De legerbode

1748 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 08 Août. De legerbode. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sj19k46m68/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DELEGERRODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Oe lazaaj van de Bondgenooten in do Vsresnîgde Staten De Amerikaansche dagbladen wijden Iieel ei-genaardige artikelen aan den Bazaar van de Bondgenooten, die.onlangs te New-York ge-houden werd. De bazaar van de Bondgenooten stond onge-veer gelijk met een Belgischen dag. Het vvas als een groote en schoone netuiging van sympathie der Amerikanen jegens ons land. Van 's morgens vroeg reed een automobielstoet, met de Belgisehe ldeuren versierd, doorde voor-naamste straten van de stad; hij begaf zich naar het Belgiseh konsnlaat, waar de faiifaren eene geestdriftige Brabançonne uitvoerden. Het comiteit werd naar de salons gebracht en door den heer De Sadeleer ontvangen, den Bel- fischen staatsminister, oud-voorzitter van de [amer van Volksvertegenwoordigers, die bij deze gelegenheid een treffende redevoering uit-Bprak.De heer de Sadeleer, na de groote zedelijke beteekenis van deze betooging te hebben vast-gesteld, bedankte het uitvoerend Comité dat de-zen dag aan België wilde wijden, onder deze be-teekenisvolle melding : Day of Belgium, to the glory of the Hero-Nation — (Dag van België, tôt de glorie van de heldennatie). « Als België's zaak, » zoo zegde de spreker, « uwe harten ontroerd heeft, evenals zij de fiere gevoelens van rechtschapenheid en rechtvaardig-heid der zonen van het vrije Amerika getrotïen heeft, komt het doordat een land nimmer ieed wat België geleden heeft. Maar als mija land zooveel geleden heeft en nog lijdt, dan is het voor eene zaak die onder alleu roemvol is, de zaak van de eer, de rechtvaardigbeid en de vrij-heid, die het gemeenschappelijk erfdeel van al de volkeren zijn. En dat- heeft ons land zoo 'n algemeene en reusaehtige sympathie verworven. Dagelijks wordt zijn nood nog grooter. Zeven miljoen Belgen zijn heden gevangen in hun eigen land onder een ijzerésn juk. Allen lijden ; een groot getal is in de diepste,èllende gedompeld. Maar allen verduren het lichamelijke en zedelijke leed met het grootste geduld. « Nu ik eens te meer onze diepe dankbaarheid jegens Amerika uit kan di-ukken voor de slof-feiijke, en meer nog voor de zoo hartverkwik-kende zedelijke ondersteuning die het ons zoo mild verleent, wensch ik ook eene bijzondere melding te maken van sommigen onder u, dié persoonlijk met den grootsten ijver, hunne hulp gewijd hebben aan ons nationaal Hulp- en Voe-dingcomité van Brussel voor het inrichten van dat bewonderenswaardig bevoorradingswerk voor onze bevolking. De groote en voortdure«de pogingen van de Belgisehe regeering en de Belgen zelf, werden op doeltreffende wijze door de met België bevriende landen gesteund. « Terwijl ik onze Belgisehe nationale kleuren begroet, die hier overal wapperen, begroet ik tevens met ontroering ons moedig en dapper léger, dat sterker dan ooit, onversaagd den nog vrij gebleven Belgischen bodem, tegen de ver-Woedste aanvallen blijft verdedigen. a Met vreugde stel ik vast dat er over de geheele wereld slechts eene meening heerscht : Daar is geen Vrêde mogelijk, zoo België niet in al zij ne rechten hersteld wordt, in zij ne geheele Vrijheid en voïledige onafhankelijkheid. » In zijne prachtige rede bracht de heer De Sadeleer op schitterende wijze hulde aan kapi-tein Lucey, die de ziel van dezen dag was en zich Voqrtdurend voor de Belgen opofTert. De groote Belgisehe kunstenares, mejuffer Alice Verlet, van het Opéra, met het nationaal vaandel in de hand, zong vervolgens de Brabançonne, die zij tôt driemaal toe moest herhalen, te middea Van de algemeene geestdrift. Nieuwe betoogingen van sympathie grepen des avonds pla;"s in den Open-Lucht-Schouwburg en in het « Café de Paris », waar Miss Constance Collier eene Ode aan Koning Albert voordroeg en minister De Sadeleer eene nieuwe rede uit-sprak om al zijne dankbaarheid jegens de inrich-ters, jegens het Amerikaansche volk en de ver-ioadea natiën uit. te drukkea. De officieele stoet, die door den bazaar trok, was voorafgegaan door een zeker getal jonge meisjes, die Belgisehe vlaggen droegen en het refrein zongen van een gedicht van Mevrouw Walter Mills, ter eere van België : Do your bit for Belgium, Do your bit for Belgium, Fight her fight and make things rig-ht For Belgium That glorious country must be free The home of peace and liberty So do your bit, we're doing' our bit For Belgium Toen de stoet den Kunstenaarssalon bezocht, waar de commissie het mooie portret van Koning Albert, door den Belgischen kunstenaar Louis Braekevelt, op de eereplaats had gesteld, geheel met Belgisehe linten en strikken versierd, greep er eene spontané betooging plaats onder den kreet : <r Leve de Koning ! Leve België ! s Deze prachtige dag eindigde met een groot feest in den Open-Lucht-Schouwburg ; onder andere groote kunstenaars juichte men er Mevrouw Dratz-Baràt toe, van den Koninklijken Muntschouwburg. Eene aanzienlijke menigte wilde hare sympathie voor de Belgen bfctuigen; in den Bazaar der Bondgenooten alleen, bezochten er vijf en vijftig duizend personen de stand van ons va-derland, waarvan de bijval vooral te danken is aan Mejuffer Marie-Louise De Sadeleer en aan de heeren Paul Hagenians, konsul-afeneraal van België te Philadelphia : John Van Rickstal, vice-konsu! te New-York; James-GustavusWhiteley, attaché aan de Belgisehe legatie ; Lionel Hage-naers, voorzitter van de Belgisehe maatschappij van weldadigheid van New-York ; Bernard Baap, voorzitter van de Union Belge,«n van een groot getal Belgisehe notabelen. Nimnaer werd een land zoo geestdriftig toege-juicht als België, gedurende dezen dag, die een blijk van hulde en bewondering van de Amerikanen voor ' onzen Koning en onze soldaten daarstelde. ©p het Betgisch Ffont Wekelijksch legèrbericht van 3o Jali-5 Augastus 1916 In den loop fan verledep week, was de artil-leriebedrij vigheid middélmatig aan weerskan-ten. De vijand had het vooral gemunt op onze inrichtingen van de sectoren Dixmuide en Steentraete-Boesinghe. Er werd met bommen gevuurd naar da bru g van Dixmuiàe en Het-Sas. Onze batterijen hebben zeer doelzaam roffelvuur getricht op 's vijands inrichtingen van Dixmuide en op verseheidene zijner dekkingen, verbin-dingsloopgraven en loopgravenvôôrhet deel van ons front tusschen Het-Sas en Boesinghe. Wat bedrijvigheid van geweer- en machiuegeweer-vuur in onzen Zuidelijken sector. Onze Geinterneerden in Nolland De Belgisehe geïnterneerdcn, wier familiën in Holland thans gevestigd zijn, hebben werken van bijstand ingericht, welke door de Belgisehe regeering en door edelmoedige Britten aange-moedigd worden. Geïnterneerde Belgisehe oiïi-cieren staan aan het hoofd der komiteiten. Dank zij der organisatiegeest, waarmede de Belgen bezield zijn, zijn de familiën tegen nood gevrijwaard. Het hulpgeld bedraagt vaak 6 gul-den (io fr. ongeveer) voor de vrouw ; voor eene moeder en een of twee kinderen verleent men 7 gulden ; voor drie of vier kinderen 8 gnlden en voor een grooter aantal, 9 gulden per week. Houten barakken, zeer gerieflijk ingericht, werden door de geïnterneerden gebouvvd om hunne familie onder dak te brengen ; het huur bedraagt niet meer dan 50 cent per week. ieoi' !isf M ÉP aoriog&weszen — Ontvangen 34 fr. van den onderluit. Bastin : Son^ ingezaïueld onder het personeel van S. D. A. van B. 1S4 op eea feest ter gelegenheid vaa Si Juli. J DE T0ESTAND ALGEMEEN OVERZICHT Op het Belgisehe front. — De batterijen hebben kraehtig hun roffelvuur voortgezet en te hunne voordeele geveehten vol gehouden in het gebied van Dixmuide en Het-Sas, waar tevens bomgevechten plaats grepen. Op het Britsche front. — Een nieuw offen-sief optreden ten N. van Pozières is schitterend geslaagd : Onze bondgenooten hebben 's vijands tweede Unie over een front van 3,ooo meter en op eene diepte van sfoo tôt 600 meter ingenomen\ vinnige tegenaanvallen der Duitschers werden afgeslagen ; de vijarid slaagde er enkel in een element loopgraaf van een veertigtal meter te-rug te nemen. Verseheidene honderden krijgsgevangenen bleven in de handen der Engelschen, die tevens naar Martinpuich zijn opgeschoten, alsmede ten O. van Pozières en in het bosch «des Foureaux». Vermelden wij tevens eenheftig optreden hunner artillerie ten O. van Loos-Careney. Op het Fransche front. — Er hadden enkela kleine verrichtingenin het Somme- gebied plaats. Te Verduin daarentegen worden uiterst heftige geveehten op den rechteroever der Maas voortgezet. De Franschen breidden hun succès verde? uit, vermeesterden het werk van Thiaumont en schoten verder op. Het dorp Fleury.dat zij voor een oogenblik hadden moeten ontruimen, werd nagenoeg gansch opnieuw bemachtigd. In die beide sectoren, zoo-als in dien van Vaux-Chapitre, werden onstui-mige Duitsche tegenaanvallen door het vuur ge-broken ; den vijand heeft uiterst zware verliezen opgeloopen. Verseheidene honderden krijgsge• çangenen bleven.in de handen der Franschen. Op het overige front liad, buiten het misluk-ken van een Duitscheu aanval aan den kant vaa Pont-à-Mousson, er niets merkwaardigs plaats. La«g,s Russische zij de. — Ten Noorden van de Pripet, in de streek van Smorgone, werd in den nacht van 2 op 3 Augustus een Duitsche aanval, voorafgegaan van zes op elkander vol-gende uitwerpingen van stikgassen met telkens één uur tusschenpoos, geheel afgeslagen ; de vijand gelukte er niet in over het prikkeldraad te komen. Aan de Stockhodrivier hebben de Russen den linkeroever bereikt en er zich zeer stevig ver-sterkt. Op de Stavoc, eene bijrivier van de Stockhod, hebben zij een dorp ingenomen, 600 gevangenen en 12 machinegeweren buit ge-maakt ; een tegenaanval met groote effektieven ondernomen heeft hen verplicht aan het Oosten van het dorp een tveinig te wijkenh ; et geveeht wordt voortgezet. Ten Zuiden van Brody heeft generaal Sakharow, die zijne overwinningen voortzet, zich na een hardnekkig geveeht meester gemaakt van de hoogten op den linkeroever van de Grabetka en Sereth-rivier. Zes dorpen, meer dan 3,000 soldaten en 95 officieren zijn in zijne handen gebleven.Ten Zuid-Westen van Kouty hebben zwakko Russische detachementen, die den pas der Kar-: pathen bewaakten, een weinig moeten terugtrek-ken voor aanzienlijker macht. Op het front in Kaukasië wordt den opmarsch voortgezet. Op verschillende punten hebben de Russen zich meester gemaakt van nieuwe vijan-delijke stellingen, waarbij zij zich van talrijk® gevangenen, waaronder de commandant van het 52° regiment, en van een aanzienlijken oorlogs-buit meester maakten. Langs Italiaansche zijàe.— Niets belangrijks te melden. De artill&riestrijd is zeer hevig gebleven over bijna het gansche front ; al de vijan-delijke aanvallen werden afgeslagen en de Ita-lianen behaalden kleine overwinningen in da Travignolo- en de Sugana-vallei en op den Cimoae-berg.Op het Isonzo-front deed een hevige aanval van de Italianen, ten Oosteu van Montfalcona (Garso), 145 gevangenen iu hun handea vallen» 8 Ang-ustiis 1916 Nutomer 3Ô1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes