De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2030 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Mai. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw28912q2c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3e jaar. — N. 20. Zaterdag 16 Mei 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad tGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDE: Inschrijvingsprijs voor Belgrië : 3 G-ewone aankondigingen : 15 cent, de DE KEMPISCHE ARBEIDER WET6EÏPE TEBBEZWB W Ik ®I1111 Arrondissement Tongeren-Maeseyck Kamer van Volksvertegenwoordigers HEEREN KIEZERS, STEMT ALLEN VOOh de Katholieke kandidaten : " HeZputte Van Ormelingen F*laatsvervangers Meyers | PE SOCIALE WETTEH Leve onze katholieke Kegeering Zondag reeds kondigden wij aan dat de Kamer de nieuwe sociale wetten gestemd heett, nieftegen-staande den tegensfand der tegen-partij die om kiesreklaam ze gaarne had zien verdagen. Die wetten moe ten nu nog goedgekeurd worden door den Senaat, weinig of geene veranderingen zullen er meer aan -gebracbt worden Wij meenen onze lezers,de werklieden bijzonder, aan genaara te zijn met naderen uitleg te geven over hetgeen gesterad werd in tweede lezing. Quderdomspensioenen. Personen geboren voàr 1843 AlleBelgen, in Bélgiëverblijvend, diegeboren zijn voor 1 Januari 1843 en in nood verkeeren zullen eene . jaarlijksctie toelage ontvangen van l 120 fr. zonder persoonlijke stor-TINGr.Personen geboren van 1843 tôt 1848. Zullen dezelfde toelage van l'iOfr. ontvangen de beboeltige Belgen ge boren tusschen 1 Januari 1843 en 31 December J 848 mits eene per-soonlijke storting van 18 fr. te doenop de lijfrentkas van den Staat. Met andere woorden, de perso nen die tôt beden het pensioen van 65 fr. ontvingen zullen in 't vervolg 120 fr. trekken zonder dat zij daar voor op nieuw moeten storlen ; zij zijn in regel. — Zij, die nog niet ge-stort hebben en het pensioen zouden willenontvangen, mogendit nog doen maar moeten niet uifstellen. Personen ffelboren in 1849, 18BO enz. De personen geboren in 1849, 1850enz tôt 1875, die dezelfde voor- waarden vervullen van nalionahteit en behoettigheid, zullen de toelage van 120 fr. ontvangen mits eene jaarlijksche storting van 6 fr. met afgestaan kapitaal, op de lijfrenten-kas. Zij moeten ten minstedriestor-tingen van 6 fr gedaan hebben al-vorens in het genot te kunnen tre-den van het pensioen, de oude personen om spoedig in regel te zijn, mogen diedriestortingen in eenmaal verrichten, alzoo de personen geboren in 1849, die dit jaar 65 jaar oud worden of geworden zijn, vol-staan met ineens lS (r. te storten. Zij ook moeten niet uifstellen. Slechts drie stortingen van 6 fr. zijn ver plicblend, doch voor ieder jaar dat de belangbebbende verwaarloost de gevraagde storting te doen wordt hem 4 fr. van de 120 fr. afgetrok-ken. B. v. een persoon geboren in 1871 zou slecht drie stortingen van 6 fr. doen in plaats van geregeld ieder jaar te storten, op 65 jarigen ouderdomgekomen zou hij geen 120 fr. trekken, want voor ieder van de 20 jaren waarin hij niet gestort heeft wordt hem 4 fr. algetrokken of 20 x 4 = 80 fr. ; als pensioen zou hij slechis 120 - 80 = 40 fr. bekomen llet is dus voor iedereen van groot belang dadelijk en zonder onderbre-king te storten. llet geld dier stortingen isgeens-zins verloren, die stortingen bren-gen buiten de toelagen van 120 h', nog eene groote rente op, zooveel grooter alsdestorlingen talrij ker zij n geweest. Personen ffelboren in 18"7G, IS?? en later tôt 1896 De personen geboren in 1876 zullen een toelage ontvangen van 115 1 fr., die van 1877 nng 1 10 lr\, die van 1878 nog 105 fr. enz. telkens 5 fr. minder tôt. en met de personen geboren in 1896, op voorwaardu dat zij ieder jaar 6 fr. storten met afgestaan kapitaal onder dezelfde voor-waarden aïs hierboven vermeld is. Zij die reeds stortingen gedaan hebben in de lijfrentkas mogen deze stortingen laten tellen. De werklieden restendig weric- zaam voor een zelfden werkgever, zijn verplicht deze stortingen te doen ; doch de werkgever van zij-nen kant wordt ook door de wet verplicht ieder jaar 4 fr. voor iederen werkman te storten. Daar-door wordt de rente van de gestor-te soinmen zeer hoog en kan de werkman op een schoon inkomen tellen voor zijnen ouden dàg. Deze wet treedt in werking van af 1915. Men Ibehoett ffeen bril te dragen om te kunnen zien welke kolossale sommen daar besteed worden voor het welzijn van den werkman en van den min bedeel-de. Dat is wat anders dan de liberale leuffens over ver- ! hooffinff van belasting.Noch boer, noch werkman werd door den Staat hooger belast. ¥ ★ * Toekomenden Zondag geven wij uitleg over de verzekeringen tegerï j ziekte en vroege gebrekkelijkheid. Nog een gehoone wet waardoor de ! zieke of gebrekkige werkman tegen j eene kleine slorting verzekerd is: 1" voor den kosteloozen dienst van geneesheer en apotheker ; 2° voor 1 fr. daags gedurende zijn ziekleal dure zij ook toL zij n 65' jaar; 3" voor verzorging iri de sanato-ria in geval van gevaarlijke ziekle; 4° voor de som van 30 fr. bij de geboorte van een kind, enz. * * ★ Werklieden en landbouwers oordeelt met uw eigen gezond ver-stand.Wie heeft die wetten opgemaakt en ter stemming neergelegd ? De katholieke regeering. Wie heefl de bespreking dezer , wetten zoo lang mogelijk tegen ge-houden, door op aile mogelijke ma-nieren, de bespreking te rekkeri over de schoolwet ? De liberalen en de socialisten. Wie heeft aldus eene grondige bespreking dezer maatschappelijke t wetten onmogelijk gemaakt, en wie > is dus de groote oorzaak dat deze > wetten nog verre van volmaaktzijn ? ; De liberalen en de socialisten. Toen het op stemming aankwam, ■ wie heeft de wet geslemd ? De katholieken. Wat deden socialisten en libera- ■ len ? Zij dorsten niet tegen stemmen i omdat deze wetten goed zijn voor 1 ons volk, maar zij onthielden zich, - en toonden zoo eens te meer bunne liefde voor het volk. Werklieden en landbouwers • oordeelt nu, waar zijn uwe ' ware vrienden ? Diric Wat Limburg dankt aan i Minister Helleputte. ! Iedereen kent genoeg het aandeel dat Minister Helleputte heeft genomen in de 1 oprichting van den Belg. Boerenbond. ' De Boerenstand heeft daar onschatbare voordeelen uitgetrokken. Wij geven hier eenige cijfers uit het verslag der Alg. Vergadering der RaifFeisenkassen zoo pas j verschenen. "Wij bepalen ons bij Limburg. I Hoe door toedoen van Minister Helle- 1 putte en zijne medehelpers de boeren in : Limburg met weinig onkosten en gemak- 1 kelijk getd bekwamen voor iiun bedrijf ; 1 In 't jaar 1913 werden in Limburg i 45 leeningen op grondkrediet toegestaan voor een bedrag van 184.750 fr. Sedert 1 de stichting in 1897 werden 390 leenin- j op hypotheek in Limburg gedaan voor een totaal van 1.939.395 fr. t De gemakkelijkste vorm echter is de i leening met borg. Sedert de stioliting I leendo de Middenkredietkas van Leuven I voor meer dan 38 millioen franken uit. Voor Limburg alleen beliep het totaal 1 tôt einde 1912 tôt de kolossale som van s 7.749.677,36 fr. In 1912 alleen werd in Limburg voor meer dan een millioen uit- i geleend. Voegen wij er bij dat reeds de ( helft van die uitleeningen terugbetaald ; werden en bijgevolg eigendom werden, s i wijl sellier aile leeningen dienen voor aankoop van vee, grond of huizen. Wij laten hier eenige c.ijfers volgen be-trekkelijk de bewerkingen der plaatse-lijke kassen sedert hare stichting tôt einde 1912 : Oetûl Voor een ultleenlngpn. hedrag van : Peer 304 364.135,00 fr. I-Iamont 341 198.794.75 Helchteren 168 155.875,00 Loramel 106 231.197,91 Groote-Brogel 43 26.910.00 Kinroy 35 68.068,00 Bocholt 246 263.190,00 Er bestonden op 31 December 1912 in Limburg 65 kassen. In het kanlon Peer : Peer, Helchteren, Groote-Brogel, Hout-haelen, Iîxel ; in 't kanton Hamont : Ha-mon: en Lommel ; in 't kanton Maeseyck: Maeseyck, Ophoven, Kinroy, Kessenich, Opoeteren, Opglabbeek. Er moeten er nog veel meer komen ! * * * , Dat dankt Limburg aan Minister Helleputte en aan zijn achtbaren schoon-broeder Staatminister Schollaert... 1 Waar zijn de liberalen die zoo gemak-kelijk en goedkoop aan de boeren geld ) bezorgden voor hun bedrijf ? Rik. 0m geldig te stemmen. Kiezers opgepast, om geldig te stemmen maar één enkel puntje zwart maken. — Y an week tôt week Mr Neven is een liberaall Eigen ffetuiffenis. iDe kiesbladen van Mr Neven durven weer het woord liberaal niet drukken.... . dat is huichèlarij. Op Dinsdag 30 April 1912 deed Mr Helleputte iade Kamer opmerken dat M. Neven in Limburg niet als liberaal wil ge-kend zijn, daarop riep M. de Jonghe d'Ardoye : "Hij is liberaal in de Kamer! Ilij is llet niet in Limburg ! » Dan heeft M. Neven plech-tiff verklaard : « Gij bedriegt u ! Ik ben , overal liberaal en ben er lier over!» Dat fier zijn over zijn liberalismus..., is kostelijk. ; Pijpenkoppen. De liberalen zijn nooit de vrienden van de boeren geweest. Vroeger scholden ze de landbouwers voor pijpenkoppen en • ploegen die in God gelooven, doch slechts buiten den kiestijd. Nu, echter, durven zij 't doen eenige ■ dagen. voor de kiezing. Ziet, wat aangaande de huldebetooging aan Minister Helleputte, op 26 April te Maeseyck gehouden, in het liberale dag-blad La Chronique 1 Mei te lezen stond : "C'était un défilé de têtes de pipes, tel qu'il est malaisé d'en imaginer de plus réussi.» — "'t Was een optocht van pijpenkoppen, eene collectie naar de eerste 1 goesting.» ' Katholieke kiezera, zijt gij voor de li-j beralen.., pijpenkoppen, gij zult er voor > zorgen Zondag 24 Mei aan den liberaal een opstopper te geven... ook naar de eerste goesting. ' Van herberg-en Qesproken. In de Régénération Social., een anti-alcoolisch dagblad staat te lezen : - In Noorwegen is er eene lierberg op 9000 i inwoners. In Zweden « « 5000 In Engeland » « 430 ^ In de Ver. Staten •> « 360 3 In Duitschland » « 216 In Frankriik » » 82 i In België » » 30 s In die 30 inwoners, zijn vrouwen en kinderen begrepen. We geven toe dat er wel eene vergelijking mocht gemaakt * tusschen wat eene lierberg is in België en | in menig ander land, maar de verhouding is tocli in aile geval verschrikkelijk te onzen nadeele. I Was het dan niet redelijk dat men in „ ons land eene wet maalite om do ver-meerdering der lierbergen te beletten. e Daar zijn er genoeg. r In nesten. In nesten zitten de liberalen van Zonin-s gen. Ge moet weten daar is nu geen kar-. tel, en ge moet ook weten dat er daar i- twee soorten van liberalen zijn : de eenen i stemmen liever voor de socialisten dan - voor de katholieken; de anderen, lievei ; voor de katholieken dan voor de socialis-5 ten. i Ge moet nog weten dat door 't verbre-t ken van 't kartel do tweede zetel der rood-.- jes op een knipken staat. i Daar zijn nu liberalen die zeggen dat er een aantal blauwen voor de socialisten s moeten stemmen, aangezien de liberalen l toch overschot genoeg hebben voor hunne i twee zetels. Maar andere liberalen zouden wel wil-1 len voor de katholieken stemmen om de i socio's eenen zetel te doen verliezen. i Een derde soort van liberalen is nu be- - nauwd dat de liberalen zelven er wel 3 eenen zetel zouden kunnen bij inschieten 1 als deze liberalen voor de socialisten , stemmen en gene voor de katholieken. De toestand van Zoningen is het beeld van heel de liberale partij : ze weet niet waar naartoe. Onderscheidinff voor Staatsminister "Woeste. Bij koninklijk besluit van 8 dezer, is verliefiing tôt den adelstandverleendvoor hem en zijne wettelijke afstammelingen, en verheffing tôt den psrsoonlijken tit«l van graaf, aan M. K. Woeste, Staatsminister en Kamerlid. Geen belasting-en. 't Zijn leugens wat de liberalen bewee-ren dat do belastingen door den staat werden verhoogd voor boer of werkman. Ziet op uw belastingsbrief. Voor den staat is geene vermeerdering, alleen een kleine voor de provincio, doch deze heeft niets te maken met de staatsbelastintr. Lynx. Yoor ons Volk. Onze verteffenwoordiffers en de Vlaamsche Hoogeschool. In n. 3 (Maart) van het tijdschrift De Vloamsclie Hoogeschool wordt vermeld, | dat een volksvertegenwoordiger voor Tongeren-Maeseyck zich ontliouden zou I hebben bij de stemming in de afdeelingen der kamer over het wetsvoorstel Franck-I VanCauwelaert.Nagenomen inlichtingen [ bij leden der betrokken afdeeling zijn wij ! verheugd dit valsch bericht te kunnen j logenstraffen. de Limburgsche afvaardi-ging in de Kamer heeft éénparig gestemd voor de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool. Voor de zonen onzer landbouwers. De lieer Minister heeft aangekondigd, dat de soldaten, die hun opvoeding in de landbouwkennissen begeeren te voleindi-gen, het garnizoen van Ath mogen vra-gen.Verder kunnen er lessen van hofbouw en boomkweek gegeven worden in do verschillende garnizoenen, wanneer er ten minste twintig regelmatige inschrij-vingen zijn. Wij hopen dat onze boerenzoons niet nalaten zullen van die gelukkige inrich-ting gebruik te maken. Lessen over bosohteelt. Wij vernemen dat het département van Oorlog met dit van Landbouw onderzoekt om te Leuven Vlaamsche leergangen van boschcultuur in te richten, zooals er in de Fransche taal plaats hebben te Bouillon. Voor oud-ffendarmen. Een plaatsingscomiteit. Ten einde de oud-gendarmen die be-langstelling verdienen, ter hulp te komen, met hun het bekomen van burger-lijke bedieningen te vergemakkelijken in betrouwbare maatschappijen of bij acli-tenswaardige personen die hulpbedienden van vertrouwen behoeven, wordt er eene inrichting tôt plaatsing in het leven ge-roepen bestaande uit al de commandan-ten der brigaden gendarmerie van het rijk. Dit comiteit is werkzaam onder het voorzitterschap van den adjudant secre-taris van den majoor commandant van het dépôt van het korps te Brussel, Kroonlaan en onder het toezicht van dien hoofdotHcier wien aile inlichtingen mogen worden gevraagd. De cooperatieven in 'België. In 1913 werden 215 samenwerkende maatschappijen in België gesticht, 't zij 18 min dan in 1912. Onder deze 215 maatschappijen zijn 56 gesticht onder landbouwers, 23 voor de uitbating van koffie-luiizen en tooneelzalen. Negen hebben voor doel de uitbating van cinémas. Er kwamen twee syndicaten der klein-nijverheid tôt stand. Kosteloos vervoer der milioianen. Tusschen de departementen van oorlog en spoorwegen is een akkoord gosloten om de manschappen der nieuwe lichting op kosten van het leger per spoor te ver-voeren. De manschappen, die voor den keur of voor den herzieningsraad moeten verscliijnen, die naar een krijgsgast-huis gestuurd worden ol naar eene pro-vincie-lioofdplaats, om er ingelijfd te worden, of nog dezen die opgeroepen worden om mededeeling te krijgen van de krijgswetten, zullen kosteloos ver-voerd worden op vertoon van een stuk, waarvan het model vastgesteld is door de twee betrokken departementen. Dat komt van pas ; men weet dat tegenwoordig al onze Kempische jongens naar Maeseyck ter keuring moeten gaan. Nu ze kosteloos reizen is 't zoo erg niet. Een gevaar voor het land. Wij hebben hier eene redevoering voor oogen liggen, uitgesproken in een " Maison du Peuple» van het walenland, door een lljarig knaapje, ter gelegenheid der domme en zotte komedie die bij de socialisten de Eerste Communie vervangt. Die redevoering—natuurlijk opgemaakt door een vrijdenker —• is niet alleen een ziels-aanslag, maar daarenboven een der af-schuwelijkste stukken die kunnen uitge-haald worden. 't Is eene godslas'eringvan het begin tôt het einde en het onweerleg-baar bewijs der vreeselijke vervolging d waaraan de Kerk, hare bedienaars en al •t de menschen die hunne godsdienstplich-ten kwijten zouden blootgesteld zijn, moesten de socialisten het meesterschap ,, in het land krijgen. 't Is meer dan wraakroepend dergolijke r redevoering in den mond te leggen van een lljarigen knaap. De geest die er in doorstraalt is deze die heel de socialisti-j sche partij kenschets. De zielen der kinderen worden er met venijn gekneed, en men schrikt terug bij de gedachte hoeveel leugens er met duivelachtige hardneklcig-heid verspreid werden om dien geest te vormen. 't Is ondenkbaar hoe men in de :t roode middens de kinderzielen bezoedelt s met den haat tegen God en Kerk. Men ziet e van hier hoe vreeswekkend de godsdienst-s vervolging zou zijn, uitgaande van eene • partij welke van dergelijke grondstelsels * doordrongen is. Die vervolging zou den stofielijken en zedelijken ondergang van België voor gevolg hebben. Gelukkig zal het zooverniet kunnen komen, omdat de belgische bevolking niet wil van de gewe-tenlooze kercls, die een bestendig gevaar opleveren voor het land. Eindelijk. r Eindelijk, de schoolwet is er door. Ze u werd Donderdag gestemd. De tegenpartij n heeft nog eens comedie gespeeld en trok er van door toen het op stemmen aan-n kwam. De katholieken, 68, schenen daar ij niets om te geven en stemden rustig de n wet. i- Daarna werd eene geestdriftige ovatie d gebracht aan minister Poullet, waarbij e wij ons gaarne aansluiten! Ze was ver-diend ! Dirk. Wetgevenâe Klezlnp van 34 Mei. Zaterdag moesten de verschillende lijs-ten voor de kiezing van 24 Mei ingediend worden. Er was kiezing in vier provin-ciën, hetzij in 15 arrondissementen. Zie-hier de ingediende lijsten : Provincie Luik. LUIK. — 5 lijsten : vereenigde katholieken, vereenigde liberalen, socialisten, onafhankelijke handelaars en democra-ten. De laatste lijst, op het laatste oogen-blik ingediend, draagt slechts een enkelen naam. VERVIERS. — 4 lijsten : katholieken, liberalen, socialisten en vrije socialisten. Deze laatste lijst draagt de namen van den gekenden socialist l'hiry en van een zekeren Godard, van Herve. HOEI-BORGWORM. — 3 lijsten : katholieken, liberalen en socialisten. Provincie Limburg. HASSELT. — De katholieke lijst is samengesteld als volgt : Hesren Ooms, notaris te Tessenderloo ; Raemaekers, burgemeester te Zeelhem ; ridder de Menton de Horne, eigenaar te St-Truiden. De plaatsverYangers zijn : graaf de Meeus, eigenaar te St-Truiden ; Roelants, geneesheer te Hasselt : Beaudouin, nijveraar te Jeuck. De liberalen hebben op het laatste oogenblik een lijst voorgedragen. Effectieven : 1. Peten, oud-volksver-tegenwoordiger, burgemeester van Velm; 2. Dr Duysters, van Haelen bij Diest. Bijgevoegden : Dr Sarolea van Hasselt en advok. Vandersmissen van Tongeren. TONGEREN-MAESEYCK. - 2 lijsten : katholieken en liberalen ; deze laatste lijst draagt alleen den naam van notaris Neven. Provincie Hsnegouw. BERGEN. — 4 lijsten. katholieken, liberalen, socialisten en "verdedig«rs van het vrije gedacht en van de handelaars.» Deze laatste lijsl is het mikpunt van aile gekscheerderij. CHARLEROI. — 3 lijsten : katholieken, liberalen, en socialisten. THUIN. — 3 lijsten : katholieken, liberalen en socialisten. SOIGNIES. — 3 lijsten : katholieken, liberalen en socialisten. DOORNIK. — 3 lijsten : katholieken, liberalen en socialisten. Provincie Oost-Vlaanderen. GENT. — 5 lijsten : katholieken, liberalen, socialisten, vrije socialisten en fiaminganten-Daensisten. AALST. — 4 lijsten : katholieken, liberalen, socialisten, en daensisten. AUDENAERDE. — 3 lijsten : katholieken, liberalen en democraten. ST-NIKLAAS. — Er zijn drij lijsten aangeboden. DENDERMONDE. — Lijst no 1. Katholieken. — Efïectieve candidaten : heeren Tibbaut, uittredend; Bruynincx, id. ; Ver-meersch, id. ; Leirens, Wetteren. Plaatsvervangende : Heeren Leirens, Maeyens, notaris, Hamme; Rubbens, burgemeester, Zele; Neerincx, burgemeester, Baesrode. Lijst no 2. Liberalen. — Volledige lijst met heer Van Damme, uittr., aan het hoofd. Lijst no 3. Daensisten. — Deze lijst be-vat geen enkel inwoner van het arrondissement. 't Zijn allen menschen van rond Brussel en uit W^ ilsch-Brabant. Lijst no 4. Socialisten. — Volledige lijst. Meest menschen van rond Brussel en Gent,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection