De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2185 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Janvrier. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7s7hq3sq34/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 3e jaar. — N. 3. Zaterdag 17 Januari 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL InschrijvinKeprija voor België : 3 £r. G-ewone aankondigingen : 16 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN DE SCHOOLP LICHT. in En toch ontbreekt er nog iels aan die prachtige schoohvet, iels dat nogthans hoogst noodzakelijk moet bijgevoegd. Die spijtige leemte 7al aangevuld worden door de Vlaamsche Arnen-damenten die onze vlaamscbgezinde volksvertegen woordigers aan de schooiwet wenschen toe tevoegen. Deze behelzen origeveer liet volgen-de : «liet lager onderwijs moet in 't Vlaamsche land gelieel en al in de vlaamsche moedertaal gegeven worden». Dat klinkt heei vreeind niet-waar beste lezer, en liet verwondert u grootelijks dat er zulk amendement moet neergelegd oui gestemd te worden ! Ja, gaat naar Frankrijk; sla er het wetboek maar eens open Daar vindt gij geene wet die verplicht het lager onderwijs in de fransche moedertaal te geven. Gaat naar Duitsch-land, naar 11olland, naar Engeland, naar Italie, naar Monténégro, naar den Congo.... nergens zult gij zulk-danige wetten vinden. En waarom? Omdat bel ganscb natuuri.uk en volgens de eenvou-digstë regels der opvokdkunde is dat een kind in zijne mobdertaal moet opgeleid en onderwezen worden.Maar hier in België moet zulke wet bestaan Dat is vreemd... Och er zijn sedert 1830 in ons vlaamsche land zooveel vreemde zaken gebeurd, de verfransching is zoo hardnekkig in ons Vlaande-ren doorgedrongen dat de vlaming door wetten zijrie heiligste natuur-rechten moet afpersen en verde digen tegen snoode brutale misken-ning.Welnu als de vierde graad moet dienen om wat meer fransche on-verteerbare nuttelooze woorden in te zwelgen, indien men zal voort gaan op de taalgrens en in onze steden, het zij dan ook in welkda-nige wettige lagere scholen, onze vlaamsche kinderen in eene vreemde taal op te voeden dan is de nieu we schoohvet voor die vlamingen, en dus voor al hunne stambroeders eene nuttelooze, hatelijke dwinge-landij te meer... Dat begrijpt elk redelijk man ! Eerst en vooral de moedertaal, want : « De moedertaal is de ziel der natie, de ziel van een volk». «Een volk. kan niet leven noch bewegen tenzij in zijne moedertaal ; er buiten wordt het geestel'jk kreupel. » « Enkel de moedertaal strekt hare vezels tôt in 't diepste van ons hart en laat ze daar de rijkste bloedsap-pen opslurpen. » Een bewijg te meer dat een volk zijne moedertaal noodig heeft om een eigen, waar, groot volk te blijven i3 wel het volgende : Een veroveraar, wanneer hij een over-wonnen volk voor goed onder den knie, onder den knoet wil bebben zorgt eerst dat volk zijne moedertaal te ontnemen. Dat doet Rusland en Duitschland met het arme Poolsche volk, dat tracht de franschdolheid ook met het vlaamsche volk te doen. «'t Heeft lang genoeg geduurd, dat onze Vlaamsche kinderen moe ten opgevoed worden in eene taal die hun vreemd is ! » En wij vragen ons verder af : waarom moeten toch onze Vlaam sche jongens in de lagere school eenige fransche woorden leeren stamelen ? De eenen zullen antwoorden : maar zonder fransch kunt ge toch niets in ons land. Het fransch is onmisbaar om vooruit te komen in de wei eld ! Welhoe! Indien er zijn die het fransch kunnen missen om hunnen weg te maken in de maatscbappij dan zijn het toch wel de stielman-nen, de werkliedenl Als de vakman, de werkman i zijnen stiel goed kent, als hij flink t kan werken dan zal hij in vreemde t landen welkom zijn, al kent hij;de vreemde talen niet! Als gij naar den 1 winkel gaat om een paar schoenen - vraagt gij dan welke taal de werk-3 man, die de gekozen schoenen ver-3 vaardigde, sprak. V/at verkiest gij ? Voorwerpen, - gemaakt door iemand die meer dan i eene taal kent, ofwel vervaardigd 3 door een bekwamen stielman. Dus de vakkennis is de weg naar - voorspoed. Welnu de grondslag t dier vakkennis wordt gelegd in het - lager onderwijs en voornamelijk in i den vierden graad. Wat moet bet lager onderwijs dus"geven aan onze r kinderen; de kennis der fransche r taal of de vakkennis? t Beide waren wenschelijk maar - dat is onmogelijk. Men geve dus de - vakkennis 1 , Hier zal men opwerpen : « Zij die r voortstudeeren moeten toch wat - fransch kennen ; dat is toch te ver kiezen 1 ) Gij geeft ons toe dat zij die niet - voortstudeeren totaal niets kunnsn 3 uitrichten met het weinige fransch, j met die eenige fransche woorden, - die gij hun op veel uren tijds, met onbegrijpelijk veel moeite en wei- 3 nig voldoenden uitslag hebt kun nen inpompen. 3 Welnu, hoeveel kinderen der 3 lagere scholen zetten oadien hunne 3 sludiën voort 1 De statislieken bewijzen dat er l gemiddeld, en onbetwistbaar in onze landelijke gemeenten, maar tien zijn op de honderd Voor de • overgroote meerderheid, negentig op honderd gaan de kostbare uren t aan 't fransch besteed totaal verlo-ren, dewijl zij dien tijd bij 'taanlee i ren van veel nuttiger kennissen voordeelig kunnen besteden. î Dat is eene schreeuwende on- - rechtvaardigheid. De ouders die 3 het geluk hebben hunne kinderen - te laten voortleeren hebben meestal meer middelen dan de ouders die > dat geluk niet hebben. Dat zij dan 3 ook de lasten zelf dragen. Ten andere ondervinding bewijst klaar dat bij de voortstudeereriden het reeds gsleerde fransch meestal > dan nog bitter weinig (heel in het begin) ja totaal niets baat. r De Vlaamsche Amendementen moeten dus gestemd worden ; de 1 regi-itvaardigheid de redelijkheid i eischen het! c Thoch loopt er een orrzeker ge rucht rond dat zij zouden verworpen 3 worden ; dat dus de verfransching, 1 de verknoeiïng van ons volk weer " vrij spel zou hebben.... Lezers,* Vlamingen zult gij dat : dulden....! 1 Neen, eenparig dreunt de kreet. s door gansch het vlaamsche katho 1 lieke land. «Leve minister Poutlet ! Leve 1 onze'volksvertegenwoordigers I Wij 1 betrouwen op U. Levé, voor ons vlaamsche land, de kathoueke so ciale vlaamsche schoohvet I » W ' 7 r : | I IMI—I IIIIIIIWI Ml !■ — t Kempische jongelingen leest hier 1 Vele onzer aankomendo Limburgsche ' jongens weten dikwijls niet wat loop-' baan zij zullen kiezen om een deftig en eerlijk bestaan te vinden. Lang op school-banken zitten, valt velen niet in den smaak en velen die er voor geschikt zijn en verder studeeren zouden willen, zijn er van wederhouden omdat hunne ouders 1 de middelen niet bezitten om de uilgaven eener langdurige studie te bekostigen. Voor de meesten onzer jongelingen is er dan geene andere uitkomst, dan eenvou-dig werkman te worden op landswerken, 1 in koolmijn of fabriek, zij zijn veroor-deeld, om aan don kost te gcraken, eeuwig armo werkman te blijven. bloot-gesteld aan aile wisselvallighedon van den arbeid, bijzonder blootgesteld aan het gevaar, hunne gezondheid, hunne eer, hun geloof en goede zeden te verlie-zen.Wisten nu onze goede, gezonde en flere Kempische jongens een middel om op j korten tijd, zonder al te veel moeite en ' bijzonder zonder geldelijkeondersteuning i hunner ouders eerlijk en deftig door de wereld te gcraken, zij zouden geen oogenblik wacliten en dit middel trachten te ontdekken. Welnu dit middel ligt in het bereik van iederen jongeling. die iet-wat goeden wil en gezond verstand bezit. ïe Marchienne-Docherie bij Charleroi hebben de E. Paters, Aalmoezeniers van den arbeid, eene beroepschool gesticht voor koolmijnen, welke onder het toe-zicht van de Belgische regeering staat en beschermd wordt door aile katholieke industrieeten. In deze school worden aile jongelingen van gezond verstand en goed gedrag, aan den ouderdom van 16 jaren aanvaard, waar ze op ongeveer3 jaren klaar gemaakt worden om aan het he stuur van koolmijnen en fabrieken deel te riemen of er wrrkzaam te zijn als mar-keerders, mijnopzichters, meters, mees-terknechten, chemikers, foremannen, hoofdopzichters, enz. In de mijnschool van Docherie zijn voor het oogenblik een 3CTtal Limburgsche jongens, die er theo-retis'ch en praktisch onderwijs ontvan-gen, van bekwame geestelijke en wereld-lijke onderwijzers. De studenten dermijn-school werken 4 dagen per week în eene koolmijn en nomen er trapsgewijze deel aan aile werkzaamheden en leg'gen zich de overige 3 dagen bijzonder; op de tlieo-retische studiën toe. Het theoretisch onderwijs bevat eenen drijjaarschen leer-gang van Godsdienstleer, Fransche en Vlaamsche talen, rekenkunde, meetkun-de, scheikunde, natuurkunde, electrici-teit, huishoudkunde, gezondheidsleer. werktuigkunde.aardkunde, teekenen enz. De jongelingen staan onder het gezag en de leidingvan de Paters Aalmoezeniers van den Arbeid, welke later na hunne studiën aan ne leerlingen eene goede be-trekking bezorgen. Jaarhjks genieten de leerlingen 6 dngon vacantie met Kerst-mis, 8 dagen met Paschen en 40 dagen in Augustus-September. Het kost- en leer-geld bedraagt 2,25 fr. per dag en de loo-nen welke de studenten^in de koolmijnen verdienen beloopen van 3 tôt 5,50 fr. p->r dag, zoodat deze zonder de medelmlp hunner ouders, al de uitgaven kunnen dckken en na hunne studiën aan' eene winstgevende betrekking kunnen gera-ken. De p'rijs der |inschrijving.5"voor den driejaarlijkschen leergang is vastgesteld op 20 fr. Het gesticht^bezorgt boven den kost ook bed en beddegoed. De leerlingen genieten er allefdeftige vermaken en ontvangen flinken »'en gezonden kost. viermaal daags. Het mijnwerk duurt slechts 8 uren per dag. Van 7 uren s'mor-gens tôt 3 ure namiddag. In vooruitzicht van de koolmijnen en fabrieken welkefreeds in onze Kempen in gang zijn en binnen weinige jaren in voile uitbating zullen zijn, zullen honderde goedri betrekkingen'te.bekomen zijn. Zullen nu onze Waalsche broeders wederom aile goedbataalde plaatsen en bedienin-gen moeten innemen, bij gebrek aan bekwame Vlamingen ? Zullen wederom onze Kempische Arbeiders onder het gezag moeten staan van Walen die geen Vlaamsch verstaan en maar arte dikwijls goddelooze leiders zijn ? Ja, vlaamsche kempische jongelingen, indien gij u de moeite niet geeft om de noodige kennissen op te doen en om die plaatsen te betrekken. Aile de vlaamsche jongens, welke do mijnschool van de aalmoezeniers van den arbeid gevolgd hebben, zijn aan goede betrekkingen geraakt. Om er slechts enkele optenoemen stippen wij aan, dat .er een opzichter is geworden van de Kempische Koolmijn (maatschappij Du-mont) ; een is landmeterin de mijnen van Maïdan (Servië) ; een is scheikundige van Bois du Duc (La Louvière) ; een is mees-tergast in de koolmijn van Heerlen (Hollandsch Limburg) ; een is opzichter landmeter der boortorens te Estinnes ; enz. enz. Al deze jongelingn verdienen een jaarlijksch salaris van 1800 tôt 5000 frank. Aile deftige jongelingen die hunne ouders niet tôt last willen dienen en eene deftige betrekking willen bekomen, zul len niet aarzelcn. maar zullen do handen uit de mouw stekon om de zaak aan te pakken. Vele jongelingelingen en ouders denken eens ernstig na over hunne toe-komst en die hunner kinderen. Men kan inlichtingen bekomen bij den Eerw. Heer Fronville, bestierder der mijnschool te Marchienne-Docherie, aan wien men in 't vlaamsch kan schrijven. Yoor ons Yolk. ; Een nieuwe confrat&r. : Verleden Zondag verscheen het eerstc nummer van De Vlaamsche Werkman, ■ godsdienstig, maatschappelijk, werk- ■ mansblad. Het blad zal regelmatig ver-schijnen den 2° en 4" Zondag van elke maand. Beheer en opstel hebben hunnen zetel te Antwerpen, Posterijstraat, 23. Bij den eersten blik ziet men dat het blad bestemd is voor al de arbeiders van het vlaamsche land. Het zal handelen i over godsdienstige sen sociale vraagstuk-ken, over letteren, wetenschap en kunst voor 't volk, over de politiek van den dag, over werkmanskringen en werk- | liedenbonden, over al de belangen der | arbeidsfamilie. Boeiende verlialen zullen | het wetenschappelijkeafwisselen. Ziedaar het programma van 't nieuwe blad. Wij wenschen dezen " confrater van harte welkom. W a.t hij zegt over L,imbarçr. 't Nieuw orgaan schijnt goed op de hoogto te zijn van den beginne. Ziehier wat het fgeeft over onze pro-v incie : Sinds eenige weken is er er hier heel wat beweging. De propaganda voor de werkliedengilden is voor goed ingezet. Deze laatste dagen werd er een gesticht te Quaedmechelan, te Houthaelen, te Hamont, te St-Huibrechts-Lille en te Achel. Andere gaan volgen. Het is een goed begin, een vaste grondslag waarop wij vrijweg zullen kunnen bouwen. De syndikaten kwamen tôt stand ; van verschillende nieuwe is er sprake. De werking voor de mutualiteiten gaatharen gang. Binnen eenige weken zal het jaarlijks verslag verschijnen van de Herverzeke-ringskas. Hieruit zal men kunnen oprna-ken. wat een reuzenstap deze werking dit jaar heeft doorgezet. Wij komen er bij gelogenheid op terug. In het Noorden bijzonder, alsmede in en rond Beeringen is er heel wat drukte ; ook de Maaskant in sommige streken gaat meé, alzoo Dilsen, Stockheim en laat er ons Neeroeteren bijtellen, waar eene bloeiende werkmansgilde onlangs haa." eenjarig bestaan zoo luisterrijkheeft herdacht. De werklieden beginnen hunne onver-schilligheid af te schudden en hun belang in te zien. De burgers over 't algemeen blijven nog wantrouwig en min gunstig gestemd tegenover onze inrichtingen, doch men kan van nu af vaststellen, dat zich binnenkort zal voordoen over heel de provincie wat men nu reeds hier en daar op een uithoek gewaar wordt : een rustig laten begaan ; omdat zij zullen zien wa een vredetocht er van onze kristene wsf^ing uitgaat, en wat een verschil er bestaat tusschen ons werk van liefde, en het werk van haat en klassenstrijd onzer vijanden. Dat het zoo zij ! De macht der Christen Syndikaten. De macht van 't Christen Syndicalismus groeit aile dagen aan, dat getuigen do socialisten zelf. Onlangs hielden zij eene syndicale vergadering in het Volkshuis te B russe]. (îeen enkele spreker nam het woord of hij had het over de Christene syndicaten. Wij nemen uit het verslag van Vooruit deze enkele staalkens : « De firnuckere — Wij moeten eene krachtdadige syndicale actie op touw zetten tegen de Christenen, en dit bijzonder-lijk in het Walenland, daar Rutten die streek niet meer verlaat. Van der Smisten. — Wij moeten reke-ning houden van den toestand door de Christenen in België geschapen. Wij moeten onze tactiek en propaganda er naar regelen. D'Erkens stelt vast dat de Vlaamsche Christene werkers niet alleen een gevaar zijn voor Vlaanderen zelf, maar voor het Walenland. » Die taal is duidelijk. Over ziekteverzekering-, Wij staan voor de invoering der ver-plichtende verzekering, en de vraag van inrichting van dergelijke en ernstige zie-kenkassen voor eene algemeene werkers-bevolking, dringt zich op. Men mag niet vergeten dat de verzekering van morgen in andere voorwaarden zal plaats grijpen dan deze welker werking is gekend, al-hoewel nietwetenschappelijkonderzocht. Onze sociale voormannen, die aan ande-ren het vooruitzicht willen inprenten, moeten zelven vooruitziendezijnen hunne instellingen op de hoogte brengen der hedendaagsche eischen nopens stevigheid en waarborg. Wanneer wij zien dat in Oostenrijk het gemiddeld getal ziektedagen per lid, van 1891 lot 1905, 8,65 dagen is, en in Duitschland voor 1911 ditzelfde getal 8.45 bedraagt (8,22 dagen voor de mannen en 9,04 voor de vrouwen) dan kunnen de inrichters van mutualiteiten niet ineer hopen dat hunne waarnemingen ver daar-onder zullen blijven. Het is voorzichtig zich daarover geene begooehelingen te maken ; men moet het gevaar inzien dat bestaat in den last, welke men opneemt te onderschatten. Wilde men nu eene ziekenkas inrich-ten, dan is het geraadzaam, indien de vergoeding 1 frank per dag bedraagt, daarvoor per lid eene uitgave te voorzien van 8 à 9 frank. Daarbij komen nog de onkosten voor den geneeskundigen dienst. Wat de kosten van geneesdienst bij ons zijn, blijft een vraagteeken. Er bestaan weinig statistieken. Wij hebben slechts een vermeldenswaardig werk, door de pro> incie Antwerpen opgemaakt voor de Tentoonstelling van Gent; doch nopens het bijzonder punt van den geneesdienst kan men er niet op steunen. Niet al de ziekenkassen hebben den geneesdienst in-gericht, en in de getallen welke de leden aanduiden, zijn die verzekerden niet op- r ! gegeven. welke dit voordeel niet genie-q ten. r Laat ons hopen dat in de toekomst voor j de statistiek eene betere plaats in onze e sociale werking zal ingeruimd worden, want zij is de grondslag der weten-schappelijke ontledingen, buiten welke ailes nevel is en duisternis. Q Trouwboekjes en geboorteakten. Ingevolge de bepalingen der nieuwe 1 hypothécaire wet op 31 December 1913 î in voege getreden, moeten voortaan de . notarieele akten, betrekking hebbende op t onroerende goederen, zooals verkoopin-3 gen, giften, hypothécaire leeningen de 3 îuiste namen en voornamen, alsook de i geboorteplaats en datum der partijen ) vermelden. De notarissen zijn niet alleen gerectigd, i maar zelfs verplicht het voorbrengen ; door de partijen le eischen van de trouw-i boekjes en geboorteakten derzelve De maatregel werd genomen, omdat ; er voeger vele missingen geschiedden in - het schrijven der familienamen. Huis arbeid. j De bevorderaars der vrouwenont-voogding hebben aan de volksyertegen-, woordigers een verzoekschrift gezonden ; om te vragen aan de dagorde der Kamer , te stellen de voorstellen betrekkelijk den ! arbeid teu huize. Onder de slecht be-. taaide stielen vermelden zij het kan twerk, ; het borduurwerk op tulle, het linnenwerk i en het rietvlechten, enz. Legende van St-A.ntonius. Heden 17 Januari wordt hier en daar St-Antonius bijzonder gevierd, dat is St-Antonius, abt, of St-Antonius met het zwijntje. St-Antonius is nooit een zwijntje rijk geweest. De rave bracht hem aile dagen als hij in de woestijn alleen zat een half brood en als hij met zijn vriend Paulus was, bracht de rave een heel brood. Maar dat zwijntje is gekomen doordat de menschen tijdens de verkensplage, ten einde raad, bij St-Antonius wezenlijk hiilp vonden en uit dankbaarheid kweek-ten zo verkens in de straten voor den arme. Die verkens moesten een belleke dragen ; dat waren St-Antonius zwijntjes en liepen zelfs in de steden rond overal eten krijgende totdat de paters van St-Antonius ze slachtten en uitdeelden. Ge kunt die belle-zwijntjes op vele schilderijen zien. Dirk airagasgacseaaaaferaLamiMaiaBgssaEagBaaB Van week tôt week Gezel Vandervelde en zijne jeuffd. 't Is wel eens eigenaardigs om lezen wat gezel Vandervelde onlangs zelf ver-telde over zijn eigen jongelingsjaren. Hij sprak tôt de socialistische studentengroep te Gent. '• Ik ben, zegt hij. van liberale afkomst. Mijn vader was vrederechter te Elsene en vriend van Feron, Arnould, De Potter. «Op 16-jarigen ouderdom dacht ik reeds 'n politieke overtuiging te hebben en was 'n jong en vurig liberaal. « Ik woonde te Gent, in 1878 eene geest-driftige liberale betooging bij en hoorde er Laurent spreken. In eene verhevene taal drukte hij zijne lioop uit in het libéralisme. Ik werd door die taal meege-sleept, en het zou zéker den geleerden Laurent verwonderd hebben, hadde iemand hem voorspeld dat de jongeling die hem toen zoo hartelijk toejuichte, eenige jaren latereen beslist tegenstander zou geworden zijn van dG Manchester-theorieën." Wie mij bekeerde was een liberaal afgoveerdigde, Victor Arnould. Maar Victor Arnould had vrienden gehad onder de Communards, was aanhanger van Proud-hon gebleven. beminde boven ailes recht en rechtveerdigheid. Hij gaf mij twee boeken te lezen, waaronder het werk van Proudhon « La capacité politique des classes ouvrières(De politieke bekwaam-heid der arbeidende klas). " Dat boek las ik gretig door en herlas het. «Toen werd ik Proudhonist. « Later las ik Karl Marx en zag ik de zwakke zijde van Proudhons stelsel in. « Ik werd Marxist ». * * * Vandervelde was dus op korten tijd liberaal, Proudhonist, Marxist. Dat bewijst niet veel voor de degelijkheid zijner wetenschappelijke of wijsgeerige vor-ming.Bebel's fortuin. Toen bij Bebels overlijden, de gazetten schreven dat die groote vijand van het kapitaal, een millioennair was, werden zij door de roode pers voor leugenaars uitgegeven. Welnu, thans is het uitgekomon, dat die leugenaars nog onder de waarheid gebleven zijn. Zijne orfgenamen komen zich in regel te stellen mot den flseus van Zwitserland en bekennen aldus offieieel, dat zij fr. 1,250,000 getrokken hebben van hetgeen Bebel in Zwitserland bezat. Daar hij nu ook een heel deel eigendom- - wen in Duitschland bezit, moet 's mans fortuin minotens anderhalf millioen be- r dragen. 3 Men ziet, dat er zelfs met de wonden , des volks bloedend te houden, een tame- - lijk zwaar fortuin kan gegaard. Wie zal daar nu 't bost roeê zijn ? Bebel heeft slechts 30.000 M. ann de socialistische parlij verma:ikt Al het overige gaat na;ir verschillende eifgena-men volgens de gewone wetten dererfenis. 5 T-ieergang voor stalopzieners. ) Het «Algemeen Verbond der Veebon- - den » richt te Leuven een leergang voor s stalopzieners in. î De lessen zullen alleen des Zondags i gegeven worden. Do leergang zal geopend worden den , Zondag 1 Februari 1914, en zal veertien i achtereenvolgende Zondagen duren. De - lessen worden gegeven van lO^tot 12 uur en van 2 tôt 3 uur. Deze leergang is kos- t teloos. Voor goedkoop middagmaal zal i gezorgd worden. Het leeraarkorps 'zal bestaan uit de heeren prof. L. Frateur, en A. Molhant, Warnant en Giele staatslandbouwkun-" digen, Reynaert 'landbouwkundige en ■ Beckers landbouwkundige, opziener der 1 Veebonden. In 't volgende nummer deelen wij het 1 programma mede. Kunnen aangenomon worden, al de i boerenzoons die : 1. Minstens 16 jaar oud zijn. 2. Een goed lager onderwijs bezitten. 3. Die zich verbinden regelmatig zoo-wel de theoritische als praktischejlessen ' te volgen. 4. Van goed gedrag zijn. Degenen die dezen leergang wenschen te volgen wenden zich tôt M. A. Molhant, St-Jacobsplaats, 13, Leuven. De 20 eersten alleen worden tôt de praktische lessen toegelaten. De andere mogen alleen de theoretische lessen volgen. De inschrijvingen zullen aangeno-men worden tôt 26 januari. In den gemeenteraad te A.ntwerpen. Wij hebben onze lezers'de incidenten die er voorvielen reeds raegedeeld. De Gazet van Antwerpen weet er bij te voe-gen : «Wij vernemen dat M. Van den Bergh door beraiddeling van den heer advokaat Ryckmans bij het parket een klacht heeft neergelegd voor de stompen die hij kreeg bij de laatste incidenten in den gemeenteraad.De klacht duidt geen bepaald persoon als dadër aan. Het gerecht zal dus van de meet af beginnen met de opsporingen. Als getuigen in 't procès zullen we den heer burgemeester. de schepenen. de ge-meenteraadsleden, eenige. stadhuUbedien-den, daghladschrijvers, hussiers, enz., zien optreden. * * * Het Handelsblad vertelt nog volgende geschiedenissen : Socialisten in den gemeoit'raad. In de laatste zitting van den gemeenteraad van Antwerpen maakte M. Terwagne zijn collega Bongers uit voor ooy^u cra-pule, sâle individu en in de laatste zitting van don raad te Brussel was het de socia-list Hallet die zijn collega, M. be Mot, uitmaakte voor infâme individu M. Bongers, ons knap gemeenteraads-lin, heeft in handen van den h er procureur di's konings eene klachtnedergelegd, tegen M. Terwagne. socialistische ge-meenteraadslid, en andere leden van den raad, voor beleedigingen en bedreigingen tôt hem gericht, tijdens het uitoefenon van zijn mandaat als gemeenteraadslid in openbare zitting van 29 December laatst-leden on in de voorkamer der raadzaal. M. Bongers, heeft zijue belangen toe-vertrouwd aan Mr A. Eijckmans, advo-caat.Te Brussel heeft M. De Mot getuigen gezonden aan M. Hallet, om hein uilleg-gingen te vragen, doch evonals M. Destrée is M. Hallet voor 14 dagen naar Zwitserland vertrokken. Die heeren gaan aan wintersport doen om uit te rusten van de vermoeienissen van den strijd voor het « arrem warrek-volk « ! ! I ICieskroniJk. Verrassingen van het lot. Het lot heeft in de maand Januari de oppositie op eene onverwachte wijze be-voordeeld bij de samenstelling der afdee-lingen.Alhoewel de rechterzij 16 stemmen meerderheid heeft, heeft de linkerzij de meerderheid in vier afdeelingen op de 6. De aanstaande wetgevende kiezingen. In de maand Mei aanstaande zullen er wetgevende kiezingen plaats hebben in de volgende provinciën en arrondisse-menten : Oust Vlaanderen : arrondissementen : I Aalst, Audnnaerde, Geni-Eekloo S: il ■ Niklaas en Déiidi-rmonde. tlenegouin .'.Ch'irlej'oi, Bei'g,lii . ik, Doornik-Ath en Tliui.i. Lnik : Hoei-Burgworin, Luik, Verviers. j Limburg : Hasselt en Tongeren-Maes-j eyck.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection