De legerbode

1735 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Octobre. De legerbode. Accès à 23 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gt5fb4x93x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende - . .... . . ' ...... - . i i . i . -.uj.mw Dit blad is VOOR DE BELX3ISCHE SOIjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij oritvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. MOBDER Ben dezer dagen, zoo per toeval bijna, viel er mij eene oude Vlaamsche schoolbloemlezing on-der handen. En het was mij een zonderling teere gewaarwording, na zoo 'n langen tijrî, hier in den vreemde waar men zoo zelden eigen taal weerklinken lioort, nogmaals de versjes te her-lezen die wij op de schoolbauken hebben van fcniten geleerd. Maar één van die gedichten vooral, heeft mij diep getroffen. En zooveel anderen met mij, die zich in dezelfde omstandigheden bevinden en nu reeds lange maanden gescheiden zijn van ailes dat hun lief is, zullen niet zonder diepe ontroering, hetzelfde vers herlezen dat zooveel feerinneringen in hen wakker roepen zal. Het is een gedicht van Guido Gezelle aar zijnë moeder. Daarboven prijkt het beeld van lient, dien men den zoetgevooisden Vlaamschen Vinder heeft genoemd ; het bekende portret dat aan het hoofd van zijne volledige diclitwerken staat : op den rustigen achtergrond van de stille pasto-rij, de lange gestalte in de zwarte priestertoga, met den goedigen glimlach op het diep door-groefde gelaat. En hij, die in den rijkdom van zijn schoone taie, de teederste woorden wist te vinden om ons de diepste aanddeningen te schilderen, die er daar leven op den bodem van het menschenhart, epreekt oiis van zijn oude, doode moederken : 't En is van U. 't En is van u Geen teekenïng, hiernederwaard geen lichtdrukinaal geschilderd of geen beitelwerk geschreven, r van steene mij, moederken, 't en zij dat beeld geen beeltenis in mij, dat gij geen beeld van u gelaten hebt gebleven. alleene. o Moge ik, u onweerdig. nooit die beeltenis bederven, maar eerzaam laati ze leven in mij, eerzaam in mij sterven. Heden Weer dan ooit, zullen deze woorden Jepen weei klank vinden in het hart van zoo tttenig soldaat. Hoeveel van onze jongens staan er ginder niet aan het front, die zelf's niet een beeltenis van hun moeder bezitten ; die eerste gebeurtenissen bij het begin van den oorlog kwa-men zoo onverwacht, er heersehte zooveel ontroering en verwarring in die dagen van de mobilisatie, men meende zoo zeker dat de schei-ding slechts van korten duur zou zijn, dat velen erzelfs niet aan dachten een portretje van haar die hen zoo duurbaar was, mede te nemen. Toch staat het beeld hen diep in het ha rte ge-Bchreven, met zooveel stralende kraeht, met zoo 'n eindelooze teederheid en liefde, die sterkt, en hoop en moed geeft in het gevaar. Het naar het geheiligde moederbeeld, dat zooveel gçdachten zich richten in het uur van nood. In de lange uren van de wacht, als men geheel alleen is met zich zelf en met de eenzaamheid. in de gevaarlijke stonden, in de stille nachtelijke uren in de loopgraven, klopt het hart onzer jongens warmer als zij aan moeder denken en in Het Oude Liip opnieuw m voege Op heel natuurlijke wijze is het oude uur op-ftieuw in voege gekomen. Zal men met het aanstaande zomerjaargetijde opnieuw met het nieuwe stelsel voor den dag fcomen, en alzoo eene merkelijke bezuiniging ▼erwezenlijken ? Dit ware te wenschen ! De opgedane ondervinding was leerrijk ; ook werd dit vraagstuk door de pers gesteld en door het publiek in bevestigenden zin beantwoord. "Wij mogen dus verhopen dat het nieuwe re- fiem aanstaanden zomer terug zal toegepast, ortom dat zomeruur en winteruur voorgoed julien ingevoerd worden. hun geest zien zij de oude vrouw terug, ginder in de keuken van de kleine werkmanswoning of de landelijke hofstee, die waakt en bidt voor den afwezigen zoon en, naar oude Vlaamsche tradi-tie, des Zaterdags avonds het kaarsken voor het Lieve-Vrouwenbeeldje ontsteekt, opdat hij toch maar behouden moge weêrkeeren. Ja, het is goed in deze dagen aan zijne moeder te denken. Te \veten dat er ginder verre, in het bezette en verdrukte land, een hart is dat steeds trouw blij ft en wiens duurbaarste wenschen en verlangens steeds naar den afwezige gaan. Te weten dat het voor haar is dat men strijdt, voor de moeder die als het middenpunt en het zinne-beeld is van den liuiselijken haard, geeft kracht en moed en geduld om de zware beproeving te !( dragen. Mogen de dagen soms zwaar vallen, wij weten dat iedere stap vooruit ons nader tôt haar brengt, dat elken-afgeloopen dag het oogenblik verhaast van het gelukkige wederzien. Nu zooveel ons sclieidt van haar die wij lief-hebben en het verlangen naar haar zich nijpender voelen doet, voelt men beter dan ooit den band die aan de moeder hecht : Moeder ! het is het eerste woord dat onwillekeurig, in het oogenblik van nood of gevaar onze lippen ontwelt ! Moeder ! is het eerste woord van hem die getroffen neervalt, als hij zich weer een hulpeloos kind voelt en weet bij haar alleen troost en redding te vinden. Sedert deze bloedige strijd over de Vlaamsche vlakten woedt, lioevelen zijn er niet heengegaan, terwijl het heilige woord Moeder met hun laatsten adem van de lippen vlood. Hoe schaarscher het nieuws van huis toekomt, des te warmer leven allen in het hart. Maar welke vreugde is het dan ook niet als er einde-lijk, met God weet hoeveel moeite over de grens gesmokkeid, een brief van moeder komt, die den soldaat weer plots heel den huiselijken haard voor oogen brengt, de stille avonden thuis onder het vreedzame lampelicht, terwijl moeder de kousen stopte of de tafel voor het avondeten klaar zette. En in zijn geest ziet hij ook weer, als hij zelf in zijn abri of zijn kanton-nement het briei'je zit te krabbelen dat hen ginder gerust moet stellen, dezelfde vreugde die ginder heerschen zal, als moeder verneemt dat haar jongen nog in leven, in goede gezond-heid is. Om die beeltenis rein en ongeschonden te be-waren, zullen onze jongens ook nooit iets doen waarover zij zich moeten schamen of dat hun onteeren zou. Want onze moeders moeten fier zijn over hun jongens, als zij terugkeeren naar het vaderland dat zij zelve hebben vrij gevoch-ten, naar den huiselijken haard dien zij met hun eigen bloed verdedigden. Niets mag die stralende beeltenis in hun harten vervagen, maar volgens de niooie uitdrukking van onzen dichter zal zij « eerzaam in Ben leven, en eerzaam in hen sterven ». Paul Kenis. 's Konings Gelukwenschen aan ons Aîrikaansch Leger Zijne Majesteit Koning Albert heeft aan ge« neraal Tombeur, opperbevelhebber der Belgische troepen in Duitsch Oost-Afrika.volgend telegram gericht : « Waarde generaal. Ik verneem dat onze dap-pere Afrilcaansche troepen, na harde en lang-durige gevechten, Tabora, de hoofdwijkschans Van Duitsch Oost-Afrika, hebben bemachtigd. Ter gelegenheid van dit schitterend wapenfeit, stuur ik u, alsmede aan uwe officieren, onder-of-jicieren en manschappen mijne warmste gelukwenschen, wegens de opeenvolgende overwinnin-gen, welke gij ginds verre behaald hcbt in dien veldtocht welke zooveel inspannit^gen tôt inrich-ting, zooveel harde en lange marschen heejt gevergd en thuns bijna voleind is, dank zij de jongste gevechten, waarin uwe dappere troepen zulke bewonderenswaardige hoedanigheden van taaiheid, dapperheid en toewijding hebben aan den dag gelegd. GelieJ hun, bovendien, mijne diepe erkentenis over te maken, wegens de schitlerende wijze waarop zij, op den Afri-kaanschen bodem, de eer en de faam onser wa-penen hoog hebben gehouden, Albert. » DE TOESTAND ALGEMEEN OVERZICHT Op het Belgisch front, voortzetting van het artilleriegevecht, bijzonderlijk in de richting van Boesinghe en Dixmuiden. Op het Britsche front werden de krijgsope-raties vol ijver voortgezet voor het inrichten en het verbréeden van de veroverde stellingen. Verscheidene honderden gevangenen werden nogmaals buit gemaakt. Een hevige aanval van het Engelsch centrum greep vervolgens plaats verleden Zondag namiddag. Heel het beoogde doelwit werd ingenomen over een front van 3 kilometers, met inbegrip van het dorp Eau-court-1' Abbaye. De zware pantser-automobielen hebben op» nieuw op schitterende wijze aan dezen aanval deel genomen. Van af den IS""" September hebben de Engelschen op het Somme-front 24 veldkanonnen buit gemaakt, 3 lichte en 3 zware houwitsers. Het totaal gevangenen-gemaakt van 1 Juli tôt 30 September bedraagt 598 offtcieren en 26,147 mas. Op het Fransche front is het betrekkelijk kalm geweest ; het zeer hevige kanonvuur bleef aanhouden en eenige kleine operaties lieten aan onze bondgenootsn toe, hun laatste veroveringen eenigszins te verbreeden. Op het Russisch front, rond Brody en bij den linkeroever der Zlota-Lipa, hebben onze bondgenooten prachtige voordeelen behaald, verscheidene stellingen des vijands vermeesterd en hem/f,3 y y krijgsgevangenen gemaakt, waar• onder 181 officieren. Op het Italiaansche front, waar het weder ongunstig was, is de artillerie vooral bedrijvig rond Goritzia en aan de Garso. De alpenjagers hebben enkele verschansingen des vijands in de Travenanzes-vallei (Opper-Boï-to) bemachtigd. Op het Saloniki-front is de artilleriestrijd vooral vinnig op het front van de Stroema en van Doiran. De Britsche troepen hebben twee versterkte dorpen bemachtigd nabij de baan naar Sérès en verscheidene houderden krijgsgevangenen gemaakt.Eene vijandelijke kolonne werd door de Britsche mariniers ten O.van Nechori (naar de mon» ding van de Stroema) verstrooid. De Bulgaren hebben hunne aanvallen op da hoogten van den Kajmakcalan vernieuwd. Vier-maai werden zij door de Serviërs atgeslagen eu ondergingen zware verliezen. Op het Roemeensch front wordt over heel het N. en N.-W. front de strijd voortgezet en maakten onze bondgenooten opnieuw 600 krijgsgevangenen.Te allen kant door overmachtige strijdkraehten te Sibiu aangelast, wisten de Rumeniërs zfch vrij te maken en hunne verbindingen naar het Zui-den te herstellen; zij zijn in die richting terugge-trokken.Te Garabia, aan de Donau (Zuidelijk front) werd eene poging tôt ontscheping des vijands verijdeld. In Dobroedja, duurt het artilleriegevecht voort. Joflre en Hindenburg Uit La Gazette de Hollande : « Het is^een soort tweegevecht Hindenhurgu Joffre dat wij gaan bijwonen.Wij haasten ons ét« bij te voegen dat zoo wij te spreken hadden, wij er niet zouden aan denken een inzet te wagen o{* de kans van den eerste. Joffre heeft tôt nu toe den twee voorgangers van Hindenburg de baas geweest, hij heeft aan von Moltke de les van de Marne en aan Falkenhavn die van Verduin toege-diend. AVij zouden denken dat de Fransche opperbevelhebber ook raans genoeg is om het nieuw hoofd van dea Duitschen stàf te... verna-gelen. » 3 OctcTber 1P16 Niimmer 325

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes