De legerbode

266 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 23 Novembre. De legerbode. Accès à 16 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/930ns0mg09/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, D onder dag en Zaterdag verschijnende , f * ; ' Dit blad is YOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron -of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Naar het Roemrîjk Plekje Grond Aan den gezichtseinder, waarover de wolken door den wind worden voortgejaagd, verlieffen zich de slanke, iiere torens van Veurne en de trotsche spits van zijn Belfort. Na de eeuwen te hebben getart. tarten zij nu de granaten van de Moffen. Maar door de luclittrillingen van de ontplofî'ingen, zijn de prachtige geschilderderamen van Sint-Walburgis verbrijzeld. ( De stilie straten sebijnen in eene sluimering gedompekl, waaruit zij sleehis van tijd tôt tijd idoor een ontploiïend projectiel worden gewekt. De groote meerderheid der bewoners heeft hare liaardstedea verlaten ; maar de overheden, die in . deze openbare ramp hun ambt aïs eene zending •opvatten, hebben huit post niet verlaten ; in het lOiigeluk zoowel als in de dagen van vreugde en vnorspoed blijvcn zi j hunnen plicht vervuilen. Heei de stad heeft zwaar geleden en ze lijdt nog dagelijks ; de Groote Markt werd door granaten getroflen, die bijna al de gevels lieten recht staan. In dit prachtige vierkant, waarvan lie! sierlijke en slanke stad huis wel hetpuikju-weel scliijnt, vestigeri drie huizen bijzonderlijk de aandaeht : Ilet hôtel De Kroon, waarvan de verdiepen gedeeltelijk zijn ingestort; de apo-ilieeli Ruyssens, waar een granaat is ontploft, die ecrst door verscbeidene huizen is gegaan ; en eindelijk liet botel De Nobele Rose, uit de xva eeu'iv. Beter dan ergens anders merlct men liier de zonderlingheden van het bombardement, dat in ■zijn vcmielingswerk zich even grillig als de bliksem heeft getoond. Zoo werd eene van de eetzalen niet getroffen; ternauwernood hebben de naburige muren bij het instorten met het grijze stol' van hunrie vier eeuwen oude baksteenen, het opschrift bepoederd dat boven den reiisachtigen schoorsteenmantel staat : Gast-hove die Nobele Rose. Een groot gedreven t.iimen bord, dat sedert b7i aan denzeitden liaak hangt, is op dezelfde plaats gebleven. Op de zware en prachtige eiken talel, die in denzeifden toestand gebleven is als toen de gasten haar verlieten, vinden wij eene "wijnkaart die onlangs werd veranderd. De cigcnaar, de heer Brijs, heeft ons daarover zeer wijsgeerig eene gezonde en treffende uitleg- • ging gegeven. Gedurende het onweer van vuur emjzer, toen in de nabijheid de projectielen regen-den die voor de Collégiale kerk bestemd waren, paclit hij dat zijn eerbiedwaardig gasthofging iris tort en. Bevreesd dat de Duitsehers zouden doorbreken, besloot hij zich kost wat kost te ont-doen yan zijne beroemde wijnen, die er zooveel toe bijdroegen om wijd en zijd zijn hôtel bekend te raaken. Maar de overwinning van onze wape-Ben liet aan den kastelein toe zich weer te her-i "vatten., en weldra zag men weer de oude prijzen MILITAIR STRAFWETBOEK Vrijwillige Vermmkîngen •, ^ wet-besluit werd voor enkele dagen in "en Moniteur gepubliceerd. i ,• 1 • — Aile militair die in tijd van oorlog, ici\ vrijwillig- zal hebben verminkt, laten ver-| mken of zich door welk middel ook in een staat : an ongeschiktheid zal hebben gesteld, om zich ' e s tijdelijk aan den dienst te onttrekken, zal j! stralt worden met afzetting, indien hij officier j > met eene gevangzitting van drie jaar tôt vijf i ofsoîd t" ^ onderofficier, korporaal, brigadier Art. 2, — A.is het feit zich voordeed tegenover n TlJaiid, zal de officier gestraft worden met d 10 SeVangenhouding van tien tôt vijftien jaar; 1 "Mcrofiieie,. korporaal, brigadier of soldaat mfjt de opsluiting. Word SC'lu'^'ï?e zal daarenboven veroordeeld graad'n t0t verliezen van zijn militairen botk'- ~~ 59 van het Militair Strafwet- lipt t„'S lCPassei'jk op de inbreuken voorzien bij «ettegeIWoordigbeslnit-wct, " ... te voorschijn komen, als bewijs van het vertrou-wen dat men in de dapperheid van onze soldaten stelde. De wijnkaart van de Nobele Rose is dus als een soort barometer die, na verscbeidene, en soms zeer diepe, zakkingen weer op schoon weer is komen staan. Zeker, de toestand te Veurne is niet zonder gevaar. lederen dag, sedert een jaar, komen er bommen en granaten op neer. Op het oogenblik dat wij de stad vf -lieten vielen er 8 granaten van 15 op verschillende buurten en doodden eene oude dame. De overgeblevene bevolking heeft zich aan dit bestaan vol onzekerheden gewend ; een bijzon-dere geestestoestand heeftzieh zoo, in dat voort-durende gevaar gevoraid ; het zal een der gevol-gen van den oorlog zijn, zoowel bij den burger als in het ieger, een nieuwen geest te hebben doen ontstaan. Zoohaast een projectiel ontploft, nemen de bewoners de wijk naar de kelders ; dan volgt de nieuwsgierigheid op de vrees; men verlaat de schuilplaats en gaat zich buiten rekenscliap geven van de veroorzaakte schade. Op de meest gevaariijke oogenblikken ziet men een jongetje van een jaar of tien te voorschijn komen; met eene politiemuts op het lioofd, de handen in de zakken, wandelt hij rond onder dien regen van vuur en ijzer. Van tijd tôt tijd ziet men hem de gebalde vuist in de richting van de Duitsche liniën uitsteken en hoort jnen hem roepen : — Smeerlap ! îU ^ Bij liet bombardeeren gaan de Duitsehers steeds volgens princiepen te werlc. Zij zenden bunne projectielen per reeksen, waarna men eene rnstpoos verwaehten mag. Maar Veurne, dat zich op zeven kilometers achter het front bevindt, is niet de eenige plaats die te lijden heeft : Het onbeil strekt zich uit over geheel de streek. Onlangs waren het de barake-inenten die tôt mikpunt aan de vijandelijke vlieg-tuigen dienen. — Zie, zegde mij generaal R., terwijl hij mij de gaten toonde die er in de dunne wanden geslagen waren, daar hebt gij nog de sporen van liunne heldenbedrijven. Het ei'gste is, voegde de held-kaflige officier er bij, dat het projectiel een inij-ner jongens heeft onthoofd ; liet spijt mij erg, want gelijk al mijne soldaten was hij een dap-pere.% * * Eene korte rustpoos op onzen weg. Wij hebben den tijd om even het hoofd te buigen voor een lioop aarde, waaronder de Fransche ofilcieren rusten, die in den sector van Nieuwpoort wer-den gedood. Er heerscht hier eene groote bedrij-vigheid. Soldaten van aile wapens gaan liuu post bezetten ; alien houden zich kranig en ziea er opgeruimd uit. Het hart klopt sneller bij het zien van al die dapperen, die metopgehevenhoofd naar den vijand gaan, kalm en glimlachend zooals helden, met eene goddelijke vlam in den blik. Eenige honderden meters seheiden ons nog van Nieuwpoort. In de heldere atmosfeer, kan men het vernielingswerk van de Duitsehers be-scbouwen, die hunne woede op deze ongeluk-kige stad hebben botgevierd. Nieuwpoort is nog slechts eene menigte puinhoopen, waarvan het uitzicht ons aan dat van de duinen doet denken. ïe midden van al deze puinen verheffen zich nog de overblijfsels van den zes eeuwen o'uden Tempelierstoren, een gedeelte van de midden-beuk der kathedraal, het verwrongen en wagge-lende geraamte van den gazometer dat zijne pijlers gelijk smeekende armen naar den kernel verheft, En zoo hardnekkig zijn de Barbaren in hunne vernielingswoede dat hunne kanonnen, waar-uit men soms een witte bliksemstraal ziet schieten, Yoor liet Rood-Kruis Ontvangen eene som van 26 frank, ingezameld in het 4e kamp van het I. G. le L. D. ter gelegenheid van 's Konings naamfccst. — Ontvangen twintig- miîreis van den heer A. Wayaffk, van Rio-de-Janeiro, voor opname in de « Kleine Briel'wisseling ». „ nog steeds sebroot blijven braken op de ovep» blijfsels van dat wat eens eene stad was. — Waarom toch die woede, dien vernielings-waanzin? vroeg ikaandenbeminnelijkenofficier, die ons op deze tocht vergezelde. —'Het is, antwoorddehij, in dehoop de soldaten te dooden die, volgens hen. zich in de keldera zouden kunnen verschanst hebben. Het is nu reeds sedert dertien maanden dat da Duitsehers deze onder allen vreedzame stad blijven veriifélen. Zeker, het moorddadige werkloopt teneindeî De laatste stuiptrekking isnabij. Maar de heldera blanke stad zal herleven en uit hare asch verrij-zen, zooals dit reeds meer dan eens gebeurd is, gedurende haai1 langdurig bestaan. ■•f * & Het verzwakken van het kanonvuur laat ons tegen den avond toc, een kort bezoek aan Rams-cappelle te brengen. Op 30en October 1914, ricîitten te troepen van den kaiser op deze plaats eene reeks hevige aanvallen, in dichte massas, zonder zich om de slachting te bekommeren ; zij dreven onze liniën aeliteruit, doch eene prachtige inspanning van orze soldaten, waarbij zich Fransche versterkin-gen hadden gevoegd, drong den vijand terug. De automobiel waarmede wij gekomen zijn, wordt een Aveinig ter zijde, in beschutting gesteld. RI et haastigen stap gaan wij door het dorp, dat als getuige van zooveel dapperheid in. de geschicdenis bekend zal blijven. 1 Aile spoor van leven, zelfs van plantenleven, is verdwenen ; sleelits eenige gulzige raven telen hier welig voort op een grond die onlangs nog met Duitsche lijken was bezaaid ; als wij nade-rcîi, lladderen zij, weg met logge vlucht. Er heerscht eene stilte lijk in een graf, Te Ramseappelle, evenals te Veurne staan nog dik-wijls de gevels van de huizen recht ; maar dit is slechts als eene gordijn van baksteenen, waar achter ailes ineen gestort is. Al de deurftn, al de ramen, werden door da kracht van de ontploffingen weggerukt en aan splinters geslagen. De gapende venstergaten tee-kenen zich akelig af op den hemel waarin de eerste sterren beginnen te schitteren. Een omver-geschoten molen verspert den weg met zijne gebroken wieken ; de kerk is nog slechts eene vormelooze opeenstapeling van puinen; ook het kleine kerkhot dat er rond ligt heeft de versehrik-kingen van de goddelooze vernieling gekend. De dooden, drie daar hunne laatste rust genoten in de vrede van den grond der voorvaderen, werden door de projectielen ontgraven en te midden van de puinen geslingerd. Een graf is ongeschonden gebleven, liet kruis er van is lichtelijk gebogen1 en eene laatste bloem, zinnebeeld van eeuwig leven, bloeit aan zijn voet. Een beeld van de lieilige Maagd, dat als bij mirakel aan de granaten is ontsnapt, glimlacht tusschen twee stukge-schoten muurviakken. Het tooneel is aangrijpend droevig. (Wordt çoortsezet.) J. B. Halfbescaafden en Onbeschaafden Nooit werd er in een oorlog tusschen Euro-peesche landen zooveel gebruik gemaakt van halfbeschaafde soldaten, die vooral uit de kolo-çiën worden gehaald. De Franschen hebbea Turco's in het veld gebracht en Arabieren, Marolc-kanen enTunesiërs, Congo-negers en inboorlingeu uit Achter-Indië. De Engelschen brachten Siks in het vuur en Gourka's en onder de Canadeezea waren zelfs enkele Lidianen. In heî Russische leger vechten ook vele halfbeschaafden mede, onder wie Kozakken, Kirghizen, Tscherkessen, enz. ! Oostenrijk geen koloniën bezittend en Duit-schland al'gesloten zijnde van de zijne, zoo hebben de twee keizerriiken van Midden-Europa geene halfbescîiaafde U^oepen. Maar hunne zoogezegde « beschaafde » soldaten hebben het overal zoo volkomen « onbeschaafd » aan boord ge]*\gd, dat men mag vezckerd zijn dat — wat er ook gebeuren moge — de « halfbe-schaafde » troepen der bondgenooten nooit de enve!dad«n en de gruwelen zullen bedrijven der zop barba'ii's-jh.y ais onbe^chaatde Mo<fe*L- 23 November 1915 Numiner 190

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes