De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1844 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Fevrier. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/319s17tf08/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 5e jaar. - N. 8. Zaterdag 21 Februari 1914. Beheer en Opstel : KXOOSTERSTRAAT, 0, LOMMEL Insohrijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloofd zy Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Aan de Zinkfabrieken. De ongelukken die over een veer-tien dagen in het fabriek van Over-pelt zijn voorgevallen. zijn nog aliijd het onderwerp van aile gesprekken. Zooals bij ieder ongeval is de groote kwestio : hoe zal het gaan met de vergoeding ? Dat is het ondervverp aller besprekingen, en aller... ongerustheid. 't Is nochtans zoo eenvoudig mo-gelijk : buiten 75 fr. voor begrafe-niskoslen, heeft de weduwe recht op de uitbetaling van iiO (en honderd van het loon van haren eclitgenoot. Wanneer, zullen de werklieden eindelijk begrijpen, dat't beste om zoo te zeggen heteenigste middel is, om in zuike gevallen aile ongerustheid, aile zorgen te vermijden, aile moeilijkheid te voorkomen, van in de werkliedenbond te treden. De werkmansbond ot de vakver eeniging regelt ailes bij ongevallen, en de vereenigde vverkman of zijne vrouvv hebben geen de minste moeilijkheid.Ook over de oorzaken dezer ongevallen wordt druk geredetwist. Niet zonder reden : waar zoovele ongelukken gebeuren moeten bij zondere oorzaken gevonden vvorden. Wat aan de zinkovens «een spui ter» veroorzaakt, kan nietatijd ver-meden worden ; voor beginnelingen is dit werk echter zeer gevaarlijk. Ook zouden aan dit werk veel meer «mannei] van stiel » moeten staan. Aan de loodovens gebeuren de ongevallen gewoonlijk op dezelfde wijze : een werkman valt in een pot gesmolten, gloeiend lood. De dood is onvermijdelijk. Of de oorzaak moet gezocht worden in den -vorm der potten die daartoe gebruikt vvorden, of in de haast die het werk soms vereiseht, datzou een arbeidsopzichter moeten onderzoeken. Maar een der oorzaken die zeker niet mag onderschat worden, is het langdurige werk, in welke nijver-heid het ook moge zijn. Het gezond verstand zegt aan ieder, en de ondervinding heeft het sinds lang bekrachtigd : een werkman die dagelijks aan zwaren arbeid 5taat, die tusschenbei nog 24 uren moet werken, die immer in eenen ange/.onden werkkring vertoelt, is tienmaal meer blootgeste!d aan ongevallen dan een andere vverkman die in gewone, normale omstan-digheden werkt. lîn als de Katholieke Kerk vraagl. dat aan iedereen, aan rijk en arm, burger en werkman, Zondagsrust ?.ou gegeveri worden, opdat de Zondag door iedereen zou kunnen ge-heiligd worden, dan vraagt zij iels wat ook door de natuurwet geeischt wordt. Zondagsvverk heeft nog nooit zegen over een stresk gobracht, Zondagsvverk is altijd geweest een bron van allerlei ellende en onder meer van werkongevallen. Daarom is 't dat de vereenigde zinkbewer-kers vragen dat de Zondagrust zoo veel mogelijk ingevoerd worde, dat het '24 urenwerk afgeschaft worde. Geen enkele ovenman of hij moet een gedeelte van den Zondag in het tabriek doorbrengen : en het groot.-ste gedeelte onzer werklieden zijn ovenmaunen. Velen hebben aile moeite van de wereld om de II. Mis bij te wonen. De zinkbewerkers kunnen nooit tôt de II. Sacramentel! naderen dan op VVitte Donderdag. De Zondag bestaat voor hen meestal niet ; de Zondag in den familiekring doorbrengen kennen zij niet. Maar altijd dat ongezond werk, blootgesteid zijn aan gevaren 1 Wanneerzal dat veranderen ! Veel werklieden hebben ingezien dat, om iels te bekomen, zij zich moeten vereenigen en zijn ook vereenigd, maar nog te veel alleenstaanden zijn oorzaak dat de verbeteringen niet vooruitgaan. Allons, werklieden, allen in uwen werkmansbond, in uwe vakvereeniging. Luc. VLAAMSCH! «Den dag van morgen kunnen wij ver-liezen, de toekomst nooit». Zoo sprak Pastoor Verriest verleden week. Den dag van morgen hebben wij niet verloren. en, al zal alteman niet tevreden zijn er zal toch een rilling van tevredenheid en zelf-bewuste flerheid gaan door ons Vlaamsch volk. Het zou heel belangwekkend geweest zijn hadden wij deze dagen slechts een oogslag kunnen werpen in de bureeien van minister Poullet. Hij zelf schijnt het in de kamer te bekennen. Een last van verzoekschriften uit gansch het vlaam-sche land moet daar als een berg opeen-gestapeld liggen. En wat moeten velo vlaamsche volks-vortegenwoordigers aardig opgekeken hebben wanneer zij toi eigen volk zoo hoorden schreeuwen om in Gods naam hun vlaarûsche moedertaal niet te ver-krachten. Ja, het vlaamsche volk heeft zijne tanden laten zien ; uit Vlaanderen is een kreetvan protestatie opgegaan, schel-ler dan ooit weerklonk : die kreet is eindelijk gehoord. Vergaderingen op vergaderingen hebben plaats gehad en eindelijk is de over-eenkomst gesloten tusschen minister en vlaamschegroep volgens volgenden tekst, vorleden Woensdag gestemd. «In al de gemeentelijke, aangenomen of aanneembare scholen is de moedertaal der kinderen de voertaal in de onder-scheidene graden van het lager onder-wijs.«Tôt het eenigszins verzaeht toepassen van bovengomelden regel kan, volgens de behoeften der scholen, machtiging worden verleend te Brussel en in de voor-steden van Brussel, alsmede in de ge-meenten op de taalgrens. Die verzachte toepassing mag niet ten gevolge hebben, dat het grondig aanleeren van de moedertaal gescliaad wordt. «De ministerieele besluiten tôt machtiging worden in het Staatsblad bekend ge-maakt.« Het gezindshoofd verklaart welke de moedertaal of de gebruikelijke taal is. Acht het hoofd der school dat het kind niet bekwaam is om de lessen in de door het gezindshoofd aangewezen taal met vrucht bij te wonen, dan kan het gezins-lioofd in beroep komen bij het schooltoe-zicht.« Elk jaar brengt het schooltoezicht eeû bijzonder verslag uit over de toepassing van bovenstaande bepalingen». Velen hebben er over gejammerd orn-dat de tokst Van Cauwelaert niet is gestemd geweest in eerste lezing. De uitslag die wij nu bekomen is omtrent dezelfde. Edoch wat ons verheugt in gansch deze bevoeging dat is dat het vlaamsche volk volop is wakker geschoten en in staat is zijne rechten op te eischen als het er op aan komt. Het vlaamsche volk beseft meer on meer zijncn toestand. De vlaamsche werkman heeft klaar ingezien dat hij op zijnen waalschen werk-broeder verre ten achter staat en dal om-dat hij vlaming is, en omdat ilij in zijne taal tôt nu toe onmogelijk hoo^cr op kon klimmen. Fransch moest hij kennen wilde hij niet veroordeeld zijn toi het grot werk van zijne spieren op het veld achter de ploeg, in de fabricken nevens do stinken-de ovens, in de mijnen nevens de akelige stofwolken der steenkolen. Nu echter is er hoop op beterschap. In en door zijne moedertaal zal de vlaamsche werkman zich kunnen ontwikkelen. Fijner ambachten zal hij kunnen uitoefe-nen, en hooger loon verlienen. De nieuwe wet op 't vlaamsch lager onderwijs geeft weliswaar veel willekeur aan den minister doch aan u vlaamsche werkman en huisvader ze streng te doen toepassen. In 't vlaamsch zult gij uwe kinderen van laag tôt hoog doen onderwijzen. Het is uw recht en uw plicht zulks op te eischen. Wilt gij dat uwe kinderen wat beter Ambacht uitoefenen zorgt ook dat zij regel matig ter schole gaan en het vakon-derwijs volgen, daar en daar alleen ligt uw heil. Om te eindigen een oproep voor nu en voor de toekomst lot onze vlaamsche volksvertegenwoordigers. Het is op onze dagen niet meer voldoende holklinkende redevoeringen te houden over Vlaamsch en Vlaamsche Volk. De laatste voorval-len bewijzen dat daarmee geen serieus menschen gepaaid worden. 't Zijn geen woorden maar daden die het vlaamsche volk van u vraagt. Uit De Onafhankelijke Een nieuwe trein. Een vriend uit de Kempen vraagt ons : « Waarom zou trein 855 vertrekkende uitAchel on. 7,47 ente Hasselt aanko-mende om 8,51 u. niet doorrijden tôt Tongeren al waar hij zou aankomen rond 9,40 u. ? Om voor den middag in Tongeren te kunnen komen moeten wij in do Kempen van vijf uren s' morgens te been zijn. Immers tusschen 7,45 u. en 11,26 u. hebt gij in Hasselt geen trein meer naar Tongeren. •> Al meermalen, hebben wij die leemte tusschen de trefhen in den voormiddag betreurd ; onlangs nog kloeg een nijver-aardathij om 7,45 u. moest vertrekken om een lijkdienst bij te wonen om 11 u. in Tongeren. Om gevolg te geven aan de vraag van onzen Kempisehen vriend hebben wij het officieel freinboek opengeslagen en ver-wonderd gestaan over het groot gelai aansluitingen dat deze trein zou verzeke-ren en het overgroot gemak dat hij zou verschalfen aan bijna ganscli Limburg. Aankomende te Hasselt om 8,51 u. ver-onderstellen wij dat hij er vertrekt om 9,05 u. Aldus geeft hij te Hasselt aansluiting met den trein van Achel 8,51, van Alken 8,40 u., met den tram van Burg-Leopold om 9,3 u. Te Beverst aansluiting met den trein uit Maestricht 9,13 u. 7 e Bilsen aansluiting met den tram van Genck 9,23 u. Daar ook zou hij reizigers aflaten om te vertrekken naar Genck om 9,57 u. en naar Riempst-Liers om 10,15 u. Eindelijk te Tongeren aangekomen zou hij aansluiten met de trams naar Fexhe om 9,48 u. ; naar Luik 9,52 u.; naar Cortessem 10,5 u. Nog verder zoekende zien wij dat trein 855 te Neerpelt aansluiting geeft met de lijn Antwerpen-Noerpelt 7,53 u., alsook Hamont-Neerpelt 7,29 u. Diegroote en talrijke voordeelen zij het ons geoorloofd aan het welwillend oordeel onzer treinbeheerders te onder-werpen,Wij roepen daar ook de aandacht op van onze Limburgsche wetgevers zoowel als die van handelskamer en landbouw-inrichtingen.Wie steekt er een handje bij ? Vacantieleergangen van den Belgischen Boerenbond. De Belgische Boerenbond hield dit jaar zijne studiedagen in den Winter, van 9 lot 13 Februari. Ruim 220 man was er aanwezig ; be-stuurders en zaakvoerders van boeren-gilden, Raiffeissenkassen, hoveniersgil-den, samenwerkende melkerijen, onder-linge verzekeringen ; ook een goed getal priesters. Lang en breed werd er gehandeld over allerlei verzekeringen ; onder meer over Lovens- Brand- en Hagelverzekering, instelling broodnoodig voor boeren en buitenmenschen en waaraan, de brand-verzekering uitgezonderd, ze toch nog zoo weinig meedoen. Het bestuur der spaar- en leergilden kreeg eene reeks lessen over 't boek-houden en andere practische wenken die instellingen rakende. Iets van denzelfden aard was bestemd voor de bestuurders van aankoopafdeelingen en samenwerkende melkerijen. In een paar goede lessen kreeg men te hooren wat de bestuurders onzer inrich-tingen meest moeten weten en doen inzake reclitskwesties. Meer en meer wordt er ook in ons land door boeren aan hoevenierderij ge-daan. Om ook die sooi't van menschen 'n handje toe te steken'stonden er op 't programma een paar lessen over 't ver-zenden van groenten en 't bestrijden van plantenziekten. Nog wel wat meer zelfs, een waar buitenkansje : M. Claassen, tuinbouwleeraar voor Zuid-Iiolland. een der bevoegste vakmannen, is ons komen uilleggen hoe in Nederland de tuinbouw tôt zoo'n heerlijken bloei is gekomen. Twee zaken hebben er voornamelijk aan meegewerkt : een goede inrichting van den groentenverkoop — het veilingsstel-sel — en het alom verspreiden van een deugdelijk tuinonderwijs. Moet ik er bij zeggen dat die heer er met klem heeft ophewezen dat de weg van allen voor-uitgang ook op dat gebied, alleen langs en door de vereeniging gaat? Werd er alzoo op de eerste plaats voor practische inlichtingen gezorgd, toch werd er ook aan meer algemeen kennis-sen — aan eehte volksontwikkeling —• een merkelijk deel voorbehouden. Zoo werd in eene voordracht het Brabantsch paard beschreven, in een andere ging het over de nieuwe schoolwet, voornamelijk over den vierden graad met het oog op den buiten; er was eene les over teelt-keus een ander over veevoeding on krachtvoeders. Keus genoeg om den moeilijkste te bevredigen. Ja, de vrouwen kresen dit jaar ook hun deel, de laatste dag was hun bijzonder voorbehouden. Een goed hondertal was aanwezig. Hier ook weer was er !zord voor iets nuttigs ; ze kregen een i nke les over 't boekhouden in huis en 1 > de hoeve; de vrouwenbeweging op m buiten, en het eigenlijke gildeleven i erden daarna klaar uiteengedaan. s Iproep aan het \ Kristen Staatspersoneel. Eenige maanden geleden kwam de Bond van het Kristen Staatspersoneel » t stand, die zich ten doel stelt, door het mienscharen der Kristene ambtenaars. \ •dienden en werklieden van aile slaais- ■ enslen zonder uilzondering, derzelver , )dsdienstige en zedelijke belangen op ( doonde wijze tevrijwaren. Op dit oogen- ■ ik telt die Bond, die zich aile inmenging politieke partijtwisten ontzegt, te Ant-erpen reeds een duizendtal leden on het noodig, dat gansch België door, gelijk- , irdige vereenigingen gevormd worden. , Op 5 April aanstaande (Palmenzondag) cht gezegde Bond eene Bedevaart naar ïherpenheuvel in, die eene grootsche îdsdienstige betooging belooft te wor-;n.Wij doen een dringend beroep op het risten staatspersoneel van gansch het nd, om in het genadeoord van Scher-înheuvel in massa samen te stroomen, n er de Ileilige Maagd, onze maclitige eschermster te komen aanroepcn en er vous te verbroederen met de kollega's e hunne godsdienstige overtuiging dee-n.Duizendon slaatsagenten moeten dien ig, alleen of met hun huisgezin, naar ïherpenheuvel gaan, om er te toonen, it zij het eens zijn met hunne Antwerp-îhe ambtsbroeders, om zich openlijk en iet fierheid Kristen te toonen en hunnen Ddsdienst, in aile omslandigheden, man-loedig to verdedigen. De orde der plechtigheden zal door adere mededeiilingen bekend gemaakt ■orden. Van nu af is beslist, dat sene ijzondere plechtigheid in do kerk zal ge-ïhieden en er verder eene groote alge-îeene vergadering van al de deelnemers \\ belegd worden. i'ersoonlijke en gezamonlijke bijtredin-en kunnen gezonden worden, tôt 20 laart, aan het adres van den « Bond van et Kristen Staatspersoneel » van Anlwer-en, aldaar gevestigd in het lokaal «Kal-oenschen Haan» St-.Tacobsmarkt, 25. Aile gevraagde inlichtingen zullen be-3idwillig gegeven worden. Mon kan zich ook wenden, tôt den lerw. Heer Bruynseels, leoraar in St-Jan erchmansgesticht, Meirplaats, Antwer-en. Het Bestuur. NAAR ROME. Z. H. de Paus zal binnen kort een bui-îngewoone audientie verleenen aan de katholieke Drankbestrijders der geheele wereld. Van do vijf hoeken der aarde zal te :ome get groote leger der Katholieke nti-alcolisten bijeenkomen om daar in ongres en audientie tusschen 20 on 30 pril onder persoonlijk leeding van . E. de Cardinaal Mercier vereenigd te ijn. De Fédératie der Katholieke Matig-eidsbonden van Belgiy regolt de bel-ische deelname en relient met een flinke erewacht Z. E. te begeleiden. Deelnemers kunnen zich voor 7 Maart angeven a/h der secretariaat 27 Vol-lirelaan Brussel. Vran week tôt week De Koninff slachtofïer van een ongeval. Dinsdag morgen doed de Koning zijne ewone wandeling te paard in hetZoniën-oscli nabij Bosch voordo. 's Konings aard struikelde tegen eenen steen en ici. De Koning heeft in zijnen val den inkerarm gebroken, daarbij ontving ij nog eene kneuzing aan het rechter-een door een slag van het paard. Commandant du Roy de Bliequy ver-ezelde den vorst, deze werd binnenge-ragen in de villa M"10 du Roy de Bliequy, loedor van den commandant; hier ont-ing de koning de eerste zorgen van eene iekenzuster die in de woning eenen zieke erpleegdo. De Koning werd daarna in uto naar zijn paieis gevoerd waar dok-srs Depage en Leboeuf den arm in een etten en in pleistor legden. De Koning al gedurende zes weken den arm bebon-en moeten dragen. Naar de g-elijkheid. Recht doende aan de eischen der 'laamsche tooneelletterkundigen heeft f. Poullet, minister van wetenschappen n kunsten eene. buitengewone subsidie aegekend, te verdeelen tusschen de chouwburgen van Brussel, Antwerpen n Gent. Eene bijzondore commissie is gelast let de verdeeling van die som. Kieskronijk. Uit Aalst schrijft men : Uitslag van de oll. Zondag heeft alhier in den Katho-ieken Werkmans kring, de kiezingplaats :ehad voor het aanduiden der candidaten oor de aanstaande wetgevendc kiezing, snder het voorzitterschap van den heer aurgemeester G. Leeraorts. Ziehier do uitslag van de kiezing : Voor ie eerste candidatuur. M. Woeste, 472 îtemmen ; 2. M. Moyorsoen, 432 ; 3. M. ie Bethune, 462 ; 4 Cosyns, 372 en M. Van der Linden, welke op eigen verzoek de vijfde plaats neemt op de lijst. * * * Ilet liberaal Verbond verbroken te Luik. — De Progressistische Bond te Luik hield eene algemeene vergadering in den loop van dewelke eene dagorde werd aangenomen, waarbij aile verdere anderhandelingen met de Liberale Asso-siatie, tôt het sluiten van een liberaal verbond, worden verbroken. Indien op 8 Maart de Librale Associa-tie niet de voorwaarden der Progressis-ten heeft aanvaard, zullen deze laatste alleen opkomen bij de wetgevende kie-zingen.Hunne ~Werkmanslieide. Het hart der socialistische kopstukken loopt over van liofde tôt den werkman zijzelven, ton minste, zeggen het. Doch praten zijn geen oorden. Hooveel zij eigenlijk maken van de belangen van den werkman, hebben zij getoond, toen de zitting ter Kamer ge-wijd was aan 't beraadslagen over het wetsontwerp nopens de goedkoope wo-ningen.Als er eene kwestie den werkenden stand aanbelangt, is het wel deze. Immers, de woningsnood is den dag van heden een der ergste maatschappelijke kwalen, zoowel op den buiten als in de groote steden en nijverheidscentrums. Welnu in 't voile der bespreking was er geen enkele socialist aanwezig, geen enkele ! Heer staatsminister Liebaert deed het opmerken, en heer Devèze, radicaal en cartellist, die aan 't woord was, kon zich niet weerhouden bitterlijk uit te roepen : » Het spijt mij voor de sociali» tische partij dat zij door geen enkel lid hier vertegenivoordigd is. teruiijl men een zoo belangrijk vraagstuk voor de werklieden behandelt ! » De socialist in woord... en daad. Den 21 Januari sprak gezel Huysmans in de Kamer : - Het wordt als onaanneemlijk be-schouwd dat arme kinderen in de ellende en de vergetellieid worden gelaten. Zeer dikwijls kunnen de kinderen niet ter schole gaan bij gebrek aan kleederen. Gezel Anseele van zijn liant riep uit : «Erzijn thans misschien 100,000 kinderen, die met ledige maag naar de school gaan. Denkt er aan ! Beide gezellen verklaarden dat hier geen politiek van pas kwam. Doch ziet, acht dagen later, den 6 Februari, stelt de heer burgemeester van Ougrée eon bijgevoegd crediet van 500 fr. voor, om de arme kinderen te laten mee-genieten van 't kleedingswerk. Wat gebeurt er ? Al de socialisten, eensgezind, verwerpen het voorstel van den heer Taquay. Te Seraing weigeren insgelijks al de socialisten, een crediet te stemmen voor de schoolcolonies der arme christene volkskinderen. Als dat geen comedie, geen hatelijke comedie is. dan bestaat er geene meer op de wereld. Verzonnen schandalen. Het Verdedigingscomiteit tegen de slechte pers, gevestigd te Seraing, maakt thans haar verslag van 1913 openbaar. Daarin komt de lijst voor van eone reeks schandalen, doodeenvoudig door de anticléricale pers uit den duim gezogen. Het verslag meldt dat er nog 12 proces-sen in gang zijn. Het geeft den uitslag Van 12 soortgelijke processen van verleden jaar. Voor ons Volk. Steunt de Katholieke Pers. « Het uur is voorbij om kerken te bou-wen en altaren te versieren ; er is een werk dat hoogst noodig is ; dat is, door gansch het land dagbladen teverspreiden, welke de waarheid zullen voorstaan. » Kardinaal Labouré. Eereteekens voor werklieden. Er wordt herinnerd dat de voorstellen ten voordeele van bedienden, werklieden en dienstboden, die de voorwaarden ver ■ vullen om een nijverheidseereteeken van eerste of tweede klas te bekomen, inge-diend moeten worden vôôr de maand Maart, om in aanmerking genomen te worden voor de uitdeeling der eereteekens, die zal plaats hebben in de maand Juli, ter gelegenlieid der Nationale Fees-ten.De aanvragen moeten schriftelijk naar den heer minister van nijverlieid en arbeid gestuurd worden en voornamelijk vermelden : naam, voornamen, dag, maand en jaar van geboorte, beroep, alsook het juist adres der kandidaten. Wanneer een gezamenlijk voorstel wordt gedaan, moeten de kandidaten naar hunne verdiensten en met een num- mer van rangschikking vermeld worden. De Armas welke ter zelfder tijd bedienden en werklieden voor te stellen hebben, moeten een afzonderlijke aanvraag voor elk der twee klassen indienen. Voor de bedienden die dertig jaar dienst hebben, wordt er het zelfde jaar maar één eereteeken per 25 bedienden verleend, met een maximum van vijf voor de ge-zamenlijke inrichtingen of hulphuizen eener zelfde firma. Voor 100 werklieden eener zelfde inrichting wordt er jaarlijks maar één nijverheidseereteeken toegekend. Voor de veldwachters. Tijdens het onderzoek van het budjet van binnenlandsche zaken, door de mid-denafdeeling, werd er eene loonschaal gevraagd voor de veldwachters. De af-deeling is gunstig aan die hervorming, maar deed opmerken dat die kwestie zonder twijfel zal opgeworpen worden bij de bespreking over de herinrichting der landelijke policie. Een lid der kommissie drong dan aan dat men de gemeenten zou verplichten van nu af de jaarwedde der veldwachters te. verhoogen. Delandpachten en 't mestrecht. Vrijdag vergaderde de bijzonderste commissie der Kamer, die het wetsontwerp op de landpachten moet onderzoeken. Heer Van Cauwenbergh begon de lezing van zijn verslag ; hij is van oordeel dat er een gelijkvormig stelsel moet zijn. De commissie heeft zich niet aangesloten bij het voorstel van heer Van Ormelin-gen, vragende een gelijkvormig tijdbe-stek van 3 jaar voor de pachtovereen-komsten zonder geschrift. Zij sloot zich aan bij het voorstel Mechelynck, vragende een opzeg van één jaar voor al de pac.hten, met of zonder schriftelijk bewijs. Heer Van Cauwenbergh zal in eene vol-gende vergadering de lezing van zijn verslag voortzetten. JBoomen langs den weff. We lezen in de toelicliting van een ont-werp tôt herziening der wet op de straat-policie : Sinds eenige jaren ondergaan de ba-plantingen onzer banen eene wezenlijke verwoesting. Zelfs in de oudstaen schoon-ste gapen wijde en talrijke leemten. Het is als zouden wij stelselmatig de afschaf-fing der boomen langs aile openbare wegen willen bewerken, en ongetwijfeld valt dergelijke uitkomst te vreezen, indien wij niet uitzien naar krachtdadige middelen om de toeneming van het kwaad tegen te houden. De oorzaak van dien betreurenswaar-digen toestand ligt in eene te kortkoming der bestaande wetgeving, dewelke aan Staat en provincie geen genoegzame macht verleent om do noodige maatrege-len te nemen voor de bescherming der boomen langs de groote wegen. Onder het bestaande stelsel kunnen alleen de gemeentebesturen dergelijke maatregelen voorschrijven. Doch op enkele uitzonde-ringen na maken die besturen daar geen gebruik van. De toelatingen tôt bouwen worden verleend onder zulke voorwaarden dat de boomen groeiende voor de nieuwe gebouwen, veroordeeld zijn ofwel om onmiddelijk geveld to worden ofwel om spoedig te verdwijnen. Het drinkwater in 't Vlaamsche Land. De achterlijkheid van het Vlaamsche land tegenover het Walenland onder op-zicht van drinkwatervoorziening wordt maar al te veel miskend. Op 2629 Belgische gemeenten waren or slechts 573 welke op het einde van 1911 eon waterleiding bezaten. Brussol en voorsteden niet meogerekend, zijn er daarvan slechts 22 Vlaamsche gemeenten bevoorraad, namelijk 4 in de provincie Antworpen (Antwerpen, Berchem, Bor-gerhout en Turnhout) ; 2 in Brabant, (Vil-voorden en Leuven) ; 7 in West-Vlaande-ren (Blankenberglie, Brugge, Heyst, Mid-dolkerke, Oostende, Wenduyne en Iepe-ren) ; 4 in Oost-Vlaanderen (Audenaarde, Gent, Ronse en Sotteghem) ; 5 in Limburg (Hasselt, Rutten, St-Truiden, Tongeren en Velm. Al de andere gemeenten van het Vlaamsche land moeten zich vergenoegen met putwater, dat vooral in het Vlaamsche land over 't algemeen zeer verdacht voor-komt en aan allerhande soorten van be-smettingen is blootgesteid. Het groot aan-tal gevallen van typhuskoorts welke nog jaarlijks Vlaamsch België aan doen, zijn vooral te wijten aan het sleclit drinkwater.Hetgeen zich onlangs onder dit opzicht in eene kleine Limburgsche gemeente voordeed is kenteekenend : die gemeente werd sinds lange jaren herhaaldelijk door typhuskoorts bestookt, toen voor oenige maandon een echt epidemie, welke gansch de bevolking berfreigde, optrad. Wanneer er echter naar de oorzaken van dien wantoestand gezocht werd, is er bevonden dat al de waterputten der gemeente, op één uitzondering na, door de typhuspabiel besrnet waren. De uitbating der Nationale Drink watermaatschappij zal bij gevolg aan het Vlaamsche Land groote diensten bewijzen. Moge zij spoedig in werking treden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection