De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2072 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 24 Janvrier. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/086348h59q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 3e jaar. — JN. 4. Zaterdag 1k Januari 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL Insohrijvingsprijs voor Belerië : 3 fr. Jewone aankondigingren : 16 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEEIDER Oeloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN priester eh Werklieden. Heeft de priester wel bel. recbl zich met de belangen der werklieden bezig te houden? zoo luidt de vraag die menigmaal door vijander: van Kerk en Godsdienst ja zelfs doorzoogezegde katliolieken gesteld wordt. Zonder een oogenblik te aarzeler antwoorden wij : ja de priester heefi dat recht om verschillende rede nen. Eerst en vooral uit kracht van zijne zending. Deze ligt besloten in de vvoorden die Christus tôt zijne apostelen sprak «gaat en onderwijst aile vol keren... hun leerende ailes te on derliouden wat ik u heb opgedra-gen». Door deze woorden ontvin-gen zij het ambt liet geloof te ver-kondigen en tevens de zedenwet te doen onderhouden. Welnu het werkliedenvraagstuk is voor een groot deel een gods dienstig en zedelijk vraagstuk? Immers de mistoestanden die in de hedendaagsche maatschappij be staan, komen meestal voort uit dwa lingen op godsdienstig en zedelijk gebied. Eerst zijn die dwalingen uitge-strooid door mannen als J. J. Rousseau, door de fransche revolutie werdenzij toegepast en in de heden daagsche samenleving bleet er veel van die valsche begrippen hangen. Wanneer dus het werkvolk enkel als een machien wordt behandeld olwel zonder reden tôt zondagwer-keri wordt verplicht mag en moet de priester dan niet uit kracht van zijne zending als bewaker derzeden-wet optreden en aan dien plichtver geten patroon herinneren dat ook hij gehouden is het zevende gebod, de rechtvaardigheid te eerbiedigen dat ook hij volgens hetvierde gebod moet zorgen dat zijne onderdanen goo wel dienen bijgevolg 'sZondags mis hooren en hunne godsdienstige plichten volbrengen? De priesters hebben het recht en den plicht zich de belangen van 't werkvolk aan te trekken wegens de werking van de vijanden van onzen godsdienst. De socialisten trachten zich meer en meer van 't werkvolk meester te maken. Onbewust waar het onder hunne leiding naartoe gaat, laat het zich verleiden door valsche leerstel-sels.Lotsverbetering wordt hun toe-gezegd ; op godsdiensthaat komt het ten langen laatste uit. Voor zulk een toestand staan wij ook in Lim-burg. Moeten dan de priesters als eerste voorstanders van Kerk en Godsdienst dit sprakeloos laten ge-worden? Voorzeker niet. Het is hun plicht aan het werkvolk te toonen dat de leering det socialisten onmogelijk is in de toe passing, dat zij onrechtvaardig han-delen [net allen eigendom te willen afschaffen, dat zij de christelijke liefde dooden wanneer zij haat er afgunst bij het werkvolk zaaien, dal zij tegenden godsdienst zijn met aar aile kinderen eene onzijdige schoo willen op te dringen. Iedereei: strijdt voor zelfbehoud ; ditzelfde recht heeft de II. Kerk. Bijgevolj moet zij zich verdedigen tegen die genen welke haarzouden willen ver delgen met haar hare kinderen te ontrukken. Voor den priester is het daarbi ook een liefdeplicht zich met he' werkvolk bezig te houden. Naar hei voorbeeld van den Goddelijkei Meester moet hij ook de noodlijden de bijstaan, de zwakken helpen, de onwetenden onderricbten, de ver leiden op den rechten weg terug brengen. Wie zal ontkennen dat het ver leid op godsdienstig en zedelijk ge bied in de fabrieken vooral zeei groot is? Welnu het is een plicht voor det: priester zulk werkvolk in te lichter en de dwaalleeringen die het op 'I werk gehoord heeft behoorlijk te wederleggen. De priester heeft dus het recht ja zells den plicht het werkvolk ter hulp te komen. Geen wonder dan dat de geeste-lijke overheid de priester krachlda-dig aanzet om het werkvolk in zijne onmacht ter hulp te komen. Geen wonder dat aan 't hoofd van gansch de christene werkliedenor-ganisf\tie een man staat als Pater RUTTEN alom gekend om zijne ware en innige liefde voor het werkvolk. Geen wonder dat de bischop-pen van België in iedere provincie verscheidene bekwame priesters aangesteld hebben om zich uitslui-tend met het werkliedenvraagstuk be/.ig te houden. Dat de chrislene werkman veel te danken heeft aan den priester dat weten de socialisten zeer wel. Want. in de vergadering welke zij dit jaar te Brussel op Kerstdag gehouden hebben is er veel meer gesproken over Patkr RUTTEN en christene vakbeweging dan over al het andere te samen. Werklieden laat u dus niet wijs maken dat priesters met het werkvolk niets te zien hebben. Kurk. Hulde aan de vereenigde werklieden der zinkfabrieken.3 Het is slechts drie jaar geleden dat in onze kempische streken het ■< Vereenigt u » aan de werklieden der zinkfabrieken werd toegeroepen, en allen hebben voorzeker aan dien oproep nog niet beant-woord.En toch mogen wij reeds, hoe jong en gering de vereeniging ook nog is, gerust een terugblik werpen op haro werkzaam-Heden.Zonder te spreken van de verspreiding der gedachten van vereeniging, meer geesiebOntwikkeling bij een gedeelte der werklieden, meer bewustzijn van hun mensch- en christenzijn, mogen wij reeds wijzen op bekomene verbeteringen. ' De gezondheidstoestand laat zeker nog veel te wensehen ; 't blijft nog altijd waar wat dokter Thuquen zegde : de zinknij-verheid is de ongezondste der nijverhe-den; de loodziekte maakt nog altijd te veel slaelitotTers. Doch volgens de getui-genis der werklieden is onder dat opricht reeds menige verbetering uitgevoerd. Alhoewel de loonen in de fabrieken van 't walenland nog hooger staan, zijn ze te Lommel en te Overpelt sinds eenigen tijd merkelijk gestegcn : verschillende verlioogingen van 20 centiemen per dag werden opvolgentlijk toegestaan ; zelfs het zoo dikwijls gehekelde premiestelsel onderging eene kleine verbetering in het fabriek van Overpelt. De wet op de Zondagrust werd sedert eenige weken nauwer toegepast ; onze zinktrekkers ten minste kunnen nu ge-makkelijk de H. Mis bijwonen. Hier blijft voorzeker nog veel te doen ; maar zeker werd hier iets bekomen dat men vroeger als onmogelijk aanzag en nu heel gemakkelijk uitgevoerd wordt ; zulke verbetering is een begin dat veel belooft voor de toekomst. En 't zijn. immer niet alleen die bekomene verbeteringen die ons moeten ver-heugen, maar wat van grooter belang is ; de weg werd geopond tôt het bekomen van grootere en meerdere verbeteringen. De Minister van Nijverheid en Arheid werd van verschillende kanten gepraamd om verbeteringen door de Wetgeving of door koninklijke besluiten in tevoeren, : gezaghebbende mannen willen de aanvra-, gen der zinkbewerkers steunen ; de groo-' te dagbladen hebben daartoe aangedron-gen ; en nog altijd mogen do werklieden er op rekenen dat de Provincieraad van i Limburg hunne aanvragen bij de Rogee-ringen zal steunen. Werklieden ! dit moet u aanmoedigen . om uwe vereenigingen te steunen en uit . te broiden ! Om hetgeen reeds toegestaan werd, moet voorzeker aan de patroon ook dank gezegd worden ; dat bewijst ten hunnen voordeele. Maar vergect niet ! dat uwe vereeniging de bijzondersie weg van verbeteringen is. Met moed dan voor-uit! Sluit u allen aan bij uwe bonden ! Zooveel blijft er nog te doen ; door sterke vereenigingen alleen zult gij er toekomenl Achterblijvers kunnen nu reeds zien dat zij aan de vereenigden veel verschul-digd zijn I Zij ook zullen gaan inzien dat t hun een recht, maar ook een plicht is zich te vereenigen. Werklieden der zinkfabrieken, allen in de vereeniging. Pok. ! Yoor ons Yolk. De Vlaamsche Hoogeschool. De Katholieke Vlaamsche Arrondisse-mentsbond van het Laud van Waes heeft aan het katholiek kiescomiteit een brief geschroven om te vragen dat al de kan-didaton voor de eerstkomende verkiezin-gen, evenals in 1912, zich zouden verbin-den het wetsvoorstel te stemmen, uit-gaande van de heeren Van Cauwelaert, Franck en konsoorten betreffende de vervlaamsching der Gentsche Hooge-school.'Vertraaing van het landleven. De afdeelingscomiteiten van het Congres tôt verfraaiing van het landleven verg .derden onder voorzitterschap van volksvertegenwoordiger Max Pastur, om de werkzaamheden van het Congres vast te stellen. In elke provincie wordt er een propagandacomiteit tôt stand gebracht dat voor ieder der behandelde vraagstuk-ken een kort, bondig verslag zal weten te bezorgen. In dit verslag zal de hedendaagsche toestand worden weergegeven en de in te voeren verbeteringen bespro-ken. Deze verslagen moeten voor 1 April, den algemeenerj schrijver toekomeu en zullen zooveel mogelijk, vergezeld zijn van teekeningen, photographiën, enz., die ter gelegenheid van het Congres zullen tentoongesteld worden. Eere-comiteiten zijn in vorming, daarin worden aangenomen aile voorname personen die in de zaak van het Congres belang stellen. Programma's en inlichtingen zijn'ver-krijgbnar bij M. Giele, landbouwinge-nieur, Blijde Inkomstraat, 40, Leuven. "Werkongevallen. M. Baron de Broqueville, minister van oorlog, heeft een omzendbrief geteekend, aangaande de vergoeding der werkonge-vallen, waarvan de burgerlijke werklieden van het leger de slachtoffers zouden kunnen zijn. Het département van oorlog acht zich niet verbonden door de wet van 24 December 1903, oiîidat het niet op-treedt als nijverheidshoofd, maar wel als openbare macht. Niettemin aanvaardt het département het grondbegin der vergoeding, in de wet geschreven ; het zal aan do werklieden in den dienst ge-kwetst, vergoedingen verleenen die nooit lager zullen zijn dan door de wet voor-zien is, en.die dikwijls hooger zullen zijn dan de werklieden zouden hebben durven vermoeden. Wat het dagloon aangaat, uit te keeren aan ziekc werklieden, het is berekend als volgt : 50 % aan de Qn-gehuwden, weduwnaars of van hunne vrouw gescheiden personen zonder kinderen ; 60 %, 70 % en 75 % opvolgenlijk aan de gehuwden, van hunne vrouw gescheiden personen of weduwnaars met een, twee, drie of meer dan drie kinderen, Die onderrichtingen gelden slechts voor de bestendige werklieden der verschillige diensten van het leger, en niet voor de tijdelijke werklieden. Openbare gezondheiCL. Op het bureel der Kamer is een wets-ontwerp ingediend, strekkende tôt het verleenen der rechtspersoonlijkheid aan de vereenigingen die het bevorderen be-trachten van de volksgezondheid. Art. 1 van dit ontwerp luidt : '• Elke vereeniging opgericht met het doel de volksgezondheid te bevorderen, inzonderheid door het misbruik van al-cohol te bestrijden, geniet zooals hierna is bepaald, de voordeelen van de rechtspersoonlijkheid." Do vereeniging treedt op door bemid-deling van hare zaakvoerders of beheer-ders, overeenkomstig artikel 13 der wet van 25 Mei 1913. » Het wetsontwerp is onderteekend door de heeren de. Piinthiôre, Tibbaut, Bertrand. Borgion en Borboux. Zegelen van vreemde titels. Wij roepen er nog eens de aandacht op, dat dragers van vreemde titels uiter-lijk tôt 1 Maart tijd hebben om deze aan het verminderd recht te doen zegelen. Tôt dien datum betalen zij I per mille ; na dien datum zullen zij 1 per honderd te betalen hebben, dus tien maal meer. 't Loont dus do moeite van op te pas-sen.Het trekpaard. Prljskamp. De 295 jaarlijksche prijskamp van trek-paarden, hengsten en rasmerrios, die in de maand Juni te Brussel zal plaats hebben, zal nog veel belangrijker zijn dan vrooger jaren. Er zullen niet minder dan 60,000 fr. prijzen toegekend worden aan de verschillende categoriën. Ouderdomspensioenen. De ouderdomstoelage van 65 fr. wordt slechts verleend aan de personen geboren vôôr 1849. Een wetsvoorstel wilde dat brengen op 120 fr. Voor al deze die reeds het pensioen trokken en ook voor al dezo geboren vôôr 1 Januari 1873. Maar door de schuld van libfralen en socialisten is dat wetsvoorstel nog niet kunnen gestemd worden. Op die manier verliezen de ouderlingen reeds 55 frank. j Gelukkiglijk willen de katliolieken de pensioenwet voor de maand Mei gestemd.Het pensioen zal gebracht worden op 120 frank, te rekenen van 1915, toeko-mer;': iaar dus - en misschien wel, le rekenen van decs jaar (1914). De personen, geboren in 1849 die dus dees jaar in hun 66 jaar treden, zullen het pensio»n kunnen bekomen, mits : 1) eepe som van 18 fr. te storten ln de Lijfrentkas. Die som gaat niet naar de Staatskas — integendeel. zij brengt eene zekere rente op, die het pensioen van 65 frank komt verhciogen. 2) in nood verkeeren. 3) eene aanvraag indienen, 't zij op het gemeentehuis, 't zij bij den eenen of anderen menschenvriend, die zich ten dienste der ouderlingen stelt om voor hun pensioentje te zorgen. * * * Do personen geboren in 1850 zullen dees jaar 6 frank moeten storten en toe-komendjaar 12 frank. De personen geboren in 1851 zullen dees jaar 6 frank storten, in 1915 nog eens 6 frank en, eindelijk, in 1916, de laatste 6 frank. * * * Nu voor de ouderlingen geboren vôôr 1849. « Deze die nog geen aanvraag deden opmaken, » kunnen zulks niet rap genoeg doen. Wat de andere betreft, hunne aanvragen moeten eerst onderzocht worden door 't Bescherinkomiteit, dat hen de ge-nomene beslissing zal laten kennen. Wordt de aanvraay » aangenomen » de ouderling wordt verwittigd bij mid-del van eenen omzendbrief « bij een post-zegel van een centiem er op. » Wordt de aanvraag geweigerd, de ouderling wordt verwittigd per « aanbe-volen » brief (die moet afgeteekend worden,) Die zijne aanvraag <> geweigerd >• ziet, heeft eene maand tijd om in beroep te gaan bij den lieer Gouverneur. Voor het opmaken, van dit beroep mogen de ouderlingen zich wenden tôt de personen of de inrichtingen die de eerste Yraag op-mieken.De Gouverneur mag ook in beroep gaan. De Provinciale Beroepskommissie doet uilspraak over al de beroepen en deelt haro beslissing mode aan de belangheb-benden.Naarmate het termijn van in beroep gaan voorbij is, of dat de Provinciale Beroepskommissie uitspraak heeft ge-daan, worden de dossiers opgestuurd naar het Minis:erie van Arbeid, dat ailes op zijne beurt onderzoekt. Wordt ailes in orde bevonden, het be-talingsmandaat wordt opgemaakt. Eenige dagen nadien betaalt de post do pensioenen uit. Zooals men ziet moeten de aanvragen eene geheele reis doen en het is gemakkelijk te verstaan dat de personen, die onlangs hunne aanvraag deden opmaken, nog eenigen tijd zullen moeten wachten vooraleer ze de 65 frank zullen trekken. Van week tôt week Hunne liefde voor den werkman. Onder den titel " Onze Raadselprijs-karnp» schrijft Het Vollt : Te vergeefs hebben wij de vraag gesteld; Door wie en in welk blad er geschreven was. dat minister de Broque-ville moest afgezet of waanzinnig ver-klaard worden, omdat hij, op twee jaren tijd, de loonen van bedienden en werklieden der spoorwegen met 17 millioen frank had verhoogd. Niemand heeft ons het juist antwoord gegeven. Een honderdtal verwezen naar de Flandre libérale. Anderen noemden zelfs personen die in dat blad zouden geschreven hebben. Verder klonk het : een liboraal blad uit den ouden tijd. Twee veronderstelden dat het van An-seele's meid in Vooruit was. Dezen waren er 't naast, maar toch niet juist. 't Is in een hoofdartikel van Le Peuple, het voornaamste blad der belgische socia» listenparty.dat dieafschuwelijkheid tegen het loon der werklieden geschre en werd. Namelijk in Le Peuple van den Maan-dag 5 Januari 1914. En dat hoofdartikel was onderteekend door iemand, die 25 jaar geleden geen nagel had om zich te krabben, maar die, met socialistisch leider te spelen, thans tôt een jaarlijksch inkomen van zoowat twintig duizend frank gestegen is, —■ nameiijk : door Louis Bertrand, socialistisch volksvertegenwoordiger, socia-listische schepene en zeer burgerlijk admi-nistratielid der kapitalistische fabriek van de « Sunlicht » zeep. 't Is die snelle socialist, die in den roo-den Peuple van 5 Januari 1914 verklaard heeft, dat minister de Broqueville moest afgezet of waanzinnig verklaard worden, omdat hij de loonen der spoorwerkers, op twee jaren tijd, met 17 millioen frank verhoogd heeft. HHWBaaMMBiBMMWH—ae Volgens dien hoofdman der belgische socialistenpartij, is het dus misdaad of waanzin, de loonen der werklieden te verhoogen. Onthoudt het, werkbroeders : 't zal te pas komen ! Belffië's handel in 19X3. — De gevolgen der socialistische werkstaking. De totale invoer in België bedroeg in 1913 een bedrag van 32,661,491 ton ter waarde van 4,998,303,000 frank tegen 31,282,527 ton ter waarde van 4,856,577 duizend fr. in 1912 zijnde dus eene ver-meerdering van 1,378,951 ton en 141,726 duizend frank waarde. De uitvoer in 1913 bedroeg 20,886,084 ton ter waarde van 3.656,818,000 frank tegen ton 20,866,835 ter waarde van 3,849,443,000 fr. in 1912, zijnde eene ver-meerdering van 19,249 ton en eene ver-minderingvan frank 192,625,000 waarde. De geheven tolreehten bedroegen frank 74,419,656 in 1913 en fr. 74,460,572 in 1912, zoodus eene vermindering van 40,916 fr. De scheepvaartbeweging in al de Belgische havens klom van 16,353.933 ton in 1912 tôt 16.907,417 ton in 1913, zijnde eene vermeerdering van 533,484 ton. In een artikel aan België gewijd zegt de Times dat de algemeene werkstaking der socialisten in April 1913 een noodlot-tigen invloed heeft uitgeoefend en het blad voegt er bij dat de totale verliezen van handel en nijverheid mogen geschat worden op 1 milliard. Handteekens. Te Antwerpen gaan de socialisten huis voor huis rond om aile m m : volwasse-nen on kinderen, mannen en vrouwen, jongons on meisjes, verzoekschriften te doen teekenen voor het bekomen van zuiver algemeen stemrecht. Het doel is te doen geiooven dat het socialisme een kolossale macht bezit. Dat spel zal toch niet lukkon, hetnieuw is er af. Kieskronijk. Te Zoningen. — De strijd wordt heftig gevoerd to Zoningen. In 1912 was het hier de eonigste plaats waar de katliolieken niet zegevierend uit do botsing kwa-men. Heer Gravin sneuvelde met een paar honderd stemmen. Nu wordt er van wege de katholieken fel gewerkt. De zaken staan zoo dat heer Roël, ilie d- 3e plaats had in 1912 op de kartellijst, nu volstrekt op do 2e plaats wil staan. De liberale associatie van Braine-le Comte heeft Woensdag besloten het cartel maar aan te gaan als de liberalen op de gemeenschappelijke lijst de 2e en de 4e plaats bekomen. Wordt die wensch niet ingewiligd, dan strijden de liberalen af-zonderlijk.De Vlaamsohe vaorstellen. De Vlaamsche amendementen zijn dan eindelijk ter bespreking gekomen. Dat de tegenpartij ze bekampen zou dat viel niet te betwijfen. Dat hunne bladen or tegen zouden opkomen hadden wij reeds iang laten hooren. Dat de de XXù Sièele er weinig genegen-heid voor gevoelde had men ook reeds kunnen bestatigen. doch dat dit blad ze vierkant zou bekampen dat was toch wat sterk. Dat heeft vele Vlamingen onaan-genaam aangedaan, de Vlaamsche bladen zeggen het onbewimpeld en E. H. Van Tichelen heeft onmiddelijk aan XX0 Siècle een brief tôt weerlegging ingezonden. Ziehier de voornaamste opwerping door de XX0 Siècle vooruitgezet : » Hoofdzaak is te weten of de wetge-ver goed bezield zou zijn in het stemmen van eenen tekst, zoo weinig overeenslem-mend met eene onzer oudste overleuerin gen en zoo openlijk in verzet met de vrij-heid vcm den huisonder ,'t!IJ » Wel, wij zeggen het Van Tichelen na, do vrijheid van den huisvader wordt niet gekrenkt. Hier is ook geen spraak van rassenstrijd of verdeeling van het land in twee door de taalkwestie : hier is spraak van eene liervorming die alleen de opvoed kunde aangaat. Laat er de politiek dus buiten. Algemeen aangenomen is : dat de moe-dertaal voertaal moet zijn van het onder-wijs, omdat zulks het eenigste middel is om een degelijk onderwijs te bekomen. Indien opvoedkundigen bewijzen dat het noodzakelijk is zijn moedertaal te kennen, alvorens met vrucht eene tweede taal te kunnen aanleeren, welke huisvader zal zich dan nog tegen deze wet verzetten? Zelfs degene die vraagt dat zijn kind zou fransch leeren, zal er zich bij neer-leggen als hij weet dat het beste middel om goed fransch te leeren is : eerst zijn moedertaal te kennen. Wat verder de vergelijking aangaat van de vrijheid van den huisvader op gebied van taal, en die vrijheid in de keus eener godsdienstige of eener onzijdige scliool, die vergelijking loopt mank. In het tweede geval is de huisvader in ge-weten verplicht te zorgen dat zijn kind een godsdienstige opvoeding ontvangt. Dat verschil is merkelijk. Het Handelsblad van Antwerpon zegt zeer juist daarover : j 't Is het oud versleten argument dat ( onze vijanden hebben aangevoerd tegen aile Vlaamsche wetten : de vrijheid wordt miskend, de vrijheid wordt geschonden. En zoo komt het dat in ons land gelijk Dr Vandeperre in de Kamer deed opmer-ken, ten slotte de vrijheid voor iedereen geldt, behalve voor de Vlamingen. In 1883 heeft men do wet op het ge-bruik der Vlaamsche taal in het middel-baar onderwijs en Iater de wet Franck-Segers met dezelfde argumenten bekampt en de huisvaders er bij gesleurd, daar waar men enkel opvoedkundigen moet laten spreken. Die wetten werden gestemd, ook tegen de goesting van den XX" Siècle ; en het blad zal niet ontkennen dat, wat noodig bleek voor de middelbare scholen, honderd maal meer noodig is voor de lagere scholen. Wij vragen niets anders dan het stel-sel, dat in aile landen wordt toegepast, namelijk dat in de eerste jaren het kind onderwezen worde in zijne moedertaal. SUITENLANQ. liUlTSCHLAN'n. De jusuieten-kwestie. - De Badensche minister vrijheer Von Dusch heeft dezer dagen to kennen gegeven, dat Baden zich in den Bondsraad niet meer verzetten zou tegen eene verzachting der bepalingon van de Jesuitenwet. Zooals men weet, behoorde Baden, tij-dens de liberale overheersching, tôt de felste kampioenen der handhaving van die onverdraagzame wet. Overste vo^ Heuter. — Men kent de on-derscheiding, aan den gnrnizoens-com-mandant van Zabern verleend : Roode Adelaar 3e kl. « mit der Schleife». Tegenover de min vriendelijke opmer-kingen van de buitenlandsche pers daarover rnerkt de K. Vz. op dat die onder-scheiding niets bijzonders heeft. Overste von Reuter was volgens de bestaande ge-bruiken "aan de beurt" en na zijne vrij-spraak was er geen reden om hem de gebruikelijke onderscheiding le onthou-den.'t Is waar, dat von Reuter niet apart benoemd is maar voorkwam op de uilge-breide lijst van den Duitschen lintjes-regendag.Nog Zabern. — Met 33 stemmen tegen 3 en 2 onthoudingen heeft de Eerste Kamer van Elzas-Lotharingen eene motie aangenomen, waarbij hare afkeuring over het optreden der militaire autoritei-ten wordt uitgedrukt. De vrijzinnige partij in den Rijksdag heeft een wetsontwerp ingediend, waarbij bepaald wordt, dat de militaire macht niet anders voor het onderdrukken van binnenlandsche onlusten mag worden ge-bezigd dan op verzook van de burgerlijke ovei heid. Franscli-Ouitsohe toenadering. —• Sinds jaren streeft keizer Wilhelm II naar een verbetering der betrekkingen tusschen ! Duitschland en Frankrijk. Zonder veel succès. In Frankrijk sintelt nog altijd de, j wrokherinnering aan 1870-71 na. De | président der Fransche Republiek heeft meermalen uitnoodigingen aangenomen naar feesten in de Oostenrijksche en Italiaansche gezantschappen, — naar de Duitscho nooit, lioewel Wilhelm II meermalen op de Fransche ambassade te Berlijn geweest is. Thans gaat dit veranderen : Poincaré heeft een uitnoodiging van den Duitschen gezant te Parijs aangenomen. DeDuitsche bladen zien hierin het bewijs van het aan-j breken eener betere verstandhouding I tusschen Driebond en Entente. Vermoedelijk zal het gezamenlijk. vrij eendrachtig optreden der zes groote mogendheden in de Balkan-kwestie wel aanleiding tôt deze gunstiger verhouding hebben gegeven. Het bezoek van président en mevrouw Poincaré aan de Duit3che ambassade heeft Dinsdagavond plaats gehad. Lourdes en dokters. — De liberale kran-ten bemoeien zich in den regel niet met Lourdes. Wat daar gebeurt, is van geen belang. Een kolom van 'n Parijsche tooneel-speelster is geen uitzondering, een letter over Lourdes wel. Thans echter vinden wij in een holl.lib. gazet een bericht over Lourdes. Over oen mirakel ? Een processie ? Wel neen, het bericht gaat tegen Lourdes en tegen de devotie der katholieken.Dus vindt men het in de liberale pers. Wat is ee dan aan de hand ? Wel, een aantal dokters in Beieren blijken ongerust te worden over hetgeen daar in Lourdes gebeurt, want... zij kunnen er niets van begrijpen. Nu vragen zij aan de regeering " de noodige aandacht te schenken aan de Lourdes-propaganda ». Een waarom ? Leest goed, want dit « waarom « is goud waard. » De berichten omtrent plotselinge ge-» nezingen van orga lische gebreken en « aandoeningen, die i:: directe tegenspraak «zijn met het vermogen van de weten "schap, vorderen dat de Duitsche genees-« kundige stand daartegen stelling inneme.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection