De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2128 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 31 Janvrier. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m03xs5kb6c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 3e jaar. — N. 5. Zaterdag 31 Januari 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 0, LOMMEL Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. * 3-ewone aankondigingen : 15 cent, den reg< DE KEMPISCHE ARBEIDER Katholiek Volks- en Vlaamscheezind Weekblad Geloofd zij Jezus-Christus. ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN DE VOORZORGKAS. lets zeer belangrijks voor onze Limburgsche werklieden Van ail Januari dit jaar is «de Voorzorgskas ten baie van de arbei-ders der Kolenmijnonlginningen in de Kempen » in werking. Meer dan 800 werklieden uit Limburg hebben reeds bij de eerste uitbetaling hun neri veertiendaagschen penninghier-in moeten storlen, en hebben len minste wat dat aangaat er kennis mee gemaakt. Tôt verdere toelichtiug meenen wij eenige algemeenheden nopens deze inrichting zeer wel op hunne plaats in ons blad. De Voorzorgskas van het Lira-burgsch kolenbekken wierd met hare bijzondere standregels goedge keurd door koninklijk besluit van 31 December 1912, en is eene toe-passing van de wetten op de voor-zorgskassen en de pensioenen voor rnijnwerkers van 28 Maart 1868 en van 5 Juni 1911. Volgens die wetten worden al de werklieden, arbeidende in eene Bel-gische kolenmijnonderneming en minder dan 60 jaar oud op 1 .Tan. 1912, verzekerd bij de Algemeene Lijfrentkas onder waarborg van den Staat. De ondernemers zijn verplicht die verzekering te bewerkstelligen, hetzij rechtstreeks, hetzij door be-middeling van eene door de Regee-ring erkende maatschappij van on-derlingen bijstand, of van eene voorzorgskas. De standregels van de Limburgsche kas hebben als toe passing hiervan bepaald in art. 26. « Jaarlijks worden er op het per-» sooniijk boekjeaan ieder werkman »afgegeven, stortingen gedaan in » overeenstemming met de wetten » en besluiten die de Algemeene » Pensioenkas onder waarborg van » den Staat beheeren ; het minimum i totaal bedrag is vastgesteld op den » grondslag van 18 frank per jaar » voor de belanghebbenden jonger » dan21 jaar, en 24 frank voor werk-» lieden van 21 jaar en daarboven. » Deze stortingen gescliieden door » toedoen van de Voorzorgskas en » de bedragen zijn te innen door af-» houding op de loonen. » Punten van belang, die hiervan af 't begin wel dienen opgenierkt, zijn de volgende : 1) Dat het boekje, dat ieder werkman ontvangt, per sooniijk is. 2) Dat bij verplicht is die stortingen regelmatig te doen. 3) Dat de bouder van het boekje mag bepalen, wanneer hij in 't ge-not zijner rente wil treden. 4) Dat de verplichte stortingen voor ten minste de helft van haar bedrag met afgestaan kapitaal moeten gedaan worden. Daarom moel ieder werkman bij de eerste storting eene verklaring afleggen omtrent den leeftijd waar-op hij wenscht zijn pensioen te ge-nieten. Indien geen uitdrukkelijke verklaring wordt opgelegd, blijft het begin der uitbetaling van het pensioen op 60 jarigen leeftijd bepaald. Verder moet ieder werkman ver-klaren of de storting geschiedt met afstand van het kapitaal, of wel of hij de belft of een deel er van voor-behoudt ten voordeele zijner ertge-namen. Bij gebrek aan uitdrukkelijke verklaring dien aangaande, worden al de stortingen .in de Lijfrentkas aanzien als gedaan zijnde met afstand van kapitaal. * * * Door tusschenkomst der Voor-zorgkas en bij bemiddeling der stortingen gedaan door den houder van het spaarboekje, heeft deze het recht op 60 jarigen leeftijd en op voor-waarde dat bij ten minste geduren-de dertig jaren in eene Belgische mijnbouwmaatschappij heeft ge-werkt, op 360 fr. pensioen per jaar. Die ouderdomsgrens wordt terugge-bracht op 55 jaar voor ieder mijn-vverker die op dien leeftijd en ge-durende ten minste dertig jaren in de ondergrondsche werken van een Belgischen mijnbouw werkzaam is geweest van af het. oogenblik dat hij aile arbeid staakt, of dat bij nog steeds werkzaam, een loon geniet beneden de drie vijfden van het ge-middelde loon der 5 laatste jaren. Verder wordt een jaarlijksch pensioen van 180 fr. verleend aan we-duwe, die op den leeftijd van 60 jaarweduwen zijn van rnijnwerkers, welke op I Januari 1912 ouder wa-ren dan 21 jaar en na het bekomen van een pensioen zijn overleden, mits zij gedurende ten minste 20 jaar, zells door opvolgende huwe lijken met een mijnwerker in den echt verbonden zijn geweest. Wij raden aile leiders van wert-liedenkringen aan deze wetten eens in tezien. Iletzal van praktisch nut zijn voor vele hunner leden, en eene scboone voorbereidende stu-die tôt de wet op de sociale verze-keringen, waar op wij te wacbten staan. DAGORDE. Men deelt ons de volgende dagorde rne-de, gestemd door den Oud-Hoogstuden-bond van Limburg. Het bostuur van den Katholieken Lim-burgschen Oud-Hoogstudentenbond, ver-gaderd op Donderdag, 29 Januari 1914 ; Het gebeurde met de vlaamsche amen-dementen aan de scboohvet overwegen-de ; Richt zijn innigen dank tôt de volksvertegenwoordigers die de wijziging Van Cauwelaert-Franck ondersteunden ; Betreurt diep de houding én van de Re-geering én van de groote meerderheid der vlaamsche katholieke volksvertegen-wooi'digers ; Koestert de meening dat de taalkwes-tie boven de partijen staat en dat samen-werking van de partijen wenschelijk is ; Drukt de lioop uit, bij de tweede lezing zulke wijziging te zien doorgaan als het gezond verstand gebiedt en die aile ver-keerde toepassing verhindert ; Besluit deze dagorde publiek te maken. De Iloofdman, X. Byvoet. De Schrijuer, De Onder-Hoofdman, J. Peeters. Euq. Leën. * * * Bovenstaand dagorde werd aan onze H.H. Volksvertegenwoordigers en Sena-tors medegedeeld. Zij dienen te weten dat het verwerpen der Vlaamsche amendementen heel wat misnoegdheid in de Vlaamsche middens heeft te weeg gebracht. De lagere stan-den moesten in 't Vlaamsche land geen Fransch noodig hebben om tôt welstand te komen, en de tijd die in de lagere klas-sen onzer volksscholen verspild wordt met 't aanleeren van eenige brokken Fransch, zou best vervangen worden door kennissen aan te leeren die het verstand ontwikkelen. Eens de geest ont-wikkeld in de moedertaal dan is het nog tijd genoeg om de studie eener andere taal aan te vatten. Goed loon wordt be-taald aan werk dat goed afgeleverd is zonder na te gaan of de werkman een of meer talen lient. Onze volksvertegenwoordigers hebben nog eene kans om 't ongelijk te herstel-len. Bij de tweede lezing van 't ontwerp, binnen enkele dagen dus, kan de zaak nog ten goede gebracht worden. De katholieke vlamingen verwachten van hunne gekozenen dat zij als een man wijzingen zullen aannemen die klaar en duidelijk overeenstemmen met de ver-standelijke belangen van het kind. Yoor ons Yolk. Nog de "Vlaamsche. Voorstellen. Door de groote verwarring die er heerschte werd dus niets of bijna niets gestemd verleden week. En daarmeê zullen de Vlamingen nog eens kunnen wan-delen gaan. 't Hoefde zooveel gedruisch niet om te stemmen : de moedertaal voer-taal van het lager onderwijs. Dat begin-sel —: o spotternij — werd reeds, een en dertig jaar geleden, dag voor dag, den 22 Januari 1883 met 94 stemmen tegen 2 in de we top het middelbaar onderwijs ingelascht. Er waren een en dertig jaren noodig om dat zelfde beginsel op het lager onderwijs toe te passen. Hiermeê nogthans had men moeten beginnen, om logisch te zijn. Ter inlichtingHet vooi'stel Franck-Van Cauwelaert werd verworpen met 114 stemmen tegen 54 en 6 onthoudingen. M. Gielen stemde ervoor. De Vlamingen ten allen kante teekenen jrotest aan tegen de stemming der Kamer. îoo lezen wij in het Handelsblnd : Wij vernemen dat door al de gekende roormannen, buiten het parlement staan-ie, onaangezien politieke denkwijze, aan ninister Poullet een schrijven zal gericht .vorden, om de gevoelens van teleurstol-ing uit te drukken, onder de Vlaamsche imendementen. Geleerden, letterkundigen, kunstenaars îebben er eene eer in gesteld dit schrijven te onderteekenen, achter de namen •an hen die vergrijsd zijn in den kamp : Ingo Verriest en Max Rooses. Pensioen der spoorweg- werklieden. Een zeer belangrijk besluit werd geno-nen door den minister van spoorwegen. Ingevolge de huidige standregelen der .verkliedenkas, wordt een pensioen, lat de 180 fr. niet bereikt, tôt dat cijfer ;ebracht, tenzij wanneer het dagloon ilechts één frank bedraagt ; alsdan wordt îet pensioen berekend op het derde van lit loon. Het huidig besluit van den minister van ipoorwegen, en dat van terugwerkende iracht zal hebben tôt 1 Januari 1912 )rengt de volgende veranderingen in )Ovengemelde;bepalingen : Wanneer een pensioen de 300 fr. niet jereikt, wordt het gebracht op de helft /an het loon, zonder evenwel de som van iOO fr. te mogen overtreffen. Bijgevolg zullen eerlang al de pensioe-îen die geene 300 fr. bedragen herzien .vorden. Zullen eene lijfrent kunnen bekomen : 1° De werklieden die minstens tien aren in aanmerking komende dienst .ellen. 2° De werklieden die hun werk niet lunnen voortzetten tengevolge van ge-jrekkelijkheden.3° De werklieden die den ouderdom /an 70 jaren bereikt hebben. 4° De werklieden die, 65 j. oud zijnde, /ragen om op pensioen gesteld te wor-len.Het pensioen van eenen werkman, ten-çevolge van een dienstongeval op pen-iioen gesteld, zal gelijk staan aan het /orschil tusschen het laatste saiaris van len agent, en het loon dat hij nog buiten îet spoorwegbeheer kan verdienen. Wanneer er algeheele werkonbe-iwaamheid bestaat en dat de agent, om ;e kunnen bestaan, zijnen toevlucht moet lemen tôt vreemde zorgen, zal zijn pen-■ioen worden vermeerderd met 20 % van t hoogste saiaris. Van week tôt week Onze Katholieke lijst. De afgevaardigden van de katholieke rereeniging van het arrondissement Ton-jeren-Maeseyck liehben Zondag 1.1. als rolgt de rangorde der candidaten voor de .vetgevende kiezingen van Mei vastge-iteld : Werkelijkekandidaten : heeren J. Helle-jutte, ridder Schaetzen, Van Ormelingen m Gielen, aftredende leden ; Bijgevoegden: heeren Deploigne,Celen, tleyers en Del voie. Gemeentelijlr kiesstelsel. In de Katholieke Vereeniging van het irrondissement Brussel heeft M. E. De iVinde verleden Zondag bij eenparigheid len wensch doen aannemen en toejui-:hen : dat er geen gemeentekiezingen meer mder het huidig regiem. zouden p'aats xebben Indien men de eenmaking der fieswetten niet op tijd kan gereed krij-;en, zegde het hoofd van onze kieswer-dng, dan verlenge men liever het man-laat der tegenwoordige raadsleden met 6 naanden of met een jaar. Dit zou onze ministers en onze wetge-/ers aanzetten, wat meer spoed te bren-;en bij de verwezenlijking eener kiesher-vorming, die enkel is ingegeven door jezorgdheid naar meer eerlijkheid en ■echtvaardigheid. Men verschuile zich niet achter de com-nissie der XXXI, voegde M. Emm. De Winde, deze heeft onbetwistbaar zeer îrnstige gegevens aangevoerd, men late ze roortwerken, want onze wetgevers kun-ian geen beter medewerkers uitdenken. Maar wat de wetgevers niet mogen ioen is : zich leenen aan eene combinatie, .vaaruit het Algemeen Stemrecht zou roortvloeien,mits inbeeldige temperingen, lie nog niet eens in kleine gemeenten van iracht zouden wezen. Die woorden gingen door zonder verset en onder de toejuichingen van circa !00 a 250 leden. Ziedaar eene aanduiding yaar men rekening zal van dienen te îouden. Wat men vraagt is : behoud van het )estaande kiesstelsel voor de gemeenten, loch invoeren van al de algeheele E. V. n de gemeentekiezingen. Het drankmisbruik in Vlaanderen. Ondanks de schoone verslagen die men ,vel eens leest, is het nog niet rooskleurig n Vlaanderen. Men leze wat 't Cetrouwe laarover schrijft : De drankbestrijding, welke ten onzent îog te veel officieel gebeurt, moet een volkszaak worden. De alkohol bijt zoo menige gezonde plek van 't Vlaamsche ras weg. Er wordt vreeselijk veel ge-dronken. Er zijn fabrieksarbeiders, die geen dronkaards zijn, maar tocli 1/4, ja 1/3 van hun loon naar de herberg bren-gen.\V;u onze Vlaamsche gewesten door-kruist, komt aan gehuchlen van tien woningen, waarvaner zes herborgen zijn. In een dorp telt men gemakkelijk een honderdtal bierhuizen ; in eene gemeente van 't Brugsche Vrije zagen we er zeven op een rij. Een kind doet op zijn eersten levensdag —• na den doop — zijn intrède in de kroeg, en wordt door vader, peter, meter en baker meegesleurd van de eene herberg uit, de andere in. En is het wat lastig, wel men doopt het datje eens in den drank, en de kleine slaapt wel weer in of verdooft. Van duizonden draait het leven om dat middelpunt, de «staminee». Bij elke gele-genheid woidt er gedronken. En Nieuw-jaarsdag zet men met kracht in. gelijk men op Oudejaarsavond ook met ki'acht geëindigd heeft. Eveneens in burgersgezinnen, in de hoogere standen woedt drankmisbruik. De genever wordt er vervangen door lijnere likeuren, door wijn of Champagne. De duurte der levensmiddelen. De " Board of Trade » groote Engelsche vereeniging, heeft voor verschillige lan-den een onderzoek ingesteld naar de stij-ging der levensmiddelen voor de werklieden gedurende de jaren 1901-12. Het getal 100 diende tôt basis van het jaar 1900, 't is te zeggen dat het jaar 1900 aanzien wordt als gelijk staande met 100. Dit aangenomen, ziehier nu den uitslag van dit zeer belangrijk onderzoek. 1900 1906 1912 Frankrijk 100 95 115 Engeland 100 102 115 AuStralië 100 101 116 Noorwegen 100 103 119 Ilolland 100 103 123 Duitschland 100 118 130 BELGIE 100 112 135 Oostenrijk 100 112 135 Hongarië 100 118 137 Vereenigde Staten 100 117 139 Sedert 1900 dus steeg in België do duurte der levensmiddelen voor de werklieden met 35 °/o en sedert 1906 was de vermecrdering op 1912, omtrent 12.5 %, Deze cijfers zijn een heel boek waard, en stemmen ter overweging. Zij bewijzen daarenboven dat de le-vensduurte der voedingsmiddelen een algemeen verschijnsel is, en dat vooral Duitschland. Belgié, Oostenrijk-Hongarië en de Vereenigde Staten er den weerslag van geYoelden. De ouderdomspensioenen. In 1910 zijn door het Belgisch gouvernement 209,091 ouderdomspensioenen van 65 fr. uitbetaald ; in 1911, was het cijfer 211,864 ; in 1912 klom het tôt 213,118, terwijl in 1913, 207,756 manda-ten op 28 November waren afgeleverd. Voor de 4 jaar maakt zulks 842,729 ouderdomspensioenen van 65 fr. eene som van 54,777,385 fr. vertegenwoor-digende.Op de gestorte sommen bij de pensioenkas van den Staat. werden 23,014,050 fr. toelagen door het gouvernement geschon-ken.Dit maakt dus ailes te zamen binnen do 3 jaar een totaal van 97 millioen, 791 duizend 411 frank. Wel zeker een praclitig cijfer ! Ook al politiek ! ? In den Avenir du Borinage stond dezer dagen te lezen : « De schaatsers : De vorst, gevolgd zijnde op den regen, zoo vormen de weiden in de omstreken van Bergen nog enkel een uitgestrekte * skeating .>. Onder de schaatsers kan men heeren priesters zien. Perfekt, pastoors, broerkens en anderen. Wat wilt ge? Die lieden zonder familie, onderhouden op de kosten van het gouvernement, moeten hun tijd toch aan iets besteden...» Is dat geen dom, archistom anti-cleri-calisme ? Of zouden enkel de anticlerica-len mogen schaverdijnen ? 't Is te onnoozel om langer bij zulk uitbraaksel van razenden kerkhaat stil te blijven. Hulde aan de Belgische Regeering. De beheerders van de " British Shout Afrika Cie», en de pachters uithetNoor-den van Rhodesië, hebben onlangs een onderhoud gehad te Susakas. De Livingstone Mail gaf daarover een verslag. In den loop dier vergadering trok de voorzitter der pachtersvereeniging van Rhodesië de aandacht op den rijken uit-weg, welke Katanga biedt voor de land-bouwproducten van het noorden van Rhodesië. " De Belgische Regeering, zoo verklaar-de de président, is de redder van Rhodesië geweest, en ik vraag me af wat we zouden geweest zijn zonder haar. ^ Tengevolge van deze vergadering van Lusakas heeft het beheer van Rhodesië den uitvoer toeeestaan van 2000 koeien Postbeheer. Woonstvergoeding. Van af 1 Januari 1914 worden er jaar-lijksche woonstvergoedingen van 100 en 75 frank verleend aan de hulpontvangers en aan do âgenten-depothouders. De ver-goedingen van boven de 100 fr. door het postbestuur toegekend als tusschenkomst in de huur van zekere hulppostlokalen, worden behouden. Beambten in Congo. Men weet dat de agenten onzer kolonie recht hebben op een bezoldigd verlof in Europa, van zes maanden, na een ver-blijf van twee jaar in de kolonie. De regeering heeft onze kolonisten nu verwitligd dat die diensttijd thans van twee op drie jaar gebracht wordt. Goed einde te Herenthals. In de schoenfabriek Ferd. Van I-Iilst en Cie, te Herenthals, kwain het op de laat ste Decemberdagen tôt eene staking. 't Waren de monteerders en magazijniers die het lieten staan, ten getalle van rond de zeventig, na eerst door onderhandelin-gen eene loonsverhooging beproefd te hebben. De lirma trachtte eerst in Duitschland onderkruipers te vinden. Een drietal was reeds aangeworven. Daarop legden de ovcrige machienwerkers ook den arbeid neer. Het overige personeel kon niet meer vooi't, was verplicht te schorsen. In de week van 5 11 Januari werd druk onderhandeld. Den Vrijdag, 9 Januari "werd eene overeenkomst getroffen. Eene collectieve overeenkomst werd met de Vereeniging gesloten. Aldus werd de Vereeniging officieel erkend. Er werd ook een Verzoeningsraad gesticht, de afgevaardigden, die daarin de werklieden zullen vertegenwoordigen, zullen uitsluitend leden der Vereeniging zijn. Aan ongeveer 200 werklieden werd tevens een loonop-slag toegezegd van 30 à 35 centiemen per dag, 1 fr. 80 à 2 fr. lo per week, 90 à 100 fr. per jaar. De loonsverhooging treedt in toepassing van af 1 April aanstaanda. De nieuwe arbeidsvoorwaarden zullen geldig blijven tôt einde October 1915. Die uitslag is onder aile opzichten praehtig. De waarborg is thans gegeven, dat de grieven der werklieden voortaan gemakkelijk door bemiddeling zullen weggenomen worden. 'tSpreekt van zelf dat de Vereeniging van de gunstige omstandigheid gebruik gemaakt heeft om haar ledental te ver-sterken. Voor de vrouwen die in de schoennijverheid gebezigd worden, is er thans ook eene Vereeniging gesticht, die reeds een zeventigtal leden telt. Het ontwerp Van Ormelingen. Dehoofdraad van den Belgischen Boe renbond heeft eenen brief geschreven aan den heer voorzitter der Kamer van volksvertegenwoordigers, waarin gevraagd wordt dat de Kamer zich zoo haast mo-gelijk bezig houde met de wetsontwerpen waarbij de schikkingen van het burger-lijk wetboek, betreffende den duurtijd en den opzeg der niet geschreven pachten yan landelijke goederen, veranderd worden.I)e ontwerpen van M. Van Ormelingen en M. Mechelynck werden sinds lang reeds neergelegd ; zij wachten geduldig hunne beurt af. De landbouwers wachten ook, maar misschien wel een beetje minder geduldig. Dat men om de liefde Gods wat minder prate in 't Belgisch Parlement ! Verkoop van Tbrood. De Middenafdeeling der Kamer heeft een wetsvoorstel onderzocht, betrekke-lijk den verkoop vnn het brood. Dat ontwerp zegt dat de winkel of het rijtuig van iederen broodverkooper moet voor-zien zijn van eene réglementaire weeg-schaal en van de noodige gewichten. Tel-kens een kooper het vraagt, wordt het gewicht van het huishoudbrood, alsook van het paardenbrood, nagezien. De prijs per kilo moet aangeduid worden op een schrijfbord, goed in 't zicht geplaatst voor de vitrien of op het rijtuig. De Middenafdeeling heeft het ontwerp alzoo gewij-zigd dat de gemeenten vrij zijn den brood-verkoop te regelen of niet. Doen ze het, dan zullen ze zich moeten gedragen naar de schikkingen der wet. M. Ramaekers is verslaggever benoemd. Geldvervoer op de spoorwegen. Het beheer van spoorwegen herinnert aan het pupliek dat colli geldwaarden en muntspeciën, welke luidens de voor-schriften der goederentarieven enkel onder zekere bijzondere voorwaarden mogen aangenomen worden. Dit verbod zal streng toegepast worden van 1 Februari toekomende af. Nochtaus kunnen de handels- en nij-verheidfirma's, die algemeen gekend zijn als geen handel drijvend in muntspeciën, gemachtigd worden om, tusschen twee bepaald punten van het Belgisch grond-gebied en tôt een hoogste gezamenlijk gewicht van 25 kilo colli te vervoeren die in de hand kunnen gehouden worden en de muntspeciën bevatten welke zij noodig hebben om hun personeel te be- BUITENLAND. DUITSCHLAND. Verjaargeschenk aan Wilhelm II. — He-den, Dinsdag, viert de Duitsche keizer zijn 55sten geboortedag. Gisteren ontving hij in het paleis te Berlijn den Benedictijner abt van Maria Laach, pater Ildefons Herwegen, met diens secretaris, die hem een getrouwe reconstructie van het Labarum — het be-roemde kruisvaandel — van Constantijn den Grooten kwamenaanbieden. Het stuk is gemaakt naar gegevens van Mgr. Wil-pert, den bekenden archaeoloog, die uit-gebreide studiën over dit kunsthistorisch onderwerp heeft gemaakt. De speer is een 3 M. hooge staaf van esschenhout, met goudblik overtrokken en draagt bovenaan in gedreven goud het Christus-monogram, omgeven door een lauwerkrans ; krans en naamcijfer zijn volgens een beschrijving in de K. V. met edelgesteenten versierd. Aan den dwars-stand daaronder hangt een vaan in oud-purperkleurige zijde bestikt met versier-selen in goud, waarover een gouden net is gespannen, welks mazen tal van edel-steenen en purperen koorden houden. Het doek is van onderen afgesloten met franje en daaronder zijn aan den stok vier me-daljons in gedreven goud bevcstigd, de borstbeelden van Constantijn en zijne drie zonen (naar oude munten en penningen) vertoonend. De schacht loopt uit in een ijzeren punt, waarmee het vaan in den grond kan worden gestoken. Tusschen deze punt en het onderste medaljon is een handvat aangebracht. Het borduurwerlc is verricht doorBene-dictinessen van de abdij St-Hildegard bij Rudesheim. De keizer toonde zich zeer ingenomen met het kostelijk verjaarsgeschenk. Burgerij en soldaterij. — Het voorstel van het Centrum en de nationaal-libera-len om zich uit le spreken voor het beginsel, dat de militaire macht alleen mag op-treden op verzoek der burgerlijke over-lieid, is door den Rijksdag aangenomen. Alleen de rechterzijde (concervatieven en vrij-conservatieven) stemde tegen, behal-ve graaf Posadowsky, die voor het Cen-trumvoorstel stemde. Voorstellen van vrijzinnige volkspartij, sociaal-democra-ten en Elzassers, waarin dat beginsel na-der wordt uitgewerkt, werden naar eene commisie v«rwezen. ENGELAND. Een pootig minister. — Met den aanvang van het parlementaire seizoen zijn de kiesrochtdames in Engelaud ook weer begonnen zich alleronaangenaamst te gedragen. Minister John Burns, de vroegere werkmansafgevaardigde, had dezer dagen bij gelegenheid eener vergadering,die in de Londensche voorstad Streatham gehouden werd, veel van haar te ver-duren. Hij toonde al gauw, dat hij zich niets van haar liet welgevallen. Toen een der sulïragetten hem poogde te onderbre-ken, riop hij een der zaalbeambton toe : «Brengt dit vrouwmensch buiten, en die naast haar zit ook ! « Na verloop van eenige minuten onderbrak hem een man. •* Eruit met hem ? » bulderde de minister met donderstem, en toen het de zaal-knecht niet vlug genoeg kon klaarspelen. verliet de minister den katheder en hielp zelf mee den rustverstoorder buiten de zaal te zetten. De man greep zich evenwel aan een stoel vast. "Dan vliegt de stoel er ook uit"», beval de minister. Zoo ging het nog met meer anderen, die zich verzetten. "De avond schijnt gezellig te worden», merkte de redenaar verge-noegd op, toen hij het spreekgestoelte weer besteeg. 't Bleef nu echter rustig. FRANKRIJK. Een grappenmaker is de redacteur van de parijsche Eclair. Deze, verbaasd over de groote oppervlakkigheid, waarmede men in Frankrijk standbeelden en ge-denkteekenen opricht, en over de gedach-teloosheid, waarmede commissies met dit doel worden ingesteld, heeft dezer dagen aan aile afgevaardigden en sena-toren een brief geschreven met het verzoek zich aan te sluiten bij een comité, dat zich ten doel stelde een gedenkteeken op te richten voor Hégésippe Simon, den bekenden "vader der démocratie». Geld behoefde men niet uit te geven, daar een rijk man reeds genoeg geld voor dit zoo welverdiende gedenkteeken ter beschikking had gesteld. De redacteur, die dezen « vader der démocratie» zelf had uitgevonden, plaat-stc boven zijn schrijven een citaat van dezen beroemden vaderlander, luidende : «Als de zon opkomt, verdwijnt de duis-ternis». En waarschijnlijk heeft deze belangwekkende uitspraak een diepen indruk gemaakt op velen van hen, die den brief van den redacteur ontvingen. Zou zulk een man, die zulke wijshedon ten besten gaf, niet een standbeeld verdienen ? Niet minder dan negen afgevaardigden en vijftien senatoren zonden een schrijven torug, waar ze zich bereid verklaarden zitting te nemen in o. n commissie om de oprichting van een gedenkteeken voor voor dezen "illustre compatriote» voor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection