De legerbode

437 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Août. De legerbode. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ff3kw5846d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende Dit blad is YOOH DE BËLX3ISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren* Wat het Belgisch Leger gedaan heeft voor de verdediging van het Land en de eerbiediging van zijne neutrsliteit (Verslag van het Leger commando (1) I * ^ lu een honderdtal bladzijden, van helderen, soberen stijl, heeft het hoog commando van ons leger een verslag uitgegeven, waarvan het hool'd-doel is de beschouwingen uiteen te zetten. welke zijae gedragslijn hebben voorgesehreven gedu-rende het tijdperk dat zich uitstrelct van 31,1,n Juli tôt Si'""1 December 1914. Het dokuinent is merkwaardigdoor het heldere licht dat het werpt op de reden van bestaan van de door het Belgisch leger uitgevoerde krijgsver-riclitingen. Het is er inderdaad minder om te doen ons hiervan het verhaal te geven, dan wel uiteen te zetten hoe de roi, die aan ons leger te beurt viel, begrepen werd. Wat men ons zegt van de uitvoering heeft geen ander doel dan te bewijzen hoe het leger, eens dat deze roi bepaald was, trachtte hein te vervullen, voor zoo ver dit ih zijn bereik lag. Van af het begin ziet men hoezeer de Koning bekommerd was om onze neutraliteit te doen leerbiedigen, tegen ora 't even welken aanvaller. Wanueer het mobilisatie-bevel werd uitge-vaardigd, den 31stl>n Juli, in het einde van den namiddag, gaven de plaatsen gekozen om ons lesjer samen te trekken, van deze bekommernis blijk. Op onze zes divisies veryulden er vier den roi van voorhoede in ieder der riehtingen van waar men vermoeden kon dat er gevaar komen zou : De eerste tegenover Engeland, de 3d° tegenover Duitschland, de 4d= en de 540 tegenover Frankriik, waarvan de ééne de richting naar Namen bewaakte, de andere die naar Maubeuge-Bijsel.Het is slechts in den nacht van 3<(w op 4i,n Augustes, wanneer men de zekerheid bezat dat de Duitsche troepen zinnens waren met geweld zich een weg door België te banen, dat het opper-commando de maatregelen deed uitvoeren welke door dezen toestand werden vereischt. Onder de bescherming van de 3,!c divisie die Luik zal verdedigen, worden de lsl", 2de, S4* en 6do divisies tegenover den invaller gevoerd, gedekt door de 4do divisie te Namen, de cavalerie-divisie, van Gembloers tôt Borgworm geposteerd, en detachementen gericht op Tongeren en Hoei. Op 4dw Augustus had de Belgische regeering -■en beroep gedaan op de natiën weîke de onder-teekenaars waren van het neutraliteitstraktaat dat door Duitschland zonder aarzelen werd ver-seheurd. «Er zou»,zegde zij, «tusschen de voor-taan verbonden legers eene gemeene en onder-liog overeengekomen actie » plaats hebbeu, en « België was gelnkkig te kunnen verklaren dat «et de verdediging van zijne vestingen zal verze- Up dit oogenblik kon er geen twijfel meer (1) 'v erkrijgbaaj' in den boekhandel Chapelot, 30, rue prijsifC'1 ^ ! een bœkdeel in langwerpig formaat, Italie verklaart aan Turkije den Oorlog Men weet dat op het oogenblik dat Italie zich I \ Z'^e Van bondgenooten schaarde, het v e'i |tS ^en 001"i°g" aan Oostenrijk-Hongarië alleen ei'Kiaarde. Het duurde niet lang of een ondraag-we toestand werd geschapen door de Turksche ®effering die de Italiaansche onderdanen, vooral 16 welke in Klein-Azië woonden, behandeldè als , e-?n<jerdanen van een vijandelijk land. tu - a^ft?nsche regeering had op 3d'u Augus-' het 6^Tj u'"niat,lin aan Turkije gezonden, met Ult-drukkelijk verzoek om aan dezen toestand emde te stellen. Daar het geen bevredigend datlt°?"^ heeft ontvangen> heeft het laten weten bestaan over Dnitschland's inzichten om met groote effectieven door België te trekken. Van dan af zal de leiding van de krijgsvemchtingen van het Belgisch leger, door de volgende princie-pen beheerscht worden : 1° Telkens het zich oôôreene zeer aanzienlijhe overmaoht zal beoinden, zal het zich zoo verre naar vôôv mogelijk, op goede stellingen hou-den, ten einde het grootste deel van het land mogelijk van den inval te vriiwaren ; het zal er de voorhoede uitmaken van de Franscb- Engel-sche legers, en wachten tôt deze er zich mede zul-len Yereenigen. Aangevallen vôôr dat deze veree-niging had kunnen plaats grijpen, zal het Belgisch leger vermijden alleen siag te leverentegnn de vijandelijke massas, maar zal integendeel op zoodanige wijze nianeuvreeren om steeds eene terugtochtlmie te behouden, welke zou toelaten zich iater met de legers van de bondgenooten te vereenigen, ten einde met dezen eene gemeene actie te verzeheren ; 2° Tel/cens het Belgisch leger tegenover gelijke machten zal staan, zal het deze op het meest gunstige oogenblik aanvallen. Bovendien, en volgens zyne belofte, zal België zijne vestingen van Luik, Namen en Antwerpen verdedigen. Dit principes vastgesteld. toont het verslag, met onbetwistbare helderheid, dat het Belgisch leger, métal ziine middelen, zesteedsnauwgezet heeft toegepast. In eeiiige korte bladzijden, zet het de prachtige verdediging van Luik uiteen, en den behendigên terugtocht van de 3de divisie die, nadat zij haren roi als dekking had vervuîd, het veldleger op de Geete vervoegt. Deze laatste stelliag werd gekozen oradat zij, met de Maas van Namen naar Givet, de eerste verdedigingslinie vormt ten Westen van Luik ; zij beschermt ookeengrootgedeeltevan het Belgisch grondgebied, ligt net Duitsche oflensief in den Aveg en laat aan ons leger toe te wachten tôt, het door de waarborgende mogendheden vervoegd zou worden, zoowel op de Maas, als tusschen Namen en de Geete. Terzelfder tijd dekt het Belgisch leger Brussel en loopt, geen gevaar om van Antwerpen afgesneden le worden, wat van overwegend belang is. Het is op de Geete dat onze legermachten wer-den aangevallen ; op là"1'- Augustus behaalden zij de overwinning van Haelen, doch dit was slechts eene episoae. Op 17d«a Augustus beves-tigden de bekomen inlichtingen dat reusachtige legermassas naar ons front in beweging waren. Yan af den 18d,n Augustus werd de linkcrzijde van ons leger, gelegen in de streek Thienen-Diest, hevig aangevallen en geheel het front bedreigd. Inderdaad, zes Duitsche corpsen van eerstelinie, gevolgd door vijf reservecorpsen, en vooraf ge-gaan door drie divisies cavalerie, of te sameneen totaal van meer dan 500.000 man, marscheerden op den linker oever van de Maas. Onze 117,000 man, verplicht tôt dan toe een uitgestrekt front te bewaken, konden er niet aan denken met eenig nut te werstaan. Men zou het heele leger hebben blootgesteld aan eene neder-laag en. nog erger, misschien ware het voor foed buiten gevecht gesteld. Bovendien eischte e bedreiging van zijne linkerzijde, wel-ke het beoogde om het leger van Antwerpen af te snij-den, dringend dat dit op onze nationale wijk-plaats zou terugtrekken. Het had zijne observa-tie-stelling van den oden tôt den 18den Augustus behouden, aan de aanvallen van den vijand weerstaan en had hem een kostbaren tijd doen verliezen. Maar het bleef alleen aan zijne slagen blootgesteld, daar de legers van de bondgenooten zijne rechterzijde, op de Maaslinie, nog niet hadden kunnen verlengen. Den 20,,en was de terugtocht van het Belgisch leger naar Antwerpen voltrokken. De 4da divisie nochtans bleef te Namen om deze stelling, welke België beloofd had te houden, te verdedigen. Zij trolc zich, op 23st,n Augustus, naar Erankrijk terug, toen de vijand, ondersteund door zijne ontzaglijke artillerie, de stelling on-houdbaar had gemaakt; 12,000 man van deze divisie bereikten Antwerpen tien dagen later. Van den 20st,!n Augustus tôt deii 27s<en Septem-ber, teruggetrokken onder de beschutting van de MftriWfariljaMÉiliaUiyiUttUb leger zijne opératies verrier voort. in samenwer-king met die van de legers der bondgenooten. Daar de vijand vôôr Antwerpen was verzwakt, greep op 2ioste" en 26'""1 Augustus een uitval plaats, in overeenstemming met het aangenomen principe : de vijand aanvallen telkens dat zijne macht niet grooter is dan de onze ; het oogenblik was zooveel te beter gekozen daar het sainenviel met de gevechten die tusschen Samber en Maas gele-verd werden. Van den S-'" tôt September greep insge-lijks een uitval plaats, op het oogenblik van den slag op de Marne, en om dezeifde reden. Hij verplichtte den vijand eene divisie naar Antwerpen terug te roepen en deed aan een corps 4S uren door marschen en tegenmarschen verliezen. Gedu-rende zijn verblijf te Antwerpen, voerde het leger insgeiijks operaties uit, bestemd om de veilig-heid te bewaren van. de aftochtlinie naar het Westen; detachementen vrijwilligers-wielrijderœ verooraaakten aan de spoorwegen allerlei vernie-lingen, waarvan den uitslag was de Duitscha bevoorrading en het vervoer te bemoeilijken. Op 25st,n Septeniber, deed het Fransche op*-percommando weten dat hevige gevechten gele-verd werden op de linkerzijde van het Fransch-Britsche front ; het oogenblik was geschikt on* eene operatiete doen tegen de vijandelijke ver-bindingen. Maar, gednrende de voorbereiding van dit bedrijf, werd het zonder eenigen twijfel vastgesteld dat de vijand zijne effectieven voor Antwerpen vermeerderd had. Er kon va» een aanval geene spraak meer zijn. Eene geluk-kige beweging kon nochtans door de en de divisie tegen Dendermonde worden uitge-voerd.Op dit oogenblik begonnen de Duitschers da belegering van Antwerpen. Vôôr de stelling hadden zij niet minder dan 7 divisies samen ge-bracht, met ééne brigade artillerie te Voet eu ééne brigade belegeringspioniers. Van af dea 28«t'n September begonnen de stukken van het. zwaaz'ste kaliberbet bombardement, waarvan de: uitwerking bleek verschrikkelijk te zijn. Daar het zich dan ook van af den 29",e" relcenschap gaf dat de verschanste legerplaats noodzakelij-ker wijze moest vallen, juist zooals Maubeuge» Luik en Namen reeds çevallen waren, bezorgde het oppercommando ailes voor den aftocht van het leger. De bas:s werd naar Oostende ver-plaatst en de operatie gelnkte wondergoed, of» schooner slechts ééneenlcele spoorlij u ter beschik-king stond, en ondanks de verplichting voor de. treineri om over de brug van Willebroeck te rijden, welke onder het bereik van het vijandelijke vaur lag. Deze verplaatsing van de basis. zon hot leger nochtans niet beletten zoo lang mogelijk te Antwerpen weerstand te bieden. Het moest ook nog, terzell'der tijd, den inval in het) nog niet bezette grondgebied vertragen en eene, verbinding weten te behouden met de Fransch-Britsche troepen die men noghoopte ten geschik-ten tijde te zien aankomen om de Belgische linie, naar het Zuiden, langs de Dender te verlengen»'; Maar deze hoop werd teleur gesteld, en dea 6ic" Oetober 's avonds, toen de voornaamste verdedigingslinie in handen van den vijand was gevallen, begon de aftocht van ons leger naar het Westen. , (Slot volgt.) % De Slag van Charleroi t — Gisteren was het de verjaardag van den slagr, genaamd van Charleroi ; deze slag, strekte zich uit op een front van 175 kilometers : Hij heeft de verbondene troepen tegenover elkander gesteld. Het is gedurende dezen slag, dat de soldatea van het i08c Saksers in Dînant binnendringen» de huizen plunderen en een gedeelte der bevol-kjng nôerschieten: de slachting wordt 's anderen» daags vervolgd ; 1200 woningen op 1400 wordea in asch gelegd ; meer dan 700 personen wordea vermoord : onder dit getal telt men 73 vrouwen en 39 kinderen. In Charleroi zelve leggen de Duitschers een gedeelte der stad in asch; liet-zelfde geschiedt in al de aangrenzende gemeeii-ten, waar overigeus vele personen gefusiljeeri 24 Augustus 1915 JNummer 151

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes