De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

569 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f18sb41618/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 19'gaar. Sam. 187 G.QsGraove,KetelvesMS SB KLEïME PATKIOT Zater^ag 9 Juni 1917. Ee^s « cenftemen ( ■ *■« i.m ■——i—imm»mnm •ii»ii <jiiiii.iiji«iii«iimii.j.i «» nu Bekendmaking Bij den vijandelijken vïlegeraanval van 4 Juni 1917, 's aamidtlags 2.30 uur, werden de Volgande persanen gewond : ZWAA.R GEWOND : l. Van den Haerac, Tozef, 20 jaar, werkman uit Mariakerba (zijn Droeder is in het Belsische léger) ; 2. De Herat» Julien, 25 jaar, tramb^di^nde, Geat, Krâaisîraat, 18 (zijn neef is ia het Belgischel?ger) ; 3. Brandy Martinus, 50 jaar, trambe-iiende, Gent, laibot-«traat, 65; 4. f?r®eha Honoré, 22 jaar, werkaiAB, Gentbrngge, Veldstraaf, 3a (zijn neef is in het JSeûische lege*D; 5. Geenens, Florant, 17 jaar, daglooncr, {Lrtsat, Begijaa ihoflaaa, 27. LICHT SEWOND : 6. Mussen, Robeit, 29 jaar, werkmao, Stiersiraat, 2, (ziju broeder is in feBt Beleisch leger) ; 7, CorbisUr, Alois, 34 jaar, travail eaiende, Sent, Siet-Antoniuskaai% 21 ; 8. Merlaen, Marh*, 35 jaar, keuke*m«id, Gent, Statiesrtr., 58 ; e. baronf s van Pottelberghe de la Potterie, 69 j., eig^naarster, Gent, Statitstr., 58 ; 10. Van Anghem, Maris, 27 jaar» dienstm., Gent, Sratiestr., 60 ; 11. Darkinderen, Bertha, Gent, BelUstr., 67, beenbreuk ; 12. Krilot, Pauliae, f3 jaar, beatabte ta het gasticht Lousberg, hchto Yerwondingea door glasschexvea aai de lia er-î&nd ; 13. BeeSaux, AUee, vrouw Colin, Nestor, Cent, ScWdSaan, 33. do>r glasschervèa aan den arm gekwetst; 14. Jouckheere, Albert, 20 j., Ledtb-arg, Kappellastr., 40, wrerkt in eene Duit-«cha fabriak te Ledeb :rg. Liehte verwonding fan den linkeraxm ; 15. Van der Waeihcden, ,ea, 19 ja^r, Gent, Bagattsnstr., 65, wonden in Me liakerzijtîen. Gent, deu 5 Juni 1317. Ber Etappen-Kommandaat, von WICK. SUITSCHS BEBICHMS van hsi Gravi Hoofëkwas tlar Earste Buitaek boriobt. êm\B Vtîdslai in Vlaandsran BERLIJN, 7 Juni. Westol^h kr!j33toas@3l. 9t»g*rgroep ttan oeldmnarschalk kroonpvlnt Rupprecht oan Beitren. Tusschen Ieperen en Armentières waedt sedert gisteren de geschu'striji in oBgewijzfeda aterkte. Hedan ech'end is, na oni"anj;riji<e ont-ploffingen en het s»erkste rofïelvuur, met infan-ierieaanvallen der Eagtflschen de veldslag in Vlaanderen in v®Uen omvang ontbrand. In buitengewone hevighaid duurda ook van bat Kanaal van La Bassée tôt ©p den Zuide'ijken oever van ds Scarpe de vuurbedrijvi&heid voort. Bij Hulluch, Laos, Liévin en Rœux zija bedsn vôôr het aanbrekfn van den dag krachtiga Engelsche gedeeltelijke aanvallen mislukt. Legerfront oan den Dnitschen kroonprins. Kort nadat Nedar-Rijnîasdsche fusiliers aan «en weg PirienJouy in verbitterd handgemeen een aantal gevaugeaen uit de Fransche loop- fraven gehaald en de opmerlv^aaiaheid van den \ ijand daarheen hadden getrokken zetten Zich ' In den ochtend bezuw!ea Pargny-Filaiu deelea : Tan Meiningensche. Kaono»arsche, Sleeswijk- 1 Holiteinsche en Branslenburgsche. reaimentea w het bezit van de vijandeÎJjs-e steHiugs» aaa «en Chemin-des-Daraea op bijna 2 km. breedte. i Door geschut, mijawerpsia en vlisgess werk- f |aam ondersteund, begekid door piaaiera ea t «ospen van het in de gevechtan der laatste weken bijzonder uitmuntcnde stormbataljon 7, . «amen de kompagniën, spijts hafdnekîcigea ' J®Btnstand van den vijand, het bevolen aaovals-goel. Tegen de geaomen iinie richttea zich na I •evige yuurgolvicges krachfigc ! i teeenaanvallea tôt diep in den nacht ; tij werden allé afgesla^en ; 14 afiieieren, 543 nwn werckn als gevangenen, 1 revolverkanon, 15 maohiea-geweren en verscheidene graaaat werpers als buit mgeleverd. Legerfront ©an gênBrual-oeldmaarschuîk hertog Albrtchl von WurUmburg. Niets bijzonders. * 4e Gisteren werden 8 Engelsche Tliegtuigen ge-▼eld, waarvan eea door luiteaant Voss,die daar-door zijn 34aluchtoverwinniog beyocht. Op het Oostelijk- en aan het Balkanfront, geea groote govechtsakties. Twaada Daltaoh barloht. BERLIJN, 7 Juni (A.vondbericht). — In d# bocht van Wytschaere is de tegenstander in onze vooraange'.^iren stellingen bianengebroken. De strijd is met afwisselend sukses voor da e3i:e of de andere partij volop aan jjang. ©fficteale iostanrijkseho bârlchi«n WEENEN, 7 Juni. Oasidlilk krligstaoneal. Nie's nieuws. Italiaanssï Aan da Isonze zette de vijand fisteren zijne pogingen voort ona de stellingen hem den 4 Jusi ontrukt, tôt allen prij3 terug te winnea. Het slagveld van Jami tno was nogmaals da Elaats van eenon heftigea strijd. De Italiantn adden de neierlaag. Hunne massa aanvailen zaktea overal onder de zwaarste verlie^en !st elkaar.Opnieuw bleren 30 «fficieren en 500 man-nen in onze handen, zoodat het totaal der geyan-genen sedtrt d«n 12 Mei binnengebraeht de som van 27,000 te boven gaat. la het Gail-dal werd dan 5 Juni eea Italiaansch tweevlak neer^eschoten, waarvan de twea MJ8NGELWERK. - 9 Juni 1917. 43 I Z89i les Issriiaar? XIX. Na een blauw laken matrezenpak besteld te hebbe ), keerdea vrouw Chopper en Joj caar huis terug, en na hua avondmaai vroe^ zijaanjos haar een der groote relcening-boeken te geven, weike zij op hare knieea legde en opende. — Daar, sprak zij, bat blad beziende, ik ken die rekeaing wel, het is die van Tom AIsop, een ferme, schoone man, maar h<j was ongelukkig getrouwd ; zijne vrouvy was eene duivelin en de arme jongen zag haar doodgaarne ; dit was juist zijn ongeluk. Oo sekereu dag waser hevige twist geweest e i ioen hij later thuis kwam, was zij verdwe-aën. Dit maakte hem wanhopig ; hij maakto ïich stomdronken gelijk de matrozen a'tijcf ioen als faun iets in den weg ligt, hij gin.-* saar den wa.terkant en dea volgehdea dag rond men zijn Hjkdrijven. — Had hij zich zelven verdronken ? Zoo dei>ken eenigen, Peter ; ea hij was uij I pend, 3 scheMfngen, 4 deniers schaldig ws ik mfj gaed herioaer. Is dat aiet het be-Irag, Peter ? — Ja, madame, aatwoorddejos, dat is het uiste bedrag. — Arme man, vervolgde vrouw Chopper net een zucht; hij ging zijne groûta ej^aipg #cggea zi»oder ©y n?ijae kîcinç inzittenden ongedeerd werden gevangen geao-men. Denzelfden dag ruktea onze stornrtwwtpan met sukses vooruit m de vQandelijke steDîngSn van het Drijzinnsn-gebied. Gisteren levendi^ geschutvuur der Italiaaea in het Sufçanadal en op de hoo-vftikte der zevak gemeeaten. Zal4-33steîî|k kp.1gîiooa®sl. In do streek ten Zuid-Oostea van Bexet drer$n onze veiligh&idstroapan vîjaadelijke afâeeltagSH terug in het Osul-dal. is sorla i ia hal Suîgaaraoh barleht: SOFIA, 6 Juai. — Officiel bericht 5 Juni. Macedoaisch front. — Op het ganscÎK» fea^t zwak kanonaenvuur, ap den rechtar WarcTsir-oevçr en ton Zuidan vaa Huma. Een vijandehjke naefataaaval op Bosiilkova Kitka werd in de streek van Larischaiiaa licht d. or vuur afgsslags-a. Vlie^erbadrij viïhei;! : Luitenant von Esch-wûge schoot in tuctu:?o.vecht een tfïjaadefijk vlie >tiiig af dat in liât watar stortte. K '.niaaaaoSî îroat : Bij Isaceea, Buicssaen Mahmudio: geweer7uur. Tiirkaoh b«rloht : KONSTANTINOPEL, 7 Juni. - Op alla froatea kalinte. @â?lô| k mm sa FMïïIBUiC Fraa :oha bazlehtea. PARIJfS, 6 Jnni. — De nacht is bewogen ge .vaestop ean groot deel van dôn Chemin «si ©am«s en meer ten Westen tusschea de Ailette en de buan van La m. Se artilleriestr^d heeft een karakter van groote intensiteit çenomen in het tweed j deel van den sacht, hijzonderftjk tan ©^sten van Vauxaillon, ten Noorden van dea molen van Laiîaux ea ia betalen, Maar dat is niets ; ik wenschtte dat hij nog leefde en mîj nog eens zooveel schuldig was. Hier is eene welke ik mij goed herinr er, Peter, want het is een goed bewijs dat de matrezen eerlqk z^n ; en ik geloof, als zij niet betalen, dat dit meer voortkomt uit vergeetachtigheid dan uit iets anders, en dan letfen zij zoo weinig op hun geld, dat zij het aanstonds verteren ; zie, Peter, dit is bijna de eerate rakening van toen ik mijna zaak begon. Het was een knappe, blonde jongen van Shields ; de jongen had schip-breuk geleden, en was door eati ander vaartuig «pgenomen en teruggebracht ; ik verschafte hem omirent 20 pond, en hij zegds dat hij ailes besparen zou o.tn mij te betalen als hij terugkwa m, hij zetfda weg, en ik hoorde in negea jaren niets meer van hem ; ik wist niet wat denken, en het was eene groote som, welke ik verloor, maar ik gaf het op ; toen op zekeren dag een groote, stevige kere! met lan.gen roisen baard mij kwam bezoeken en vroeg : Kent ge mij nog ? — Neen, antwoordde rk half verschrikt ; hoe zou ik u kennen ? Ik heb u nooit te yoren gezien ? — ja wel, sprak hy ; en hier hebt gij het bewijs ; hij legde een hoop geld op tafel ea zegde : nu, madame, «eem wat u toekomt, beter laat dan nooit. Ik ben Jim Sparlinç, die schipbreuk geleden had en voor wien gij zoo goed geweest zijt als eene moeder, maar ik heb sedert nog geen verlof kunnen krijgen om u te komen bezoeken. Ik ben bootsman opeen ooriogschip en ik heb juist xnijn loon gekregen ; nu kom ik hier om œijae schulà heel dfliBtfeëk tea Noord-Westea vaa Braye habhen de Baiiischeca, aa eegç hewi^e fe^Metia^, op knt eiade vno den dag tg^p»«iaaw®S»V5É&.CH gywsrpeia ep ée F<ransch%, SieHiait'en tan HfiaoetfQostea vaa Moanmeafc, ©ô aaœ»ïtlbérs z^a twuegew^paa te himna leoiijToaîfefen vain ve»srek, na »ea hevi* gertchï. ïijiîr iis ksrwelk F»inseteea zw&rn veplieza^, tvebracbten aan ds Sattsebâ». j@a Fransche littla is e^sschaa^-eB behou<f«a. THssehenpotjzafflé® betctiio«ïyç op het ovarigft vaa t fmnt. Ha^sr aJtrias op het ®&igtsc& ffèîBt, wsad nsMfitef ïracbï. PAJBra, 6 Juitii, «roadbarleht. — Na eea booe iïirdem eat SeBbea de Buètselwifs op vtr-ï«h®Êîtï(ie pœatea Ru t-coea A<ifcct« en dea weaf Haar Laon, alsœeda ten Wwoid-Westen vaiï Braye-an*-Laa,iae «ari--#i»vaEg-*fl. Ona vœor heeft tw4e pegfSgaa tetea het feef.eh vaa Mériter aartstsnds ven>fliïtl. De v^and werd iwail gehavead. Bij eea o asen.tr eœr ds ami val tea Noordea vaa dea G&eawa-des-liteïaas ts da ■otiand et sîeahts op êën jwiat ta osœa Bîiies ta berstkaa, wsar eiiSwrie gedeeU«s» vaa <ssae voorst^ liuia ia «Ja hswtoa zi^a gebJe-van. ©ferai aklcrS is 1£) tsrt»gge»&qf«ïu De pscitaîSîiijEi ts htvlg geweest ia het vak van Kiuwposd. £ïnsals(Ut basiez* t LON iUi.N, 6 J«al. — De troepea hèbbeg vatî nacht bsooordea da Scaeoa sretÎBan.} Ze sehotea verder op hn-de VSasrdEqke SeEingeii, van dea Groeajaa^basmdi. Wtj woa&m eaSM weinig veld tea Woetei v«a Le»s. ia <$o» tèachi: kwasien ar gesbwsjï-d» Werv&îhîn feen/v>ordoa, Artoentières voor. Op eon aaaîal punter! dr^nga® wij in de vijsindetoke schaaten. Dan maaiiaaf,' die ze bezat meiiea, werdsa reel vsrliezan ba«' rokkead. te betalen. En hii dwang mij aog vjî{ pond meer te nemen om eem zijïlea kleed t$ koopea ter zijner ge4aefat»»3. Astme jaagen I. hiji3nudood. Hier is een ai®<ima : dezç werd gemaakt door een vaa dSe lange magere matrozen, weike het mes in eetiQ schade dragen en tuiet tus^efean feunnea go»del ; die kerels beta'en nooit, maar zi| vloeken vreeseitPt. Laat z en, wtfe kar\ deza zijn ? Lees een s, Peter, howeal is het S — 4 pond, 2 scfeelfingen, 4 dsntars, ant« woordde Jos. i — Ja, ja, nu scWet h«fc mij ta bimîen, hef was een Hollaeësche kapieein. Daar kleeffc bloed aan die rekotâag, Peter ; het wareiî zaken, welke ik ht» bezorgde, ktist "soor zi| afzeildan ; een oud maa vras tejwits.passa-gier ; hij was een zeer «ijk antaa alhoewet hij voorgaf arm te zijn. Het was een koop* man in diaraaute», zegt mea ; zoodra zij m zee gestoken waren, vermoardde de hol», landsche kapitein hem des nachte ea wierp hem ovarboord door het venster der kajuit g maar een der matrozea ha d gezien wat e» gebeurd was en ds kapitein werd gevangea genomen en oirthoofel. Da bemanaing ver<^ telde ons dit, toen het s chip met eenen nieuwen kapiteia tarugkwam, Och arme t ging de oude vrouw «aort, een ander blad omslaande, deza seîsoning zal ik niet gauifc-vergeten. Nooit zie ik da arme Mary, zondefj er op te denken. Zie, Peter, ik kea het bs«s' dra^ : juist 8 pond, 4 scheMiagen, 6 denier»jg het is voor ailes wat ilt galeverd heb to«® Mary's moeder ksrfcouwde ; het was bruilaftamaal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes