De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

281 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Decembre. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 27 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2804x55h62/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekbfad voor Lsndbouwers ultgegeven ondar medewerklna van het Duitsch Geîieraai Gouvernement in België. btftdtn mogin u!t « D» Lcntfboowir > nittt ovarmmin, xontfir t«1k«nr tic bron t« virmildin. fa wh my —ims—gg V." 39 40. Opstelroad en ve-rsvnding : Keizerl. Duitsch JBesiuttr,afdeel. Vil, Namcnstraat, '.0. I< Driikhery : Staatçdrufcltcrij, Leureusche weg, 40. j Brussel, 5 Dec. 1917. AÀNKONDIGINGEN : 30 centicm de Klein'» regel. Bijlagen, bijzondere prijs. î« Jaargaa®, 1NIÎOUD Ambtelijke bekeadmakingtn van tien General-Gouverneur, phj. - Ver-♦irriening vau rien General-Gouverneur van (.i Novembcr »;>j7 betreffeotle inbcsiagneniing van olm-, eseh- en popuïiersta;mm->n, (Voor liet gausclie gebied van het Gçneral-Gouvemement.)— Ver-oiviening rua rien General-tîouverneui' van (i Xovember 7 bfftrei fende «Je geregelrie aangifte van tien veestapel. S'j'onrlere uçrhandelingen : De luitibouwseliool van don S(aat <e Vilvoorde. Akherbouw, veeteelt, luin- en boschbouw, enz.: Werkzaamlieden van j >len landbouwer in December. — Paardensehurft. — Over de voa-ilering van rirachtige geiten. — Wintervoedering der konijneu. — Het plnimvee in December. — Aardappelzorgen. — Over do soortenvraag in de aardappclteelt. — Landbouwers, spaart strooS — De kalkbemesting. — Het vervaardigen van klaverruiters. — De fruit- en moesf uin in December. — Fruittèelt en landbouw. —• Bondigeraadgevingen: 1. De kleinveel'okker. a. Landbouw. 3.Fruifc-teeif. H. De praktisehe sehrebertuinier. 5. Allerlei. — Krievenbus. — l'it stad en land. — Plagen bij onze liuisdiéren. t i——■——————.—————————r———— Ambfslijke Bekendniakingen vanwsge dsn Gengral-Souverneur, enz. Ycrordeniny vau den Generaal-Gouverneur van 0 November l'JJl betrejfen le inbeslagneming van olm-, esch- en populierstammen. (Voor het gunschç gebiedyan het Generaal Gouvernement,) - Ik bepaal hierbij. dal al de staand-e olm en, esschen en populieren, die op 1.50 meier hoogic van dan grond gemeten, 1 raeter of meer orrttrek h Al) bon. té rèkenen fan don dag der bekesdmaking dezer veropdenfng m beslïig genomen zijn. OîiJt-r populieren zijn'at de populiersôorten, zooals Kanadasehe ftopaîier, de wilte popufier, "de abeel enz., te verstaan. Wie na den dag der békëndmakmg dezer verordening olmen. êsscMen en populieren velî, vervoert oî ze verwerkt, zonder daartoe de schriftelijke en a'fgestempelde, toelating te liebben van den * Slabsoflizier der IM'onieiv Xr 1G1 Bîùssël » (welke toelating aan te \ragen is bij de « lloliabgabestelle » te Antwerpen), wordt igestraft met !en lioogste lu.000 mark boete en met ten hoogste 3 ja?r gevangenis oî met één dezer straû'en. De krijgsrechtbankén, knjgsbavelhebbers en de krijgsoverheden, die met de noodige maeht werdeu bekleed, zijn tôt oordeelvellen bev oegd. . ik bepaal, dat vorenstaande verordenmg m de verse,hillende gemeenten bij aanplalbrief ter algemeene kennis is te brengen. De « HoizabgabesteHe a te Antwerpen zal dan een keuze doen 'oiKler de in beslag - genomen boomen en verdere aanwijziDgen aitraardigen over het velien en bel vervoeren. De bestaande bepaiingen op liet velien en vervoeren van populieren en van olmen door de onderscheiden Gouveinementen, alsook van esschen door de boscbbeheeren, \yorden door deze verordening in geenen deele gewijzigd. Verordening van den Generaal-Gouverneur van G .Xovember ion betre/fende de gereyelde aangifte van den veestapel. Art. 1, leder bezitter van vee (paarden, muildiercn, met inbegrîp van ezels en mnilezels, runderen, met inbegrip van kalveren, varkens, sehapen, geiten, plnimvee en konijnen) of zijn vei vanger is verplicht, onmlddeUijk na het in werking treden de/.er verordening, bij den burgemeester van de gemeente waarin het, vee jïich bevindt aangifte te doen van den volledigen veesiapol. geran^-'sehikt volgens soorten, zooals die in bel hiera.uuoegevoegd mode! van aangifte nader zijn opgesomd. De veebezitter of zijn vervanger moet voertaan eyeneens op i en 43 van ieder maand van elke verandering in den veestapel, heizij v/pnindering (door afstandj slacUting, sterite, overgang lot een andere soortklasse of op andere wijze), hetzij vermeerdering (dooi geboorte, aanschafling, overgang tôt een andere soortklasse o op andere wijze), overeenkomstig het hieraantoegevoegd model aangifte doen bij den burgemeester der gemeente, waarin het vo zich bevindt. Veranderingen in den pluimvee- en konijnenstape hoaven ni et te worden aangegeven. Ondefgaat de veestapel een verminderir.g ten gevolge van des verkoop van vee, dan moet in de aangifte bij den burgemeebte eveneens de kooper en de verkoopprijs worden vermeld. Art. 2. De burgemeester !s verplicht de aangiften, die de veebe ï zitters of hun vervangers op grond van artikel 1 doen, in te si-brijvei » in het reeds voorgesehreven veeregister (Viehhestandsbuch) en di register te allen tijde in overeenstemming met de binnengekomei aangiften te houden, ten einde een bestendig toezicht te kunnei uitoefenen over den veestapel. Hij moet eveneens, en wel b*n laatst den 20" van de maand, bericht doen aan den bevoegden « Kreiscbef i of kommandant over den stand van den veestapel in de gemeente 0] lo van iedere maand. i Art. 3. De burgemeester is verantwoordelijk voor de regelmatigi aangiften van de veebezitters of hun vervangers, evenals voor di nauwkeurige aanvulling van het veeregister. Hij is gerechtijîd, me het oog op het uit te oefenen toezicht, te allen tijde de aan«ifte vai de veebezitters of hun vervangers hetzij persoonlijk te onderzoeken hetzij door in 't bizonder door de gemeente daartoe aangesteld* toezichtsbeambten te laten onderzoeken. Hij moet ieder vergrijp var een veebezitter of van dezes vervanger ter kennis brengen van de* bevoegden « Kreisehef » of kommandant. Hij moet bovendien d< Duitsche overheden of hun lasthebbers desverlangd te allen Ujd< | inzage laten nemen van het veeregister. j Art. 4. De politiediensten en de lasthebbers van de politie I overheid zijn bevoegd, te allen tijde de lokalen of weiden waarii vee verblijft te betreden en ter plaatse een onderzoek te doen De veebezitters of hun vervangers zijn verplicht aan de politiediensten, de burgemeesters en de lasthebbers van de politieoverheic elke gevraagde inlichting naar waarheid te geven, alsook d< aanwijzingen en onderrichtingen dier overheidspersonen na kornen. Art. 3. Overtredingen van de voorschriften van artikelen 1 en A i dezer verordening of van de door de « Kreischefs » of kommandanten | daario.e tiitgevaardigde uitvoeringsbepalingçh, worden gestrafl hetzij met ten minste I week en ten hoogste i jaar gevangenis er met U-n niiost/» 100 en ten hoogste 10.000 mark bonté, hetzij mel één dezer sirnfl'. n Ook de poging lot overtreden is strafbaar. In al de gevali-'B moot bovendien het .vee, dat ni et regelmatig ia ; aaitïegevimi zonder loekenning eener sthadéioosstelling verbeurd-! verklaaid wovdm. Het in beslag genomen «Inrhtvee zal gebniikl [ worden ten baie \ an de Belgist'he werkiieden, die zwaren arbei-d [ verrichtea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes