De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

838 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 30 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp40908/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR-DELANDWACHT tins?. 2S5 59e |aar. S.D« Sraere,&eteIvesMf DE XLSIMS PATSÎOT Vrifiag 9® Oktabar I91T. Prlfs 3 eeatiemen DUITSCHE BERICHTEN 0 W * âl W » '«1 M «jr ^ W — — — — vata ÎJ©t Groaê floafikwas tl®r Eersta Baltasi bsriebt. BERLIJN. 21 Oktober. Wesîalîîk krlfgstsoneel. Legerfront van a.ltimaursahfilk kroonprlns Rapprecht oun B itren In Vlaanderen hebben onzatrospendan vij^n.l echteruiiges'agen bij middu) vaa tegenaanvalle.i. Hij werd biji-.ans voiledig verdre^en uit den reep gronds welke nos door hem bezet \vas in de verdedigingszono aan den Zuidelijken bosch-land van hec Houthulstwoud. Krijgsgevar.gonen -bleven in onze handen. In liet e;evecht!erreia van aan Dra&ibauk toç tan Zandvocrde, is het kinongeschut 's namiddajs bpaieuw erg toejrenome". Nieu-as aanvallen hebben siet pl&ats ftehad. Legerfronl B*n den Diiitxelien kroonprins. ©e FÏaESC^en hebben gisiersn in twee dee'.en «Cèen balangrijken aany» 1 begonnen tegea dea ijzerenweg der Dasnen, van aan het diep van Ailette, tèu Nsorden van Vauxaillon tôt aan het keuvelvl.k 1en Noorden van Paissy (25 kilom.) Do gevechien welke plaats hrfdden, 's mor-gends ten Zuiden van h-1 kaaaai Oise-Aisne, zijn gc3ttgen tôt zeer en;stige slagçevec'aten met v/i«sel uitslagen tusschen Ail-iita en de helUnsren van Ostel. De a&nvaliendo vijand die s'orm licp, bi] het kiieken vau den dus, tegen onze liaiën, vernield door een geweidi^ kanonvuur, dat zss dagea duurdf», lieeft eenen krachtdadLen weêr^tand ontmoet on is er ma r ia gelukt vooruit te gaan ten kos'e vau zwai e veiliezen. Een nisuwe aanval mdien bewerksteliigd fjoor vtrsche Franscho treepe", vrele uiige-voerd werd na eene nieuwe iiitiilerio voorberei-dibg en gesteund door taîrijke geblir.deerde automobielen, gaande van het Westen naar Alîerann en van h^t Zuiden niar Clnvi 'nr.n, is erin Kflukt in onze steliingei te drin^n en ge-noernde çeroeenten te beretken. Bo>: r dat f- it werd het behoud der steilingea, gelegea in de tusschennrimte, onmogi l:jk. Bij de terugtrekkini der !in;etroepen van het front dat hardnekkig werd Yerdedigd was mea verplichi vooraangeleçen bat'erijen te ver-nielen en aaa den vijand over te laten. De Franschen poogden te omsingelen en drongen aan van dichtbij, evenwel geluktea onze reservetroepea esia den vijand«lijkca schok te stjiten 'en Zuidea van Piaon, nabij Va'jpess M.t en Chavignon, waarvoor erg gestre-den werd. De «ij-nd heeft geenen anderen voo.ultgang kuuneu verwezenlijken. De afwisselende aaavallen, langs beide k^nten van de Royerehoeve (ten Zuiden van Filain) door verseneidene Fransche afd slingen, zija mislukt en hebbju da zwajrste verliazea ain den vijand berokkenci, nie'.tegensta.inde zijne hernieuwda aanvallen. Na een rollen 1 viiur dat ver'cheideac uren duurde, gmf,' de vijand des avou is over tôt den aaavai, t'.is-:cben Braye en Ailies. Tôt twee-maal toe drougoa zijno dicht op elkaar gepakte truepea vo> ruit en liepen storm. De stormloop der Franschen werd gestuit, voiledi* af<eslagea op dat front door oas verdeiisiagsvuur en op sommige plaatsen door eea verwoed lijt cm lijf gevecht. Het g^vecht duurdo voort ia plaats^lijka ge-vechten, iot iaat in den nacht ; ds strjjd is lot no„r to3 nisî levendirer giworden. Onze trospen hebbea zich heldhaftig yc-dragea en bewonja-rensvvaardi;! gevochten. Aan den Oasielijken oever dîr Maas, hebbea looiig acutgev^c i;ea plaats gehad, giasch d.;a dag uoîr, tea Zuidea van Beaumont. Ojst®rjk krifistadaoe] Tusschen «e Golf van Riga en da Duna, heb-b'nwij in de nachten tôt 22 Okiober, zojd r yerhiaderd te woraen door dea vijaad, de stel-linsen oez r dekkiagstroepen die vcoraan-£ele;;e'j w-ren, hsrnomen op een bree.l front voor .'e hoofJsteiling gelegen, van w^ar zij, van in het begin der maand Saptember, daor hat aaa-wenden van welgalukte aantastelykbiedon, de Rus;en bc!oï haddea onze hoofdsteiling te nadvitn. Elaoadonlsoh troat r Artdlerie-bedrijvigheid, tamelijk levendtg ten wastea van Ochrida ca van aan den Vardar tôt aan den Doiraa alvvaar vijandelijke aanrallen werdea afgtslagen. Italiaaaseh krljgsiooneal. In Tyrol ea Carinthië en aan de i Isonzo, i3 de strijd; ustigs bedrij vigheid merkelijk toegeaomea. Da Duitschs artilîerle heeft dtelgenomea aan Het artillerie-duël. Duitscheen Oostenrijkscbe voetvolksoldaten lisbben zich dezen morgead messter gemaakt van de eersta Italiaanscbe steil ngea nabij Flitch, Totmino ea vaa het hoogste gedeslte het het hooge bergvlak ran Bainsizii'.a. Twesds Sui'ssok barloht BERLIJN, 24 Oktobsr, avondbaricht.—Sterk vuurgevecht ia Vlaaoderea. Getiage vijandelijke artilleriebedrijvigheid aaa de Chemia dea IXimes. De Fraaschsa hebbea huanea aanval niet voorieezet. la het Oostea niets van beteekenis. Aaa het Italiaansche front neemt de gemeea-zaraa aauvalsopepatie het bedoeld verioop. Tôt hiertoezija eenige daizenden gevangenea gemeltt gewordoa. ' pfîlciesla Oas enrijkscha b^richian WEENEN, 24 Oktober. ©astslijk kriigstaDîisol In heî bsta k oazar iroepaa niets cieaw3. Îi.îliaa;îs3h kr j33î33a3a!. v Op gaaschhetZuidelijk front nam de gevechts-bedr.jvigheid a mm rkelijk toi. Bij Flitsch, Tolmain en op hat XoDrdeîijk deei der hoo,{-xîiâkte Baiasizza-Heili^engfest, braken Oostan-rijkscha-Hoagaarscha en Duitscha infaaterie, na machtige aitilleriei'oorbereidiag, ia dj Itall-aanschc lia es. In Albaaië tca Zuiden Bsrat en welerz'jds de Devoli-stroom strijden onze verzsuerinisiroa-psn met goedea Uitalag. MENGELWERX. — 20 )KTO)bi r 1917." 40 GESCHONDEN EER VI. Voor een wiid geopei d '.ensier van het huis, dat voor het peisoueel beslemd was, eat Wiili, de kleine Indiaa >, zooaîs hij ge-woonlijk genoemd werd, in dea volien jonr.eschijn, die biandei.d heet zijiien zv.'arten schedel trof. Hij was bezig uit een cckooiboelc, dat voor hem op het bed laç, een kort gedichtje tau butten îe leeren. Het boek was netjes van een omslag voorzien, en met zijn rpiise vingertjes sloeg bij het volgeude blad op : Straks was ik ontevreden Met 't bitler Jot, Dat 'k a!s mijn deel op aaide, Oatving van Ood. Daar ging op b'oote voetjes, Door sto. m en wind, En met schtoomvaiiig groeten, Vooibij een kind, 't Was arm ; ik gaf een aalmoes, Den dank wees 'k af, Maar diep in 't haite btat.die, Mij roaw iotstiaf. Zoo deklameerde hij iuider en iuider ; toen zweeg hij piotseiing. Hij scheen over de beleekerxis der diclitregeleu na ta denken. Het hoekige, ge!e kindergezichtje met de van vermagering scherpe ea onkinderlijke geiaatstrekken werd opgehevea eu keek naarhet zuivere zonnegoud boven hem. Daarna stteek hij met de hand laugs zijn st.jve en verlamde ledemateo, die in Stofteis oude jas gehuid, bswegingloos van den wormstekigeu kindeistoel, neerhingen, welken de oude grootmoeder der tuinmaas-vrouw hem geschonkea had. — Een arm kind, herhaaide hij? Een arm kind. Een tseurig glimiachje gieed over zijn gezicht. Een armer kind was er mis-schien nooit 1 Ach neen ! sprak hij na een tweede pauze. Nee.i, neen, ik zou nog a:mer zija, ais ik Stoffel niet had, als ik het dagiicht moestmissen of de taal der men-schen niet verstond ; ais de atmoede nog dtukkender was en ik 's winters dat warme bed niet had, of den kweLIenden honger niet kon sti! en ! Ik ben voorzeker niet arm ; goede God, vergeef mij die gedachte ! Daar ging op b.oote voetie3,Door stoim en wtnd, Ea met .-.chroomvauig groeten, Voorbij een kind ! Wanneer ik miju beenen eens roeren en mijn voeten gebruiken koii, al moest ik ook altijd barrevoets loopen, o, dat zou zoo schoon zijn. Dan ko i ik altijd, wannes: ik maar wilde, naar buiten in da iucht, naar dan alcker, naar het bosch. Eu den dorst zou ik stilleu met water uit de helderste bron, en den honger, ja dsn honger met brood, dat ik zeif verdiende ; ik zou dan immars ook sterk zijn ! Esn zwate zuc'it ontsnapte uit de enge borst van den zieken knaap. Plij haaide hec stukje roggeb.ood, dat naast hem op de taie! lag, naar zicli toa en beschouwde hat oplettend. — Stoffel heeft er weer boter op gesmeerd, en hij eet hat zijne di oog1, riap ïiij uit ia de hoogste çeroatwaardiging. H;j fopt mij fdeads ; hoe heeît hij dat toch aa^geiegd ? Ik hsb toch zoo goed toegeïien. Een zachtgekraakoader het venster leidde zijne opmerkzaamheid op andere dinjen. Met een sproag vioo^ de grijza kat, die naast het zorgvu'.dig behande'ds boek lag te siapen, de kamer btnnen.Inde opening van het taam versc'ieen George. — Goeden dag, vVilii ! Oaar heb ik den. rijstoel geb.acht, hij stoad bo.'en op eenen der zolders. Dat za1 een leveatje vojr u wor-dan.Nu bshoaft Stoffel u niet meer op zijnen rug te diagen ; het vicl hem toch ook erg lastig. Nu zulian wij dadelijk eeu toertje gaan xnakan. '■«•-JVfcîXMJik i» "ii'V"ki.«u».II—-—s- —^ * i Os obr!o| in hat 9§âl3n. Tar&aohe bsrloaton: ] KONSTANTINOPEL, 24 Oktober (Ambttf* lijk bericht van 23 Oktober.) Bialairont : , Een vijandelijke aanval op 21 Oktober onder? nomen door dria bataljons mislukte door esd? tegenaaaval. Van de orerige froaten gecoe mal/ denswaardigo gebeurtenissen. Balgaavsoh barlokt. SOFIA, 24 Okt. (Abtelijk bericht van 23 Okt.) l&acsdonisoh front Trots slecht weder en aanhoudeada regeit verstarkte in dea namiddag en geheel dea uacht da artilleriebe Jrijvigheid. Ten oosten van het Prespa-meer, in de Cerna-bocht en aaa Je oosto-lijke VVardar-oaver, ten nosrdea vaa di stasi Doiran en hst Stoema-dal, leveadige pairoalje*. bodàjvigheid. Z}obriv33oUa&oat. Bij Tulcea geringe vuurbsdrijvig'aeid. Da virsaharpU duikbaatsa-oorlog. GENEVE,23 Oktober.—Biikomen 1 w.>rdt aaa «Le Progrès do Lyou» nop^ns de verziakin ( dec Amerikaaasche transporîstoomboot « Aatillen a gemeLd.dat ook 't nisuwa transportschip «Mine* liAha» met krijgsmateriaal aan boord door eaaa Duitsche duikoootin dea grond gobo^r 1 is. MILAAN, 23 Okt. — Da «Stam a» sciirijft Hetgetal der verze-nxingea vaa de voor Itaiië besteni'le koleaschepea iieeft ia de eersta helft van Oktober eaa rekord gesla<en. Van 14 kolaa-stoombooten dis in Gea ta moe3ten aaakomaa, hebben er maar 3 de havea beraikt. STOCKHOLM, 23 Okt. — De ZweeJscho p^rs daelt z chtkaartea mede nopa is het ver* ziaken vaa h«i konraoi ia hst sp r^ebie t det Noordzes. la tegeasteliini met de bewerlog. vaa het Ea.^elsch adm'raliteitsbericlit, dat de aaavai heeft plaats gehad haifwege de shetlaod-eilanden en de Ncorwaegsche kust, duidan do kaar en overeen3temuian i de piaats der verzin* kiag aan ia de onmiddellijka aabijheij rau h^t eiland Shetland. Da Eagelsche bswf.ria? dat bij de .v-?raiaUag vau het koavoai dria Zweedsche stoo nboJtea ià den «rond geboord werden, wordt tôt hiartoa vaa Zweed che zijde niet vastgesteld. ■ Vogens een telsgram vaa dea Zwe Jschea koasal beviadt zich onder de geredden,welke de Shetland-eilanden bereikten, een Zwee.ischa matroos van de htoombo^t « Wicander. » ROTTERDAM, 23 Oktober. — De « Maas-bods » meldt : Da Ainerikaansche bark « Alice Knowlss ' wordt aaaziea als rerioraa. De i Hi.onde la • uit St-Brieax (323 ton), 1s op klippen ge'.oopaa en gezoakon. De schjoner «James Wothwell » (4)S brato-regisierton) ia gsstraad ea vermoaJelijk wrak.Het Japaaascha schip « Kobe-Marie » is bij de kust vaa Sachalm gezonke t. « San Bias » uit Panama, is gezonken. De En^elsche sc'aooner « Elisabeth Pntchard » (123 bruto-registortoa) is ia ziakeadea toestaad verlaten gewordea. Het scliip « Globey, » 27S bruto-rejr.-ton, is s:azoakea.Het Ameiikaaasche se dp «Quenau'it,» 523 bruto-reg.-toa, is gestraad en ve, moedolijk ve lorea. Da schoonar «Spartel,» 133 bruto-reg.-toa, is vvrak gewordaa. Het schip «Rho lesia » is gesîraud.De schooaer «EUaA.Gall» is ge^onkan. Het Engelsche schip « Idomeneus, » 6iiJ2 bruto-re<.-ton, is op weg van New-York naar Liver-pool ia September na eene torpedoeriag zwaar besc'aadi^d op het strand gezet. ROTTERDAM,23 Okt.—De Zwsedsche stooro-boot « Orebro II, » 234 bruto-reg.-toa en da Noorsche stoomboot « Sterli » zija gezjakoa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes