De nieuwe gazet

1527 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Septembre. De nieuwe gazet. Accès à 20 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fq9q23rs0b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Nieuwe Gazet -ft_A-i^Ts:oi\riDica-xisrc3-Bic : «a» htalzijde, per kleinen regel ir. OJO gliiruodeele onnoneea » « * » » 1JX) Reklttam onder «tadniou-wB, den regel. , , . » 1,00 gtadnieuws, den regel » 2.00 Begrafeniebericht. . » ï.00 tlltairten . . ...... . . . (ovtreen tskeœenl I Abonnementen worden aangenomen in onze boreelen : KQRTE NIEUWSTRAÂT, 28, AKTWERPEN, en in allé Postkantorsii Atte Brieven. Annoncer) en MededeeUngen te zen den aan hei Bestuur — Telefoon 853 Per Jaar, tr. 8.0D. — Z«s m&aaden. ftp. 4,00. — T&H maanden, te. 2.00. — Do annonoen buiten d« prwinct# Antwarpen, worden nitsiuitead oatvangoa door dma heée De Cauioer, Ouda B&ursf39, Atitioerptn, oa door Office - 4* Publicité. J, LtbigtM tC.a ù'ùuioâtraat, frumi. ^OZRGŒDSriBL^LID S2o3^S"to TT±*tg§; £!,£&,:£ De Duitsche Furie te Leuven ... , j. De Biblîotheek der Universiteit Hoe er5 de hoofdzaa! der biblîotheek van de Leuvensohe Hoogeschoo! uiizag voôr haar vernssîing. Nosr Verhalen uit den Gmwelnacht G»*»"'® «■ Vôôr den IVloord op Pater du Pierres Uit de «Nieuwe Rotterdamsehe Courant: hebben wij eergisteren het ongelooflljlfé ver haal overgenoffien van de fusilleering vaj den pater-Jezuiet Du Pierreux door de Duit •Chers te Tervueren. Onze lezers zullen zich herinneren, da deze geestelijke tor dood vercordoeld ver! omdat in zijn zakken eon papiertje was ge vonderi Wftarop hij gc»ehreVen had.,. dàtgen( wat wel iedereen xal gsdacht hebben na di verwoesting van Leuven « Tôen ïk vrocger laa, dat de Hunnon on der Attillâ geheele steden hebben verwoest ei dat de Arâbieren do bibliotheek van Alexan drio in vla.ittmôn liebbcti doen opgaan, glim lachte 1k. Thans gliffllach ik nlet meer, nu il gezieû beb, dat do Duitâfihe horden biblio tneek en kerken van Leuven in brand gesto ken hebben.» Wij hebben verteîd, hoe. een twintigta priesters, die bii deze terechtstelling tegen woordig -waren, met den rug naar hun kolle ga moêstên gaan staari, als hij doodgeacho ten werd, en zich moesten offlkeeren om ziji doodstrijd te zien. Thans hebben wij over de gruwelijke bo bandelirig vàri deze Leuvonaehe geestelijkhe den een massa nadere iniiehtingen gekregîn en wel uit den mond van eon Nederlander die in Leuven was, den gruwelijkg nacht do: Duitsche furie en die hel v< edervaren van d< groep gecstelijken, tôt tvelles pater l;u i iex reux béhoorde van deze heéren zelf moch vernemen. Wij moeten hier nog bijvoegen dat dez< Nederlander van de betrekkelijke veiliglitid waârin hij door zijn naticnaliteit* verkeerde ruimeelioots gebritik lioe.'t gemaakt om onz< ranipzalige landgeuootea terstjds te ataan, t< Leuven ^ol£ en nttdien te Bruasel, en dat he' hein, na pcrsoofiiîjke stappen bij zekoren Llittewitz, zoogenaamd algeinecn bevelhebbei in de Belgiselie hoofdstad gelukken mocht twee aanzienlijke çeestelijken, de Jionsignor Ladeuze eiî Ottuelne, boiden leeraars aan ds Leuvensche Iloogeschool, in veiliglicid te doci stellen. AlZôû, Otfl ôp OM verliaal te komen : Nsast de universeitsbibliothcek, die nié door naburige branden inede in vlamnien ge. raakte, zooals thans de DuUsehers bdweren maar die door de stonidronken soldaten a; bevel en methodisch, werd aangegtoken, stonc het huis der Spaansche «tudetiien, waarvai pater Gatala, eveneen» een Bpanjaard, sape rior vraâ. Des anderdfiags, aizoo op Woensdag 2( Auguâtus, werd pater Catala, met nog ecr Ericst.er gevangen genomen en geboeid naaj et Statiepieifl gebracht, waar al de gevangen burgers te hoop gedreven werden. De twee geostelijken nioesten opstapper voor een pafroelte soldaten, die voile vrijheid hadden om hon in het aangezicht te slaan er met hun geweerkolven in den rug te stom pen... vfi,;heid -waarvan de dronken vlegels m6ér dan ruimselioots gebruik maakten. Pater Catala had zich schoon te beroeper op zijn hocdanighêid van Spanjaard, —dat lie de DuitecherS volkofflen onverachillig. Voor aile antwoord op zijn t-lacliten en jamnieren, zeiden ze, dat iùj en zijn metge-zel op stij.anden voet gefuailieerd zouden wor-! don, en/gaven hun nog vijf minuten tijd'om bu n bi« lit spr^keu. De beide gecatelijken namen elkaar de bfccht af, en wérden dan geblinddôekt. Toen aeho-ten enkele soldaten hun geweer af, maar in de lucht en barstten dan allen in een lan-gen sehaterlaoh uit. I)at was Duitsche oorlogahumor, zooals . de bfandstichting in de bibliotheek Dui'9che •oorlogskultuur was. ' Nog langer zouden de uarbaren zoo met hun slachtofferm hebben voortgespeeld, hadden niet een officier, die enkele woorden Spaansch kende, een eind aan deze... grap doen stellen. Daarmeo echter warcn de tv/ec holjen van ons verliaal nog niet uit hun lijdcn vot'.oît : Ûpnieuw worden zij voor het front gs-plaaîst van een koloîa die de stad uittoog Op weg naar Brusael. Hun werd gezegd, dat ai] met hun leven borg stonden voor het ge. drag der burgers onderweg ; dat is te zeg-gen, dat, mocht op de soldaten gevuurd worden; zij zouden worden doodgoschoien. Nabij Cftroponhoat gckomen, vernam echter de bevelhebber der kolem, dat er een Belgische troepenafdeeling in de buurt was, en bij de eerste verwarring die deze tijding gaf, gelukten beide geestelijken erin, te ent-snappen.Drie Be'gen levend begraven Er ia al Iinlig en redits verteld gewor-den, dat, na den slag te Haelen, de Duit-«chers drie hunner Belgische krijgsgcvan-genen levend begraven zouden hebben. Onze Nederlandsche Zegaman heeft ons daîiroîotrent de nieest stollige bevestiging gokregen. Een Bonediktijner mo:iniktdio getuige van deze gruweldaad was heeft haar medege-deeld aan den heer Tlelemans, pastoor te Haelen, die het fclt dadelijk t-r kennis heeft gebracht aan Mgr Van Cauwenbergh, aal-moezenier van de gevangenis te Leuven- In bijaijn van pastoor Tielcmana en Mgr Van Cauwenbergh, werd het feit, door pater Janssens van Leuven, aan onzen zegs-man herhaald. Duitsche Schobejakken iosgeiaier Wij hebben gisteren reeds gezegd (het bericht staat ook in dit blad no g) dat de Duitschera de gevangenis van Leuven ge-spaard hebben. Dezelfde Nederlander wiat ons nu ook nog te zeggen, dat zij gevraagd hebben,of er ook gcvangenen wareti van Duitsche na-tionaliteit.Als zij vernamen dat er achttion waren, — kerels die veroordeeld waren tôt straffen van lô tôt 15 jaar — hebben zij al dat gespuis op staanden voet in vrijheid doen stellen. WaarSchijnlijk hebben ze er... profossora voor hun militaire school van gemaakt! Ri p. DOOD VAN PRINS JOACHIM? Ii§| ssn ta Bpuss®! ovepIeiSen zijn Natar ons beriflht wordt zou prfns Joa- en twee Duîtselio geneesheeren verzorgd chim, zoôn van den Duitschen keizer, die werd, te Brussel ovorleden zijn. Ofschoon onlangs gekwetst werd en door dokter De- dit nieuws uit vertrouwbare bron komt dee- page, arts van het huis van koning Albert len wij het onder aile voorbehoud mede. DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN FRANKRIJK lie aies* sLegeps &p ^©p^eiwiafeei* (M en vergeSijka met onze kaart van gisteren) Oa Opmarsoh Ér Verbontl3fi in Frankri|k OuSt®®he Lonclon, 16 Sept. — Het Pressbureau meldt het volgende: Dû algemeene positie van onze troepen langsheen de Aisne is nog altijd gunstig. De vijand doet ver-schillende tegenaanvallen, bijzonder tegen het le Engêlscli lcgcrkorps.De vijand werd teruggeslagen en stond zeffs eënig terrein af voor onze troepen en de Fran-sche korpsen, die zich aan onze rechter-en linkerzijden bevonden. De verliezen van de Duitschers zijr zeer groot en wij hebben 200 gevangener gemaakt. AativalBende HeissiifBi wan i3esi Wiiauid 4 Parijs, 16 Sept. — Den dag van den 14en tôt den 15n September werd de achterhoede van den vijand door onze l- troepen aangevallen. De vijand nam over a gansch de linie een aanvallende houding !> aan. De Duitschers lieten talrijke gevan- genen achter, waarbij nog een massa achterblijvers moeten gevoegd worden, die in de bosschen gevonden werden.Hei totaal verliezen aan gevangenen en ma-teriaal, kon nog niet opgemaakt v/orden. •n Oiifzaglijks Russische Overwinning n- 250.0Û© ïl©s't©iiimi]ksias ged©©d en g@^@nsi «sa w '«iv- vsa» «s «2 u u fiJ ^ «g* ^ M , Petrograd, 16 Sept. —■ De achtervol ! ging der Oostenrijksche troepen word met krachtdadigheid voortgezet. Zekeri i legerkorpsen zijn bijna vernietigd. Al di ■ Piussische troepen zijn over de San ge > trokken. De Russische voorwacht nader t Peremszl. De snelheid der krijgsverrcih tingen laat niet toe het juist aantal ver . liezen van den vijand op te geven, da ; nochtans ontzaglijk moet zijn. Men schat dat de Oostenrijkers 250,00' dûoclen èn gehwetsten moeten verlorei - hebben, benevens 100,000 gevangenen, t 400 kanonnen en verschillende vaandels. 3 Het ministerie van oorlog dat weigert s getallen op te geven die niet volkomen - juist zijn, heeft geen iniiehtingen willen t geven. Op de stelling van Touroline werden - 30 stukken groot geschut veroverd en t 5000 Duitschers gevangen genomen. Op andere fronten vielen verschillende tien-3 tallen van Duitsche kanonnen in de han-î den der Russen. ! Het interview van een Amsrikaansch Joumalist: met Oeneraa! von Boeiin, aanvoerder der i î Honnen le BeigiS i SIecht v©B*Si©rigen Bekenfenissen ! r- n n < Natuurlijk is er altijd gcvaar dot bij straatgevechten vrouwen en kinderen worden gedood, als ze dan toch op straat komen >, meendc do generaal. < Dat is bedroevend, maai-_ het is oorlos>. c Maar hoc is het dan met de vrouw, wier Hjk ik zag met afgehouwen lianden en voe-1 ton ? fîoe met den grijsaard en diens zoon, die ik bij ^empst heb helpen begraven en c.io worden cedood, omdat de terugtrekkende Bel-gen uit hun huis een Duitsch soldaat had-. aen ncergeschoten ? Er waren 22 bajonnet ivondeii in het gèiaat van den ouden man-Iic heb ze zelf geteld. Hoe met het tweeiarig meisje, in haar moeders armen, door een t uhlaan gedood en welker begrafenis ik te ! Heyst-op-den-Berg bij-.\ oonde 1 Hoe met den grijsaard, die aan zijn huis was opgehan-gen bij de lianden en ten doode geroosterd door een onder hein aangestoken vuurtje ï > De generaal sehesn ze«r getroffen door de veelheid en de juisthiid van uiijn bij-zonderheden.1 « Zulke dingen zijn vreeselijk als ze vaar , zijn», zelde hij. «Natuurlijk, onze soldaten, t evenais van andere legers, epringen wel . cens uit dan band en doen dan dingen,die \ve nooit zouden toelaten als We ze wisten. 'l'o Leuven bijv. heb ik twee soldaten tôt twaalf jaar tuchthuis veroordeeld wegena mishandoling van een vrouw>. < Over Leuven gesproken», merkte ik op. «.Waarom hebt gij de bibliotheek verwoest? Zij was een van de literaire voorraadma-gazijnen der wereld-> « Wij betreuren dat evenzeer als leder S ander>, antwoordde de generaal. <Het ge-bouw vatte vuur door de brandendo huizen > en we konden het niet redden». < Maar waarom werd Leuven dan wel t in brand gestoken? vroeg ik. i « oiadat de bevolking op onze troepen 1 vuurde. Wij hebben werkelijk maohiengewe-ren in enkele huizen gevonden en», met ( de vuisj; op tafel slaande, «waar burgers op onze troepen vuren, zullen we ze een duurzaam lesje geven. Als vrouwen en kin-5 deren zieli op den weg der kogels willen - gaan plaotsen des te erger voor hen.» < Ho© verklaart gij het bombardement van Antwerpen door Zeppelins?» vroeg ik. « De Zeppelins hebben order alleenbom- fmen te laten vallen op versterkingen en soldaten», was het antwoord. « Het is een feit», mernte }k op, dat ze alleen partikuliere huizen hebben vernield, en onschuldige burgers, onder wie vele vrouwen, hebben gedood of gewond.Als een van de bommen 200 ineters dichter bij mijn hôtel was gevallen, zou ik Mer thans niet een van uw sigaren rooken.» < Dat is een ongeluk, dat goddank niet is geschied», antwoordde hij. « Als ge zoo bezorgd zijt voor mijn vei-ligheid, generaal, kunt ge die het beste > verzekeron door geen Zeppelins tœer te l sturen>. * < Welnu, mijnheer Powell», zeide hij la-chend, «we zullen daarover denken, maar», . vervolgde hij ernstig, «wij vertrouwen dat . gij door uw blad aan het Amerikaanscha . volk zult vertéllen, wat ik u vandaag heb t tneegedeeld. Laat het weten wat wij om- - trent de gruwelen denken. Het is niet meer dan rechtvani'dlg, dat het beide kanten van • de kwestie leert kennen.» i Ik heb, zegt de heer Powell, mijn onder-houd met den generaal vrijwel woordelijk weorgfigcven. Ik geef geen kotttmentaar, [ maar laat het aan do l*zers van de «World» ^ over te bosllssen in hoeverre de ar.twoor-j don van den Duitschm generaal op de Bel-j gisohu bo|chuldigîngen overluigend ziin. n tt Wij zeidôn eergisteren reeds wat over d n békentenissen van Generaal von Boelin, de aanvoerder der Duitsche Zoeloes in Belgie in een ondérhoud met den heer Alexmade Powell, korrespondent van de «New Yofl World». Hier laten we nu het interessantste gedeel te ult dit ondérhoud zoo nauwkeurig moge lijk vcrtaald volgen : « Eerst tegen den middag kwam het ge | zelsehap in het Duitsche hoofdkwartier, waa: y mon met generaal von Boebn en zijn eta dlneerde. Na den maaltijd had een ernsti; ondérhoud plaats. Generaal von Boehn be g on met de verklaring, dat de verhalen ove: jegens Belgische noncombattanten gspleegd gruwelen leugens waren. -. Zie naar deze officleren,» zeide hij, czi zijn gentlemen gelijk ge zelf. Zie naar d< 11 soldaten die daar juist opmarcheercn. He y zijn meest vadera van gezinnen. Gij wil toch niet gelooven, dat zij do daden hebboi de verriclit, waarvan ze beechuldigd worden. 3en « Drio dagen geleden, generaal,» zeide iï ;i«, « was ik te Aersehot. De heele stad is n der sleehts eon gruwelijke, met bloed bevlekt srk ruine î » « Toen wij Aersehot binnentïokken », an-îel- wocrdde hij, « kwam de zoon van den bui ge- gemeester de kainer binnen, tro«v een revo! ver en schoot den chef van mijn staf dood ge- Wat volgde was sleehts een bestraffing. H( iar volk van die stad kreeg sleehts wat net Vet staf diende. » itig « Maar waarom oefende gij uw wraak t« be- gen vrouwen en kinderen ! » ver < Geen van die is gedood », verkiaardo d ;de generaal beslist. « Het spijt ttiij u te moeten tegensureken ■zij generanl,» zeide ik even beslist, « miar i de heb zelf hun verminkte lijken gezien. En do Het heeft ook de heer Gibson,, de sekroiaris va cilt de Araerikaansche legatie te Brussel, die b; )on de verwoesting van Leuven waa*. Donderdag 17 September 1914 3 CENTIEME!!. - (BUflTEill,AliD 5 G.) 17e jaargang Nr 6013

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De nieuwe gazet appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes