De legerbode

577242 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 21 Novembre. De legerbode. Accès à 26 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q52f76702t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ■ —■ ■ ■ ■ - —— ——■———■— ■—— ■ ' Dit blad is VOOR. DE BELGISCHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batierij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. DE ITALIAANSCHE MINISTER BISSOLATI op het Belg'xscli Front Na zijn bezoek op het Britsch en het Franscb. front aan de Somme zal de Italiaansche minister Bissolati eerstdaags het Belgisch iront bezoeken. Hij heeft met des te grooter genoegen de uitnoo-diging ouzer Regeering aaavaardt, daar hij eeu der trouwste vrienden van Beigië is eu Iiij groo-tendeels ornons land ter hulp te komen uit al zijne .krachteu Italie liad aangespoord om den oorlog" aan Oostenrijk eu aan Duitschland te verklaren. Yoôr den oorlog, was Bissolati eeu vredelie-vend man. H.oofd vau de Italiaansche socialisten-reformisten, had hij aau de iuricfatiug van het proletariaat van deu buiten zijne schoonste jaren gewijd. Maat' hij had sinds iangen tijd reeds zulke verheveu hoedanigheden van rechtscha* penheid, kennis en vlijt aan den dag gelegd, dat hij aïs de geschikte man werd aanzieu, om deel «lit te maken van de Regeering. Terwijl Italie zijn neutraliteit bleef behouden, •was hij een der hevigste voorstaanders van den oorlog; hij woonde al mijne voordrachten voor Beigië bij en betoonde daar zijne vurige sympathie voor ons land. Toen de oorlog werd ver-klaard, wou hij nog ministier noch officier wor-den. maar vertrok vrijwillig naar het front, als sergeaut bij een regiment alpenjagers, en dit op wagenoeg zestig jarigen leeftijd ; hij nam met dit regiment deel aan de beklautering van de berg-toppen van Trentino, onder het vuur der Oosten-l'ijksche artillerie. In dien reuzenstrijd, waar de Italianen door heldhaftigheid het deels ontbre-kende krijgsmaterieel moesten vergoeden, werd bat bataljou van Bissolati allerfelst geteisterd. Hij zelve werd vijfmaal gewond, bij legerdag-order eervol vermeld ; een been werd hem deels ontrukt en de geneesheeren weigerden hem naar 't front te laten terugkeereu, terwijl zijn vrienden hem vei'klaarden dat. na zoo heldhaftig zijnen plicht gekvveten en zulk heerlijk voor-beeld te hebben gegeven, hij le Rome diende te blijven, en deel uit te maken van de regeering, die steun noodig had. Hij wou evenwel naar 't front teruglceeren. eu kwam enkel naar Rome om daar de Kamerzit-tinspn bij te wonen, waar hij met zeldzame zelf'verloochening het kabinet Salandra steunde en soms redde ; en alhoewel hij meer en meer de geschikte opvolger van dien staatsman ,bleek te zijn, wist hij zijne vrienden over te halen om dit ministerie te stennen, ondanks de slapheid Welke het in de krijgsleiding werd verweten. Maar toen het kabinet Salandra teu slotte vie!, kon Bissolati zich niet onttrekken aan deu plicht die hem al te duidelijk bleek opgelegd. Hij stelde dan, met den heer Sonnino en den heer Boselli, hethuidig kabinet saam,dataan Duitschland deu oorlog zou verklaren en den krijg op breederen voet doordrijven. Tôt dit nationaal ministerie behooreu voor de eerste maal republi-keinen en katholieken. Bissolati is daa.rin minister zonder département eu kommissaris-generaal bij het îeger. Hij is belast met al wat de betrek-kingen tusschen het front en de regeering aan-Saat. Steeds vertoeft hij als opzichter op het front, gaat op de eerste Iinie en grijpt soms uog naar het geweer. Meu verhaalt dat bij het jongst offensief der Oostenrijkers,hij in eeuen vooruitgesehoven post toekwam, die ging aangevallen worden, en wa^rv^u de overste juist aan zijne officieren had gezegd : <t Mijne heeren, men heeft u vaak gespro-ken over de dood voor 't vaderland ; ik geloof dat zulke roemrijke einde ons wacht, waat wij woeten hier kost wat kost stand houden. » De tainister vroeg ophelderingen over den toestand en in stede van zich terug te trekken, zooals de commandant hem daartoe aanzette, vroeg hij om fcijnen post van sergeant bij dien troep van dap-peren te mogen hernemen, en had hij het ge-Boegen met die wakkere kerelsdenstormloop der Oostenrijkers af te slaan. Ziedaar Bissolati ate man. Toen de Italiaansche afgevaardiade Baltisti door de Oostenrijkers ^crd opgehangen, eischte men te Cremona dat « alleen eeu held over eeneu held spi*ak » eu Bissolati werd vfcrzocht de lofrede van deu mai--te fcornça uitfprcken. iu àju scnsatie- wekkende redevoering zegde Bissolati onder meer dat de oorlog diende doorgedreveu tôt de vernietiging van Oostenrijk en tôt het onschade-lijk maken van Duitschland ; hij tooude tevens hoe diep Beigië den Italianeu ter harte lag, stelde de volkomene herstelling van Beigië als lioofdvoorwaarde van den vrede en vertelde dat, toen Bûlow en Giolitti, om den oorlog tusscheu Italie eu Oostenrijk te vermijdeu, aan de Italiaansche regeering den al'slaad in der minne vau Trentino aanboden, de martelaar Battisti, alhoewel afgevaardigde van Trentino, had uit-geroepeu : « Men biedt u aan,u aan uw Vaderland terug te geven, zoo gij Beigië aan zijn lot wilt overiaten, dus ten prijze uwer eer ; een enkel autwoord is mogelijk : Naar de grens ! » Onze wakkere soldaten zullen gelukkig zijn dien dapperen Itaiiaan te kuuneu begroeten. die hunne loopgraven aan den Yser komt bezoeken, na zulke heldhaftigheid op de Alpen en zuLke broederlijke toewijding voor onze zaak in den regeeringsraad te hebben betoond, waar zijn werlt meer en meer gewichtig eu kostbaar voor ons is eu zijn zal. G. Lokand. Kamerlid. Het Feest van de Heilige Elizabeth !De Wenschen van Kauiers ea Seaaat Aan Hare Majesteil de Koningin der Belgen, in De Panne. Op het oogenblik dat het Vaderland, door nieuwe rampen getrofien, uit den grond van het hart, en met meer vertrouwen dan ooit, de over-winning wenscht die het moet vrij maken en iu zijn vroeger geluk herstellen, kunnen de Kamers, zich vol ontroering de uiterste goedheid herin-uerend die Hare Majesteit steeds betoond heeft aan haar volk dat hedeu zoo bitter beproefd is, niet te kort komen aau hun plicht om Haar, bij de gelegenheid van Haar pratoonfeest, hun gevoe-lens van diepe en onwankelbare verkleefdheid uit te drukken. Moge de spoedige zegepraal van onze wapens, door een einde te stellen aan de gemeene beproeving van Land en Vorsten, het geluk van het Ivoninklijk Geziu en van al de Belgen verzekere». De Voorsitter van de Kamer van Volksvertegenivoordigers, Fl". SCHOLLAERX. De Ondervoorzitter van den Senaat, Goblet d'Alviella. Op het Belgisch Front Officicel legerbericht van i i-i y November 1916 Tijdens de verloopeu week heeft er groote bedrijvigheid op 't Belgisch front geheerscht. Nagenoeg dagelijks werd bezuiden Nieuwpoort en naar Dixmuiden en Boesinghe toe heftiga artilleriegevechten geleverd. De Duitsche stuk-ken van aile kaliber en loopgraafgeschut hebben herhaaldelijk onze sectoren beschoten ; onze bat-terijen hebben op Schoore, Mannekensvere eu Zarren krachtig dit vuur beantwoord. De Belgische artillerie heeft met degelijke uit-slagen rotfelvuur gericht op 's vijands werken bij Het-Sas en op in de omgeving van Dixmuiden geposteerde Duitsche batterijen. In de Zuidelijke sectoren van het Belgisch front, hadden er bommengevechten plaats, waar-bij ons loopgraafgeschut duidelijk het voordeel behaalde. Bij eenen inval in 's vijands stellingen werden krij <sgevangenen gemaakt. Ouze Iuchtescadrieljes zijn 's nachts 's vijands werken te Leke en het vliegplein van Ghistel gaau bestoken. ¥oor Siet M der QgpicismiÉtsii Outvangeu dersom van 25 fr. gezoudea door de ad-judanten tiAMOiReii Gacwe : Hclt't van het berlrag-van het ouder het pursoneel \-aa de afdeeling der tlJriûyâlofôn vît» 4s M. ingwamoldc àom, 's Monings Naamfeest te Farijs Éen Grootsche Betooging Een grootsche betooging greep verleden Zoh« dag in het Trocadero plaats. Voor onze lezer* die de afmetingen niet kennen van deîe zaal dis heel dit nieuwe kvvartier van Parij s beheerscht. zulien wij zeggen dat er niet minder dan zéveu duizend zitplaatsen zijn. Het is in deze prachtiga omlijsting dat de Association Générale belge hefi uaamfeest van den Koning heeft willen vxeren ; van af verleden Donderdag reeds waren al de plaatsen verhuurd, zoo talrijk waren de Belgen die deze betooging wilden bijwonen. Zoo er„ sommige plaatsen kosteloos waren, de zetel# waren verhuurd ten voordeele van de verlof-gangers uit het Belgisch Tehuis, eu vau den Souvenir Belge. , Ailes wat naam heeft in de officieele Parijzer wereld, was aanwezig op deze plechtigheid, dia een der meest treffende herinneringeu uit on* ballingschap zal blijven. De voorzitter van de Republiek, die wenscht© in deze omstandigheid nogmaals een blijk van Frankrijk's sympathie voor de Belgische zaak te geven, had zich doen vertegeuwoordigen. Baron de Gaiffier, minister van Beigië ta Parijs, talrijke leden van het diplomatisch korps, afgevaardigden van de verbonden natîën, hadden op den eersten rang plaats genomen Ea met reden kon de heer Carton de Wiart, minister van rechtswezen, zeggen, terwijl hij op da vei'gaderingzinspeelde, a dat men er toehoorders vond die uit al de punten van deu horizon waren saamgekomen, die tôt de meest verschil-lende sociale middens behoorden, die de meest tegenstrijdige wijsgeerige, politieke en gods-dienstige meeningeu zijn toegedaan s, De vergadering werd voorgezeteu door deà, heer Neven, voorzitter van de Association Générale Beis*e, die in enkele krachtige woorden, Ua het publiek te hebben bedankt zoo talrijk te zijn opgekomen, den Heldenkouiug begroettg ea hulde aan het leger bracht. Zijne woorden werden geestdriftig toegejuieht» De heer Carton de Wiart, ondervoorzitter vaa den ministerraad en afgevaardigde van de regeering, nam vervolgens het woord. Zijne redevoering, die wij. ombinnen de greu-zen van ons blad te blijven, slechts bondig kua-nen weergeven, was een meesterstuk van wel-sprekendheid.Redevoering van den H. Carton de Wiart De algemeene gedachte die u bezielt, die aâ» ons allen geme&u is, is de gedachte aan onze welbeminde Vorsten, die wij op dezen dag eôa rijk aan herinneringeu en verwachtingen teveua plechtig vieren, wij de hier aanwezige Belgeu ea al de anderen : De Belgen in ballingschap, 4a Belgen iu het leger en de Belgen iu uet bezette gebied. De Belgen in ballingschap : Hoe zopgzaaia; hoe edelmoedig en kiesch do vriendschap 00k moge ziju waarmede de Bondgeuooten en d® ueutralen zelfs hun warmte enopwekkinggeveu* — en God weet of Frankrijk hun de voile maat gemeten heeft, — toch ziju het a vluchtelingen Mannen, vrouwen, grijzaards, kinderen, zij etea het bittere brood van het lijden. Zij zuchten ia hun angstvollen nacht naar een betereu dagè-raad. Het hart, dat door ontberingen, door puin en rouw geheel is doorwond, blijft naar de duu*J bare wezens gericht die ginder verre geblevett zijn, naar het huis, naar have en goed, naar dfl) bedreigde en misschien verloren belangen. Soms zou eene klacht misschien geneigd zija hun naar de lippen te wellen. Maar wat is het; dan toch dat deze klacht op hunne lippen weer-houdt? Wat, zooniet de gedachte zelf die ons op dit oogenblik beheersoht. Zij denken aan deze jouge Vorsten die van pracht,van aile vreugden van het bestaan bebbe* afgezien, om ginder op de Vlaamsche duinè£ trouw de wacht houden in een bescheiden huiaj» waar de winden van de Noordzee rond komen gieren, daar dicht bij de vuurlinie. ^ Zij denken aan dieu jongen Konîngt die zijn eigeu roem niet kent, die slecht6 leeft vçkor ziju dagcb'jkechcu soW^teuplîcfat -r al de^çv*r©u 21 November 194 6 Nnmmer 346

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes