onze volledige politieke OBiw'ikkeliag in de toekomst. De tijd werkt voor ons. Verscheiden® van on?e tegenstrevers stsan voor hunnen val. ladien wij dtn vrede in het binnealand behouden dan zullen wij het meest nuttigzijn zijn aan den huiiîigeft poViiieken tosstand. (Hitrop ralgen de boven reeds medegedeelde «rklaringen van c'en RijksVanseMer aan ean i/ooruitstrevend lid, en van den Staatssekretaris t'an buitealîndsche zaben aan eenen naticnaal-Siberalen afgevaardigde). Esa 3ooiaaï-d®3aokratijsoh3 raâeaaar ,vas met de rcde en het aatwoord van den R.jks-canselier ait-t tevreden, daar deze zich Liet klaar HENG3L\VJ2RK. — 3 Oktober 1917. 21 GESCHONDEN EER De stervende knikte. Ik ben rijk, zeer rijk jeworden daarginds. Het geluk, dat mij lier trouweloos verlaten had, heeft mij daar 'ergezeld. Ge zult in dien zak de papieren 'inden ook de chèques, op den naara van Richard Wedding, in Engelsche en Duit-che banken, ik mocht mijnen naam niet ioerr-en, omdat de doodstraf daarop sfaat; Richard Weddingzou mijn zoon opvoeden :n de plaats van vader bij hem bekleeden. foen ik den dood in de aderen voelde, naakte ik mij geiced om te veitrekken — ik lank God, dat ik den Weddinghof nog nocht bereiken. Ik stel vertrouwen in fichaidWedding's vrou w.De :ekening met 3od beb ik reeds opgemaakt.Wiili zal eene ûoeder en broeders vinden daar bid ik om. —- Ja, goede vriend, hij zal in miju kinde-en broeders en zusters vinden. ~ En gij, zult gij hem aïs uw zoon aan-lemen en zijn vermogen beheeren ? Het ?as, of de stervende eerst een uitgesproken erzekering behoefde, voor hij tôt den sngen doodslaap overging. en duidelijk genoeg uitgeJra's* kad o*er de vredesdoeïciacten. Hij trad de« r^dtwiaar bij iie | gezegd heeft dat de oorloi ni»t esats 't eppwste midilel kan zjjn. Hij weudds wch d®a t*t de voiigo sprekers walbe ket bsaiuît v»a eUa Rijks-ksnselier van 19 luli b«titelea al» B«t dras vreUe barcrderendc. Het besluit fc#«ft, serais de Rijltfkinselier z^if vasistelie, a«n goe4 ult-werksel gthad. De vijatuielijke regeerin^sn zij» da*rdoor in verle^enheidgabracht en de vresfasfce^sgin»: is in het buitenland daardoor vers^erkt g«wordon. Opdat ïulks verder uitg«breii words, ia«et allé twe-spelt in redevosrinïen «1 se»prekiacen vermcden worden. De strijd «et ni'tig* wspeïs in het binoonland draagt er vosrzakes: «itt toe bij de eig^nepositie ea sïe œee»i*K te v©»s!»rkda dat de regeering cra3ti,ç Jea vroie wil. Sa reSsanar as? Poîea deed dezedelijke bîteeVenis der Pauzelijke nota uitschijnen en geloofde bspaald dat zij ook van praktische beteekenis inallelaa^ea zai worden. Hij acht'ehatopmerkenswaardiis: ^at ds Duitsche regeering zich gesteld hceit sp het rechis>asd-puut, dat de H. Vadar ia zijae vrsdesnsta ontwikkelde. Hij hoopt en verirouwt erop dat dcze gTond-slog van hst recht ook het Poslscae valk ten goede z*l komtn.^at met zij? Î3 miljo'însn, niet do laatste plaats iancamt oa4er de vwlseren van Europa. Het Poolsch» volk is lot innigen dank jegens den Paus verplicht, omdat hij in ?ij*e nora met zooveel warmte daarop gewezen hesft dat eene biilijkeregeling der tcekomst van het Poolsche volk eene der gswichtige opdr&ckten zal zijn van het vrede3koncre3. Een Oôafhankelijke fpcialist polemikeerde opzsieuw tegen de verklaria^en vaa den kanse-lier ea eischte de openlijke bespreking orer de vredesdoeleinclen ea de verdêre bijkomeîide kwes'i :S, ia de algemeeae vergaderisg van dea Rijksda?. Djsr het afscheiden van de asnexion-nesteerden we d de vredesbewoging en de andere landen zeer versterkt. Een spreker van htt Ceotrum verklaarde, dat hij het voor spijtig zou houdsn, iaditn door eene verdere uiltegging der regeering over de vredes- K^asny:r;7'.-:zrzzzcn. — Hij bevindt zich in goedfj handen, ik zal een moeder voor hem zijn, beloafde mevrouvv Wedding plechtig, hare hand op de ijskoude hand van den stervende leggen. Verdere v/oorden bleven achterwege. De doodsstrijd belette verdere verk'ari&g. Hij duurde slechts kort. God waa den armen, van den vaderlandschen bodem verdieven vluchteling genadig. Een pijnlijks zacht eu de ziel stond voor liaar eeuwigen Rechter. Mevrouw Wedding zat aan het sterfbed en staatde onafgebroken op het stille, ge!e gezicht in de v/itte kussens, waarvan iedere tiek moede gevveest was en thans in de ver-stijvende, eeuwige rust overging. Hij vond althans in vaderlandsche aarde een graf, Het zou hem gegeven worden naast den vriend zijner jeugd, den dooda konden de speurhonden van't gerecht niets aaudoen.en de moederaai de zou hem eene stille ruststede niet onthouden. Zij spreidde een wit laken over het Jijk en trad naar het midden der kamer.Welk een toeval ! De beide vrienden vonden eikander in den dood weer. Drie dagenge'edea ademde Richard Wedding zijn edele ziel uit, en lieden stierf Stephan von Darling op dezelfde plaats, geen zijner bloedverwanten was meer in leven. Vreemd ea zoader herkend te wordea was hij ge- kwcsiie, eena schaduw gew^rpen werd op de volkomen heldere vaarstelling. Da stelliag der regeering is volkomea kUar en kasat gefeesl overeon met de meerierhnd Tin den Rijitsdag. De zeer rerheugenie Terklariog via de* S»ats-sekrearij ran Buitealaadache Zakea teont duidelijk dat dî regeeriag goaa a»dere politisk wil vo'.gaa als die vaa den Rijksàag. De p^litiek ea de vredestoeleinden zitn vastff®steld ia do nota van dea H. Vaiar. De beksui^oïinde redefiaar hseft in zijne redevoeriag van heden eveaeens vas'gesteli dit dsorsle aaa'eaHaî van hst Rijksdaçoesluit van 19 Juli 1917 in da sntwocrdno'a aau den Pans, deselyosen wazen-lijk aader karakter gakregea heeft. Dus staat hst vast dat cea afwijken der poli-tiek vaa de regeerin ï vai dis vsn daa Rijksda? niet mogalij'c is.Eene teruiwcrkenie herzieniag zou de oegîloofwaardighéil ea so oabetrouw-baarheid aor Rijicsle'.ding op zulke Trijza doan uitschijnen dit aea verier oadcrhaidelea met haar onmojelijk ware. Eftn der gawichigste mildelen om tôt den vrede (e kom ;n is de voila condracht tusschen voik ea re^eerin<. De bppisitie tegen het ant-woord d.r regeering van 19 Septeaiber, die zic'a steuado op het liijksdagsbssluit van 19 Juli rnaakt deu toestand kla ;r, dat zal nismaud uit het oag vorliezen. Hij be reurt dtrhalve de houJingder k jnsei'^atieven en begreet de tega-moetkozaeade standaeming vaa ae nationaal-liberalen, zooals de spreker vaa dezo fîaktls ze hedea heeft uiteengezet. Na ceue korta vaststelliag vaa den redenaar der Nationaal-liberalen betrekkelijk zijae uitia-gen over Delgië werd de kweitie der gevasgsnea-behandeling besproken. Do vers!a?gever, prins Zu Schônarch-Carola h, dankte de Zwitsersche regeering voor de voorzorjjstappea ea mait-re :el^n ten voordee'e der gevangeaea. De verdere verhaadelingen warea vertrouwe-lijk. Tôt slot der zit.iag waréea nog verscheideao vragen aange-rat. Da Siaatasskrataris iraa "t salaistsrls v. baltaalaadse^e zakaa zegde hierovar : Van zoohaaït djor pubiikatie ds;r Aai rikaan>cha re.'eeriag de clopsolisa van graaf Lusbarg bekend werden, zij a de noodige voststappea komen en gestorven. Als uit haar gapeins opschrikkend, ging de weduwe naar het eenige venster, dat op het park uitzag en zette het wijd open. Dichtgegroeid8 ranken van een wijnstok waren tôt aan de omlijs-ting van het venster opgeklommen, de drie-vingerige bladeren droagen bijna da slaap-kamer binaen. Eensklaps viel haar b"ik op den volien, zwaren reiszak, dien zij straks op den grond gelegd had. Met levendige i?.euwsgierigheid liep zij er op toe, tilde hem op en bracht hem, met buitenge-wone krachtinspanning, op de groota tafel midden in de kamer. Een eigenaardig ge-vormde sleutel in den jaszak van den over-ledene deed zonder moeite het kunstig vervaardigde slot opengaan. De ste/ige ijzeren beugels weken onder dea druk ea met een kreet deinsde de weduwe terug. Goud — goud — eea eindelooze massa goud in lange rollen en dikke pakken ! Grooto zorgvuldig dichtgebonde i aokumanton be-vonden zich daar naast, en eea grijze zak vol banknoten van aile waarde ea bedrag vielen haar in 't oog. Welk een rijkdom, welke schattan in hare handen ! Een hand-voi, een greep, — en zij koa alien voldoea, die betaling van haar vorderden ! Duizelend omvatte zij haar hoofd met beide haadea. ^rugi-'f. ... iiiu ni iJ gedaan ora graaf Luxburg aaar hier terug t® rospen. Hij zal zich hier t9 verantwonrien hèbben. Het miniitorie vaa buitealaadschs zaiea hïeft aan dsn Argentijuscaen gezmt widor voorspeld gezegd dat wij een opsf«l der d®p«cV;a van oazîn Gazantafkaursi* sa dat d* iah«ud geen iavlo&i haaftgekail cp ia basluitan ea afspra-ka-j tler regs«ri*g. Deb;Tradii;snâereg>erinî van kît Tocngeval is zîsr onaaîgssaam gsw.fait v>ar ia À'neri-kaaische reKesriaç. Dasrsm i3 z j OTer^e^aaa lot ruchlbaaraia'<ing dmr deoackea «m in do betrskkingea tussekea oas ea Arg-«*tia o Jïieuw stoornie ta brangen. Da toaî'aad ia Arîeïtina is nu chibbel snooilijk om baoordeeîes, daar wij er gee^ jçezut rae^r hsbbaî» ea Kioeîen voCKigaaa op hst niouwj d^r vij-iadslijk: isslic'itiagsbur«!ïlen. DebstrakkÎHgea mît Spaaja zijn in -rooti lijaen goc«i. Vaor Spaij? zj» de monilijk'a daa dia vo«rtsj»ru:tsn uit dea diikbs-ï's vaarlog, ; bijzon lar greot. De ©ntwirriitg» niet ait j 1 ge-makkelijk.Van Sp'ansche zij le bestian er wsàsohen die wij niet altijcl kunnea vervullen, hoa zjer wij ook weasc'aea het SpaiR'.chs volk te geaioat te koaxep. Tôt hiertoeechteris altijd eea wag gavondea ge-.vordea, die voor beidar volken aante ;mb :ar was. De S'aatrsskreiaris steunde in zasr hartelijka woordea op de voorzorg eu da li*f«laii^hci j der Hol'andars op het wark van haaae ambu'ancia ea Gleiwitz, de opasming va i Diiiische kiadors het u'.twisselen en on lerbrengea vaa krijg3^e-vdn;eue*!.Dat all33 moat zoovael te hosger geschat wordea daar Hollaad ouder ds ekoaomiscaa versperring der Eatasta sevss'i; lijit. Over eeue ovsresnkomst die werkelijk koleu vsrschaft aan di Holiaaders an aan ons voor-deelaa op kredlatgebisd, wordt noz oaderhan-deid. Eene voila overee:istemsi:n.? is nog n-et bereikt, doch man mag van daa îroadea v„ri! vaa beide kantea hopan dat maa tôt het doal zal garaken. De on?unstige warking der Am:rikaaascha bekeadmakingen ia Z-3re3en zal, naar ds StastsîekretârH aanraîrat lainiîs overwonnsa worden. O do ialaad^cha k vvestia der kiezingen kan rasn zich nog Reana kiare voorstellin? maken doch doar hunnea uitslag zal aan de korrekte houdiag van Z.veiea nies veranderd zij a. Staatssekretaris Dr Heîfferich deed vertrouwa-lijke madedea'ingcn over de haadaisbetrekkia-gea met Denemarken. ^ -■ .. ». . ; — DÏÏIÏ3G31 BERIGET1I vaïa heî Groot HoeMkwas îisï- TwaailQ ïîaiisoîi bariolai vaa30 Saptaiaba» BERLIJN, 30 Sipf., avondbericht. —GeeaQ gebeurtenissen van belans. Eer^ta Dnitsoli bsrioht, BERLIJN, 1 Oktober. Wesieî^k Krygsîsosîosl. % Lcgsrfront oin oddm i irschilk kroouprina Ruppreeht van Bt'iersn la Vlaandereu was de artUleriestrijd aan da Icust en ia da Iep^rsn-bocht vaa m;ddig zacr sterk, alsook 's nachts. Eagelsc'ae ea Fransche vliegsr3 hebban ia den laatste a tijd op B^lgischan bo lem door het werpaa vaa bjmman ainmarkelijke stoftelijka sc'aada veioorzaakt. Da aanvallan habben tal* rijka slachtotfers oadsr de burgerlijke bevolkiag. gemaakt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes