De klauwaart: orgaan der toon-, tooneel- en letterkundige maatschappij De Klauwaarts

553 0
01 avril 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Avril. De klauwaart: orgaan der toon-, tooneel- en letterkundige maatschappij De Klauwaarts. Accès à 06 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1fg77/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

21e Jaargan . N" 12. 10 C6i: :>• •• - v4t isummer April 1914, De Klauwaart MAANDBLAD DER TOON-, TOONEî'L- FM LETTE R K U N DIG E MAATSCHAPPII DE KLÂImWAARTS M s ■& S*. Bijdragen dienen voor den 30n der maand .ingezonden. Niet geteekende stukken worden geweigerd. H Voor abonna ri- . , ,.h t8 v/eudei STATim'gTS, 41 Verschijnt door de zorgen der LETTERKUNDIGE AFDEELING De Vlaamsche Beweging Het Hoogeschoolvraagstul D<- jaegeotiende eeuw, zegt Marce Provence, de bekehde Provençaalsch ■dagbladschriiver, wordt beheerscht doo de gedaelïte der nation diteiten, door d gedachte der centralisatie ; de twintigsti eeuw '.ou beheerscht worden, voigens lien; door de gedachte der decenlralisatie, doo de gedachte der regionâliteiten. Er lie i misscbien wel veel warrheid ii die woorden. " Waar de uitvoermg dier uitgedrukt< denkbeelden ons in de negentiead.:' eeu\ leidde tôt de eenmaking van Germanie za; de twintigste misscbien zien de uitbrei dio'g, het tôt stand komen van de onafhan le) ;kheid der regionâliteiten. „ Een gansche volk wordt zoo raâar nie door den vastberaden en verstokten wi 1 an enkelingeuvandeldndfcaari geschrabt Zuolang een volk nog een sprankel vrij haid^in fa âjl nog nat ior ial i teitsge voel ii . i> dt-;. zoo]"..'- cca volk • jn eiieei vu«i - "*{ - ii trots Legenkanting ën dwang ' wàrs is van eike ..odere en zijn eigen leveï. t;'ach t ti blijven - leven, zéolang nog raa^ i d- hoop iiiijven kocderen dat er nog goyde tijden kunnen en zullen aanbreken. De heele vyereidgesehiedenis is een spre-kend héwijs»: v.at: ook de machtige staten in dendoap der tijden hebben aangeweml ■ .ai den>ôvermachtigen ppkoraétdrang zelfs der kleinstë staten en yolkeren te stuiten. steeds hebben die fier den kop r mhoogge-■ houd'en, en al schenen zij dan ook tijdeîijk vernietigd en uitgeleefd, steeds rukten de jongere geslachlen. somtijds na jaren en jaren vçrdrukking, opnieuw op tegei de hardvochtige nieesters en steeds, door met mo<;d ei volharding voor de goede zaak te strijden, verd "gewonnen wat gewild werd.„ In.den strijd voor de eigen heropbeuring, is een van de hoogste idealen het erkend .worden der eigen taal als méde-officieele laal en het recht, onderwijs te mogen genieten in eigen taal, van de lagere school tofjie hoogeschool ioe. Een voîk datzalke v tijhedea verki'ijgt. mag zich gered lieeten en zeggenmet den Pro vençaalscben dichter Mistral : u We zijn misscbien de laatsten van een roemrijk volk <1 at uitgeleefd heeft ; inaar we zijn ook de eerstën van een volk, kranig en zelfbewust in het heden en hoop-voi en overwinnend in cle toekomst. „ He' Vlaamsche volk is op zulk een keer-punt van zijne-geschiedenis gekomen. We ^chreven verleden maand dat de strijd beslissend wezen /.oa, en we herhalen het hier weer met nadruk. Drie veldslagen op jnderwiisgebied werden geleverd. We had-dë - eerst. in 1883 de wet op het Middelbaar onderwijs, die ons voor een zeer klein gedeolte genoegen gaf. We hadden nu voor eenpaar maànden do wet op net verplicht onde? wijs, neergelegd door de Klerikale rv.geering, opgesteld op eene ultra-sectaire wijze en waarmee de Vlamingen zoo misleid werden door de beruchtë eu moorddadige zoogepaamde Vlaamsche amendementen. In dezen tweeden veldslag werden we ver slagen op heei de lijn. Het zoo gewenschte. , het zoo logiel ■ axioma a moederia-.-'K j voertaal van het lager onderwij;-. .. werà^ i ons gescbonken, doch ongelukkiglijk cyi-, eene manier, die aan de romisterieeie bureelen volledige vrijheid van handelui geeft tegen de Vlaro ingen. Yoor den derden en laatsten veldslag: 0 worden van nu af aile mogelijke kracht.< m gemobiÙseerd in de tweevijandige kampeti., ' Zoo we deze ver I iezen i s het ofwel heelema aï opgevouwen met Vlaamsche Bewéging ep wat weet ik meer, ofwel zal het voor h; « minst een haive eeuw terugdrijving bel ne- ; i kenen. De toekomst én van Vkianderen :i e ! én van de Vlamingen staat dus op het • pel. | y Oppassen zi] onze leuze, en klaren wijn '• ! doen schenken onze eisch. Want van nu af worden reeds latig;--l" verschillige zijden pogingen ingesp;.nften, om on s met zoete woorden te paaieu ci. 'l om one met een kîuitje het riet in te Muren. '! En het on:/eloofïijkste van dat aile- is, (fat • de v-ijand inisschien in onze raugeu het meeste heult eu-fcamenzweert om ( te . n toppen. G r.:'ie. Fa • ens • '■ fcort vnsaan, i toestand /,ich op bef hui Jig ooe 'fibiik 1 i voordoél. r We hebben eerst en vooral het wetsont- ; : werp de/ Vlaiuihgen, het goede eu het | rechtvaardige, neergelegd door de vertegen--f\ woo'rdigers der drie gioote politiefee par- | i tijen van België, Francic-Va» Cauwelaert- ] 1 Huvsmans. Dît ontwerp beoogt de volledige I ; Vervlàamsching der Hoogeychool te Geu; Deze Vervlàamsching zou geleidelyk doch zeker doorgedreven worden.*De oplossin^gè die dez«' drie ITeeren aan het Vlaamsche h ; Hoogeschoolvraagstuk willen geven is de i i eénige echt-nàtionale en voor ons Vlamin-| gen, de réûige aanneembare. De Walen hebben voor hun deel twee f | staatshoogescholen : te Gent eiî te' Iv.nk. , ! Beneyens deze hebben ze nog de Bisschop-' pelijke Hoogeschool te Leuven en'de vrije I Hoogeschool te Brussel. De Vlamingen bezitten dus geene iririch ting voor boogere studiën. Wij vfijzinnigt ! Vlamingen zouden er des te meer voorde bij hebben, de Hoogeschool van Gei. vervlaamscht te zien, oui rede dat het d éénige zou zijn, die ons zou kunne> <.,, bevredigen, Nevens dit on twerp kunnen we het andei è j aanstippen, dat verdedigd wordt, niât j nlleen door die bende halFslachtige Vlamin ■ j gen, die en- bedrogen hebben met de I amendementen op de voertaal van het Y lager onderwijs, maar ook door enkele t Walen. Zij wenschen Vlaamsche km» .1 sussén te zien oprichten in de Hoogeschool ; te Gent, buiten de bestaande Franscliet; \ Dit ontwerp zou natuurlijk leiden tôt de ; onderduirnsche, maar niettemin volledige achteruitstelling der Vlamingen. De lîegee- ! ! ring zou wel wet en gebruik te rnaken vani' j hare gewone middeltjes, en voor de gele j genheid zou niets er zich tegen verzctten,. ; : dat ze er enkele buitengewone uitvond, ' : het den Vlamingen onmogelijk te makaiC| , met éénige vrucht of me t éénig vooruitzicht ^ ! op de toekomst, deze kUrsussen te vol gen. < Het derde ontwerp koint. ons van d" | , Walen. Er wordt eerst veel geredeneerdf de wchdone, wel'aiderale Vlaamsche r^al. diin veel over de reehten die deze taaJ 1m België . ">u moeten bezitten, en eindelijk . krcnt de aap zoetjes uit de mouw : „ Om de •Wrden niet kwaad te taaken en om tege-li|kertijd rucht te laten wedervaren aan de ''lamingen is e;- slechts één imddel en da! f;f| de Fransehe Hoogeschool te Gen» te ;'iften voortbloeien en ei- een nieuwe te ô'i. hten voor de Vlamingen. Van al de <,cilïjkheden, zoo praktische van inrich-r»g, als nltrapraklische, — in ons landeke ..(h, — van fmantieelen aard, gepaordmet 'i;-','jfeit dat de sehreeuwende ongelykheid ÂÇÏi bliiven bestaan. wordt natuurlijk geen i-tird gerept. Wij Vlamingen zijn er dan ,oui' ten voile tegei gekant. en zullen het :uer aanvaarden. ,f- ïiet vierde en laatste voorstel is het ••'uvcudigste van atlemaal. De Vlamingen •o i • ' e; goed hunoe aandacht aan Jx-b den en het goed en degelijk bestuflee-h:n. ik b -n bijna overtuigd dat het geheel •jm /.ans,'h bonne i,'oedkeuring zal wegdra- , ii v f;.-: : len e»;isçe, dies «is ^éJphéiù ' ten \1 aatn;- e;' js eeri beroerde gewe,st?praak, die geen • igeyorrnde mond ten gehoore kan geven ; | n de.vde, de Vlaamsche Beweging is niets dan enkele opgc.weepte en fanatieke fûaasten, die voor hun gemeen dialect nog a<3rdere reehten eischen dan voor een S er idtaa! ; ten derde, het Vlaamsche volk 1 ciii't de bouding en de eischen dier zoo-j : i!.tamdehoofdmanuenaf;dusb-e-sd-u-i-t, ii welgevende kamers geven die oproer-j'Àgen geen lager onderwijs in eigen taal, wetgevende kamers herzieu de wel op aîi. middelbaar onderwijs en nemeu die leretenèn de kleine verkrégene l'echten af, wetgevende kamers laten die heeren ! stuiten, omdat de eischen die zij voor . i.ger onderwijs stellen, het schoonste en . raehtigste en welsprekendste bevs ijs leve-f a: dat zij woelmakers en arrivisten zijn, gevaar daarstellen voor de eénheid >i België. Zoo dringt zich op het oogenblik het ; !oogesi hooivraagstuk op. Strijden weze het = dewoord. Propaganda maken door woord , a schrifi onze plicht. Overwinnen moe-u wij. \ WewUlende gebeurtenissenniet vooruit-jf «'jpen, we willen niet profeteeren. Docli ittt men aan hooger hand wel nadenke ! 'Oialeer te handelen. De gemoederen zijn I (rj. steeds opgehitst door den kaaksîag ons • goedsmoeds gegeven bij de bespreking j Schoolwet. Eene tweede vernedering | .'a eeii gansch volk zou misscbien buiten-:?^|ri;;bed-n kunnen verwekken. |)at aile vrienden van Vlaanderen en '•k- Vlamingen op de bres wezen. Het geldt e toekomst van een volk. «reze onze eisch : " DE VOLLEDIGE f^EBWINNING OFWEL. . . .NIETS. „ .i dit laatste geval zullen wy ons zelven. xi laten wedervaren. 1% Fernamd. M. Geerssns. Heinrich Heine 1799 î 856 Otisseldorf Parjis Ondor de groote Duitsche rQHiant-iakér?. — il* citeer Noralis, 1 ichendorf, Brontana, \on Kieis en Chamisso heeft Heine dit- voor dat iiij br uitstok menschelijk is, dat vil zeggen het dubbc ' doorleefd heef, van wat de anderen beleefdeu . Ileine was een machtige contradictie. Er ziju ei weinigen geweest die maar een deel :van den braudenden begeerte-huiver gevoeid hebben, die heel zijn bestaan door, in hem heeft gegloeid Geboren uit een IsraëUetische moeder is hii weidra een halpplooze wees die in een streng — katholiek Franciscaner klooster opgroeit. Later zal hij zijn vaderlijke godsdlenst afzweren om toi de meer — onbedwongene prolestaïusche fcerk over te loopen, zoodat wij met veel . emakkelijk-heid bestatigen dat inderrtaad Heine mmmer — dan misscbien in enKele liysterische oogenblikken — aan welke dogmatiek het ook zij, geloofsloeg. Het schijnt dat zijn opleiding , voitooid — hij • volgde universileit-cursus — zijn oom Salomon, schatrijke Hamburger-bankier, een winst-soiiie-tend plaatsje aan zijn neef Heinrich bood, op voorwaarde natuurlijk—bolangloos is er impers aog nooit iets geg jven geweost — op voorwaarde dan, dat de jongen voor goed aari dat schrijvers gekrabbel zou vaar .vel zeggen. Kort sn goed $ wees de jorigen J>.et pastjo van do hand, iets wat ,:i; ;'!•.>■ ï-.-.atife som vu>' a}.û(>0 0- 0 j1-- "-•'«""V f-\~ - ~ ' 1 .- '."J; k. a'ng Salon.oji, mbri .« • nèer,' zooaat aè/.e1neniaamè' ii je puis écrite d«> la poésie, moj je l'ai pay>: assez cher ! Het voornaamste van die iburgériijke historié is evenwel dat hij op die manier in kennis kwa met zijn nichtje Amalia. Dat is van heslis sende Lelangrijkheid, omdat hij na luttel tijd smoorlijk op haar verliefd v a». Keeds vroeger had hij zijn zinnen gezet op een meisje. De Dusseldorfer-beul had een dochtei die hem ter-wil'lè harér bloeddorstigheid beki'-trde. Ongelukkiglijk hoe romant. cil hij hare irsrhrikkelijke schoonheid ook bezong, bleef zij i m voortdurend var .le hand vvijzen. Hij huldigthaar roode. rokje, j het helpt niet. Hij jubelt om e 1 nieuwe roôde blouse, even koppigeterugwijzing. • .ij bewierookt haar bloed-roode mondje ; minachtend trekt ^ij de schouders op. Aile duiyéls ! en al maar door martelt hem hare bloed-dronken visie, onont-vluchtbaar tôt in het rustigste van zijn slaap. Dat houdt hij niet vol en hij besluit te ontloopen : helaas, zooals het meer gebeurt ; hij viel \ari Charibdis in Scylla . Ik zei reeds dat hij smoorlijk verliefd op Amalia Heine werd. Wij zijn in 181 G, te Hamburg. Maar die dochter van Salomon is al even weerspannig als hare Dusseldorfe- voorloopster. Hij looptzijn kop tegen haar te pietter, zij lijkt wel een onverwinnelijk bastion. Maar ook de belegeraar is stanavastig. Hij zendthaar zijn groeten, in de zinnelykste passies.uurt hij 1 aar zijn lieders,hoopen,canzonen, romanceros, sonnetten en ni nr'dichten smijt hij haar naar liet hoohl. Tevergeefs. Wel behaait hij somv/ijlen de overhand at bjjvoorbeeld in het pathetieke Ich grolle nicht. Ich grolle niciit, und wenn dat Herz auch brklif ewig verlomes Ueb ! ich grolle nicht met de herdachte bevestl ;ing van tragisch berusten Ja, du blsi elend, und ich grolle nli-ht ; — melr. Lieb, wlr soUen beide elend sein Bis uns der Tod das krankt Herzt bricht, mein Ueb, wlr sollen beide elend sp' . \\ ohl seh' ich Spott, der delnen Mund umschwebt, und seh' dein Auge blitzen trotzichlich und seh' den Stolz, der deinen Busea hebt — und elerid bist du doch, elend wie ich. Unsichtbar zuckt auch Schmerz um deine i Mund, verborgne Trane triibt des Auges Schein. der stolze Busen "negt gehelme Wund — mein Lieb wir solien beide elend sein. Doch de eindzegepraal blijft ten laatste (och aan de vrouw die in Augustus 1821 in den echt trad. Wij durven daaruit niet gevolg-trekken I datzijne verhoading met haar uaardoor gewijzigd ; wordt. Zeker niet. Zij was volstrekt niet als de . vorige. Tôt op zijn sterfbed zal hij haar gedenken. j Wie ot wat er zich ook tusschen hen za) dringen, niet ééne stonde zal liij haar vergeten. Zij is de groote geliefde in zijn bestaan. Haar wijdde hij zijn ongeevennard Buch der Lieder.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klauwaart: orgaan der toon-, tooneel- en letterkundige maatschappij De Klauwaarts appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Antwerpen du 1893 au 1933.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes