De legerbode

684 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Fevrier. De legerbode. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610wh25/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBGDE tien Dlnsdag, Donderdag en Zaterd&g verschijnende ' ■11 11 ** Dit folad is TOOR DE BELGrlSCHE SOIDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron -©f batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. mKVxxBpivmarcRKeu m Ji Jii«u IWWBŒB—— Duitschland in de klem Een voornaam persoon van den Duîtschen tnilitairen wereld verklaarde eerlang dat Frankrijk en Rusiand belegerd waren door ide Oostenrijksche,, Turksche en Duitsche iegers.. JVu zij eenszijds âenkl "t al zoo ver ge-iracht te hebben, wil de keizerlijke regeering 'heden heî zelfde spelletje met Engeland be-proeven. Maar die taak is uiterst ingewik-keld, zooals iedereen hei weet. Irouwens, de .Duitsche vloot heeft heel behoedzaam stop-pèrtje in het Kiel-kanaal gespeeld, zoo ook te Cuxhaven en Willemshaven. Zij heeft te water enkele viuchiige voordeelen behaald, maar de raids harer groole kruisers liepen uit op al te diepe duikeling in het pekelnat bij de Falklandeïlanden. Hare aanslagen tegen de Engelsche kust, en de bescMeting van onverdedigde steden liepen weldra op eeaen sisser uit. Daarbij, de jongste kastij-ding op de Noordzee benam haar verderen iust lot zaakjes van dien aard. Maar men kon loch de duikbooten niet werkeloos laten, dat zou voor de Pruisen al te jammer zijn : Op voorwaarde geen enkel der voorschriften van de Consentie van den Haag te eerbiedigen ; en daarna maar duchtig op al de vaartuigen los, zonder onderscheid van nationaliteil, zonder voorafgaande waar-tschnwing, zonder meêdoogen voor de beman-fiing, al waren het ook schepen van hei Rood-Sruia.r 5 ,*• Ç Vermils de Engelsche regeering, sederl âe instelling van hei monopool door de' • Duitsche regeering het graan als contra-bande aanzag, aar&elde de Duitsche admi-Talileit niet le vSMa'rè'n dat Duitschland niet zinnens was zicli te laten uithongeren terwijl de Vereenigde Staten ruimschools de Verbondenen bevoorraden. Diensvolgens wer-den de neatralen gewaarschuwd dat zij dien-den hun voorzorgen te nemen, daar de Duitsche onderzeeërs Engeland gingen blok-keeren en aile schepen lukraak torpedeeren. Deze verklaring werd niet goedmoeds door de onzijdigen onthaald. Sinds een paar weken werd er len allen kant, in Italie, in de Vereenigde Staten, in Nederland, in de Scandinaafsche landen luid protést aange-teekend tegen die nieuwe uiting van dolle razerzij van het « Deutschland iïber ailes ». De nota opgesteld door de Vereenigde Staten lijkt vrijwel op een ultimatum, zooals bltjkt uit dezen volzin : Indien dergelijke jammerlijke toestand zich inoest voordoen, kan de keizerlijke regeering licht begrijpen dat de regeering der Vereenigde Staten zou genoopt zijn de Duitsche regeering folstrekt en volkomen aansprakelijk te houden voor de daden -van hare zeeoverheid en al de noodige maatregelen te treffen om het bestaan en de goederen der Àmerikanen te beveiligen en "voor de Araerikaansche burgers de genieting te Verzekeren van hun op voile zee erkende rechten. En het is op dit oogenblik ook dat in het officieus orgaan van de Italiaansclie regee-ï'ing een sensaliewekkend artikel is versche-nen dal de aandacht van aile landen heeft getrokken en kan samengevat worden in het volgend uittreksel. Onbepaaïdelijk eene lijdzarae neutraliteit vol te houden zou overeenkomen met af te zien van et toe.i.omend lot van zijn land, van zijn rang ^an groote mogendheid, en zich slaafs over te eveien aan 's overwnmaars wilLkeur en a an van dea ovefwaaneae. ■ Hoe beanlwoordt Duitschland dit ailes ? Met heigeen het ons in Augustus laatstleden heeft verklaard : « Nood breekt wet. » Indien het echter heeft gemeend onge-straft zijne verbintenissen ten opzichte van ons te mogen schenden, — waarbij het overi-gens deerlijk den bal misslaat, — is het niet met licht gemoed, dat het den vrij gevaarlij-ken weg heeft ingeslagen van de stelselmati-ge vernieling der neutrale schepen van aile nationaliteit. Het heeft blijkbaar al te sterk de Engelsche klem gevoeld, die stilaan het keizerrijk wurgt. Die aanmatigende verkla-ringen zijn waarlijk kenschetsende stuip-trekkingen van het machtelooze, wegkwij-nende Duitschland. Onmachtig voor Parijs, onmachtig vôôr Kales en vôôr Warschau, onmachtig ter zee, onmachtig in Galicië, Kaukasië en Egypte, in bedwang gehouden aan de Vogeezen, aan de Maas, in Argonne, aan de Aisnê, Somme, Leie, den Yser en aan de ijskoude Poolsche rivieren, voelt het de nakende dreigende uit-putting van levens- en scliietvoorraad. En çven het wanhopig eventjes nog op zijne bondgenooten rekent, wil het eene grootsche dood sterven. Het wil nog bij ten als een ra-zenden hond, en het voltrekt zijne verbanning uit den beschaafden wereld. Ziedaçir de uitslagen van het berucht « Weltpolitik » dier haie Duitschers, die ver-waten en vermetel hadden gedacht den scep-ter der zeeën aan den Brit te ontrukken. Al die waanzin, die aanmatiging liep uit op dit politiek van brutale verovering en overheer-sching, dat heel de verontwaardigde wereld zou laken en aan den schandpaal spijkeren. Onvermijdelijk zal dan ook Duitschland met de verpletterende, volkomen neerlaag kennis moeten maken. Onze zaken staan dus opperbesl ! SCHETS UIT DEN 00RL0G Na eene reize van vele uren in oiigemakkelijke, feslotene spoorwagens, voorzien van harde ban- en, kwam een linieregimeut in de spoorhalle aangeland van een onzer Ylaamsche stadjes, van een dier bekoorlijke en vreedzame oorden, welke detoeristen altoos bezoeken en opsporen. De nacht was ingevallen. Het vroolijk klok-kenspel, ginds in den grijzen, zwaren halletoren, was even uitgebeierd en nu trilden elf dofîe klepelslagen door de lucht. 't Was de befaamde bromklok, voorheen geschonken door eene gra-vinne van Vlaanderen of Henegouw ter gelegen-heid eener a Blijde Inkomst in hare goede stede». De frissche lucht blies in voile gelaat onzer soldaten, reeds befaamd door tal van overwin-ningen op de Pruisische horden. — Als we maar in een klooster gehuisvest worden, mompelde tôt zijnen sergeant een kor-poraal, die men daags te voren voor een wapen-feit bevorderd had. — Een nounenkîooster, verbeterde deze, terwijl hij zich op marsch stelde. Het ramroelde middernacht toen de afgematte jongens stil hielden voor eene breede gothische poort, met dikke spijkerkoppen versierd. Boven de in hard- en baksteen oveiwe'.fde poort eene getraliede nis, waarin een beeld van eene heilige. De bleeke klaarte van de opkomende maan, en het dansend lichtje van een olielantaarn op-gehangen aan een spiraalvormigen draagsteen, lieten ternauwernood toe O. L. V. ter Zege te erkennen. Bij een vrij ^rillig toeval, is deze Maagd nage-noeg in Vlaanderen land onbekend,en is het beeld in heldere tinten geschakeerd. Vlaanderenland, de bakermat der gemeenxenaren De Coninck, Brevdel en zoo vele andeve. .. schijntO. L V. Gods niet op wondere wijze had bijgedragen tôt den zegepraal op Groeningerkouter» Met een korten ruk aan de bel heefi de officier al de nonnen gewekt, die reeds waren inge-sluimerd in hare cellen, gelegen in het kioosterge-bouw in bouwtrant Renaissance achteraan een hofje waarop het ingangsplein geeft. — Wat zou dit bedieden, dacht de Eerwaarde kloosteroverste ; 't zijn misschien troepen zooals zaterdag laatst ? Zij maakt vroom een kruistee-ken, en met een glimlach op de lippen kleedt zich aan., En în hun donkere cellen, hebben de nonnen het voorgevoel dat het soîdaten zijn, die aan de poort staan, wakkere verdedigers van het vader-land. die ze liefhebben... Trouwens, een innige band van verldeefdheid hecht onze jongens en die zusters, daar beiden dezelfde deugd van zelfopoffering beoefenen. Vlug hebben de nonnen zich aangekleed en den kloosterkàp op het hoofd geschoven. Eene lieve nieuwelinge... snelt naar de poort, en trekt de zware poortvleugels open... en al de nonnen, van allen leeftijd,nemen de honneurs waar om de manschappen der tweede compagnie van het 6e regiment vrij willigers gui te onthalen. Korte woordwisseling tusschen den officier en de kloosteroverste. De gasbekken worden in do schoollokalen aangestoken, de banken buiten gedragen, stroo aangebracht en weldra hebben onze jongens hunne vermoeide ledematen op het strooleger uitgestrekt.Eene hartelijk « beste rust» en t morgen te zeven uur » wordt door de kommandant aan zijne jongens nog even toege^ ■ roepen, en deze volgt ae kloosteroverste naar het lcwartier dat aan de vreenjdelingen is voor» behouden. De dageraad begint eventjes té sehetneïên, Drie flinke zusters zijn reeds aan den arbeid. Zuster Laurentia is aan 't kneden, terwijl hara twee medezusters ijverig aan oven en ketel bezig zijn. Reveille te 7 uur, herhalen ze tusschen twee ave1 s, en ontbijt ongetwijfeld te 8 uur. Het brood voor de dappere jongens moet op tijd gebakken, de dampende koffie en melk gereed, en de tafel gedekt zijn. Roerende beijvering dier goede en verkleefdê zielen welke Jesus-Ghristus heeft uitverkoren, en die allen doordrongen zijn van Zijn woord . « Wat ge aan de minsten der mijnen doet, doei. ge aan mij. » In de eetzaal der niet teruggekeerde kostleer» lingen, op de lange, met wasdoek bedekte tafels, geschikt onder de uitgestrekte arinen van een christibeeld, worden de kopjes in lange reien gezet. En Moeder overste heeft er voor gezorgd hier en daar potten suikeren teljooren fruit te doen Elaatsen, naast de hoopen geurige, en wel met oter bestreken, nog warme boterhammen. Nu is het aan onzejongens weer eens toegelaten aan tafel aan te schuiven. Dat doet hun harteke deugd ; lang is het geleden dat zij dit genoegen gesmaakt hebben. Trouwens, sedert maanden was 't op eenen drempel, of op eenen boomstam liggend langsheen de baan, dat zij hun drooge korst in de dunne koffie van hun eetketelje dom-pelden en het karig voedsel binnenspeelden. Ntt geraken zij door de verkwikkende koffie en de smakelijke boterhammen vrijwel opgeknapt. En die vroolijke stemming, en die gezellige rust duren tôt middag, het vertrekuur, waarop elkeen zijnen knapzak zal gevuld vinden, na de beste zorgen der kloosternonnen te hebben ontvangen, die met moederlijke liefde de lichte wonden of kwetsuren van sommige jongens opnieuw met rein linnen hebben getroeteld, met die liefde en toewijding die van hen de voor-zienigheid van den soldaat maakt, zooals ze in vredestijd de troost der noodlijdenden en onge» lukkigen zijn. — Als we maar in een klooster gehuisvest worden, had daags te voren een korporaal ge-mompeld.— len nonnenklooster, had de sergeant ver* beterù„ ierg. mitr. Ant. Dumortier, , , ' Vriiw \ Uoi<gs tl 18 Febrnari 19 5 Niimmer 71

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes