De legerbode

524 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Novembre. De legerbode. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9xq2z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende v- Dit hlad is VOOR. DE BELGISCHE SOL.DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontva&g't tien. oi vijftiea Fransclie ea Neclërlandsche exempiaren. De Diepe Wortelen van de Beigische Nationaliteit De heer Henry Carton de Wiart, minister van justitie, die al de hoedanigheden vereenigt van den jurist, den letterkundige, den geschiedscnrijver en den slaatsman, heeft verleden Vrijdag, jn de jaar-lijksche openbare zitling van de Société de Géographie de France, welke haar zetel heeft te Parijs, eene prachtige redevoering uitgesproken. De heer Eugène Etienne, volksvertegenwoordiger, oud minister? eerevoorzitter, en de heer Charles i Lallemand, iid van het Institut, voorzitter van de maalschappij, zaten voor. Het woord werd daarop gegeven aan den , voordraehtgever, den jengdigen en schitterenden schrijver van Les Barbares en Belgique. In ieen meesterlijk synoptisch tafereel, schetste hij [de geschiedenis van ons heldhaftig land door de tijden heon en toonde hoe het heden van België 'in zijn verleden in kiem lag. ' In eene slotrede, van prachtige vlucht, be-(groette de voordraehtgever, die veel bij val ver-■wierf, te midden der algemeeue toejuichingen, |den dageraad van de aanstaande, bepaalde jbevrijding van het onvergankrlijk België. ; M. Carton de Wiart nam alsdan het woord. De heer Carton de Wiart h ad een onderwerp van igroote actualiteit gekozen ; hij heeft gcsproken over de « Diepe Wortelen van de Beigische nationaliteit ». la een edelen groet aan zijne uitgelezcn toehoor* ders, heefthij gezegd : Nimmer heeft Frankrijk zicli scnooner aan de wereld vertoond. En nimmer rnisschien, heeft het beler zijn historische type vertoond, dan naannate het werkelijke karakter van dezen reuzenoorlog zich scherper afteckent. I Op het voetstuk vau het standbeeld van Ver-icingetorix, dat zich te Cleruiont-Ferrand verheft, leest men dit edele antwoord van den Gallischeu held aan César : « Ik heb de wapens opgenoinen ïvoorde vrijheid van allen. » 1 Zijne bestemming en zijn roem getrouw, is dat, wat Frankrijk heden verpersoonlijkt, zooals het vô.ôr ons staat met het zwaard verheven, met helderen blik, zoo trotsch en zoo vast besloten als op den eersten dag, de vrijheid van allen, natiën en menschen, te verdedigen tegen den meest monsterachtigen hoogmoecl. Vervolgens vatte heer Carton de Wiart den grond van zijn eigcnlijk onderwerp aan : , Wat is eene natie? In eene beroemdebepaling antwoordt Renan : a Het is eene ziel, uit twee din-'gen gemaakt : Het eene, in het verleden, dat is het gemeensehappelijk bezit van rijke herinne-ringen ; het andere, in het heden, is de wil oin isamen het erfdeel, dat men onverdeeld heeft ontvangen, verder te doen gelden. » Dat eene natie eene ziel weze. geef ik volgaar-Uetoe. Maar zij is ook een lichaam. Men kan zich de natie niet voorstellen, zonder ter zelfder tijd het gedeelte van den aardbol Avaar zij zich gevormd en ontwikkeld heeft, "waar hare kinderen geslacht na geslacht hebben geleefd, gearbeid, bemind, gestreden en waar ,?ij op hunne beurt ook rusten. De schitterende redenaar toont hoe ' deze vorming jen deze ontwikkeling van oazo nationaliteit gobeurd zijn, wanneer veel menschen zich verbeelden dat deze slechts tôt 18>S0 opkliuit. Dit is eene diepe dvva-ling, welke door groote geschiedschrijve.rs aan het «tagticht werd gesteiii, en — ç> ironie van de dingen — het is een DuiUich geleerd? die het op de 'klaarblijkendste wijze bewezexi heeft. Bij gebrek aan plaats kunnen wij hier dit belang-•njk gedeelte van deze redevoering zell's met bondig 'weergeven. 1 Merken wij slechts op met den spreker,— die inerhaalde maten door geestdriftige toejuichingen "werd onderbroken : België, — onafhankelijk en eigen meester, na eeirwenlange strijd, vol sap en vol wilskracht, eerst ooder bet bestuurvan Leopold I, dien men Nestor der Koningen noemde, daarna onder de leiding van Leopold II, die op zoo v'erstandige ^jze den ondernemingsgeest en het nationale gevoelen wist te prikkelen, — België heeft, zoowel op politiek en sociaal gebied, als op gebied van nijverheid, landbouw en kunsten, xuenige malen het initiatief gegeven dat de an-dere volkeren tôt voorbeeld diende. • Ook had België, in den nacht van Zondag, P Augustus 1914, door den beleedigenden koop te beantwoorden die door DuitscMand werd voorgesteld, misschien het reclit, zooals het gedaan heeft, het aandecl van zijne mede-werking in te roepen die het sedevt vijf en tachtig jaar in de wereldbeschaving heeft gehad. Bijzonder schoon en ontroerend was het einde van de redevoering. Ôrçze lezers zullen ons dank weten, het hier over te nenien. Eenige weken geleden deed generaal von Bissing, zeker te leur gestekl door het een na het ander zijne st-lsels van lompe verleiding of vreesaanjaging te zien mislukken, de volgende verklaring aan een dagbladschrijver van over-Rhijn : « Het karakter der Belgen, » zcgie hij, « blii'"' "fin psychologisch raadsel voor mij. » Ii i er.liad, indien von Bissing, in plaats van bij ii< ivultur te rade te gaan, door een van de talrijke spionuen di,e hij op onze ko sien in ons land onderhoudt, de gesprekken kon kenneta die de Beigische burgers met elkander voeren, en vooral ininne innigsie gedachten, waarin ik niet weet oï het tnisprijzen Yoor den invallcr ofwel de haat het sterkste is, ach. \\;at zou dat raitdsel, dat geen raçidscl is, spoedi^j voor heai opgelost zijn. Op het oogenblik zelve hij begrijpen waarom de B.elgen, met den voet den schande-lijken koop hebben vyeggeschopt, die hun het behond moest verzekepen, ten koste van de eer ; — waarorn, toen het Buitseh leger zich op ons heeft gestort gelijk een roofvogel, het de Belgen heeft ontmoet te Luik, te Haelen le Waelhem, aan den Yser, — waarorn zij, in het belette land, zich laten gevangea nc-men, mxar den vroetudo voeren, fusilleeren, lievea? d^u toe te geven, en dat hij wel de hool-den athouwen. maai* niet buigen tau,— waarorn, in het balliugsckap, onze dwaiende en vereenig-de gezinnen, nimmer een inniger leven hebben gevoerd, stralendey, eendrachtiger, edeler, met ai hunne oogen gevestigd op hun Koning en hun leger, — waarorn in dit leger onze kleine sol-daatjes dagelijks dapper strijden en als helden va!len,hetaangeziehtnaar het vaderlandgekeerd, en waaroin cr dagelijks nieuwe rekruten, door duizenden gevaren uit het vaderland gevlucht, de ledige plaatsen komen innemen ; — waarorn, ondanks de gedunde jeugd, de verwoeste velden, de verbrande steden, de uitgehongerde werklie-den, er zich uit al dat volk noeh eene uitdruk-king van spijt verheft, noeh een verwijt, noch een zucht van moedeloosheid, — waarorn, wanneer het de edele verklaringen hoort van den heer Asquith, van dea beer Briand. van den heer Orlando. die iinn vasteu wil uitdrukken om tôt het einde toe vol te houden, heel dat volk, ofschoon voor geen ander bet geduld eene zoo verdienstelijke zaak is, deze verklaringen goed-keurt, terwijl al zijn verlangea eendrachtig naar de overwinning streeft. Ja, ik weet het. het gebeurt spms dat men zich afvraagt — en ik begrijp het — tôt wanneer dez n oorlog nog zal duren, die zooveel inspan-ningijn. zooveel o.lfers en zooveel rouw eischt?- CÎp deze vraag is er maar éé^x antwoord, dat welk Ahraham Lincoln gaf aan hen die hem dezelfde vraag stehlen : « Gij vraagt mij hoe lang dezen oorlog nog duren zal? Hij zal zoolang duren tôt onze taak zal geëindig.i zijn, tôt d/it onze reehtvaardige zaak zal hebben gezegevierd; want onze dooden mogen niet vruchteloos zijn gevallen; het is nooiig dat de regeering der volkeren, door de volkeren, en voor de voikeVen, de verzekeriug heeft verkregen niet van deze aarde te worden Verjaagd. » Dan slechts, wanneer het woedende beest zal overmeesterd en aan de keten ziju gelegd, dan slechts zulleu wij, terug gekeerd in onze haard-steden,— fier van te hebben gestreden aan de zijde van het onsterfelijke Frankrijk voor de edelst'e aller zaken, grooter geworden door dit gemeensehappelijk gedragen lijden dat aan eene nationaliteit haye verdere eenheid en hare kracht gegeven heeft,— den verheven en vreedzainenloop van den dagelijkschen arbeid hervatten. Dan slechts, zooals er geschreven staat in de Ileilige Schrif-tuur, zal het ijzer der lansen en degens kunnen dienen om opnienw den kouter van de ploegen en de zeis der maaiers te smeden. Deze prachtige redevoering van den heer Carton de Wiart werd langdurig en geestdriftig toegCjuicbt. Van Rechts en Links De secties mitrailleurs van het G. I. M., hebben hun vaandel ingebuldigd op 's Konings feestuag. Bij deze gelegenheid heeft de inajoor staf-adjunct Lambotte eene geestdriftige vaderlandslievendo \ redevoering uitgesproken die werd gevolgd door den a Groet aan de Vlag s en de uitvoering van • de Brabançonne door de miltaire fanfare. Flink opgestelde gelegenhe.idsverzen werden aan ma-joor Lamboite opgedragen door den vrijwilliger Marcel Goubet. & & De Hoogcsehool van Lçuven îiecft, over enkele dagen. cen barer uilstekeu<lo leeraars verloren, nameiijk den heer Brants, Iccraar aari de facul-teit vàn wijsbegeerle en lettercn en lid van de , Koninklijkc Aeademie van wetenschappen, lettercn en SVaaie kunsten van België. De heer Brants is in baïlingschap gestorveiï- Hij was met den heer Nyssens, gewezen Belgi-schen minisier van arbeid, en den heer Van den Heuvel, gezantbij het Vatikaan. een der stichters van de wetenschappeîijke bewogiog volgens de theorieen van puu,i Léo XIII. . I-Iet korps van de vrijwillige wielrijders dat in het begin van den oorlog word gevormd, heeft eene eervolle onderseheiding békomen. Een dctacliement van dit. korps \verdaan eene Engel-sebo divisie cavalerie gcvoegd. Luitenant-gene-raal Bing% commandant Ûier divisie, heeft de na» men van de volgende wielrijders bij îegerdagoi--der doen vermpldçn : Saint-Wcekers, ôordinne, graai' du Monceau de Be^geudael, J. Orban, A. Mouton, W. Mouton, L. Polain, R. Orban, Van der Stappen, T. Saycrs, J- Desoor, H. Graaf» u' & Mevr. Etnicl Vandevvelde, echtgenoote vau den Belgischen slaalsmiiiister, is den 20 dezer inge-scheept voor de Veveenigde Staten, waar zij eene nieuwe rondrsis zal doen om geldelijkea steun voor de Belgén te bekomen, * * De internationale vrijnietselarij heeft eene som van 0 millioen frank aan België geschonken om de Beigische krijgsgevangenen in Duitschland ter hulp te komen. Deze giftiste Brussel in klin-fe'f'nde speciën ontvangen. Zij moet eerst en vooral dienen om het lot der armsten en ongeluk-kigsten te verzachtan. te beginuen met de gevan-genen die ouderloos of geene fumilie meer hebben. De heer Levëque houdt. zich met het bebeer der gelden bezig. Hier weze aangestipt dat gpen verschil van godsdienst noch poliiieke partij de verdeeling van die miihoenen mag beïnvloetlen. v i iS De genezing van den koning van Engeland vordert stilaau. De koning" kan reeds eenige stappen doen. * s as % In het Lagerhais verklaarde de Britsche minister van géldwezen dat het gezamenlijke der rijkdommen van Uçt Britsche rijk op nagenoeg tiafl milliard frank kan geschat worden; zijne jaarlijkschc inkomsten bereiken 100 milliard. s .i- * Dagbladen uit Ottawa melden dat de bere Robson, de hoogste spits yan het Kanadeesch Rotsgebergte, een gedenkteeken ter eeuwige memorie van miss Gavell gaat worden : Hij gaat in 't vcrvolg den naam vau <i Gavellberg s dragen. * si: (e Het stadftbestuur van Havre rieht eenen oproefï tôt, de stedelijke bevolking, opdat deze het hare bijdrage tôt het welgeluklten der Fransehe lee-ning, der leening van de zege : « Uit ganscher hai-te, i luidt deze oproep, et zult gij het uwe bijdragen tôt het welgelukken dezer leening,die dezen oorlog zal bespoedigen en aldus het bestaan van tal der uwen ; Vaders, broeders, zonen, echtgenooten en bloedverwanten, zal redden. « Dit doende, zult gij uwe plichten van vader-landsliefde kwijten, en meteen uw geld aller-voordeeligst plaatsen. » 30 Noveniher 194 5 - Nnmmer 4 93

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes