De klok uit België = La cloche de Belgique

624 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Fevrier. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 08 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ht2g738658/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Klok uit België U ' - □ U REDACTIE EN ADMINISTRATIE : □ WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG □ ^ TELEPH. 744 - POSTBUS 23 ri' MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP,> IS 'T STORM ALS IK LUID IS 'T ZEGE ABONNEMENT: Voor HOLLAND . . . . . FI. 1.00 per Kwartaal Vocr BUITENLAND. .... FI. 1.25 „ PRiJS PER NUMMER: 5 CENT VON HERTLING EN BELGIE. De rede die von Hertling op 24 Januari 1.1. in de zitting van den Centrale Commissie . van den Rijksdag gehouden heeft, is eene bittere ont-goocheling geweest vcior ons, Katho lieke Belgen.. Wij hadden geiioopt, dat de politicus, van wien ,,de Klok" enkele weken geleden geschreven had : „0m bij de koanende vi'edesbe-sprekingen iets figuur te maken heeft men in Duitschland een ernstig man, een eerlijk man aan het bewind gebrac^t"; dat de hoogleeraar, die in zijn werk ,,Over Recht, Staat en Maat-schappij verklaarde : „Een blool machtsgebod dat met physiek gewelc kan doorgezet worden, is nog geer recht"; dat de katholiek, die zijn le\ eq lang gevoed werd met de beginselen der ware zedeleer en dan 00k durfde te verkondigen : „Het recht is de norm van 't maatschappelijk leven" dat zulke man het recht niet zot verkrachten, onrecht zou herstellen België zou verlossen van de smart. waarin de Duitsche regeerders hel gestort hadden. Helaas hoe zijn wij thans bedro-gen ! „ Leest de woorden van Graaf Vor H ertling : „Ten opzichte van de Belgische quaestie is door mijn ambtsvoorgan gers herhaaldelijk verklaard, dat oj geen enkel oogenblik gedurende der oorlog de gewelddadige inlijving van België bij Duitschland een program punt van de Duitsche politiek is ge weest. De Belgische quaestie behoori tôt het complex der quaesties, waar van de bijzonderheden door de vre desonderhandelingen geregeld zuller moeten worden. Zoolang onze vijanden zich niei zonder eenige beperking op he standpunt stellen, dat de integritei' van het gebied der bondgenooter den eenig mogelijken grondslag voot vredesonderhandelingen kan bieden moet ik op het tôt dusverre steeds ingenomen standpunt blijven staar en moet ik van de hand wijzen, dal de Belgische aangelegenheid van df algemeene discussie wordt afgeschei den". Dat beteekent in eenvoudige taa het volgende : „België, dat wij on rechtvaardig binnengevallen zijn ei bezet houden, dit door ons gestoler grondgebied, is thans Duitschland; sferkte, Duitschlands kostbaarst( pand. Daarom zullen wij het vast houden ; dat lossen wij niet ; wij zul len. het slechts teruggeven op der dag dat onze vijanden ons grondge bied (door de Entente nochtans oj rechtvaardige wijze veroverd) zuller terugbrengen". Is zulke taal van wege een Katholiek rijkskanselier t< verantwoorden ? Laten wij eens veronderstellen, da een struikroover u onverwachts il uw huis kwam overvallen. Uw nooe zijt gij gaan klagen bij den rechter die onmiddellijk beslag legde op da deel van den eigendom van den die: dat nog te bereiken was. Daarop zij gij naar den indringer terug gegaai en hebt hem bevolen uw woning t ontruimen. Wat zoudt ge nu denken moest die booswicht u toeroepen „Het huis teruggeven ? Daar zul len wij later over praten en wel oj 't oogenblik aïs 'tgerecht tot'bezin ning zal gekomen zijn en mij miji eigendom terug aanbieden zal!" Dat klinkt wel verwaten in dei hoogsten graad, niet waar ? Welnu ik vraag het u, heeft de Duitsche rijkskanselier anders gesprpken ?. In 't zoo juist aangehaalde voor-beeld van den booswicht, zou de on-wetendheid inzake zedeleer de ha-telijkheid en de boosheid der aan-matiging een weinig verminderon. Maar wij mogen den professor-rijks-kanselier geen onrecht aandoen en hem dezelfde o'nwetendhcid toeséhrij-ven. Hij kent de zedeleer en haar grondbeginselen en hij weet, dat > nooit een slechte daad mag gesteld worden cm daardoor eeriig vco:deel te bekomen. Het moet voor hem zonneklaar zijr dat de inval in België een onrecht-vaa digh i 1 is, waardoor Duitschlanc een voorsprong op zijne vijanden ver-kreeg. En trachtte de Vaderlandei door ongehoorde spits\ oadigheder die daad nog goed te praten, dan * moest de katholiek toch naar het woord van het Opperhoofd der Kerls . luisteren, dat in zijn consistorale aan spraak van 22 Januari 1915 den in val in ons land als een onrechtvaar digheid brandmerkte. De professor-rijkskanselier moe 00k het ander grondbeginsel der ze deleer kennen : „Nemini fraus su* patrocinari debet"; „niemand mag profit trekken uit een door hem ge stelde onrechivaardigheid". Dit prin ciep wordt nochtans zonder blozei door von Hertling overboord gewor pen. De onrecbtvaardigheid tegen over België zal niet ongedaim ge maakt worden, zegt hij, tenzij de En tente afstand doet van haar recht ten voordeele van Duitschland. Intusschen wordt de misdaad ver der voortgezet, ja, uitgebreid, wan de martelie van ons vaderland word met den dag -pijnlijker en afgrijse lijker. Ter ontlasting vaa hun gewe 1 ten zullen de Duitschers wel verkla ren, dat de onmiddelijke bevrijdinj ; van België gansch onmogelijk is ; da ; de onmiddelijke ontruiming van on: land de levensbelangen van Duitsch land in gevaar brengt. Mooie praat jes, waarmee wij ons niet om den tuii ' laten leiden. Duitschland kan op zijr eigen grenzen zijn levensbelanger best verdedigen. Trouwens, ware di het geval niet, dan moet de katholie ke rijkskanselier zich het groot woord herinneren : „Perisse le mondi j plutôt qu'un principe". Wat had'den wij, en de gansch* L wereld, met eeftned naar dien mar opgekeken, had hij de woorden var ; Scheidemann uitgesproken : „He » volledig herstel van België, 00k vai zijn staatkundige zelfstandigheid, i voor ons een eereplicht. Wij houdei vast aan hetgeen Bethmann-Hollwej daarover 4 Augustus 1914 heeft ge , zegd" ; en had hij, logischer in ziji t denken dan Scheideman, deze ge volgtrekking er nog aan toegevoegd . „Dit volledig herstel moet onmid dellijk gebeuren. Wij zullen België t en dàt deel van Frankrijk, hetwell ! wij dank den inval in België over [ rompelden, ontruimen. Het overig' deel van het Fransche grondgebie* ' kunnen wij als pand houden. Dan i ■ het onrecht hersteld; dan eerst kun t nen wij over vrede met hoop op tege l moetkoming spreken". ; En zoo het hooger legerbevel o , de jonkerpartij zulke taal niet kondei : aanhooren, zoo zijn meester, de kei •• zer met zulkdanige opvattinghet nie > eens was", dan hadde' hij, katholiek - het fiere woord moeten laten klin : ken : „wij kunnen en mogen in di geval niet zwijgen". Eerder dan zij i intiemste overtuiging met de voete: , te treden, eerder dan zijn christen ; plicht aan den dienst van het vader lana op te offeren, had hij het vooi Vast week tôt week. 25 Jan.: Von Hertling antwoordt op de reden van Lloyd George en Wil-son. Hij wil steeds een Duitschen vrede. — Een tvyeecle Ukranische dtlegatie koml Bmst-Litowsk. — Ben wet tôt versferking van 't leger wordt in Engeland aangenomen. 26 Jan.: Czernln in Oostenrijk spreekt over de vredesonderhan4,erngen. — Een slag tusschen Russische en Roe-meensche troepen. 27 Jan.: Von Kuhlmann en Czernin, zijn terug naar Brest-Litowsk ver-trokken.28 Jan.; Scheuring onder de Bolsje-L wiki. De minderheid vraagt een af- zonderlijken vrede. — Trotsky naar Brest-Litowsk. 1 29 Jan.: De Bolsjewîki breken de be-trekkingen af met Roemenië, Ukra-nië en Finland. — Stakingen in Duitschland. 100.000 nian leggen het werk neer. — VredesonderhandeLn-gen hervat te Brest-Litowsk. 30 Jan.: Succès der Italianen in «k* Asag'o vlakte: 1500 krijgsg^va ge-t inen. De laatste dagen waren er ver-scheidene luchtaanvallen op Enge-1 land. f, 31 Jan. De stakersbeweging breidtzich in Duitschland uit. Uitbreiding van het Italiaansch succes.- L beeld van den gf&oten Engelschen Staalsman Thomas Morus moeten navolgen, die liever dan de grillen on nukken van Hendrik VIII in te wil-ligen, liever dan zijn naam en zijn • geweten tè bezoedelen door het be-t amen ven eene onrechtvaardige daad f zijn ontslag nam. Helâas, het woord. werd door von ' Hertling niet gesproken, die daad ■ werd door hem niet gesteld. Liever dan zich te schikken naar de zedewet : die gebiedt het gestoiene goed zon-5 der eenige voorwaarde aan den recht ir.atigen bezitter terug te geven, sluit ~ hij zich aan bij hen die de onrecht-1 vaardigheifl pleegden". Laat ons ge-1 zamenlijk front maken, regeering en 1 volk, en de overwinning zal ons zijn" t roept hij op 't einde van zijn redevoe-' ring uit. 2 En nu vragen wij ons af, is de tijd 5 niet g^ekomen voor de dragers der hooge Kerkelijke Macht in de Enten-î te-landen, hunne Doorluchtige Hoog-1 waardigheden onze Aartsbisschoppen t en Bisschoppen, om in een nota, t voor de gansche wereld, die grond-i beginselen der rechtvaardigheid uit s een te zetten, om hunne ver'ontwaar-1 diging in het aangezicht van den ï katholieken rijkskanselier te slinge- - ren en zijn bescherming van het ge-i pleeçde onrecht te wraken ? Dat ze zulks niet vroeger deden, : kan men begrijpen, daar de voorgan- • gers van von Hertling niet tôt de- > zelfde moederkerk behoordert ; deze t zouden zich aan een veroordeéling - van Katholieke zijde niet het minst ï gestoord hebben. Is het katholieke i Oostenrijk-Hongarije niet verplicht, > de uitlatingen van graaf von Hert- - ling te laken ? Als men groot gaat - op zijn aanhankelijkheid aan Rome, op zijn rotsvast geloof, dan moet men f dçn moëd hebben de verplichtingen 1 na te leven, die door Christus - voorgeschreven werden, en in de t dubbele monarchie wordt 00k wel , onderwezen, dat „niet straffen, niet - beletten" vreemde zonden zijn. t Doch laat ik eindigen met een n woord uit het reeds aangehaalde a boek van den Rijkskanselier : „Wie - de zediewet overtreedt, hij boet rijne - schuld." JOZEF CALBRECHiT. Wekelijksch Overzicht Het antwoord van België aan den H. Yader. Vroeger hebben wij de smadelijke stilzwijgendheid, waarmede de re-geeringen der Entente de vredesnota van Zijne Iieiligheid bejegenden, ten • sterkste gclaakt. Ook was het voor ons een vreugde te vernemen, dat onze koni'ng een waardig en eer-biedig antwoord aan den Yaus heeft gezonden. België was verplicht dezen blijk van dankbaarheid te geven aan den eenigsten neutralen souverein, die* den inval in België veroordeelde, die prôtesteerde tegen iedere misdaad tegenover ons begaan, die door; zijne kranige en verstandige tus-schenkomst zooveel mogelijk het smartelijk lijden van ons volk ver-minderde. • Voor de millioenen Belgische Katholieken is dit stuk waarin de dankbaarheid luider spreekt dan de diplomatie, een sterke troost. Ze hebben gezien dat onze regeering niet luisterde naar een zekere pers, die haar anti-clericalisme moeilijk onder. een vaderlandslicvend kleed kon ver-bergen. Onze regeering heeft niet vergeten dat ze een volk vertegen-woordigt dat fier gaat op zijn trouw aan Rome, zij heeft ingezien dat de Pauselijke tusschenkomst, wat men er ook over ba7.elde, niet in strijd was met de belangeh van ons land en onze zaak. Belgisch Stafberîcht. Van 19 tôt 25 Januari. Verleden week is de vijandelijke artillerie niet al te hevig geweest. Het vuur was gericht op onze verbin-dingslijnen. Wij hebben dit vuur be-antwoord : verdedigingswerken ver-nield, en vijandelijke batterijen tôt zwijgen gebracht. nVijandelijke pa- * trouilles, die tôt aan de eerste lijn kwamen, werden teruggedreven. De Panne werd verscheidene ma len door vliegeniers bestookt. Onze vliegeniers-bedrijvigheid is deze dagen zeer hevig geweest. Vele regelings:vluchten werden onderno-men. Wij hebben met onze afweer-kanonnen een Duitsche vliegmachinQ neergeschoten. Zij viel bij Luyghem binnen de vijandelijke linie- Een an-cfëre vliegmachine die van een bombardement op Duinkerken terug-keerde moest binnen onze lijnen da-len. De vier vliegeniers, waaronder een officier, werden krijgsgevangra gemaakt. Het antwoord der Centralen aan Lloyd Georgle en Wilson. De bevolking van Duitschland, en bijzonder de bevolking van Oostenrijk-Hongarije, zijn den oorlog beu. Niettegenstaande al hunne militaire overwinningen voelen zij den druk' van den blocus; en z\] voelen ook dat er geen uitkomen meer is. Zij hebben reeds zooveel illusies verlo-ren, zooveel droombeelden zijn in den niet verzwonden, dat ze eindelijk tôt de overtuiging gekomen zijn dat de overwinning der wapenen noch vrede, noch brood kan brengen. De lasten zijn te zwaar geworden om ze nog langer te dragen en reeds, spreekt men (maar heel stil) van overgaaf. De Centralen voelen dat zij, niettegenstaande ailes, overwon-nen zijn. Ah 1 de tijd is reeds ver, dat Duitschlands solda ten, gansch in 't, le blad Zondag 3 Februari 1918 le Jaargang No. 45

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes