De legerbode

2465 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Novembre. De legerbode. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3f4kk94v4n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende *- - — Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. 08 Bs'jiseiis Agtsmoblelkanonnsn- en Mdinspn ia Ruslaad Keizer Nikolaas, Generaaî Krilow 5n Koloael Revichine brengen hulde aan hua Dapperheid. Al de Belgen zullen met fierheid het prachtig huldeblijk lezen dat de Russische Bondgenooten aan ons dapper korps automobiel-kanonniers en mitrailleurs gebracht hebben, eene hulde die majoor Semet ter kennis van zijne troepen gebracht heeft door de twee volgende dagorden, die wij gelukkig zijn hier over te nernen. DAGORDE van 24 September (7 Oktober) 1916 Ik heb de eer ter hennis van het korps te brengen dat, op het oogenblik dat ik verlof van den Keizer genomen heb, Zijne Majesteit kennis had gekregen van de dagorde betrej-fende de krijgsverrichtingen van de Bel-gische divisie in het .. « korps. Zij was zoo vriende\>jk mij te belasten nogmaais de Belgische militairen onder mijn bevel te be-danken over han schitiercnde overwinningen en hun nieuwe zegepralen toe te weuschen. Ik heb de eer het korps kennis te geven van de dagorde op datum van m/&5 Septembre jqi6, van Zijne Excellencie Generaaî Krilow aan de troepen van het korps. Paragraaf I. — De Belgische divisie pant$er-autoinobielen,onder bevel van majoor Semet. heeft deel genomen aan de gevechten gelcverd door het korps onder mijne bevelen in den loop van 3li6, Ç/iy en 5ji8 September 1916. Zij bestond uit twee batterijen pantser-automobielen en eene compagnie wielrijders. De Belgische divisie werd verdeéld in drie secties die de i° en a' gevoegd werden bij de divisie van Z..., en de 3* bij het cavalerie-regiment van G... Volgens de getaigenissén van de divisie-aanvoerders en van ailen die de krij gsverrichtingen van de Belgische divisie bijwoon-dèn, heejt deze zich onderschriden door hare behendigheid en haar werkelijke dapperheid. Handelend in verbinding met onze aanvals-regimenten, zijn de pantser-automobielen vooruit gerukt tôt in de nabijheid van de vijandelijke loopgraven, terwijl zij dood en vernieling in de vijandelijke rangea zaaiden, en onze infanterie aanmoedigden en hare taak vergemakkelijkten» Noch de moeilijkheden van de doorwerkte en met granaten doorploegde wegen, nouh het geweldig artillerievuur van den vijand konden den stormloop van onze schitterende Bondgenooten de Belgen tegenhouden, die bestuurd werden door even dappere als be-hendige officieren. Ongelukkiglijk werden zij in dezen strijd Voor de algemeene zaak zwaar beproe/d : Luitenant Van der Donckt werd zwaar ge-wond bij het besturen van een der pantser-(tntomobielen ; de onderofficier Van Esch, Maurice, die zich verscheidene malen door ysijn dapperheid en stontmoedigheid onder-scheiden had, is op het veld van eer gevallen ; de soldaten TrufFot, Armand, en Guillot, Pierre, werden ernstig gewond. Al de andere Belgische officieren en solda-ten wadijverden in dapperheid. Een pantser-automobiel werd verloren, wrnield door het vaar van den vijand en cmver geworpen in een gracht ; maar hij tverd eervol verloren : Het kanon en het ma-fihijtegeweer konden no g op tijd we g genomen yporden. Ik acht het mijn plieht% de commandant \ian de Belgische divisie, majoor Semot. hav telijk te bedanhen voor de hooge militaire waurde en de dapperheid die de Belgen getoond hebben in den strijd tegen onzen algemeenen vijand. Luitenant-generaal Krilow. * * * DAGORDE van 30 September (13 Oktober) 1916 Ik heb de eer ter kennis van het korps onder mijn bevelen, den hieronder volgenden briej te brengen, die mij door den Kolonel, commandant van het cavalerieregiment van C., werd gezonden. Aan den Commandant van de Belgische divisie Pantser-Automobielen. Heer Majoor, De korte militaire bedrijven van uwe dappere eenheid met het korps in het alge-meen en met mijn cavalieregiment in het bijzonder, hebben bij mij, even als bij mijne officieren en mijne ruiters, een diepen indruk nagelaten. Verrukt door de pracht van het effek-tief uwer eenheid en door hare merkwaardige krijgsbedrijven die boven allen lof verheven zijn, betreuren wij het dat de militaire nood-zakelijkheid en de tijd ons gescheiden hebben. Ik verzoek u te gelooven dat Gij, de heeren uw officieren en soldaten op korten tijd aan ons allen een gevoel van sympathie, van diepe dankbaarheid hebt weten in te boezpmen, en, zoo God het toetaat, zullen wij elkander in de volgende Lente weer ont-moeten en, hand in hand, zullen wij strijden voor de algemeene zaak, voor de glorie van onze Opperbevelhebbers en voor het Vader-land.A-anvaard +de verzekering van mijne op-rechte hulde en van mijne verkleejde ge-voelens.A. Revtchixe. Voor gelijkluidend afschrift op 4/17 Oktober 1916, De Majoor Commandant, Semet. In éa Lospgrivsn van tlsn Vsemn Iedereea wat hem toêkomt... In ons nummer van 14" dezer, namen wij uit La France militaire een lofrijk artikel over, dat aan het Belgisch leger was gewijd en eindigde met eiikele woorden aangaande de verovering van eenen Duitsehen post nabij het Veerhuis. Een officier doet ons aaniiKU'ken dat de sehrij-ver van dit artikel twee kleine feilen heeft ge-maakt. Vooreerst komt aan het 6° linie, en niet aan het 8' linie, de eer van die verrichting toe. Yervolgens bestond het detachement vrijwilli-gers, die den vijandelijken post vermeesterde, niet enkel uit <t wakkere Vlamingen p, maar 00k uit Walen, in de verhouding van twee Walen voor drie Vlamingen ; de bevelvoerende officier van het detachement was 00k een Waal. « Men dient dus te zeggen dat dit wapenfeit eenvoudig weg door Belgische soldaten werd bedreven. » En onze briefwisselaar voegt er bij : « Bovendien spreekt men op het front niet meer van Walen of van Vlamingen. De nauwste een-dracht heerscht er onder al de manschappen. Onder dit oogpunt, heeft de oorlog aan iedereen eengrootendienstbewezen. En ik durf verhopen dat die heerlijke eendracht daags na de overwia-ning hare vruchten zal dragen. » Wij behoeven niet te zeggen dat wii met genoe-gen die onvrijwillige vergissing goedmaken, en •wijzen op wat onze briefwisselaar ons mede-deelt, namelijk op de broederlijke en duurzame eendracht die er onder al onse wakkere jongens bestaat. ii—i ii i ii i ——p—bmwwmmi Het FM lEirijî vas Eritscle TorpeMooteE bij 4m Zeeslag vas JulM Den 31 Mei 1916 kwam het bij de knsten van Jut-land tôt een treflen tusschen de Britsche en de Duitsche vloot. De zeeslag werd door de Britten gewonnen en het Duitsch smaldeel werd op de vlucht gedreven. Omirent dit zeegevecht kwameo er maar zeldzame bijzonderheden toe. De befaamde '• Britsche schrijver Rudyard Kipling, die thans aan boord van den Britschen krijg-svloot zich bevindt, verhaalt in eenen sappigen stijl aan de lezers van den Times enkele episoden, welke hem mondeiings door officieren, die aan den slag deelnamen, werden verteld. Wij laten hier voor onze lezers de vertaling vas een dier schilderachtige verhalen volgen. * * * De Nachtelijke Jacht Eene Britsche Torpedoboot ramt eenen Duitsehen Kruiser Toen de Duitsche vloot, in den nacht van 31 Mei 1916, overijld de vlucht nam, werd zij vinnig door onze torpedobooten achternagezet, welke, om die taak te volvoeren, net als jacht-houden achter 'eenen uiteen hollenden troep vossen zich over eene breede ruimte voor die jacht hadden verspreid. Enkele Britsche torpedobooten bevonden zich, in dien tragischen nacht, « ergens » dicht bij de kusten van Schleswig» Holstein, den omtrek doorsnuffelend en bereid om elk Duitsch schip aan te taslen. welk langs dien weg naar zijn basis zou wederkeeren. Aan het hoofd van de groep stoomde de Gehenna en in haar zog yolgden de Eblis en de Shaitan. Ongeveer te middernacht kwamen verscheidene Duitsche schepen met drie en vier schouwen (naar hun meening, waren het kruisers) die iilings naar hunne basis stoomden, in 't zicht der Britten. De Buitschers zonden de stralen hunneir zoekliehten op de torpedobooten af en openden het vuur op de Gehenna. « Eene salvo raakte ônzen boeg, » vertelt de offîcier-bevelhebber, « en ik opende het vuur met de stukken van het achterschip. Op dit oogenblik trof eene granaat de stoomleiding ; de op het dek ontsnappende stoom, onttrok ailes aan mijn gezicht. Evenwel werden de twee torpedolauceerbuizen van stuur-boord op de vijandelijke schepen gelost. » De Eblis, die onmiddellijk de Gehenna volgde, lostte eene torpédo op het tweede Duitsch schip, eenen kruiser met vier schouwen,en raakte dezen tusschen den grooten mast en de tweede schouw ; « het schip scheen aan den voorsteven vuur ta vatten, hing weidra over één zijde en zonk zichtbaar. » De Eblis lostte nog een torpédo, vaarde een weinig op zijde om hare lanceerbuizen te laderr, en gaf voile laag om 's vijands aandacht van de Gehenna te trekken, wier boeg en achtersteven in lichte laai stonden. Op dit oogenblik verzwond de waterdamp welke uit de stuk geschoten stoomleiding ont-snapte, en bestatigde de bevelhebber dat zijn vaartuig stop zat en dat bijna de gansche beman-ning op het dek gedood of gekwetst was ; d# munitiekisten ontploften de eene na de andere, te midden der vlammen ; maar de vijand was verdwenen. Al die schade werd op enkele minu-ten aangericht. De Eblis had nagenoeg herladen, toen een pro« jectiel het torpedoladingstel raakte en al da bedieningsmanschappen kwetste. De torpédo» boot moest ophoudeu met torpédos te zenden eu vuurde op een zoeklicht des vijands, dat weife-lend dra uitdoofde. Zij naderde de Gehenna om haar hulp te bieden, toen plots twee Daitsche kruisers v66r haar opdaagden. a De dichtst gena-derde kruiser, » vertelde de officier, a veranderd» zijne richting, en was blijkbaar zinnens mijn schip te rainmen. Ik gooide onmiddellijk het roer naar links en de twee schepen vaardea elkaar aan en ramden elkaar bnkboord tegen bakboord. » « Naar ik denli t, voegde hij erbij, « moet îlt den vijandelijken kruiser deerlijk toegetakeld hebben, want 20 voet van zijne bepantsering bleven op mijnen voorsteven achter. » Verbeeldt u die reusachtige pantserplaten.pM» , terend ncerkomend op dea voorsteven, die al$ t 23 November 194 6 Nnmmer 347 — Il Pi IM'HIII lin |,y M IMIIIII I é 1 Ml III Il I 'III11111III1111 PII II H PII IBH ■ ! Il IW " Wl Ml III 11 % Il II lilHI II «M

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes