De legerbode

1257 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Août. De legerbode. Accès à 06 juin 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x05xw8h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron* of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Een Hulde aan het Belgisch Leger Onder den titel L'Armée belge en campagne >— het Belgisch Leger te velde — publiceerde de Revue militaire suisse, in hare nammers van Juni en Juli 11. eene studie, waaruit nogmaals de achting en zelfs de bewondering blijkt, die het lilein, maar dapper Belgisch leger, zich in de Zwitsersche militaire wereld verworven heeft. In het eerste gedeelte van zijn arbeid onderzoekt de schrijver, luitenant Yan Erde, wat het Belgisch leger op het oogenblilc van de mobilisatie was en wat zijn werkelijk aandeel gedurende den wereldooriog ; het tweede gedeelte wordt meer bijzonder aan de psychologie van den Belgischen soldaat gewijd. I « Wat meende men, voor den oorlog van 1914-1916, van het Belgisch leger te mogen verwachten ? t> Niet veel bijzonders. Dat was ongeveer de algemeene indruk. Het was 00k de indrulc van de Duitsche militaire parlij. Deze aclitte den weerstand van België iets van weinig beteeke-nis; dat blijkt duidelijk uit haar plannen en de middelen tôt uitvoering. De gebeurtenissen heb-ben uitgewezen dat zij zich hierin deerlijk had vergist... » Het Belgisch leger, dat zeer zwak in getal-sterkte was, daar het land al te veel vertrouwen in de traktaten stelde en over het algemeen aile militaire lasten vijandig bleef, kon voor België, dat langs aile kanten ligt bloot gesteld, geene voldoende verdediging vormen. Men mocht er niet veel van verkopen. « En toch is de roi gedurende dezen oorlog door het Belgisch leger gespeeld aanzienlijk geweest. » Het Duitsche plan, zoo zet de schrijver iriteen, was het volgende : Als een wervelwind door België trekken, Frankrijk in voile mobilisatie ' verrassen, de dekkingstroepen verpletteren, de Noorderdepartementen en Parijs met groote macht bezetten ; en eens dat Frsnkrijk zoo gebonden lag, zich op Busland storten dat te langzaam mobiliseeren kon en het door op elkander volgende nederlagen tôt machteloosheid te dwingen. « Het was een plan Napoléon waardig, en heel eenvoudig, wat al te eenvoudig zelfs, verniits een kleine hapering het geheel zou doen in duigen vallen. « En er was nu juist iemand, die die hapering te weeg moest brengen. « Het gewapend ingrijpen van België was het korreltje zand dat heel dit. al te fijn samengestelde ra-.erwerk zou ontredderen. x> De schrijver schildert vervolgens den heldhef-tigen weerstand van Luik, waarop heel de reusachtige Duitsche vloedgolf uite<n kwam spatten, verder den roi van Namen en Antwerpen en komt zoo tôt den slag aan den Yser.' « Acliter dezen kleinen Vlaamschen stroom, doorstond het Belgisch leger, dat ongeveer tôt op de lielft van zijne aanvangseffektieven geslonken was, geheel uitgeput door den langen strijd en de onaf'gebroken aftochtsmarschen, arm aan oor-logsmaterieel van allen aard zoowel als aan manschappen, den schok van het ontzaglijke le Het Antwoord van Koning Albert aan Koning Joris Y-an Engeland Ziehier 's Konings Albert antwoord op het telegram dat Koning Joris van Engeland hem bij de intrede van het derde oorlogsjaar had jgestuurd : ' « Ik bedank Uwe Majesteit wegens de gevoe-' fûs die hij in zijn telegram heeft uitgedrukt. Met haar, heb ik het vertrouwen dat België, dat de wapens heeft genomen om zijne internationale plichten te vervuLlen.in zijne politieke e*û œco-nomische onafhankelijkheid zal wordeh h'*rsteld. « Ile verlang tevens aan Uwe Majestevt mijne diepe bewonderitig uit te drukken voor de dapperheid en de heerlijke militaire hoedanigheden Welke de Britsche troepen in de a?^ilioudende jreveciiten,. die worden geleverd, çaa deadag itéb'ea. a ~ ger van den prins van Wurtemberg. Twaalf da-gen lang spanden de Duitsche troepen aile po-gingen in waartoe zij bekwaam waren om den hinderpaal te breken of in te beuken. « De Belgen hielden stand. Het scheelde weinig of zij moesten wijlten. Hun wilskracht en hardnekkigheid gelukten er in de stellingen te behouden, die men verloren waande. En toen, daar in de Vlaamsche vlakten die door de Bel-gische genie onder water waren gezet, de eerste slag aan den Yser ten einde liep, had het leger van Koning Albert den bepaalden vorm van den strijd aangenomen : het' was nu de onheweeglijk-heid van de vleugels waarvan het uiteinde op de zee steunde. » II / * > V * In het tweede gedeelte onderzoekt de schrijver de inrichting van het Belgisch leger bij het begin van den oorlog, toen het in voile tijdperk van vervorming was, en de wijzigingen die er in den loop van den veldtocht werden aan toe ge-bracht.« Kortom, zegt hij, de krizis die het Belgisch leger in 1914 doormaakte, heeft eene ontknooping gevonden in het midden van deze wereldramp. Het mag, uit zuiver objektief en militair 00g-punt, verwondering en bewondering baren dat België, in vollen oorlog, uitgaande van wat men een spookleger zou kunnen noemen, er een heeft opgericht waarvan lord Northcliffe onlangs schreef, dat het een volmaakt leger is. » Luitenant Yan Erde bestudeert vervolgens de psychologie van den Belgischen soldaat, van wien hij een zeer prijzend portret maakt. « De Belgische soldaat is dapper. Hij heeft de koppige, hardnekkige dapperheid vol wilskracht, die duren blijft en overwint. Gewoonlijk heeft hij niet den strijdlust, het vuur, de ailes overwel-digende geestdrift bij denaanval. Maar gedurende dezen veldtocht liebben de Belgische compa-gnieën meer dan eens storm geloopen met zoo-veel strijdlust dat de stellingen, tegen aile vooruitzichten van denstaf, werden ingenomen.» Een typisch voorbeeld van deze onstuimigheid van Koning Albert's troepen, zoo zegt de schrijver, werd door eene gemengde brigade in den slag van Haelen gegeven, die door den schrijver hier in enkele trekken wordt geschetst. « Nochtans, zoo zegt hij verder, is het vooral de rustige, kahne, zelfbewuste, vastbesloten en vastberaden dapperheid, die het bijzondere ken-merk van den Belgischen soldaat blijft. Heel de veldtocht was slechts ééne enkele daad van hardnekkige dapperheid, hetzij in het oprukken, het-zij in den aftocht, hetzij in het stand houden. De Belgische soldaat, wien men bevel gegeven heeft op die of die plaats stand te houden, houdt stand, Eene Vsrgadering van de Leden van hot Kâbinet De leden van het Belgisch Kabinet hadden Dinsdag te Ste-Adresse eene vergadering, onder het voorzitterschap van baron de Broqueville, minister van oorlog. Deze heeft gewezen op den voorlrefïelijken staat van het Belgische leger en op de dapperheid waarvan het dagelijks schitterende blijken op het Belgisch als op het koloniaal front geeft. Hij heeft aan onze soldaten hulde gebracht, waarbij zijn collega's van het Kabinet zich hebben aan» gesloten. Viaanderens Watervlakten, \ — Verre blakke watervlakte, Wat verbergt gij in uw schoot? — Helden die naar vrijheid snakten, Vielen, trouw tôt in den dood... — Zoo gij bergt ons duurb're knapen, Zijt ge koud, dat gij niet weent? — Stille zwijg ik, daar ze slapen, 'k Houd de wacht bij hun gebeent', Doch als soms de vlagen tieren, Murmel 'k zacht een doodenwijs, Wijl de winden huilend gieren, Ziflg 'k niijn ireurzang traag en lijs. J. IIeylkn, dalmocf. S. 3oy, m« iat. wat er 00k gebeuren moge, tôt het bevel tôt deu aftocht komt. Hij houdt vol... « Die moedige soldaat, zoo vol wilskracht, heeft lichamelijke hoedanigheden die bij zijn moreel passen. Over het algemeen tamelijk langzaam om in beweging te lcomen, is zijn uit-houdingsvermogen tegen ailes bestand. Met won» derbare weerstandskracht verdraagt hij koude zoowel als warmte, sneeuw en regen even goed als de brandendezonnestralen. Zijn arbeidskracht is aanzienlijk en hij kan reusachtig veel opbren-gen. Hij heeft bijzonderlijk gedurende den eersten veldslag aan den Yser een wonderbaar bewijs gegeven hoe hij zijne kracht en sterkte van wil wist te beliouden, ondanks de ontberingen van allen aard en het volslagen gebrek aan eenige rust. Daar is men genoodzaakt geweest van troepen, die men door den strijd gedund en vermin-derd wist, die men tôt aile actie onbekwaapa achtte, die volstrekt uitgeput waren, van dio heeft men nog eene inspanning moeten eischen, die de algemeene bewondering heeft gewekt en waarvan zij zelve die ze vroegen verstomd stoa-den.t Men zal nooit weten uit hoeveel individueel® zelfopofl'ering dezen bewonderenswaardigen weerstand op den Yser bestond, gedurende den-welken de zes Belgische divisies, bijna zonder eenige rust, gedurende de elf eerste dagen van den Duitschen stormloop moesten gebruikt worden. Van af den derden dag dachten de oversten dat het niet meer mogelijk was de stellingen langer te behouden; de mannen waren uitgeput; slechts tusschen de verschillende bombardemen-ten in konden zij geravitailleerd worden ; zij sliepen recht staande in wat hun tôt loopgraven diende. De legerstaf wist dat deze mannen ten einde kracht waren ; dat zij ailes wat men aan wilskracht en hardnekkigheid mogelijk achtte uitgeput hadden ; dat zij lichamelijk aan het einde waren. « En toch moest men volhouden ! Het moest ! « En de mannen trachtten het te doen, uit alla macht, terwijl de ollieioren het voorbeeld gaven. Zij nepen elkander in den arm om gedurende de wachturen wakker te blijven. Zij streden verder, hielden vol, boden weerstand aan aile aanvallen, doorstonden het onafgebroken bombardement en braken de reusachtige goiven van de Duitsche stortzee, die ophunhaastitr aangelegde stellingen kwam uiteen spatten. Zij hielden vol : geene vier en twintig uren, maar veertien dagen. Laat ons hier nog bijvoegen dat zij op een strijdend eflektief van 90,000 nian, er bij de 20,000 verloreo hadden. » s= ' A & De schrijver besluit dat uit deze opmerkingen (waarvan wij hier slechts enkele hebben weer« gegeven). die allen naar het leven werden gedaaa en tamelijk haastig moesten opgeteekend worden, één indruk naar vôôr treedt. Het is de volgende : a Gedurende den oorlog heeft België zijn0 militaire krizis op de meest gelukkige wijze opgelost. Uit deze ontzettende beproeving is zijn leger heringericht, versterkt, herboren te voor» schijn gekomen. Terwijl het op heldhaftige en bewonderenswaardige wijze zijne roeping ver» vulde, heeft het zich vervormd onder een com» mando dat zijner waardig was, dat zijn land waardig was, tôt een modem en volmaakt leger. 9 L. B. Ouitschsfs dlewsglaopsii sf zsllirord plegm Een onlangs uit Hollandsch 'Limburg toege» komen persoon heeft daar talrijke Duitsche weg. geloopene militairen ontmoet. Hij schat ze op minstens twee duizend man ; allen steken in een burgerspak en zwerven in de velden en bosschen op het goed geluk af rond, op zoek naar voedsel. Deze kerels zijn weinig spraakzaam, maar zoo» dra zij aan 't vertellen geraken, is er niets meer dat hen weerhoudt. Zekeren dag verklaarde een hunner dat het aantal zelfmoorden het aantal ge-vallen van desertie overtrof. Tal van Duitschera zijn den oorlog moede; zij bemerken dat men hen om den tuin heeft geleid eu geven zich reken» schap dat zij voortaan in hunne pogingen mi&lakt zijn. Dit is veelbeteekeaeadt IO AiTg'iistns 1910 Nnmmer 302

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes