De legerbode

1689 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 05 Janvrier. De legerbode. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2ms08/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderd&g en Zaterdag versehijnende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. Aan onze Bondgenooten j&ij het ingaan van het nieuwe jaar, welk het jaar zal zijn der verlossing en der over-winning, moelen we. voor een oogenblik ons self op zij steUend, onze gedachte terug-voeren op al degene, die sinds vijf maanden aan onze zijde slrijden voor den triomf van het recht en de rechtvaardigheid. Terwijl ons klein leger stand houdt en nieuwe krachten voorbereidt aan den Yzer, waar zijn dapperheid het een onsterfelijken roem verworven heeft, betrekken onze en-gelsche en fransche bondgenooten op het Westelijk oorlogstooneel het overige van het onmetelijk front, dat zich uitstrekt van aan delcusten van deNoordzee toi aan de grenzen van Zwitserland. Zij slrijden, lijden en ster-ven er, op het voorbeeld van de onzen, voor deaelfde heilige zaak. Indien het waar is dat Groot-JSretanje, bo-ve/i aile verwachtingen van den vijand, naar het Vasteland een aanzienlijk aantal troepen voortdurend nog aangroeiend heeft afge-stuurd, mogen we toch niet ait het 00g ver lie-zen dat, in het ontzaglijk slreven in Belgi'à en Frankrijk, het grootste deel van den ar-beid ten deele valt aan de légers van de Republiek. En aan dien aandrang, waarvan mm gemakkelijk de kracht kan meten ah men denkt dat de Duitschers met niet min dan vijftig legerkorpsen op het Westelijk oorlogsfront strijden, weerstaan ze sedert een vijfmaanden langen verwoeden strijd, met een wilskracht, een taaiheid en een hardnekkigheid, die onze bewondering en onze dankbaarheid afdwingen. Het engelsch leger, volgens Willem II « het verachtenswaardig kleine leger », heeft won-deren van dapperheid verricht overal waar het sedert het begin van den oorlog heeft meegestreden, Onder het bevel van een groot legerhoofd, is het het gelijke gebleken van de beste leger s ; en wanneer het in de moei-lijke aftochtsgevechlen van Augustns te doen had met een driemaal sterkeren vijand, en ' wanneer het deelnam aan het offensief optre-den aan de Marne en aan het vervoïgen van den vijand tôt aan de Aisne. In opzicht van strijdgeest, verlooehening en taaiheid heeft het verbazende hoedanigheden getoond, in den moeizamen loopgravenoorlog, welke, be-gonnen half September, nog voortduart ; in opzicht van beweegbaarheid en organisatie-geest, wanneer het naar de Vlaanderen ge-voerd werd, in opzicht van macht en bijna bovenmenschelijken heldenmocd, wanneer het tegelijk met ons, aan den Yzer, een maand lang weerstand bood aan de aanstuwende vijandelijke massas. Maar, hoe belangrijk 00k het deel zij aan den strijd genomen door de troepen van GroQt-Jjretdhje, is het nauwelijks te verge-lijhen met de ontzaglijke taak welke de fransche legers hebben te vervxillen gehad. f errant door het bliksemschielijke offensief van Daitschland, onvoldocnde voorbereid aan een aanval te weerstaan sterker dan iemand had kunnen voorzien, hebben deze legers het hoofd moelen bieclen aan de meest kri-tische loestanden. Na een schitterend optre-den bij het begin van den veldtocht., moesten ze opeens wijken voor de kolossale krachlin-spanning van den tegenstrever. Overvallen op zijne Noorder- en Ûoslergrens, overrom-peld door het getal, heeft Frankrijk zonder eenige zwakheid den inval verdragen en het droevige schouwspel van zijne legers in af-tocht voor de drukking van een barbaarschen vijand, Zijn opperbevelhebber, ondanks het verpletterende gewicht van zijne verantwoor-delijkhtid, heeft aan den indringer het hoQfd geboden met eene zielegrootheid, een helder doorzicht en een standvastigheid zonder weerqa, de uitvoering bewerkend van een wondergoed opgevat plan, dat hem de over-winning zou brengen op het oogenblik zelf dat de hoogmoedige vijand zijn triomf schreeuwde over aile daken. Orn hem te steunen heeft hij generaals gevonden, echte messters in oorlogskunst, en soldaten die in zich zelf al de hoedanigheden van den mo-dernen strijder bleken te vereenigen : Den moed, de hardnekkigheid, het taai gednld, den onwankelbaren wil en de zelfverlooche-ning tôt het uiterste gedreven. Van af het uar waarop in een onvergete-lijk voordringen de fransche legers meteens tôt aan de Aisne huit reddeloozen, verne-derden en verscheurden vijand, hebben terug-gedreven, hebben ze voortdurend blijken gegeven van weergaloozen moed en vasîbe-radenheid. De meest verworede aanvallen tegen heel hun front mislukken, ofschoon dat front met den dag meer uitgestrekt werd. 't Is omdat &ij, zonder aflaten strij-dende, ten koste van soms blo'edige verliezen, de leemten in hunne rangen geleidelijk aan-vullend, voortdurend versterking hebben aan-gevoerd, in manschappen en in materieel. Heden leggen die legers, na niet alleen aan de indringers een onoverkomelijke liinder-paal te hebben gezet, maar na ze tweemaal verslagen te hebben, aan de Marne en in de Ylaanderen, hun wil aan den vijand op en noodzaken hein verdedigend op te treden. Langzaam maar onweerstaanbaar drijven ze hem voet voor voet achteruit en winnen zoo klaarblijkend een meerderheid dat de vijand niet meer aan de neerlaag kan ontkomen. Dat gevolg is er zooveel te br.wonderen*-waardiger orn, dat Frankrijk, buiten ha** eigene krachtinspanning, op haar grondge-bied het leger ontvangi van zijne engelsche bondgenooten en een aanmerkelijk deel van het beheer van het onze. Hoe groot 00k d* moeilijkheden van, den ioestand zijn, het voorziet in ailes; en evenals het de belgiseka regeering herbe/ gt, opent het zijne broeder-armen aan die duizende gevluchten, wefitG op zijn edelmoedigen en medelijdenden bo-dem opbeuring en troost vinden. Frankrijk verdient, laten wij het luidop zeggen, de bewondering en de dankbaarheid van zijne bondgenooten ; zelf laat het geene gelegen-heid voorbijgaan om zijne erkentelijkheid te betoonen voor de diensten door dezen bewe-zen aan de zaak van het recht, waarvan hçi de voorvechter is geworden; met woord 01$ daad heeft het dat getoond. ${un iactfsie <e schctcmen ; 5 Jamiari 19lo î^ummer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes