De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1915 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Janvrier. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 25 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w68322/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 3e jaar. — JN. 2. Zaterdag 10 Januari 1914. IBeheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL Inschrijving'sprijs voor Bôlgië : 3 fir. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Stad MAESEYCK. Arrondissementen M à ESE YC K -TON G EIIEN. Huldebetooging aan den Hooged. heer J. Helîepuff® Minister van Openbare Werker. en Landbouw en Sïaatsminister BIJ GELEGENHEID VAN ZIJN 25-jarig jubelfeest als Volksvertegenwoordiger Algemeene schikkingen De huldebetooging zal plaats hebben te Maeseyck, op 26 April 1014. Te 10.20 ure aan de statie Maeseyck, onthaal van den hoogedelen heer Ministe: Helleputte, en van de Staals- en andere Ovgiîiedcn die hem zullen vergezellen. Te half elf optocht der bijtredondo niaatsohappijen on van den officieelen stoet toi aan het stadhuis. Plechtige ontvangsl aidait r door de Gemëonteoverheid. Te 11,15 nre, leesmis in de parochiekerk, gevolgd door een plechtig Te Deum Te 12 ure, op den stadszaaj, olficieele eerbetuiging aan den feestheld, îeestredi en overhandiging van een geschenk. Te hall twee ure banket in den pracliligen feestzaal der eerw. Damen Ursulinen JBijzon der e opmerkingen. Er is vastgesteld door het uitvoorend komiteit : Dat de maatschappijen van het kanton Maeseyck stellig verwacht worden, on aan den stoet deel te nemen. Het staat nochtans vrij aan de ovei ige maatschappijen der Arrondissementei Maeseyck en Tongeren, van zich aan te bieden om zich bij den optocht te voegen. Zij zijn echter verzocht van zich bij tijds te wenden tôt een der leden van he plaatselijk komiteit. Gedurende den namiddag op den markt te Maeseyck concert, gegeven door d vermaarde Koninklijkc Harmonie Concordia van Tongeren, die zich daartoe op d dienstwilligste wijze aangeboden heeft, alsmede door de Koninklijkc Harmoni Concordia van Maeseyck. Daar de plaatsruimte voor hel banket beperkt is, worden zij, die verlangen e aan deel te nemen beleefd en vriendelijk verzocht, zoo spoedig mogelijk bij t treden. Het uitvoerend komiteit behondt zich het recht de lijst der inschrijving o gepast oogenblik tesluiten. Het eere-komileil. Hoogedele Heer Minislor baron de Broqucvilléj Voorziiter ; Zijne doorluchtige lloogwaardigiieid Mgr liutten bisschop van Luik, Hoogedel Heer baron de Pitteurs-Iliegaert , Gouverneur der provincie Limburg, Ondervoor zitlers ; de Heeren : Burggraaf Desmaisières, graaf de Renesse, Porttnans, Cartuyvels Mgr Keesen en Meyers, senatoren, Gielen, ridder Schaetsen en van Ormelingen volksvertegenwoordigers, Baron de Borrnan, voorzitter van den Provincialen Raad Eere-notaris Leroy, provinciaal raadslid te Bree, leden. UiU'oereuil Komiteit M. Dr Karel Moors, bestendign afgevaardigde, voorzitter ; M. Flor. Deploigne, provinciaal raadslid, sekretaris-questor ; De Heeren provinciale raadsleden der kantons : Maeseyck, Bree, Peor, Neci pelt, Bilsen, Borgloon, Mechelen a/M., Tongeren en Sjchen-Sussen en Bolrô, leder Pluatselijk Komi'eil M. Louis Driesen, burgemeester van Maeseyck, voorzitter ; De Heeren Jos. Croonenberghs en Louis Vandesande, sekretarissen ; De Heeren A. Lemmens, Âlf. Heiligers en Alf. Wauters, plaatsvervangend provinciale raadsleden van het kanton Maeseyck, leden. Huîdebefooginâ Helîepyffe. Insohrijvings'bewijs aan het Banket, op 26 April 1914. De ondergeteekende (1) verklaart deel te willen némen aan het banket te \eere van den hoogedelen Heer volksvertegenwoordiger, Minister en Staatsministei Y Helleputte. aan te bieden op 20 April aanstaande tegen betaling (per postkwitar (ne) van de som van acht franken, (wijn niet inbegrepen). Hij sclirijft zich tevens in voor de som van vijf franken voor bijdrage van lu geschenk. (1) Naam, voornaam, beroep en woonplaats : Handteekening. N B. Dit inschrijvingsbewijs dient gestuurd te worden aan den Heer I)r I< Moors, voorzitter van het uitvoerend komiteit te Maeseyck. Men kan afzonderlijk inschrijven voor het geschenk. De Eenheid der Katnolieke Kerk. I (EEN BEELD). I Reeds meermalen trokken wij de aan I dacht onzer lezers op hel pas versclienen I boek Gods woord en Gods zoon Van-I daag hebben wij het voorrecht eene prach-I tige bladzij mede te deelen uit het derde ■ nog le verschijnen deel van dalzelfde Elken morgen wanneerde eerste I stralen van den nieuwen dag de I punten van den aardbol raken, die I op denzelfden meridiaan liggen, ■ schitteren rnillioenen kleine licht-I sterren uit devenstersvan kapellen, Bkerken en kathedralen, waar op dat B oogenblik een priester vûôr 't altaar ■ staat, om heilige woorden te spre-Hken over een kleine witte brood ■ schijf en over een weinig wijn in ■ den gouden kelk, en dan beide ten ■ hemel te verhefïen als het lichaam ■ en het bloed van Dezen, Die eens ■ tusschen hemel en aarde hing uit- ■ gerekt op een kruis, waaiiangs zijn Bbloed in bitteren doodstrijd neder Bvloeiden. En op het oogenblik dat het god- ■ delijk Lam weder ten,hemel wordt ■opgeheven doorgewijde menschen-■banden weerklinkt een jubellied ■zonder gelijke uit den mond van ■duizende en nog duizende klokken Buidend om den Heer der wereld te ■groeten, Die, met den loop der zon, B'ijn eeuwige rondreis om de wereld Bbegint. Het is als had het licht stem-Htien gekregen om door de oneindige Hfuimte der wereld te jubelen. I Nu mengelen de lichte kapelklok- ken hunne zilverheldere kindei stemmen met de tonen zuiver al goud uit de hoogoprijzende toren van den ouden en den nieuwen tijd nu dreunen dof, langzaam en zwaa de bronzen donderstemmen de prachtige kathedralen. En wat d stemmen van een godshuis begor nen te zingen dat neemt de bronze mond van een ander wederom o en zoo vliegt het klokkenlied de kerk op en neder van pool tôt poo Het vliegt als een ruischend toonladder van heilige vreugdakooi den van uitSt-Pieters eeuvvigen dot over de rijkevlakte van Lambardije over de bevrozen gletsertoppen de Alpen en langs de Duitsche landen het vliegt en het ruischt langs de Rhijn, waar de Duitsche keizer slapen ; het zweeft over 't ruischen Duitsche woord en siddert boven d verre heidevlakten vol droomend melankolie; het zweeft hoog bove de gramme schemering en den roo der groote nijverheidssteden e vliegt heen over Frankrijksvlakte en over de bruisende zee naar Ei gelands krijtklippen en verder ove de eenzame meeren van het IIoog land en over het Groene-eiland wa; zooveel heiligen slapen op wier gri ven wilde rozen bloeien en het e loof zijn ranken slingert om de ii stortende muren van vervallen k; thedralen; en het vliegt verder o naar het hooge en het hoogsteNoo den en begeleidt nog een tijdlang de koene zeevaarders die zich een weç zoeken door het knarsend ijs waar de nnddernachtzon in weerspiegelt en liet vindt eindelijk zijn laalsten , wegstervenden looti in de missie-kapel half uit sneeuwblokken op-getrokken bij arme Eskimostam men tôt wier levensduister de be-vrijdende en levendmakende licht-stralen van het christengeloof door-drongenEn daaronder naar het Zuiden ' bruisebt en ruischt het groote christen klokkenlied der aarde. Van ' Spanjes kathedralen, wier klokken-stem weel le verlialen over de s groote geloofshelden uit den ouden tijd, vliegen de luchlgolven triIlend ■ onder den machtigen bronzen kle-pelslag over de blauwe baren der zuid-zee en wekken den echo der klokken van kerken en kathedralen ) op de kusten van het zwarte wereld-deel, waar eens het licht des geloofs t zoo heerlijk straalde, waar heden nog om de puinheuvels uit lang ; vervlogen tijden de herinnei'ingen 3 zweven aan onsterfelijke mannen. die reeds lang dood zijn, en aan on-'' vergeetbare dagen wier glans sederl 3 lang is verbleekt. ■> Altijd nieuwe streken van der aardbol keeren zich naar de mor genzon. Overal wordt dezelfde hei 3 lige handeling voltrokken, overa ontwaakt. Iietzelfde klokkenlied orr den Zoon Gods te groeten, Die zege | nend rond de aarde schrijdt. Het klinkt waar in het heeft woestijnzand, een klein heiligdon verrijst waarboven de palmboomei ruischend instemmen met de bed< van donkerkleurige menschenkinde ren ; het klinkt in Indiens paradijs velden waar bosschen van bloemer [eenzame bedehuizen omgeven ; he ! klinkt, al is het nog maar in spora 0 dische tonen. boven de ravijnen des llimaloga en tracht langs met ij: omzoende paswegen door te dringei tôt de barre woestijnen van Tliibet het verheft reeds zijne stem in d< landen der opgaande zon, in de lan r den der Oost-Àziatise.he toekomst het weerklinkt van de torens de: groote kathedralen in de hoofdste t den van Australien en zweeft bovei den eilandengordel van Polynesiër en over de barnende zee waar di pirogen van zwart-bruine Male«zei vuren ; het bruischt van uit he Vuurland langs de Cordilleras eu di " Andes, over de aloude kultuurste den van Mexiko en P#rou en ove het gebied der groote meeren et groote steden van het Oosten de Nieuwe Wereld, en wanneer doo het voormalig land van den Rood , buid de sneeuwstorm huilt, dai g wordt zijn geloei nog overheersch g door de klokkenstemmen, die ui de laatste grensplaatsen der bescha p ving doordringén in de eeuwigi r wouden om er in de ziel van dei e eenen of anderen trapper of vallen J steller een stil gebed op te wekkei n en het gevoel der verlatenheid ti doen wijken voor het zalig bewust r zijn dat er toch nog iets op aarde i dat boven ruimte en lijd staat ei g bovenalleswatdemenschen sclieid , en verdeelt. n — Maar als op de vleugels van di 1 klokkenlied zweeft Deze aan Wiei r het zijn wereldomvattende groeten i • brengt. Ghristus de Heiland. Is he n niet als stapte Hij zichtbaar om d> s aarde in den loop der vier-en twin d tig uren van éénen dag... zichtbaa e en met zegenende hand, en weder e om de woorden sprekend die Hi n eens sprak : « Vader bewaar ze il k uwen naam die Gij mij gegevei n hebt, opdat zij een wezen gelijk wi n een zijn ?» i- Is het niet als werd elken da, :r opnieuw vôôr de altaren de bam der eenheid gelijk een milioene ir zielen die er knielen voor den Zooi t- Gods in onoogelijken schijn tôt. hei i- nedergedaaM en voor Wien ze nu i i- honderden talen en duizenden tong i- vallen het een groote lied zingen p TANTUM ergo SACRAMENTUM VENERE r- MUR CERNUI ? Yoor ons Yolk. 3e cLoogt op... de wet op de sociale -verzekerirtgen. "'.V-i'/ion week heeft de commissie dei XV, gelast met het bestudeeren van hel ontwerp op de sociale verzekeringen, Kiar werk geeindigd. Heer Versteylen is verslàggever benoemd en deze heeft be-loofd er spoed bij te zetten ten einde de Kamer toe te laten zich weldra met de belangi'iike kwestie der rnaatschappelijkc verzekeringen te kunnen bezig houden. De libérale en socialistische leden dei commissie stelden een aantal wijzingin-gen voor, die allen verworpen werden. Het ontwerp der regeering werd ten slotte goedgekeurd, rechter- tegen linker zij de. * * * De commissie heeft het wetsvoorstel van de Regeering in zijne groote lijnen behouden. De voorgestelde wijzingen zijr allen zeer belangrijk en beantwoorder aan wenschen op onze congressen uitge-drukt.Zij kunnen samengevat worden als-volg't : 1" De mutualiteiten zullen hunne ver-plichtingen van ziektevergoeding en ge-neeskundigen dienst moeten kunnen dek-ken tôt een beloop van 85°/° met de bij dragon der loden. 2° De weldadigheidsbureelen zuller eenen dienst van ondersteuning der maat schappijen kunnen inrichten. 3° Voor de personen, geboren vôôi 1 Januari 1865 wordt de ziekeondersteu ning van den Staat gebracht op 0.50 fr in plaats van 0.25"fr. en op 1 frank ir plaats van 0.G0 fr. voor invaliditeit, on toe te laten deze personen in de mu tua 1 liteiten op te nemen. 4° De vergoedingen voor genees- ei artsenijkundigen dienst worden meerver zekerd door het inrichten van middenco mileilen,-waarin én do mutualiteiten. éi de geneesheeren 6n de apothekers en d^ Staat vertegenwoordigd zouden zijn. 5° De verplichte pensioenverzekerinj zou onmiddelijk in vooge treden ; di ziekte- en invaliditeitsverzekering zoi verplichtend worden vanaf 1917. * * * Hot is nu nog maar zako de wet in di Kamers voor te brengen en te bespreken Maar aan wien is do vertraging te wij len ?... aan do liboralen en socialiston di' den kostbaren tijd . verspillen en zoo d' nuttige wet ten doen verschuiven. Datma; niet'langer gebeuren. De wet op de Zondagvust. Heer Frans Van Cauwelaert heeft ziji gedrukt verslag meegedeeld. betreffendi het ontwerp, wijzigingen brengende aai de wet op Zondagrust in de nijvorheids en handelsondernemingen. Do verslàggever komt tôt het besluit en de Commissie heeft er zich eenparij — min eeno onlhouding — bij aangeslo ten, dat de combinâmes om ^extras" t kunnen houden. — 1.1. Zondags en bij zonder veel personeel gebruiken dat ii do week geenszins gebezigd wordt, -moeten verboden worden. Buiten de le den der inwonende familio, mag geei bodiende meer dan 0 dagen aan den ar beid gebruikt worden. De Commissie om de misbruiken t l keer te gaan, stelt de uitzonderingen vast t Buiten de familieleden tôt den 3e" graad l zijnde tanten, oomen, nichten en neven en buiten de inhuiswonende knechten o meiden, mag er niemand 7 dagen aan ' 3 werk gebruikt worden. ] Vlaamsche Amendementei ) Heden Zondag wordt te Antwèrpen ii 3 het Meeting lokaal eene groote meetin: gehouden voor het bekomen der Vlaarn , sche Amendementen bij do Schoolwet. 3 Mot aile oprechte Vlamingen sluitoi 1 wij ons aan bij onze Vlaamsche broeder t van 't geheele land om nogmaals de stem ming der Vlaammsche Amendementen t . oisciien. 't Is geen voorrecht, maar enkel rech 1 dat wij vragen. J Voor de boeren. Eiërhandel 3 Met reden wordt het ei meer en mee in de voeding gebruikt. Ongelukkiglij om te voldoon aan de noodwendighede: r van ons land, is er eon te kort va " 120 mitlioen eieren per jaar, tekort da j door vreemde landen aangevuld wordt. i Voortbrenging, inpak, verzenden, ' -! vraagd ailes veel tijd. En als men da • weet dat do meeste eieren van Ruslan J komen, zoover van hier, waar het trein verkeer niot zoo goed is ingericht als i g ons land, dan zal men gemakkelijk be ] grijpen, dat het vreemde ei niet verse kan zijn en geene waarde heeft. 'tlsdroevig zulks te bestatigen. 1 Kan die toestand verholpen worden ? l Ja, als wij onze boeren inlichton. l Tôt. hiertoe zien de meesten onder he: geen voordeel in 't kweekon van kiekens Indien zij den raad volgen der groot ' kweekers : een zuiver ras houden, d r kiekens goed verzot'gen, ze een luchti en toch warm slaapvertrek geven, z eene overdeltte plaats bezorgen, om van rogen en wind bevrijd te zijn ; ze afwis-seling in het voedsel toedienon, dan zullen onze boeren veel meer eieren ter markt kunnen brengen. En dat ze dan eens aantoekehen wat zij uitgeven, maar ook wat ze ontvangen, dan zullen zij na een jaar bestatigen, dat er aan kiekens te houden meer te winnen is dan zij wet denken. Het Staatsbestuvr richt met dat doel kostelooze voordrachten in. Het goede dat deze kunnen afwerpen, zou betor ten nutte gemaakt worden, indien er in elke gemeente een vereeniging bestond, die gedurig als een bijblijvende meester de nullité wenken over den kweek vor-verschten.Bien voorbeeld van samenwerking. Met dat schoone doel is de eerste maat-schappij tôt stand gekomen, onder den naam •• Hoendertelers van CappeUgn . Aan het hoofd staan de gekende hoen-derkweékers M.M. Van der Steen en De Prins. Met gezamenlijken aankoop zullen de leden het voeder aan goedkoopen prijs hebben; voor den broeitijd zullen zij eieren bekomen van een zuiver en goed legras. Do maatschappij brengt de verbruikeieren ter mijn van Antwerpen, na ze gekeurd en gestempeld te hebben met het rnerk der vereeniging en het nummer van het lid, wat eene waarborg is en voor de leden en voor de verbruikers. De leden zullen gebruik mogen malien van broei-machienen, beendormolen, enz. 't Is dus geheel.in hot voordeel van den boei", lid te worden van zulke vereeni- ' ging- ' Reeds een 10 t'ai zijn er mgeschreven. TCan dat ook\in Z,imTburg 9 Kan dat ook in Limburg? En waarom . niet ? ! Te Hassell sticht men thans naast do . botermijn, de eiermijn. Op de botermijn wordt de boter der molkerijen gebracht, r versche en verzorgde waar on wordt daar > duur verkocht. altijd veel duurder dan do t winltelboter. De meeste melkerijen der Kempen brengen de boter ter mijn met de vrachtkar,*die ze. aan de melkerijen gaat nemen. Wat'zou er tegen'zijn dat de boeren do eieren ook samenbrachten on op dezelfdo wijze' ter markt stunrden. Het personeel , der melkori'en, gewoonlijk in don namid-I dag vrij. kon goed gebezigd worden aan 't stempelen en inpakken. ' En ook voor deze gewaarborgd versche eieren zou men hooge prijzen krijgen en de boerzou 't voordeel ervan genieten. 1 Vervoer van eieren. 1 De Staat heeft ieder jaar ruim 100.000 . fr. te betalen voor schade veroorzaakt aan de eierverzendingen per spoorweg. Het spoorwegbestuur heeft dan ook bij -\ zondere màatregelenvoorgeschreven voor ! de verpakking der eieren. Degenen die , niet zullen in regel zijn met de voorschrif-. ten van het spoorwegbestuur zullon niets ! in te brengen hebben in geval van schade. Gebruik van kassen in dik hout ofwel . in licht bout, doch mot zwaarderehooken, , on handvatsels van koorden, hout, ijzer . of loder, om do behandoling te vergemak-kelijken.Van binnon moeten do eieren van elkan-der afgezonderd zijn bij middel van ge-kapt slroo, houtvezels, zagoliffgen of kas-jes in karton met schachten van geribt f papier. l Elke kas moet op het deksel in groote letters de aanduiding «eieren» dragen. , Voor de soldaten. i Er is besloten aan de milicianen, die r zich verbinden onder do wapens te blij-' ven, gedurende een of meer tijdperken van 4 maanden, na het heengaan van hun ! contingent mot Jonbepaald Iverlof, deze s blijvende soldaten toe te kennon : 1° eene . dagelijksche bijkomende soldij van 50 c.; 3 2e eene toelage van 150 frank, bij het ein-digen der 36e maand dienst, en op 175 fr. t, bij het verloopen van elk nieuw tijdpork van twaalf maanden. Er zal geene toelage worden toegekend ■ voor eeno breuk van een jaar. r Hunne medewerking roept men in in-. zonderheid voor de uitvoering van zekere ^ betrekking en het bekleeden der regle-mentaire bedieningen bij de korpsen en ^ afdeelingen. Telefoon-tarieven. i Het nieuwe tarief voor telefoongesprek- 1 kon op grooten afstand binnen het land - wordt toegepast van 1 Januari 1914. De i eenheidsduur voor gespiekken met net- - ten, die niot tôt de plaatselijke telefoon-1 groop behooren, wordt, van dion datum af eenvormig bepaald op drie minuten, zooals voor gesprekken met het buiten-land.De prijs is voortaan : voor elk gesprek i op grooten afstand, binnen eenen kring . van 00 kilometers om het verbindings-e kantoor, 50 centiemen per eenheid van e gesprek; boven (30 tôt 125 kilometers, t, 75 centiemen en boven 125 kilometers e 1 frank. Dirk. Vun week tôt week Ons doel. De slechte gazetten zijn bezig in uw land (in België) zulk kwaad te stichten, dat niemand er de gevolgen kan van meten ; ook is 't hoog tijd, dat ze hevig bestreden worden. Wie zoide dit ? Paus Léo XIII. Katholieken, ondersteunt de katholieke Pers. A. an de kiezers. I)o personen die bij 't nieuw jaar een aangoteekenden brief ontvangen hebben om hunne inschrijving op de kiezerslijs-ton te betwisten. zijn verzocht zich aan-stonds tôt het katholiek kiesbureel, Concordia, Tongeren te wenden, dat het noodige kosteloos zal doen om onze vrienden met hun aantal stemmen op de lijsten te behouden. De liboralen gaan hier, zooals trou-wons overal, met veinzerij to werke. Die reklamatiën komen uit de bureelen van den gebuisden liboralen kandidaat M. Neven. Zij zijn door zijnen partijganger, Ghristiaens, pakskensdrager te Tongeren geteekend. Ook;kunnen die personen zich wenden toi de bestuursleden der plaatselijke of kantonnale .longe Wacht ; deze zullon in hunne plaats het noodige doen .om hunne stemmen te behouden. De koning en de Congo. Het voornaamste punt van de rede-voering des konings bij de nieuwsjaars-ontvangsten was voorzeker de hervor-ming van het Koloniaal bestuur. « Overal moet op Afrikaanschen hodem een zelfstandig on verantwoordelijk ge-zag in staat zijn zich te doen gelden, onder behoer en toozicht van de souvereini-teii van het moederland. Een eigen bestuur voor Congo, ziedaar een heel programma waarover onze wet-gevende Kamers hun gedacht kunnen uit-spreken.De hervormingen als programma voor-gesteld schijnen reeds eon begin van uitvoering gekregen te hebben. Daags vôôr Nieuwjaar hebben de amb-tenaren van het koloniaai bestuur aile aanzegging ontvangen, dat men voortaan van al de agenton voor hunne aanvaar-dingenvoor hunne bevordering een ver-blijf in de kolonie oischen zou. Groote voordeelen zoudon onmiddellijk aangeboden worden aan hen, die zich zouden verbinden tôt eene dienstneming in do kolonie of aan hen die, na er go-weest te zijn, er zouden terugkeeren. In den Gemeenteraad van Antwerpen. De gemeenteraad van Antwerpen heeft op voorstel van gezel Terwagne den wonsch gestemd tôt verwereldlijking van al de gasthuizen. Heer Bongers, katholiek raadslid had aan gezel Terwagne doen opmerken dat hij zolf zijne vrouw door de zusters deed verzorgen. Daarop hevige uitval van gezel Terwagne.... natuurlijk. Tegen dien uitgebrachten wensch slel-lon wij eenvoudig 't artikeltje dat over eenigo dagen verscheen in de Croix de Saône et Loire : '• De soeialistischc citoyen Forest was in den gewestelijkeu raad van 1901 een der 23 die de verjaging der zusters van het gesticht te Màcon slemde. Thans sclirijft hij in de Socialiste de Saône et Loire., dat men er nu de oudor-lingen « brutaliseert » — het woord is van hem. Hij bewijst het met namen en feiten. Een arme ouderling van 75 jaar klaagt nog over de. gevolgen van wonden, die hij kreeg op 30 Moi. Een andere « die het niet langer verdragon kon de verschop-peling te zijn van die bruten » - wij ci-teoron altijd heeft gepoogd zich te zolf-mooi'den. Een andere is in den put van zijn schoonzoon gesprongen op zijn uit gangsdag ; men weigerde hem brood. Men had hem met drie maanden consigne gestraft, omdat hij zich bij den be-stuurder wilde beklagen. Citoyen Forest voegt er bij dat er nog meer feiten zijn •• veel stichtender en nog veel scliandaliger. » JVogr in dien raad. Maandag avond heeft men in den gemeenteraad leelijk huis gehouden. In de voorzaal van den gemeenteraad werd Henri Van den Bergh, katholiek gemeon-teraadslid, laffelijk beleedigd ; 't was echter niet genoeg, hij werd door eene bende cartellistische gemeenteraadsleden zou het woord « schuimers » voor sommigen onder hen niet beter passen ? — overval-len en ten gronde geworpen. Hij heeft in de hartstreek een gewel-digen stag ontvangen ; de heer Van den Bergii is tengevolge van dien slag, sterk ontstold geworden ; thans ligt hij te bed. De geneesheer heeft hem eene volledige rust voorgeschroven. Een Nieuwjaarsgeschenk. 5 frank voor ieder. De gouwraad der p.'pyincie Honegouw heeft voor 19)4 eene nieuwe belasting gestemd van 500,000 fr. of een half mil-lioen, zijnde een belasting van 1 % op »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection