De legerbode

1234952 0
05 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930pq7g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Tehuis voor den Belgischen Soldaat u De telefoon rinkelt. De heer Bléro, secretaris van den minister van oorlog en bestuurder van het Tehuis voor den Belgischen soldaat te Sanvic, laat îhij de komst "vveten van het eerste contingent verlofgangers, die, door het schorsen van den verloftijd. tôt nu toe in de loopgraven gebleven waren. Hij gaat ze naar het station afhalen en verzoekt mij hem te "vergezellen. Onderweg, vol vreugde over de gelukkige gebeurtenis. herinnert hij mij het ontstaan van dit zoo bij nitstek verdiensteiijk werk. Toen het ontwerp, oin in den Havre een Tehuis voor verlofgangers op te richten werd vastgesteld, stuitte men eerst op de moeilijkheid oin een geschikt gebouw te vinden. Het was toen dat de gemeenteraad van Sanvic, den bestuurder van het Tehuis welwillend eene ruime woning aan-bood, te midden van een reusachtigen boom-gaard en rijk gekleurde bloemenbedden, die het geheel tôt een aangeaaam en uitverkoren lustverblijf maken. De villa verheft hare slanke silhouet boven op de hoogvlakte die de indrukwekkende vallei van de Seine beheerscht ; in de teer weemoedige gratie van dezen zonnigen herfstdag, die heel de natuur voor eene laatste maal met de heerlijk-heid van een lentelandschap te tooien scheen, was het alsof zij den voorbijganger wilde toe-lachen, met de luehtigheid die alleen de Fransche bouwkunde kenmerkt. Heden is het een liefelijk rustoord, eene oase verre van het stadsrumoer, die na den oorlog weer in eene vreedzame mairie veranderen zal. Het gebouw is prachtig voor zijne laatste bestemming geschikt : er is een breeden perron-vormigen trap, waarop men in verbeelding de bruidstoeten reeds voorbij ziet trekken ; er zijn uitgestrekte, talrijke en heldere zalen ; ailes schijnt geschikt tôt het eerzaine doel waartoe dit gebouw was voorbestemd. Van een eigendom dat door zijne bewoners plots veriaten was en zoo aan de eenzaamheid overgeleverd, van een vroeger weelderigen grond die nu langzamerhand tôt eene wildernis scheen terug te keeren, heeft de tooverstaf der Belgen plots weer een verrukkelijk verblijf geuiaakt. — Al de werken, zoo legt de heer Bléro mij lit, werden zoo snel mogelijk uitgevoerd onder de leiding van adjudant Van Boerck, aannemer van stiel, aan wien men het beheer van het Tehuis heeft toevertrouwd. Kunstenaars, vakman-nen, allen oud-strijders van den Yser, die tôt de oudere rniiitieklassen behoorden, namen bezit van de veriaten villa, die zij heelemaal opknap-ten, zoodat zij de helden waardig werd die haar zouden bewonen. De verlofgangers zijn aangekomen ; zij waren verrukt, zij waren heelemaal in de wolken. Deze bescheiden menschen, wier ziel zoo door de beproevingen werd gestaald, dierven ter nauwernood over den drempel hunner woning treden ; want zij waren daar werkelijk thaïs ; Mevrouw Renkin, de voorzitster, bevestigde het hun ; zij bewees het door al die dapperen te ontvangen gelijk men een broeder ontvangt, gelijk een kind dat na eene lange en gevaarvolle afwezigheid terug naar huis komt. — Hebt gij nieuws van uwe familie? vraagt mevrouw de voorzitster. Het antwoord is bijua steeds hetzelfde : Geen nieuws. * * * Onze jongens zijn veranderd, Na het stortbad Voorgeschreven door het règlement hebben zij hun khaki-uniform tegen een frisscher lichter kostuum ingeruild. En terwijl de heer Bléro hun cigaren aanbiedt, die zij na den flinken maaltijd lekker zullen oprooken, nemen zij plaats rond de tafels, die lijk voor een feest keurig versierd zijn. De maaltijd wordt voorgezeten door een vroo-lijken jongen uit Namen, een soldaat var het 7e linie, wiens voorhoofd glimt onder den glans van de gloeilampen. Hij vertelt sappige historietjes uit de loopgra-Teu : — Op somrnige plaatsenbevinden de Duischers zich slechts op 50 en 30 meters van onze liniën. Zij maken muziek, want zij hebben pianos en muziekinstrunienten van allen aard, die zij te Dixmuiden gestolen hebben. Zij spelen Wagner zooveel ze maar kunnen, maar wij laten ons niet beet nemen aan deze concerten, dochbeantwoor-den ze door eenige granaten te werpen of ook wel met een deuntje op dé harmonika ten beste te geven. Wij onthalen ze op een Brabançonne, die lien doet huilen gelijk een liond die geen muziek verdragen kan. Bij de overwinning der Engelschen en der Franschen aan de Somme kregen zij eeu voiledig orkest te hooren van uit onze loopgraven : Harmonika, okarina en kleine fluit. Een echt feestmuziek ! Een van de verlofgangers wordt door zijne makkers aangednid onder den naam Spirou, eene Waalsche uitdrukking voor eekhorentje. Het « eekhorentje » heeft op o September laatst de orde van Leopold II en het Oorlogskruis gekre-gen. Hij heeft den naam een wonder van dapper-heid en behendigheid te zijn. In de voorposten, daar is hij op zijn plaats. Hij heeft er zich eene specialiteit van gemaakt. Ilij is het die de poppen vervaardigt die hij dan behendig in de nabijheid van den vijand gaat zetten. Terwijl de verblufte soldaten van den kaiser hun kogels op den strooien man afvuren, verricht het « eekhorentje » de een of andere moeilijke en gevaarvolle opdraclit. Terwijl men spreekt over het verblijf in de loopgraven, antwoordt een dezer holbewooners : — Ik ben de ouderdomsdeken van de loopgraven voor mijn bataijon ; 't is nu al meer dan 26 maanden dat ik daarin ltef ! zegt hij lachend. — Ik ben aan mij ne achttiende ma and ! Een derde, een aankomeling met blonde haren en frissche gelaatskleur, zegt als beschaamd onx deze bekentenis : — Ik ben er nog maar sinds dertien maanden. Eenige dagen later, op het oogenblik van het Tehuis te veriaten, zegde een van de verlofgangers tôt den sergeant Méchant, die hen gedurende hun verlof had rond geleid : — Ik heb me hier kostelijk vermaakt, maar ik . sal toch weer gelukkig zijn terug naar mijn post te keeren. — 't Is waar, voegt een andere er aan toe, want moesten ze zonder mij vooruitrukken, ik cou het mij van gansch mijn leven niet kunnen vergeven. _ j Zij zijn bewonderenswaardig van eenvoud ! En hoe moeten wij achter het front ons niet klein en bekrompen gevoelen tegenover deze helden die zoo 'n edel plichtsbesef hebben^ Zij die hebben medegewerkt aan het oprichten en doen gelukken van dit Tehuis zullen eene ruime vergoeding voor hunnetoewijding en zelf-verloochening vinden in de tevredenheid en het geluk dier helden, van wie zooveel burgerdeug-den uitstralen. Een plicht blijft ons nog te vervullen : In naam van de verlofgangers die ons daartoe den vuri-gen wensch uitdrukten, hun hartelijken dank overmaken aan het komiteit, waarvan wij hier de namen laten volgen : Hooge bescherming van den heer baron de Broqueville, minister van oorlog ; eerevoorzit-terschap van den heer Schollaert, staatminister en voorzitter van de Kamer van volksvertegen-woordigers ; voorzitster, Mevrouw Jules Renkin ; ondervoorzitsters, Mevrouw gravin Goblet d'Alviella en Paul Segers ; secreiaressen, Me-juffers Edmée en Madeleine Patris ; leden, Mevr. barones de Gaiffier, de Bassompierre, de Roubaix, Max Kufferath en Peltzer. Bestuurder, de heer Bléro; schatbewaarder, de iieer Van Heusden. Onze dapperen dienen nog een bijzonderen dank te richten aan Mevrouw Jules Renkin, wier toewijding voor het Tehuis van den Belgischen soldaat geen grenzen kent, en die geen dag laat voorbij gaan zonder bezoek te brengen aan hare duurbare verlofgangers, die zij met al hare edelmoedige zorgen omnngt. Jean Bar. Vqop iieî Berh éf OariogsueritiinMen Ontvangen 41 fr. -50, door bemiddeling van onder-luitenant M. Hknxemanne : Som ingezameld op het muziekfeest, gegeven den 28 September, door de 3* c. Mitr. van B. 327„ Van Rechts en Links De heer Segers, minister van spoorwegen, heeft Dinsdag morgen in het Office Belge, rua d'Amsterdam, te Parijs, de zitting voorgezeten waardoor er eene nieuwe commissie werd inge-sleld, wier arbeid bijzonder belangwekkend be-looft te worden. Er zal namelijk het vraagstuk behandeld worden om de Belgische spoorwegen met electriciteit te doen gaan. De heer Segers heeft de medewerking van Fransche, Engelsche en Belgische specialisten bekomen. * * Nog een staaltje van Duitsche kultuur. De heer Duesberg, leeraar aan de hoogeschool van Luik, heeft onshet volgende feit medegedeeld. In 'i begin van den oorlog waren er 200 soldaten van het 57° linie in het laboratorium van ontleedkunde gehuisvest. Deze kerels waren gestadig dronken, en hadden op twee dagen tijds 1,200 tôt 1,300 flesschen wijn geledigd. Het waren dezelfde kerels, die, in den tragischen nacht van 20-21 Augustus 1914, geheel de Pitteursstraat en een deel van de Visscherskaai in brand staken. * s* # De heer Paul Delannoy, leeraar en bibliotheca-ris aan de hoogeschool van Leuven, heeft eene propagandareis ondernomen ten bate van de wederoprichting van het bibliotheek van Leuven, dat door de Duitschers aan de vlammen werd prijsgegeven. De heer Delannoy bevindt zich. thans in Chili. Hij heeft onlangs te Santiago eene voordracht gegeven welke grooten bij val verwierf. Een komiteit onder de benaming « Pro Lovania "> kwam daar tôt stand met het oog op bedoeld werk. Verscheidene Ghiliaansche ingénieurs, die hun diploma te Leuven hebben be-haald, woonden de stichtingvergadering van voormeld komiteit bij. De heer Delannoy ver» trelct thans naar Peru, waar bij zijn wetenschap» pelijk apostolaat gaat voortzetten. * * » Eene Belgische algemeene bond werd onlangs onder het voorzitterschap van den Belgischen volksvertegenwoordiger Neven te Parijs gesticht. Deze bond heeft ten doel : « De betrekkingen tus» schen Belgen en Franschen uit te breiden ; de verschillende vraagstukken zoowel onmiddellijk als na den oorlog van aanbelang voor de Belgen te bestudeeren ; over die vraagstukken eene documentatie te verzamelen welke voordeelig aan de opcnbare machten en aan de voor de studie dier vraagstukken officieel aangesteldo groepen zou kunnen medegedeeld worden. » * * * De voorzitter der Fransche Republiek heeft verleden Zaterdag, in het Parijzer Muséum van versieringskunsten, de tentoonstelling van oor-logsphoto's geopend, welke ook eene Belgische afdeeling bedraagt, waarover wij eerlang nadere inlichtingen geven zullen. * * m Den 17 September laatstleden, werd er in de kerk van W... gedurende de soldatenmis, eene Hymne aan België, woorden van den heer Gou* bet en muziek van den heer De Lentdeker, van B. 131, voor de eerste maal te hooren gegeven.De heer J. Bagein, krachtige baszanger, zong met begeleiding van orgel en snaarinstrumenten, dit prachtig lied, dat veel indruk heeft gemaakt. *. * # Bij dekreet van 30 September, wordt generaal Foch, ondanks zijn 6ojarigen leeftijd, zonder ouderdomgrens in werkdadigen dienst gehand- haafd, als bevelhebber over eene legergroep, commando dat hij, zooals elkeen het weet, met zeldzame onderscheiding uitoefent. * * * De voorzitter van het Zwit3ersch eedge» nootschap heeft aan den Statenraad aange-kondigd dat de paradestap in het Zwitsersch leger is afgeschaft. * M Blijkens de laatste volksoptelling in Rusla&d is de bevolking daar tôt 182.182.600 inwoners gestegen, dus met 53,987,000 zieien scdert 1897 vermeerderd. 5 October i916 Nummer 326

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie