De legerbode

616133 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Janvrier. De legerbode. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n5009g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. 1 sisan n antlra Toon ssn Hoort gij ze no g, die krijgsfanfaren die 's Keizers legers zoo roemvol cils blïksemsnel naar den zege gingen voeren ? Vijf dagen zouden voldoende geweest zijn om door Bel-gië te rukkèn. Daarna nog drie weken of hoogstens een tnaànd om Frankrijk te dwin-gen genade te smeeken. En ook enkel nog een kinderspel om de Russen te verslaah. En voor wat het armzalig Engelsch legertje aangaat menkon dat buiten rekening laten. Na den zege, zou Duitschland zich wel ge-lasten de ëçonômische macht der Engelschen te vernietigen. Het zou met België, Holland, de Scandinavische landen en zelfs met Frankrijk eene tol-unie vormen. En de « in-tellectueelen » gingen met hun grootsch programma nog verder. Als jeugdige losbollen herbewerktenze de wereldkaart. Duitschland palmde België, Noord-Frankrijk, Champagne en Polen binnen. Het maakte zich mces-ter van de Belgische Congo en de Fransche koloniën. Het dwong de andere natiën te ontwapenen. Het stelde zijne opperheerschap-pij over Europa in. De wereld gin g het heil-vol leven onder de beheersching van het Pruisisch militarisme genieten. Eilaas ! Ziedaar dat die heerlijke droom dreigt te eindigen als die van Perrette met haren melkpot. De Keizer had een diner te Parijs voor den i5 Augustus besteld. Den s5 November moesthij Kales innemen ; een ergerlijk be-letsel dwong hem het feest tôt 6 December uit te stellen. Ëindelijk, zouhij zijne plecliti-ge inlrede te Warschau op Iierstdag vieren. Ifelna, wij zijn nu in de maand Januari, geene enkele dier beloften heeft zich verwe-zenlijkt. De Keizer is nergens. Overal zijn zijne troepen in bedwang gehouden of te-ruggedrongen, ter wij l Oostenrijk, zijn bond-genoot, zieh schanclelijk laat verslaan door het kleine Servië en dat de noodklok reeds te Budapest wordt gèluid. Ook slaan die al te haaslige overwinnaars een vrij anderen toon dan. De wierookers hebben hunne wierookvaten naar den berg van bermhertigheid gedragen. De intellec-Uieelen zijn den bek gesnoerd of worden angstig. De machtige keizer zelve is nederi-ger geworden en spreekt op mincler ver-trouwelijken toon van zijn « Oftwen God » welken hij als zijns gelijke, nagenoeg als zijnen onderschikte behandelde. Het is vooreerst heerschap Max Harden, de bekende schotschriftenschrijver, die in zijn weekblad « Die Zukunft » dit pessimistisch thema ontwikkelt : De voorzegging van eenen vrede zonder ge-vaar, voor de lente, klinkt aangenaam in eenie-ders ooren ; men luistert mincler gaarne naar eene noodzakelijke waarschuwing, welke noch-tans onverpooscî dient herliaald ; het is dat men dient te waken dat hel Duitsch vertrouwen ge-durende de winter niet verzwakke. Sedert dui-ïenden en duizenden strijdei-s op het slagveld door den vijand werden neergeveld, wordt er nu meer dan eens door vaderlanders eene vraag gesteld : « Gij, die in uwe haardsteden zijt geble-ven, laat ge niet al te koog de hoop zweven ? Beseft gij a lien het ërnstige van eenen strijd die Jiog nergens eenen beslissenden lïîtslag heeft verkregen?» Allen? Er zijn er ongelukkiglijk zooveel die de kleine behaalde voordeelen ver-grooten, om in de oogen der menigte ervan eind-overwinningen te malien, en de smartelijke verliezen verduiken onder vaandels en festoen. Houdt op, vooraleer de kortste dag van het jaar daar zij, dit doemwaardig gebruik in praktijk te stellen. Anders, "vvanneer de langste dag daar zijn zal, zal hij wrake nemen met bij het volk het nationaal gevo«l t» vernietigen. Hel arlikel eindigt met dezen volzin : Het dient dat Duitschland wake en vaardig sij tôt de hardste behoeften. Hij die zoekt (prins >i' knecht) het in slaap te wiegen, maakt zich schuldig aan eene misdaad waarvoor er noch ^ergiffenis noch verjaring zijn zal. Vervolgens is het de « Frankfurter Zei-<ung » zelf. Dit blad heeft zijne zwetserij en grootspraak verloren. Dat men daar over oordeele naar het artikel van zijn Berlijn-schen briefwisselaar, den heer Stein, eenen welbekenclen dagbladschrijver, waarin men lezen kan : Niemand in Duitschland — noch zelfs onze regeerders — weet wauneer wij den vrede zullen teekenen en welke vrede deze zijn zal. Men zou met juistheid niet kunnen antwoorden aan hen die daaromtrent vragen stellen. Al wat we weten, is dat deze vrede eene eervolle vrede dient te zijn. Al andere vrede zou het begin van Duitsch-lands ondergang wezen. Het Duitscli volk heeft gezworen te strijden tôt dat het zulken vrede bekome... Wij hebben ons in dezen krijg niet verbonden om onze veroveringen uit te breiden, wij strijden voor ons bestaan en voor onze nationale eer. Evenwel, ondanks onze forsche aanvallen, zijn wij er niet in geslaagd van onze oostelijke en westelijke grenzen de drukking te verwijderen die ze bedreigt. In zijn nevelachlig eiland. is de geduchtste en verraderlijkste onzer vijanden nog steeds vol krachtdadigheid en heeft bij niets van zijn macht verloren. Men mag nog aan geen ruste denken. Die woorden « eervolle vrede » zijn ze niet erbarmelijk naast de trotsche leuze « Deutsch-land iiber ailes » ? De keizer zelf geeft zich aan zwaarmoedige gedachten over. Ter gelegenheid van nieuw-jaar heeft hij aan zijne troepen een procla-matie gericht waarvan de gewone grootspraak vrij slecht de onrust verbergt, die spijts ailes komt doorschemeren : Wij hebben eene gewichtige taak tijdens het verloopen jaar vervuld ; de vijand echter is nog niet bedwongen, hij gaat voort met nieuwe massas tegen onze legers en die van onzen bondge-noot te werpen ; maar hun groot getal jaagt ons geen vrees aan ; alhoewel de toestand ernstig is en de taak, die voor ons ligl, zwaar zijn zal, mogen wij met vast vertrouwen de toekomst te gemoet zien. — Hel dient dat Duitschland lot de hardste behoeften vaardig weze, schrijft heer Harden. — Wij willen onze veroveringen niet uit-breiden, wij strijdtn voor ons bestaan en voor onze nationale eer, verklaart nu nede-rigjes de « Frankfurter Zeilung »,denkende wellicht dat men zelfs het nationaal bestaan moeilijk zal kunnen behouden. — De toestand is ernstig en de taak zal zwaar zijn, erkent de keizer. Wat zullen zij allen zeggen in de lente, wanneer Duitschlands val daar zijn zal ? Maar welke opbenring voor ons, welke op-beuring voor onze soldaten leveren die beken-lenissen op, waarin men reeds de waarborg van den nakenden zege zien kan ! Eene Mljke als belachoiijks AaitMng Een telegram uit Amsterdam, van 5 Januari, aan het agentschap Fournier, meldt dat kardinaal Mercier, primaat van België, door de Duitsché overheid werd aangehouden. naar aanleiding der lezing in al de kerken van het koninkrijk van zijnen herderlijken brief, waarin bevestigd wordt dat de eenige wettelijke overheid van het land die van den koning, van zijne regeering en van de volksvertegenwoordigers der natie is, en dat de Belgen noch dienstpliehtigheid. noch ge-hoorzaamheid aan de Duitsché overheid ver-schuldigd zijn. Wat gaan de Oostenrijksche katholieken daar-over zeggen ? I GEEFT U OVER l In den nacht van 22" op 23n Oktober maakien de Duitschers, gesteund door een uiterst hevig artillerie- en intanterievuur, verwoede en her-haakle aanvallen op Lombaertzijde, alsdan ver-dedigd door het 9e linie, aangevoerd door majoor Lorent. Op zeker oogenblik was de strijd zoo vurig dat een duitsch officier luidop den belgi-schen luitenant Yan Parijs verzocht zich over t« geven. — Geeft u over, Mijnheer ! — riep hij hem in 't Fransch. — Nooit ! — antwoordde de moedige belgiscli© officier. Geàurende acht achtercenvolgende uren, ston-den de onzen bloot aan den stoot van een vijand sterker in aantal. Kapitein Lepage nam zijn toe-vlucht tôt de bajonnet om zijne stellingen ta behouden. De kapiteins Gonze, Yervloet ea Deseamps gaven het voorbeeld van groote dap-perheid. Nog andere officiers blonken uit door hunne vastberadenheid en hunne taaiheid. De heldhaftige pogingen van onze moedige infanteristen werden beloond : Op den morgen van den 23", om 6 uur, trok de vijand terug en liet 100 geweren, een mitrailleur, voorwerpen van uitrusting en talrijke krijgsgevangenea achter. Hoerraii voor de Kmen ! ; Onze moedige vi-ienden de Russen strijden heerlijk. Niet enkel hebben ze, voor Warschau ten ininste een miliioen van Duitschlands beste troepen, in bedwang gehouden en hebben hun vreeselijke en onherstelbare verliezen doen ondergaan ; niet enkel hebben ze in Oostenrijk heel Galicië klaar gevaagd, sluiten een engen ring om Przemysl, zenden acht legerkorpëen af op het verschrikte Hongarië en bedreigen Krakau ; ze behalen daarbij op een derde oorlogsfront een groote overwinning. Groothertog Nicolaas deelt dat met volgende woorden mede aan generaaï Joil're : « Ik haast mij U een gelukkig nieuws mede te deelen. Het leger van den Kaukasus, niette-genstaande zijne troepen op het minimum warea gebracht om onze legers op het voornaamst# oorlogstooneel niet te verzwakken, heeft twe© beslissende zegepralen behaald, op 21 en 22 December (1) op turksche legermachten veel sterker in aantal . te Arbagan op het Ie korps en te Sarykamysch op de 8e en 10" turksche korpsen. Het gelieele 9e korps heeft zich overgegeven ; het 10» poogt in aftocht te gaan, maar wordt door onze troepen achtervolgd. » Laten we erbij voegen dat volgens officieuse inlichtingen vier turksche generaals gevangea genomen werden. Deze overwinning, hopen we, zal een gevoeli» ge weerklank liebben op de krijgsverrichtingea in den Kaukasus en op den heeien oorlosr met Tuxkije. De legers van den heerschzuchtigen Enver Pacha zullen dergelijke neerlagen doorstaan, wezen we ervan overtuigd. bij het Kanaal vaa Suez, wanneer ze daar handgemeen zullen worden met de engelsche troepen. Het lot van Turkije is van nu af bepaald, ea zijn verraad tegenover Engeland en Frankrijk, die het altijd beschermd hebben en bijgestaan, zal streng gestraft worden door zijn verdwijnea van de kaart van Europa als natie. In afwachting van de besliste overwinningea aangekondigd door generaal JolTre en welke zeker zijn, laat ons onze oprechte gelukwenschea aanbieden aan onze vrienden > an Pinsiand dis nergens de neerlaag leden, noch vanwege de legers van den beroemden von Hindcnburg, noch vanwege hetzeer sterke Oostenrijksche leger, noch van wege de gegerjnaniseerde legers vaa Turkije. Leven de Russen ! (1) De 21 en 22 December in russisciie tijdrekftniM etaau yo.'U'«i cet 3 en ï Jannari 19J5. { Jannari !91f> JNummer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes