De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1135 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 28 Fevrier. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4wk7t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r?„ : M Jk Zaterdag 28 Februari 1914. Beheer en Opstel : Insohrijvinersprijs voor België : 3 ft*. Gewone aankondigingôii : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER iqg Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Het Teeken des Kruizes. nef leeifei Laal u niet afschrikken door titel, laal u niet afschrikken ou onderstaand getrokken is ait ee vastènbrief : wat u hier gobo wordt is levenbrengend bro voedsel voor het bart. Onde soins barde waarbeden het die kardinaal Mercier hier ne sclirijft; Leest gretig, leestrneta daclit en laat die gedachten de dringen in uvv hart : het doet g eens wakker geschud te worden llebt gij ooit, schrijft de ka naal, hebt gij ooit iets aandoei ker gezien dan de bezorgdheid moeder, die het tengere handje haar kindeken in hare hand dn: het eerbiedig leidt van het vc hoofd tôt de borst, en van de b( naar de linker- en naar de rech zijde, en intusschen voor zijne pekens die raaar amper beginnei stamelen, de gevvijde woorden vc zegt : In den naam des Vaders, des Zoons, en des H. Geestes? Uw cateçhisinus heett a gelee dat het teeken des kruizes het k teeken is van den christen mens Versiere het kruis uwen huisi ken haàrd, en dat het de eereplt daar innetne ; hangt het in i werkkaraer, boven de wieg u kinderen, en tegenover bet bu lijksbed. Teekent u met bet ki vuôr en na une eetmalen, bij vertrek van huis en bij uwe tei komst van de reis ; prent liet, morgens en 's avonds, op liet vc hoofd uwer kinderen ; drukt 1 met immer grooteren eerbied ei vereeniging met den priester di het Evangelie voorleest, drukt op uw voorhoofd om aan God Vader de werking van uw verst toe te wijden ; op uwe lippen, uw woord aan den God-Mensch verpanden ; op uwe borst, om ir liefde van den H. Geest aile i neigingen des harten te heiligen Devijanden van Cbristus bescl ken over twee legerkorpsen, die strijd aanvoeren : het eene valt voren aan, het andere ter zijde; eerste is geweldig in den aanval, andere is gevaarlijker, is lisliger verbergt zich onder het masker onzijdigheid : wat men nu in ec wantaal verwereldlijking ot laïc; pleegt te noemen. Onzijdig zijn, dat is zwak zi zich noch voor noch tegen ver ren, noch ja noch neen stemm dat is zich onthouden en schijn lig zijne handen wasschen ge Pontius Pilatus deed. Kiest uwen standaard ; voorzi van uwe kenteekens en stapt ir vooruit in uw vendel. IGhristus herkent dezijnenaan teeken des kruizes. Moge dit teeken u bevvaren op baan des levens» uvve ledema met de heilige olie zalven in u< laatsten strijd, op uw stertbed i ten in uwe verstijfde handen, en stofielijk overblijfsel beschutter uwe laatsle woonplaats. * ★ ★ liet. valt me niet mogelijk, u ontelbaro omstandigheden aan halen waarin gij verplicht zijt u ven als GhrisLenen te vertoonen Doch twee zijn er voorname waarin op onze dagen de trouw liet vaandel of, eilaas, de latbar heid van den overloopor op biji dere wijze zich kennen doet. Bij eikeen van u gebeurt het ge op reis gaat, dat ge plaats nei in eene aispanning, in een opent rijtuig of op den trein. Wonderlijk genoegl zij die land doorrijzen, dragen er niet den den indruk uit mee, dat de 1 gen, in 't openbaar, den naam i rechtvaardigen welken zij nocht zoozeer verdienen, den naam katholieke natie. Waarom? Wel omdat al te dikwiils de 1 ;] ae$ nruues. 3en gelijk zij waarlijk zijn in 't huiselij dat leven. îen Thuis onderhouden zij 't vleescl Jen dorven, maar op reis zullen zij he od, niet doen. Zij bidden met hunn liuisgenooten zoo vôôr als na lie sijn eetmaal ; doch zitten zij aan in ee ier- gasthof ot in eene àfspanning, da an- laten zij het kruisteeken maar vi ior- ren. aed Zij zijn te hunnent ingeschreve op een katholiek niëuwsblad; doc rdi op reis trekken zij onder aile ilij oogen een ongodsdienstig nieuws cier blad uit. ran Nu, daar kunnen lieden geene ui ikt, vluchten meer gemaakt : al de groc or te organen onzer drukpers moete >rst bepaald in twee soorten geranj ter schikt: l'P- De eene, hetzij openlijk hetzij mi 1 te of meer schijnbeilig, vallen de la l0r lliolieke Kerk aan, liare insleliin en en haar bestuur, liare leering e hare zedeleer, De andere stellen 6 ird, eer in, en rekenen bet ten plicl en- die te eerbiedigen en te beschei ch. men. -bj- Voor een veertigtal jaren was d tais godsdienstige of ongodsdienstig lwe strekking onzer dagbladen zoo klas •vel' niet te onderscheiden, en triijn ee; we- biedwaardige voorganger Kardinaf 'uis Decbamps. oordeelde 't noodig b uvv narae de dagbladen te noemen, di ug- inderdaad voor 't geloof en de zede des der geloovigen gevaar opleverder •or- Vandaag mag men die zorg daai 'et, laten : aile dagblad van eenig belari ) in kenmerkt zich zelf en wordt doc e u iedereen, zonder aarzelen, gereken bet onder de vrienden of onder de vi ien anden, onder de voorstanders of oi and der de tegensfanders van Christu om en van zijne kerk. i te * i de * * iwe Nog meer zou er uit dien brii aan te halen zijn maar wij moete )j|,_ ous beperken, daarom alleen no cjen het slotwoord : va[) Het teeken des Kruizes weze daa: liet om allijd het teeken waaraan men j)et herkennen zal ; het weze de hoed en uwer huisgezinnen I Uw leven be 'jjgp antwoorde aan die uiterlijke beves ;lj[e tiging van uw katholiek Geloo [ejt Uoudt dan ook, meest van alleri, i eere de natuurlijke deftigheid . streeft, het kloekst van allen, nas j'1 ' vooruitgang, zoo voor uwe eige v ,l belangen, als voor die van 't alg< 0I!' meen. In het Evangelie staan ail idealen samengevat. Werpt eene ^ c dam op tegen de rampen welke lie nieuvv heidendom over onze hedei 3t " daagsche samenleving uitstort. Bc 1 "J ven ailes, legt u toe op de liefd voor God en voor den naaste. 'iet Het trouw vlijtig lezen der Gewi de Boeken, de H. Gommunie, een 1 "e eenvoudige en kinderlijke god; ten vrucht jegens onzegoede moeder d ven li. Maagd Maria zullen u de bovei 'us natuurlijke kracht verschafTen oi uw die edele levensopvatting in dade ln om tezetten. Moed, mijne Broeders gunstige lijden beleven wij thari voor het apostelambt. de Dagelijks hoort gij in uwe on te geviug zeggen dat er, op deze sel- oogenblik, bij de volkeren,namelij bij het edelmoedig Fransche voH lijk een terugkeer tôt het Gbristendor aan ie bespeuren is. Die waarneming i !ig- gegrond. Edoch, laten wij oris nie on- vleien met ailes langs de goede zijd alleen te beschouwen. Het war dal wellicht nauwkeuriger te zeggei ,mt dat zij die niet gelooven verwarre 'aar in twijfel en doling, dat de rech schapen zielen buiten het Ghrister ons dom naar eenen redder uitzien. D zel- volkeren die eenen drang tôt leve 3el- gewaar worden, zoeken al tastenc liet in de duisternis, door de puine ans heen, eenen leiddraad, een lich van eenen steun. Toonen wij hun op ons vooi hoofd, in ons huiselijke en in on 3el- openbare leven, Densene die d Voor ons Yolk. Het algemeen werkm.aasbla.cL. Ic Bij zijn eerste verschijnen licbbon \\ liet algemeen werkmansblad voor Vlaamselie land : de Vluumsche Wer i- ma» met vreugdo begroot. Dat dit bh it veel goed zal doen als algemeen orga? e der werklieden laat geen twijfel en d; het do waarheid durft zeggen waar moet, daarvan gaf liet verlcdcn Zonda 11 't bewijs. Sprekend van 't verwerpen di n Vlaamsche voorstcll n uitte liet volgene .- bedenkingen : « Hetgeen thans gebeurd is, teekei [t eene ziekelijklieid in de katholieke parti . van dewelke wij haar moeten traehten i genezen. Inderdaad, buiten verkiezing r tijd houden vele volksvertegenwoordige: ; weinig of geen voeiing met hunne kiezer Ze handelen alsof de kiezers enkel goe waren oui onvoorwaardelijk good keuren wat zij zullen doen of niet doei I En als er dan oppositie komt, de kiezei n hun misnoegen uitdrukken, worden c r- leiders van die natuurlijke en gezonc oppositie dadelijk als scheurmakers i ambitieuzen uitgekreteu. 't Is de histor n van aile dagen. t- Volksvertegenwoordigers moeten c g porte-drapeaux zijn van de partij, ni t) alleen bij kiesmeetmgs maar bestendij Wie dat niet lian of niet wil, kan er maï r van onder trekken ! 't Buiten verkiezingstijd is er veel te wc ' nig poliliek leven in de katholieke parti Wel zullen de volksvertegenwoordige: en senators bij gelegcnheid eens kome figureeren op de eene of andere vergad e ring, maar zelf werken en tôt werkt r aanzetten, doen velen niet, althans ve -. te weinig. 't Is noohtans niet dat er ni meer te werken valt ! • ■ Maar 't is waar, de kiezers zelf hebbt 'J ook wel schuld aan de heersehende pol e tieke werkeloosheid ; zij moesten liuni il mandatarissen wat meer rekenschap vr i. gen. 't Zou dan wel anders gaanl En de Vlaamsche Werkman zegt d: het anders gaan moet. Is 't verstaar " Volksvertegenwoordigers en Senato '' hebben vrijelijk hun mandaat aangen d men ; ze waren ertoe niet verplicht. I)0( j. ze niet hetgeen aan het houden van d j, mandaat verbonden is, dan zullen de ve standige kiezers hun niet langer vertro wen sehenken. Dat is de natuurlijkheid zelve.» Over veewedstrijden. De verslaggever der begrooting v; landbouw, M. Raemdonck, is van gevo II len dat de veewedstrijden, welker liuidi; g iniichting reeds zooveel besproken wer zouden dieuen heringericht en verbetei > te worden. u Er wordt gekiaagd dat deze wedstri den slechts van belang zijn voor een g ring getal kweekers en een zeer klein g tal dieren. Dezelfde kweekers stellen g i- durende eenige jaren hunne beste diere: [. ook meestal dezelfde, ten toon. n Andere reden tôt kriliek : In de we> strijden worden meestal de schoons ' dieren bekroond, die daarom niet alti, r de beste zijn. Alzoo is het beste runddie n dit welk bij eene regelniatige uitbatin; i- zijnen eigenaar 't meeste profij t bezoï'g e eene echte goede koe is deze die voor < kleinste onderhoudskosten liet mees n voortbrengt aan melk, enz. 't Deze, die voor zending hebben, bij < i- veetentoonstellingen de goede dieren u ). te stallen, zijn er te veel op uit, prach e exemplaren te bekomen. Zij vragen zich niet genoeg af, of h bekroonde dier voor zijnen eigenaar is a i" een machien, het voeder dat het krijg e met profijt oruzettende in boter en mell Daaruit volgt dat de veewedstrijden geei e aanschouwelijke betoogingen zijn v£ rationeele rasverbetering. Er wordt bij deze wedstrijden gec 11 enkel betoon gedaan van de innerlijl n hoedanigheden der bekroonde dieren. I M. Raemdonck is ook parlijganger va s de stalwedstrijden ; de proefneminge hebben de beste uitslagen gegeven. Andere leden der middenafdeeling w; i- ren van gevoelen dat de veewedstrijde n meer voor doel moesten hebben de goec jç manier van kweeken in 't licht te stellei dan de voorstelling van een enkel buitei '' gewoon dier. II Men zou de fokkerij der dieren beoo s deelen min naar den uiterlijken vorm d( jt dieren, dan volgens hunne innîrlijl e waardo, 't is te zeggen hunne geschik heid tôt de profij tige voortbrengst va e melk, boter en vleesch, in verhoudir i van het verbruikte voeder. n Ware de wedstrijd op deze manier il t. gericht, dan zou eikeen eraan kunnen de> ^ nemen : de kleine fokkers evenals c groote zouden kunnen toonen dat zij eer e degelijke manier van kweeken hebben. n Wedstrijden die in dezen zin reeds i sommige plaatsen werden opgevat, gave n de beste uitslagen. ; Voor de geluKzoekers. Het St-Raphaëls genootschap, wer ■- tôt bescherming der landverliuizers ve s zoekt volgend ter opname : In 't jaar 1913 zijn er uit Antwerpe grootste getal dat ooit bereikt geweest is Onbezonnen en onbedacht aangespoor somtijds door gewetenlooze manner veru'okken duizenden en duizenden werli lieden, met de hoop dààr, in 't verre Ame ij ribx, dat zij aanzagen als 't land van bc 't lofte, de dollars met handvollen op t t rapon. Velen zijn in hunne hoop telem .d gestold, talrijke zijn degenen die wedei n keeren na hun schoon spaargeld verteer ,t te hebben, maar nog talrijker zijn dege 't nen die daar in 't verre Amerika honge g en gebrek lijden. De Amerikaansclie nf ;r verheden doorworstelen immers deze [e winter een groote ci-isis en do gevalle van werkeloosheid zijn ontelbaar. it Weest dus voorzichtig, gij die denk j; naar Amerika te vertrekken. Verlaat lie ,e land niet op 't zeggen misschien va s- vrienden en kennissen. Komtom raad e •s hulp bij de ledem van 't St-Raphaëls Gt 3. nootschap, Ilaamstraat, 3, Brugge. Doo d lien zult gij kosteloos schriftelijk of mor ;e delings, aile inlichtingen ontvanger i. Aanbevelingsbrieven voor hunne vei •s tegenwoordigers in de Overzeesche lar le den zullen u insgelijks op aanvraag ge le geven worden. )f JR&rlijksche rekeningen. 10 De Wetgevende Kamers zullen onge ,, twijfeld binnenkort het wetsontwerp te , verzekering tegen ziekte, vroege gebreli ' kelijkheid en ouderdom door de Reget '' ring neergelegd, onderzoeken. Hetisva 1 belang dat de heer minister aan d Kamer de laatste statistische gegeven ■ " kurino bezorgen nopens de uitslagen i ons land door de vereenigingen va ; vooruitzicht bekomen. Om die reden ware het wenschelijk d: jaar al de rekeningen, tabellen, en lijste vroeger te ontvangen. ?t Eerste soldaten. Tôt hiertoe waren er twee soorten va n soldaten : de gewone milicianen en de m i- licianen van 1° klas. Deze litel, minde ie dan deze van kaporal of brigadier, wer i- verJ^eud aan de meest verdienstelijke so daton ; zij verkregèn hierdoor eene kle it ne vermeerdering van solde, de toelatin ? tôt het dragen der bajonnet en een :'s streep op den linkerarm. > Het département van oorlog heeft dez :n onderscheidingen afgeschaft. Voortaa ^t zal er slechts eene soort van miliciane r- of solda ten'zijn. l~ Leergangen en voordraoh ten over tuinlbouwkunde. Het département van landbouw e openbare werken richt telken jare o n zijne kosten leergangen en voordraclite e" in over tuinbouwkunst, leergangen ove boomgaardenteelt, alsmede leergange over het benuttigen der muren en gevel der landelijke gebouwen bij middel va planting van fruitboomen. J" De vragen betreffende dit onderwijs t e" geven 1914-1915 moeten ingediend woi den aan den heer minister van landbouv en openbare werken vôôr 15 Mei a.s. Er wordt te dezer gelegenheid herir nerd dat de gemeentebesturen of raàa i schappijen die het geven verlangen va 1 leergangen of voordrachten gehoude 1 zijn kosteloos ter beschikking der vooi ' drachtgevers een tamelijk groote zaal t stellen, alsmede een behoorlijk aange j' legden en met boomen beplanten tuin. i Zaal en tuiu mogen geen deel make van eene drankslijterij. (Min. omzene . brief van 28 Februari 1895.) .® De belanghebbenden worden verzoef J hunne vraag rechtstreeks in te dienen b het département van landbouw en oper , bare werken. ît Is Nieuwe gouden znunt. t, De Regeering zal voor 5 millioen fi t. goustukken doen slaan. Op den eene le kant komt het borstbeeld des Konings n in uniform van opperbevelhebber van lie leger, den mantel over de schouders, e n het onderschrift, «Albert, Koning de .e Belgen ». Op de kcerzijdc komt een scliil met 's lands wapens, omringd van vei n schillende omette nten ; op zijde de aar n duiding der weerde en van onder lie jaartal. Het goud dat moet dienen voo i- de nieuwe stukken, komt uit do mijne n onzer Colonie. Voor de postbediendan. ]. Tôt hiertoe genoten alleen de postbf dienden te Brussel eene bijzondere vei ^ goeding, voor het buitengewoon werk i !r nieuwjaarstijd of in andere gewone on e standigheden. In het ministerie van pos t- terijen onderzoekt men nu de mogelijli n heid die bijzondere vergoeding ook to g te kennen aan al do postbédienden uit d provincies. i- De staatswerklieden 11 der Kempen le De staatswerklieden der Kempen to ie nog toe vereenigd in maatschappijea va onderlingen bijstand, zijn bezig met he n inrichten van centrale vakvereenigingen n aangesloten bij hunne woierzijdsche na tionale verbonden. Waarlijk, er is iets aan 't roeren in d k Kempen ! Bij onze gehuren. Herentbals. — Sociale studiedag. — 0: n Zondag 15 Maart, heeft te Herenthal Y.)»»).. nil Om half elf voormiddag, les over s d diekringen, door den eerw. heer Flo , Prins. Om 2 ure namiddag, les over Wei - nianskringen door M. Refié Debruyne. i- Om 3 ure namiddag, les over de a; e eenschakeling van al onze sociale w '- ken, door M. Hendrik Ileyman. Om 6 ure, jaarvergadering van 1 3 Verbond der Christe ne Vakvereeniginç - van Herenthals. r Moll. — Sedert de inrichting van 1 - Gildenhuis komt er nieuw leven in a sociale instellingen. De Werkmansgi a is hare 200 leden nabij en de studiekri wordt regelinatig door een 15-tal wei t lieden bijgewoond. I Van week tôt wee r Cijfers om te onthouden. Den 31 December 1911 telden de | ; meentescholen514,651 leerlingen, de a; genomen scholen 238,770 leerlingen de aanneembare scholen 181,409. De leerlingen kostten per hoofd wed keerig 67 fr. 98 ; 21 fr. 12. en 14 fr. 74 De koninklijke atheneums, de gemei i- tel ij k e collèges, de officieele middelb; ,t scholen (jongens en meisjes) tellen 35,' - leerlingen. Die scholen kosten jaarli 8 millioen 232,708 fr. 21of230 fr. j n leerling. e In de vrije middelbare scholen zijn s 80,014 leerlingen. □ Deze scholen kosten geen cenliem a n de lastenGètalers. In de Hoogeschool van Gent wai t verleden jaar 1253 studenten (955 Belf n en 298 vreemdelingen), in die van Jj 2793 studenten (1345 Belgen en 1* vreemdelingen). Die twee hoogescho kosten aan den Staat dit jaar 2 millic n 822,750 fr. of 1,117 fr, per leerling. i" Te Leuven waren 2870 studenten (2Ï >' Belgen en 320 vreemdelingen). Die 2è d Belgische studenten kosten geen centi 1- aan den Staat. i- En loch beweren de anticlerikalen i g de katholieken de Staatskas leegplun 0 ren. De nieuwe sclioolwet heeft daar e een einde aangebracht, in 't lager ond II wijs gelijkheid van toelagen aan a 11 scholen, raaar dat nog maar alleen in lager onderwijs en nog maar alleen ve _ de kosten van het onderwijs, niet van gebouwen. Do gelijkheidheid is dus r bij lange niet volledig... 't zijn toch go 11 zakken de katholieken ! OnderstevLnt de r katholieke Pei n — « Indien ik mijn gouden kruis, mi s kerkgewaden, mijne meubels raoest v ,i koopen, om te beletten dat de Difesa 2 vallen, ik deed het volgaarne. « e Pius X, nog Patriark van Venetië •- De gevaren van v de slechte film Dat de cinéma eene slechte, eene . ■- vaarlijke school kan zijn, hebben wij meer anderen dikwijls gezegd en lierhaa n De Brusselsche substituut, M. Colla n die eene studie heeft geschreven over kinderbescherming, zegt daarin : e « Dikwijls hebben de diefstallen, de kinderen bedreven, geen ander doel d: buiten wete der ouders, naar de cine: n te gaan. Dat is voor ruim drie vierc - het geval. « En als de rechter aan de kinderen d t vraagt hoc zij op het gedacht kwan j te stelen, antwoorden zij : — Wij zien in den cinéma hoe n steelt. De kinderen zien er ook hoe ir moordt. n Een inspecteur van het onderwijs Weenen wijst er op dat bij, in de S ! cinemayertooningen, die hij bijwoom n 97 moorden, 45 zelfmoorden, 51 ec r breuken, 22 aftruggelarijen en 125 d: j stallen bijwoonde. Een bewijs dat de policie niet te voi ] zichtig kan zijn in het controleeren e j. films. r Beroepsgeheim der q dagbladsohrijvez Voor het liof van Luik is eene zaak i geroepen. die voor aile dagbladschrijvi en ook allen die met dagbladen in betre king staan, groot belang aanbiedt. De bestuurder van het blad L'Avenir 1 Luxembourg, werd beschuldigdden nai " te hebben bekend gemaakt van den p> soon die zekere opgangmakende artik in zijn blad had geschreven. Do bestui e der sprak die aantijging beslist tegen 0 verklaarde dat zoo de wet aan de d< bladschrijveis het beroepsgeheim niet e legt, dezen verbonden zijn op hunne ( • de namen der schrijvers van artikels t verzwijgen. 1 Het feit iemand te beschuldigen aan t eergevoel te kort gekomen te zijn, st: , gelijk met smaad en eerroof en moet .- tougeld worden. Het hof deelde die zionswijze en de af 3 klager werd zwaar beboet. Landdag der Katholieke Per 3 Het Nationaal Verbond der Katholie 3 Perskringen, onder het eere-voorzitti r. ,.1.rj n H nor-^linonl lu- Vrijdag, 6 Maart aanstaande, zijnen der-ris den landdag te Bergen in. Het belang van de verslagen en het •k- getal vertegenwoordigende verbonden, geven ons de zekerheid te Bergen den in- zelfden bij val te oogstens als te Namen 3r- en te Gent. De algemeene vergadering, voorgeze-iet ten door Z. D. H. Mgr. Walravens, bis-en schop van Doornik, belooft zeer belang-wekkend te zijn. De Eerw. Heer Thellier let do Poncheville, de apostel der Fransche de perswerken, zal er het woord voeren. In 't ministerie. UCT Het geruchl lioudt stand dat heer Levie den 1 Maart bepaalt het ministerie van Financièn verlaat, ontslag dat reeds voor ^ lange maanden aangekondigd werd. I ^ 't Scliijnt ook dat heer Van de Vyvere, ^ hem als minister van Geldwezen opvol-gen zal. Heer Segers zou weçr het beheer der ?°" Spoorwegen voegen bij dit der Posterijen ,n" en Scheepvaart maar die moeilijke toe-en stand zou niet lang duren, daar de Regeering zinnons is het beheer der Spoorwe-3r" gen te herscheppen tôt een soort onafhan-kelijken dienst, over welken de minister >n" nog enkel hooger toezicht zou uitoefenen ire zonder nog te moeten omzien naar al de 98 bijzonderlieden van den dienst. Heer Le-iks vie mi meer andere ministers hebben bij ,er gelegenheid hun voorkeur van dit slelsol betuigd. BUITENLAND. ■en bUITSCHLANl). :en (je vloot en de Jezuieten. — In de Rijks-dagziliiDK van Vrijdag had de volgende ° zeer belangwekketide gedachtenwisse-cn ling plaals bij de bebandeling van boofd-ien stuk Marine : r Dr. Pfleger vraagt, bij den post Kunsl-ioO waclilen en Observaloriën welke maatre-IIJ" geten door bet vloolbestuur ziju geno-jm meu otn zicli te verzekeren van de waar-devolle dienslen, die zi] beefl uil het ge bruik van overz»esche inriebtingen en Ie' verzamelingen, met name van de weten-schappelijke vsrzameling der Jesuieten nu opheteiland Mauilla en ainlereeilandeti. ej-" Hij verzoekt deu Staalssecretaris mee te "e deelen, hoe over't algemeen de verliou ^ ding is tusschen de Duitscbe vloot en de '®r Jesuïeten in het buitenland Staalssecretaris Von Tirpitz antwoord-°S de : Ik zou aan de rechtvaardigheid te e0*" kort doen, als ik hier niet met ingono-mendheid erkende, dat de keizerlijke marine sleeds de beste betrekkingen tôt 'S. Jesuïeten heeft gehad, eu dat zij dien gène leerden heeren steeds ten zeerste dauk-er- baar is geweest voor hun grooten en ou langdurigen steun. Het observatorium der Jesuïeten bij Manilla zijn wij altoos erkeutelijk geweest voor de groote hulp, die het sinds tientalleu van jaren tôt he den toe ons verleend heeft door het oi'er rg zenden van aankondiging van zwarewer velstormen De wei kzaamheid der Je U suïeten is overigens ook erkend door r(j' Z M. den keizer, die aan twee Jesuïeten onderscheidingen verleend heeft : den een de gouden medalje voor kunst en , wetensch ,p, den ander den China ge-Ln denkpenuiug. Ophitsing. — Rosa Luxemburg, die in 't openbaar had aangespoord lot dienst weigering. als er bevolen werd de wa an pens tegen de Fransche of andere bui-' tenlaridsche broeders op te heflen, is door de rechtbank te Frankforl a. M tôt en een jaar gevangenisstraf veroordeeld. ENGELAND. en Stemrechtjuffers. — Zaterdagavond heeft de koning en de koningin met den prins 'e van Wales in het Majesty's Theaire le Londen eene voorstelling bijgewoond. ^e' Na het tweedo bedrijf stonden drie suflra-:1'" geltes op en scbreeuwden den koning e*" toe: «Geef deu vrouwen het stemrecht !d zij werden aanslonds uit de zaal gezet, M'" en de toeschouwers gaven aan hunne ler veroulwaardigtng over deze oneerbiedlg-heid lucht door krach tige hoera's ter eere van het koningspaar aan te hefleu. s. Mijngangen. — Bijna de geheele stad )p. Cradiey Haeth, gelegen in het mijndis-,rs trict Birmingham, is Vrijdagnacht plot-seling verzalét. 's Avonds te voren ver-schenen er reeds scheuren in de muren c/u en spleten in de straten en hoorde men [m een verontrustend gekraak. Den volgen-,r den dag bleek de tligil slreel over twee 3|s honderd meter lengle anderhalve meter jr. verzakt. Bijna aile huizen waren beseha-en digd. De deuren konden niet meer open „ en de menschen moesten door de ven-,p_ sters naar buiten. Daken, muren en trot-1(;I. loirs verloonden groote scheuren. Som-mige huizen helden verontrustend over. Waler-en gasleidlngen zijn gebroken. Het tramverkeer staat stil. De bevolking ia(. is zeer beangst. ->e_ De verzakkiug is te wijten aan de aan-wezighetd van mijngangen onder de n. slad. OOSTENRIJK. Aanslag op een Bisschop. — Te Dahrec-zin in Hongarië is een dynamiet aanslag ke Repleegd op bel paleis van den Grieksch-:r- Katholieken bisse >op Mur Myklossy De i»' hnm n n I r» I n ft û in i>ûf oopralarioal maar

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection