De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2076 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Fevrier. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6t0gt5g647/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

t 3e jaar. -4 JN. 7. Zaterdag 14 Februari 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL Insehrijvingsprija voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloofd zij Jezus-Christus. Kathoiiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Volksontwikkeling. lloe de volksontwikkeling te be vorderen? Daar zijn vele middelen. Ik kan ze thans slechts kort aanstip-pen.1. Wij moelen de lf.kslust op vvekken en in goede richting leiden. llet laalste is nog meer noodig dan 't eersto. Vele mensclien lezen graag, maar wàt. ze lezen heeit zoo bitter vveinig om 't lijt. Ze lezen een lokaal kranlje, waarin al 't pietlut j tigs, dat in 't plaatsje voorvalt, slaat vermeld, benevens aile ongekikken in onbekende buitenlandsche dorp-jes, rnitsgadoi's kolommeri vol ad-verlentie, speciaal over kxvakzal versmiddelen. Zoodanig'e leeslast doet niet veel bij tôt volksontwikke-ling. Verkeerder nog is 't, wanneer de leeslust zich werpt op — vol strekt niet onzedelijke — romanlec luur. Al dat veelvaldig verhalen lezen prikkelt de fantaisie te veel, maakt ontevreden met het eigen prozaïsch lot, dat nu eenmaal ons aller deel is. Een enkele keer, goed, — maar niet le veel. 2. Wij moeten oprichlen volks leeszalen eil volksbibliotheken. Zfiô leiden wij de leeslust in goede richting. Die volksbibliotbeken moeten dus niet uitsluitend roman-bibliotheken zijn, gelijk dikwijls voorkomt. Neen, ze moeten degelij ke populair-wetenschappelijke wer-ken bevatton, over aile vukken, spe ciaal ook over politiek en sociale kwestie. ïegen de volksleeszalen voert mon nog al eens aan : gij haalt de men-scben uit hun buis. Ja? of.... uit de kroeg? 3. Wij moeten organiseeren alge-meene ontwikkelïngsavonden, ge wijd aan kunst, litteratuur, weten-scbap. Het uitvoeren van classieke muziek, het laten zien van mooie platen-collecties, het houden van voordrachten overonze groote dich ters, het opzeggen hunner mooiste werken, enz., dat ailes is geschikt om algemeene ontwikkeling en be-langstelling bij te brengen. 4. Ook vakhoogeroinderwijs, dat de Engelschen noemen University Extension, is doelmalig. Door be-voegde personenlaatmen populaire, maar degelij ke, voordrachten houden over ontwerpen van weten-schappelijken aard : geschiedenis, staatkunde, natuurkunde, aardrijks-kunde, enz. enz. Behandel eens een winter lang de electriciteit, — neem wat gemakkelijk te volgen proeven, — en gij zult zien, hoe dankbaar uw gehoor zal zijn. 5. Vooral echter moeten we wer-ken met kleine groepjes van 10 à 15 man. Men gaat met hen eens een kerk zien, — le beginnen met de eigen parochiekerk, want die zien de menschen in den regel nooitl — men gaat de altaren, staties, enz. eens op zijn gemak na, en geefl liturgische en testhethische uitleg-ging. Men gaat eens een muséum bezoeken onder deskundige leidin^ van een der ambtenaren. Men gaat eens zien naar sociale instellingôn en werken, — bijv. een modelia-briek, een woningbouwcoôperalie, enz. Dat is uitstekend zomerwerk. En 's Winters houdt men dan eens een leergang over welk onder-werp men wi', mils men dit maar voor oogen houdt : begin steeds met wat de menschen uiteraard 't meest intresseert. Dat is : hun gods-dienst, hun vak, de politiek van den dag, en Gods schoone natuur. Zôô zult gij, door geleidelijk meer ontwikkeling bij te brengen, ook leeslust opwekken, en vooral deze in de goede richting leiden. Hier is werk voor ieder onzer, vooral voor geestelijken en studen-ten.Laten zij zich eens voor dit ailes spannen, en, indien ze maar geduld hebben zullen ze heerlijke vruchten van hun werk zien. En vooral voor sludenten is dit soort werk zoo goed : ze zullen eens praclisch met arbeiders in aanra-king komen. Wicjong is, idealiseert. Zoo hebben wij in onzen jongen tijd allen «den» arbeider geidealiscerd. Welnu de arbeider bestaat niet, evenmin als de patroon. Wat bestaat, dat zijn concrete menschen, dat zijn arbeiders, dat zijn patroons, beiden met hun lofTelijke eigen-schappen, beiden ook met hun ge-breken. Wie in jonger jareri hier te veel idealiseert, doet later gewis ootinoedigende ervaringen op. Men koine dus jong reeds met het werkelijke leven in aanraking ; als student Irachte men de arbeiders en middenstanders tôt hooger ontwikkeling te brengen, — en uw be looning zal zijn, dat gij zelf mis schien nog meer geleerd zult hebben van uw leerlingen, dan dezen van u. P. J. M. Aalberse. DE VERWERPING der i ¥laarasGH3 amenaementen oit de sctplwet. ToeD op 22 Januari laatstleden de wets-voorwerpen, bepalend't gebruik der moe-dertaal als voertaal in 't lager onderwijs, verworpen werden, ging er een kreet van spijt door ganseli het Vlaamsche land op. Dit feit is betreurenswaardig en ont-moedigend voor allen, wien de vlaamsche zaak dicht bij 't hart ligt. Imraers de verfransching heeft nog-maals gezegepraald in Vlaanderent Het voorstel der Heeren Franck en Van Cau-welaert samenvatting der verschillende amendementen in 't belang der Vlamingen voorgedragen, werd met overgroote-meerderheid van stemmen verworpen. Dit amendement noch tans stelde slechts op gelijken voet den Vlaming en den Waal : het schonk aan-.beiden een degelijk lager onderwijs in eigen taal; het voor-kwam al de schade, die nu aan onze kin-deren toegebracht wordt, door het te ■ vroegtijdig aanleeren eener tweede taal. Waarlijk, dit wetsvoorstel verdiende het lot niet, welk het nu ondergaan heeft. Ware het gestemd geworden, elk verstan- ■ dig Vaderlander zou er de regeering dank voor geweten hebben. Verleden week had te Antwerpen eene , protest- meeting plaats tegen de verwer-ping der Vlaamsche amendementen. Een overgroot getal Vlamingen (ruim 5000) zijn daar in de scheldestad pleclrige hulde • gaan brengen aan de Heeren Van Cauwe- ■ laert, Van de Perre on andere medestem-3 mers van 't Vlaamsche Wetsvoorstel. Al het voordeel dat het kind trekt uit ! een onderwijs in de moedertaal ; al het na-B deel dat er voor hem uit voortspruit, dit onderwijs te moeten genieten in eene vreemde taal, of al het kwaad dat een te - vroegtijdig aanleren eener 2de taal voor ^ hem oplevert, daarop werd reeds dikwijls .j genoeg gewezen. Brussel diene ons enkel tôt voorbeeld! Welke taal spreekt het e Brusselsche volk, dat een gansch Fransch 1 of een tweetalig onderwijs geniet? Het - spreekt Fransch en Vlaamsch, zult gij zeggon 1 Fransch? Ja, zoo ge dien naam wilt geven aan hun « Beulemansch » go-praat, dat de Parijzenaren zoo gaarne voor onderwerp hunner kluchtspelen kie-zen! En vergelijk hun Vlaamsch maar eens met de zoetluidende taal van een Van Cauwelaert of een Hugo Verriest, en ge zult zien hoe dicht ze de beschaafde uit-spraak nabijkomen ! Veel hebben de Vlamingen verloren door > het verwerpen van Delbeke's en Van Cau-welaert's amendement. Doch niet ailes ! -, De schoolwet moet nog in 2<l0 stemming gebracht worden en laten wij bopen dat de Regeering en onze Vlaamsche volksver-r tegenwoordigers de oogen zullen openen 3 en zien waar de belangen van het volk t liggen. Dat ze zich toch wilden er van overtuigen dat het geluk en de welvaart van vier millioen Vlamingen niet te vin-den is in een slaafsch aanleeren en navol-gen van al wat Fransch is ; maar dat een r Vlaming enkel dan zijn van God ontvan-c gen geostesgaven volledig ontwikkelen a kan, wanneer hij een onderwijs van laag " tôt lioog genieten zal in zijn eigen Vlaamsche taal. Zoo niet blijft de Vlaming im-mer een minderwaardiger dan de Waal. Thans is het nog nacht, ja nog midder-nacht in Vlaanderen. Doch te middernacht begint de volgende dag en die dag zal voor s ons schitterend wezen, zoo hij verlicht i wordt door de gouden zonne eener eigen } Vlaamsche beschaving. (Een jonge Flamingant). GEESTDRIFT. De jeugd is de lente des levens. Als er geen geestdrift in de ziel brandt, zal men niets wakker aangrijpen en weinig tôt t stand brengen. Jeugdig vuur is een groote 3 zegen in het leven. Het is een teeken vau een gezond karakter. een bewijs van een onbaatzuchtig»n, veerkrachtigen geest ; men moet het daarom zooveel mogelijk 1 levendig houden. Lauwheid is het. werk . van zelfzucht en bekrompenheid. Geestdrift is een machtige prikkel om ' te werken. Het geeft vertrouwen en durf, het omgordt den jongeling met yreugde en moed onder de eentonige en dorre werkzaamheden van het dagelijksch be-drijf.Gaat de zucht naar idealen, om groote dingen te doen, hand ann liand met eenen wakkeren, levendigen zin voor de 3 werkelijkheid, met gezond verstand en praktisch oordeel, dan zult gij het best t heenkomen door het leven met zijn pla-3 gen, zorgen en moeiten. Dat gezond ver-, stand is niet zoozeer het gevolg van schranderheid en bekwaamheid als wel van nadenken, opmerkzaamheid en nauwgezetheid. Kijk de wereld onder de oogen, redeneer over hetgëen gij ziet en . droom niet over dingen, die toch nooit j vorwezenlijkt worden. Pak de koe bij de horens en sla spijkers met koppen. Doof ecter de geestdrift niet uit, maar wakker ze aan en geef daaraan eene heil-zamo richting. Zij wordt ons met wijze e en weldadige oogmerken van God inge-stort, want zij geeft veerkracht aan onze ziel en doet ons edele en grootsche dingen nastreven. Zonder geestdrift, zonder idealen hebt (_ gij geen moed, geen durf genoeg om eene groote en moeilijke zaak door te zetten. . Gij zult wel beginnen, maar gij zult al-. gauw hoofd en handen laten hangen en terugdeinzen voor de moeilijkheden, die t zich tegen u opwerpen. Zijtgij echterdoor d geestdrift bezield, dan ziet gij ieder ge-vaar onder de oogen en acht elke moei-(■_ lijkheid licht. Wie wakker en onversaagd e is, laat zich niet uit het veld slaan, maar houdt vol tôt hij slaagt. De boom valt niet bij den eersten slag der bijl. Velen \ moeten zich voorbereiden op herhaalde ; teleurstellingen, voordat zij hun doel be-reiken. Dikwijls zullen zij misgrijpen, 0 maar als zij moed in 't lijf hebben, „zal " iedere misgreep hun meer doen ontglo-rien en hen aanvuren tôt krach tiger in-spanning, Reohtuit. :s Yoor ons Yolk. c JCortere arlbeidsduur. Mgr. Nolens, hoogleeraar aan het Uni- " rersiteit van Amsterdam hield ter gele- -jenheid zijner benoeming, eene belangrij-ie rede, waarin 't volgende gezegd werd 3ver verkorting van arbeidstijd : , De arbeidskracht, ook de lichamelijke ( irbeidskracht, van den volwassen mensch j leeft zijn grenzen; on ook deze grenzen i noeten op redelijke wijze worden in acht , jenomen. j En vooral : de mensch is niet een ar- ( Deidsmachien, maar een redelijk, zedelijk ivezen, evenbeeld Gods. ] De nijverheid, het bedrijfswezen is er j roor den mensch en niet de mensch voor ( le nijverheid. En de mensch leeft niet van brood ïll.een, Niet : zoo 'eel mogelijk voonbrengen is ! set hoogste doel noch voor den individu, i noch voor een volk, noch voor de maat-jehappij.Ook bij de indirecte voortbrenging is liet de consument (verbruiker) maar de | producent (voortbrenger) de meest belang-t-ijke, de hoofdpersoon. Als redelijk wezen heeft ook de loonar-beider behoefte aan ontwikkeling, kennis, , kunst, beschaving. Als lid van den staat en van andere ge-meenschapskringen, en als godsdienstig wezen heeft hij plichten te vervullen en rechten uit te oefenen. » Hoe waar! ( Postlig-ffende brieven. Te beginnen met 1 Maart aanstaande ' zullen geene postliggende brieven meer overhandigd worden aan jongens van minder dan 17 en meisjes van minder dan 18 jaar, tenzij tegen vertoon van eene machtiging hunner ouders of voogden, wier gewettigd handteeken die machtiging moet bekleeden. De brief die na 14 dagen niet afgehaald is, zal ten huize besteld worden, indien de woning van den bestemmeling gekend is, ofwel in de scheurmand worden ge-worpen.Goede xnaatregel. De minister van financien heeft zijnen collega van posten en telegrafen verwit-tigd dat de brigadiers telefoon- en tele-graafplaatsers, zoowel als de eenvoudige werklieden, voortaan zullen ontelagen zijn van de persoonlijke belastingen. Ze zullen op dat punt gerangschikt zijn onder de personen, die van de belastingen ontheven zijn, krachtens do wet van 18 Juli 1893. Dezen die in 1913 betaald hebben, zullen hun geld terug krijgen. Vleesch voor de soldaten. C Naar het voorbeeld van andere landen, a: heeft de minister van oorlog een half mil- 6' lioen kilos door koude verduurzaamd s vlees :h uit Argentinië besteld, en dit wel in zulke voorwaarden dat het voedsel der soldaten er merkelijk door verbeteren zal terwijl levons de kostenaanzienlijkzullen verminderd worden. Die partij vleesch zal in Maart te Ant- 11 werpon aankomon. De Indépendance doel opmerken dat, zoo die poging lukt, de aandacht der oco-nomisten op dit feit dient govestigd te worden ; immers, als het goedkoop en Vl goed soldatonvoedsel is, bestaat er geen a: reden meer om het ook nu in het bereik te ei stellen van de hardwerkende stederibe-volking.T'7 miljoen frank pensioen. De socialisten hebben steeds gespot met de hulpgelden van 66 frank aan de be- jaarde en behoeftige menschen. Valsche- lijk hebben zij het altijd zoo voorgesteld r] als zouden dat de eigenlijke werkmàns- pensioenen zijn. Ge lient het liedje van do s< negen cens! 't Blijft niettemin dat die J' hulpgelden van 65 fr. een heel kapitaal 1( uitmaken. n n 'Werklieden in de stad. j, Zondag hield de Vereeniging tôt verbe- 1 tering van werkmanshuisvesling hare s< jaarvergadoring in 't slot Ravenstein, te F Brussel. M. Velghe, bestuurder in het ministeriç zat voor en hield lezing van h het verslag. F Een somber tafereel wordt opgelian- gen van den toestand waarin sommige d weikersgezinnen zich in opzicht van v huisvesting bevinden. Op de 227,430 n woonvertrekken te Brussel zijn er een n vierde gedeelte, die uit een enkele kamer bestaan soms bewoond door vier en vijf t< personen ; meer dan de helft der inwo- v ners beschikken over niet meer dan twëe n kamers. ^ De hoofdsecretaris der Vereeniging, s hcer Bohets, gaf eenige inlichtingen over den toestand waarin werkersgezinnen t verkeeren, die gangen en steegjes bewo- s nen in do voorsteden, namelijk te Cure- gem, Laken, Molenbeek en Koekelberg. ^ In vele gevallen beschikt een gansch go- r zin slechts over een enkele kamer. Vast- 1 gesteld werd dat het hoog tijd is voor , gezonde huisvesting ten behoeve van 't werkvolk te zorgen. Voor de brieidragers. De minister van posterijen efi zeewezen heeft besloten een betaalden verlofdag toe te staan aan de brievendragers, die ls de lijkplechtigheden moeten bijwonen j van bloedverwanten of aangehuwde per- > sonen. Ftond de Vlaamsche voorstellen. Sedert voertien dagen heeft het betoo- ? gen, verzoekschriften, open brioven, met , den hoop geregend aan 't adres van Heer Minister Poullet en aan de Vlaamsche Vertegenwoordigers. Telegrammen van gelukwenschen werden gezonden aan de , heeren Van Cauwelaert, Van de Perre en consoorten. , Al deze opsommen ware onmogelijk. , Ioderen dag brengt eene nieuwe reeks. Do stad Antwerpen gaat vooraan, de andere steden volgen. Te Brussel. ^ Aan aile kalholieke vertegenwoordi- j. gers werd door den Kalholieke Vlaam-schen Bond een open brief gezonden. ^ Te Mechelen. \ Eene sterke afvaardiging van den Ka- t ' tholieken Vlaamschen Arrondissements ! bond van Mechelen heeft zich naar de Kamer begeven om met de katholieke c volksvertegenwoordigers van het arron- -, dissement te onderhandelen over hunne c houding in den strijd die men in de Wet- 1 gevende Kamers, tegen de rechten van het Vlaamsche volk heeft aangegaan en E ; hunne opkomst te vragen om te redden j ' wat er miskend is geweest. , Tusschen de kloeke Vlamingen welke ( de reis naar Brussel hadden ondernomen, . bevonden zich M. Tysmans, leeraar bij J 1 de kalholieke normaalschool van Meche-len. de eerw. heer Dryvers, van Wille-( broeck, de heer burgemeester van Duflel, s L de heeren provinciale raadsleden Peetors, j van Puers, Opdebeeck, van O. L, V. ] Waver, Timmermans, van Duffel en een 2 ' twintigtal andere voorname mannen die c zich steeds voor de katholieke Vlaamsche i [ zaak wisten op te offeren. ( > Te Leuven. 1 1 Aan de katholieke Kamerleden van het j ■ arrondissement Leuven werd door het hoofdbestuur van den Vlaamschen Broe- J derbond een open brief gezonden. * 1 1 * * 2 Een degelijk verzoekschrift werd ge- « - zonden aan de katholieke volksvertegen- f ; woordigers en senators van West-Vlaan- c i deren door den Oud-Hoogstudentenbond ; van de provincie en onderteokend door 1 - een lOOtal geneesheeren, advokaten, no- £ i tarissen, ingénieurs enz. t ! Dagorden van verzet tegen de stemming i - over de Vlaamsche amendementen en van aansluiting bij de voorstellen Van i Cauweîaert-Franck-Huysmans zijn nog 1 aan den heer minister Poullet en aan de c gekozenen van hun arrondissement ge-stuurd door : 1 De sprekers en propagandisten van den Kath. VI. Bond, arrondissement Brussel. ( De Groeningher Wacht van Merxem ; De Kath. VI, Kantonalo Bond van Diest, bevattende afgevaardigden van al de ge-moenten van het kanton ; De Kath. VI. Bond van Wommelghem; ' De Mechelsche Tak van het Alg. Neder- S landsch Verbond ; De Sneilaerts'kring van Gent, die te- i vens brieven van geiukwensching znnd ' aan de heeren Van Cauwelaert, Franck 1 en Kamiel Huysmans. Bravo ! Zoo is er middel om nog iets te bekomen ! De Fransche overrompeling. De Matin van Parijs ontving van haren Brusselschen correspondent volgend be-richt : « De Fransche taal wint veld te Drus-sel. (Van den bijzonderen briefwisselaar van « Le Matin » uit Brussel. Per telefoon). Er komt een statistiek te verschij-nen, die onbetwistbaar de Belgischo Fla-minganten niet zal aanstaan. Er blijkt, inderdaad, uit die statistiek, dat er in 1848 op 200,000 inwoners die de Brusselsche agglomeratie telde, er enkel 70,000 Fransch spreken. " In 1910 telt de agglomeratie 760,000 inwoners en 480,000 ervan spreken de Fransche taal. " Brussel heeft dus plaats genomen onder de meest franschsprekende steden van de wereld ; zij overtreft Marseille met hare Italianen en mag aan de agglomeratie van Lyon vergeleken worden. » Men voelt het, waar die « vulgarisateurs » die met onverdroien vreugde de verfransching aan de Parijsche bladen molden, met onze steden die uit ter aard Vlaamsch zijn, naartoo willen. Verfransching in taal en cultuur. Ze hopen niet alloen Brussel daarvoor te winnen, maar ook andere Vlaamsche steden. Als dat moest gebeuren dan was de Vlaamsche boer en de Vlaamsche werk-man nog een vreomdeling in zijn eigen land. seKsaraaessftiiniwîs I ■ Hllli iiaroKU^^B Y an week tôt week ! ICieskronijk. De kieswet zegt in artikel 153, dat de kiezingen voor de Kamer en Senaat moeten plaats hebben den vierdon Zondag van Moi. Dat is dus den 24 dier maand. * * * Te Luilt heeft de socialislische bond, zonder zich met de liberalen bezig te houden, in eenen poil de tien eerste can-didaten voor hare lijst aangeduid. — De afgevaardigden dor Union démocratique chrétienne hebben de voorwaarden goedgekeurd van het verbond door de Union catholique Yoorgesteld. Gelijk in 1912 krijgen de democraten 8 de 4e plaats op de lijst dor eflectieven en 3 de 2" voor do supleanten. i * t * * l In den poil bij de socialisten te Luik [ had men vrees voor de candidatuur van z Demblon, omdat de wallinganten hem c hadden afgeschilderd als flamingant É Doch Demblon is in arbeiderskringen de best geziene en de arbeiders hebben l vergoed, wat de wallinganten hem heb , bon afgenomen. * i * * Doornik. — Verleden Zondag heeft in 1 de liberale partij de poil plants gehad i voor het aanduiden van den eersten can-didaat op de liberale lijst in vervanging van M. Asou. M. Paul Emile Janson behaalde 724 ( stemmen en M. Roger, oud-volksverte- s genwoordiger van Doornik, 620. Bijge- f volg is M. Paul Emile Janson eerste \ candidaat. j De Belgische leening- '■ in Engreland. ' De Financial News, Parijzer uitgave, j schrijft : « De Belgische leening 3 % van 6 mil- ( lioen pond sterling werd te Londen met i zooveel succès ingeschreven, dat onmid- t delijk eeno premie van 3 1/4 % werd ge- < enregistreerd. Er was geen waarborgs- < comiteit gevormd. Kapitalisten van onze plaats hebben voor aanzienlijke hoereel-heden ingeschreven. Regulier was die leening onze plaats bestemd, doch daar i de regeering op 't oogenblik aile vreemde 1 leeningen bant, werd deze Belgische lee- c ning te Londen uitgegeven, 't Is een s zuiver verlies voor de Fransche schatkist i en voor de Fransche spaarders, die daar t eene belegging van eerste klas in gevon- den hadden •>. i 't Is om Bnyls laatste haarpijltjes en i Francks Jocondo-glimlach te doen te loor c gaan. Hoe kunnen ze nu nog met eenigen i ernst gaan spreken over de fmancieele 1 instorting van 't verklerikalizeerd België? s Nauwelijks open verklaard, moest do c inschrijving der le#ning te Londen reeds i bijna onmiddelijk daarop gesloten worden.Wij kunnen erbij voegen dat de leening wel tienmaal ingeschreven werd. Ja, ja, 't is droef gesteld met België's crediet... Kinder e n in TPrankrijk. Het Fransche ministerie van Arbeid heeft eon statistiek openbaar gemaakt.be-trefïendehetaantal kinderen in 11,317,434 gezinnen. Daaruit blijkt het volgende : 1,805,744 gezinnen zijn kinderloos ; 2,967,571 hebben 1 kind ; 2,661,978, 2 kind.,1,648,425 hebben 3 kinderen ; 987,392, 4 kinderen en do cijfers zakken dan ineens op 566,768 voor de gezinnen met 5 kinderen, enz. Voor de eerste maal geeft de statistiek de meerderheid aan de familiëen met een eenig kind. Het typische Fransche huisgezin bestaat dus meer en meer, buiten mijnheer en madame uit : 1e een hond, 2e eene piano, 3e een kind. Mijnheer speolt met don hond, madame rommelt op de piano en met het kind speelt grootmoeder,tante of meid. Het kind nu is het Frankrijk van mor-gen, merkt een schrijver in een Fransch blad aan, doch het Frankrijk van mor-gen geeft het Frankrijk van hoden (de ouders) op de zenuwen. Het Frankrijk van morgen verhindert te dikwijls het Franrijk van heden naar den schouw-burg te gaan, voordrachten te volgen, te winkelen en den tango te dansen. Frankrijk is reeds den toi van de Vrij gedachte en 't Vij-leven aan 't betalen. Onze Hoog-eschool. In de prijskampen onder de hoogescho-len hebben de hoogstudenten van Leuven 7 beurzen veroverd op de 14. Het zijn de heeren Baix François, Verstraeten Aug., De Clerck .Tozef, Goetseels Jozef.Van Hof Luciaan, Bessemans Jozef en Van Loo-veren Leopold. De 7 andere beurzen werden veroverd : 4 door do hoogeschool van Brussel; twee door die van Gent, waarbij M. Huibrecht De Veylder, en een door do hoogeschool van Luik. Van 1890 tôt 1913 had Leuven 163 be-kroonde leerlingen, of gemiddeld 7 per-jaar; Gent en Luik, te zamen 221, of gemiddeld 4 per jaar, en de staatshoogeschool Brussel, 55, of gemiddeld 2 per jaar. -m i mii ■ nia i. m—arn—T—mu— BUITENLAND. FRANKRIJK. Een tekort van 300 miljoen. — Het alge-meen budjel voor 1914 dat heden Don-derdag aan de leden der fransche Kamer zal uitgedeeld worden. sluit hel totaal d»r uitgaven met 5.091,331,808 frank, de uitgave n van Marokko en de buitençewone uitgaven voor den oorlog en de marine, die door de leening gedekt zijn, er niet in begrepen. De voorziene ontvangsten beloopeu maar 4 079,001.987 fr., zoodat er een lekorl is van 302,829.821 fr. Engelsche oorlogtchepen. — Dinsdag zijn acht oorlogscbepen vau hel 3d" engetsch 3maldeel in de baven van Cherbourg aan-gekomen, om er 8 dagen te verblijven. Dil bezoek van Engelsche oorlogscbepen heeft volstrekt geen staalkundig belang. De engelsche schepen leggen inderdaad zeer dikwijls oefeningsreizen af, tijdens dewelke zij In eene of andere haven eenige dagen verblijven. Het engelsch smaldeel kwam om 9 1/2 ure de reede binnengevaren. Daar kwa-men er fransche loodsen aan boord van elk vaartuig en de acbt pantsersebepen konden eindelijk de haven binnen varen. Daar het bezoek geenzins officieel i», zullen er geene feesten plaats grijpen. HOLLAND. Welverdiende hulde. — In den Haag is een komiteit lot stand gekomen om een siandbeeld op te richten aan wijlen Mgr Schaepman. lelder van de katholieke be-weging in Nederland. Het gedenkleeken zal opgericht worden te Tubbergen, waar Mgr Schaepman over zevenllg jaar, den 2 Maart 1844, het levensllcht zag. Het komiteit heeft een omzendbrief gestuurd aan de nederlandsche katho-lieken, onderteekend door Z. Em. kar-dinaal vau Rossum, door M. Loefï, gewezen minister van justicle, M. van Nispen tôt Sevenaar, oud-voorzitter der Kamer en door talrijke andere invloedrijke personen.DUITSCHLANI). 'n Koninklijk antwoord. — Koning Lode-wijk van Beieren ontving dezer dagen te Munchen een afvaardiging van adellijke dames, die hem kwamen vragen het be-schermheerschap over een aayl voor zieke dieren, die in het heele land zulUn opgericht worden, te aanvaarden De koning hoorde de vrouwen aan en ioformeerde hoeveel geld voor dat doel reeds bijeen was. Daarna zeide hij : « Zieka dieren, waarde dames, maakt men af, maar zieke meuschen helpt men. Ge-bruikt u uw geld liever voor de arme, zieke menschen, die niets kunnen ver-dienen. Zij zijn trmee gebaat, maar d« zieke katten, honden en paarden niet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection