De nieuwe gazet

1458 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Septembre. De nieuwe gazet. Accès à 20 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rx93776w2v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Nieuwe Gazet -^-A.3sri5:o3sriDxc3-xisrGrEasr = i 'ide bladzijdc, per kleinen regel Sx. 0.30 /Finaccieele armoncen • • • • » ' Reklaam onder stadnieuws, dcn regel. . • * » 1.00 1 Stadnieuws, den regel • • • • 2.00 Begrafemsbericlit. . » 5.00 ) Ultgi£teu_. , . (overeen tekomenï 1* ! Abonnementen worden aangenomen in onze bureeien : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postkantorea | Aile Brieven. Annoncer! en Medec/ee/ingen te zenden aan het Bestuur — Telefoon 853 ^..BOisrisrETvrEisi-TEisr s Per jaar, fr. 8.00. — Zes maanden, fr. 4.00. —DjH ' maanden, fr. 2.00. — De annoncen buiteu d« provinci® 1 Antwerpen. wordea ultsluitend ontvangen door den h eût 1 De Cauioer, Ouda Beu,rs,39, Antwerpen, en door h et Offid de Publicité. J.Lobàguo & O*. &L 2iwtiwêWoa^ Br*mL DE VERWOESTING VAN LEUVEN Het Middeng-edeelte va22 de Stad MORGEHBLAD Eerste BSaadjes voor do Hlstoris ... 's Ânderdaags... Leuven v/erd verwoest, in den nacht »an 25 tôt 26 Augustus. Den 30sten — dat was den Zaterdag Idaaropvolgend ■— kwamen twee leeraars der Hoogeschool in de stad terug en za-gen daar op verschillende plaatsen groe-pen van Duitsche soldaten — EN OFFI-CIËÏtEN — die armvollen flesschen wijn en likeuren op straat hadden opgestapeld en dronken tôt ze erbij neervielen. Velen van deze soldaten — EN OOK OFFICIEREN — hadden de zakken vol goud en edelgesteenten, die ze uit bij-zondere woningen, maar voornamelijk uit juweelenwinkels geroofd hadden. *** Afgehakte Viagers Een Vlaamsch letterkundige, die te Brussel gebleven is, kreeg ten zijnent in-gekwartierd, een officier, die von Stein heette. Tegenover een intellektueel en kunste-naar als zijn gastheer is, schaamde de Duitscher, die dik in het bcschavingsver-nis zat, zich blijkbaar over de heldenda-den van de kannibalen die zijn uniform dragen, en op zeker oogenblik liet hij zich ontvallen: — «Wij officieren doen wat wij kun-nen om roofdierlijk instinkt bij sommi-gen onzer manschappen te beteugelen. Zoo heb ik zelf bijvoorbeeld een soldaat van mijn kompanie doen fusiljeeren,om-dat in.zijn ransel een groot aantal men-scnenvingers gevonden waren met gou-rîen ringen eraan.» Dit verhaaltje laat zich zonder moeite vastknoopen aan het feit dat te Haelen verschillende boeren werden gefusiljeerd omdat men op het siagveld Duitsche doo-den met afgensneden vingers had gevonden.Dat is heel eenvoudig: De Duitschers rooven als hyenas de lijkenvelden af, en de Belgische boeren ,worden ervoor gestraft. *** Kinderen gedood In het gasthuis van Willebroeck wer-rden dezen namiddag om drie uren de lijkjes binnengebracht van twee kinderen, meisjes, het eene van 9, het andere van elf jaar, — zusterkens. Ze kwamen van Humbeeck. Beiden waren door Duitsche kogels in het hoofd getroffen. Haar moeder .was door de Duitschers Sveggevoerd* * Een Konservatorvoor Puinhoopen... Uit Berlijn wordt gemeld van officiee-le zijde: « Het hoofd van bestuur, toegevoegd aan den goeverneur-generaal van België, heeft in overleg met het rijksministerie van binnenlandsche zaken en het Pruisi-sche ministerie van eeredienst maatrege-len getroffen ter bescherming van Belgische kunstschatten. Aangezien militaire bewaking der mu-sea betrekkelijk gemakkelijk is, hebben de maatregelen in hoofdzaak ten doel de kunstwerken in kerken, raadhuizen, enz. te beveiligen. In verband daarmede is Falke, directeur van het Berlijnsche muséum van kunstnijverheid, een der beste kenners der Vlaamsche kunst, aan het Belgisch burgerlijk bestuur toegevoegd. Met hem zullen nog andere deskundigen met bedoelde taak worden belast.» Die meneer Falke mag op zijn viziet-kaartje laten drukken: «Iionservator van de Belgische Puinhoopen».■ VW Duitsche Krijrsoevsnpenen Duitschers die Mer een Straf uitdoen Wij hebben eergisteren gemeld, dat de Duitschers, bij hun inval te Leuven, bun landgenooten hebben bevrijd, die daar in de gevangenis zaten. Al die moordenaars en dieven, brand-stichters en valschmunters, werden on-middellijk bij het léger van den Keizer ingedeeld. Dit feit heeft de vraag doen opwerpen, wat er wel gebeurt met de Duitschers, die in andere gevangenissen van het land opgesloten zitten, waar de Duitschers geen meester zijn, alvast hier te Antwerpen.Op deze vraag kunnen wij een afdoend antwoord geven: Al de Duitschers die hier gevangen zitten, en wier straf teneinde zou loopen gedurende den oorlog, worden gevangen gehou'den — doch dan als krijgsgevange-nen, — als ze méér dan 18 en minder dan 46 jaar oud zijn, dat is te zeggen, zoo ze in hun vaderland als soldaat hadden moeten dienen, indien ze hier niet gevangen waren gehouden. Zou het blijken dat in Duitschland sol-"daten opgeroepen zijn nog jonger dan 18 jaar en nog ouder dan 46, dan zullen ook de Duitsche gevangenen van jonger dan 18 en ouder dan 46, hier in verzekerde bewaring .worden gehouden» Sj Dieven De Duitsche krijgi-i-^'angenen, die in hét bezit gevonden vAura vïïa gestolfen voorwerpen worden ook als gewone die-î ven vervolgd en gestraft. Zoo hebben we er nabij Sotteghem ■ twee gépakt, behoorende tôt het 53e regi-ment voetvolk, die zwaar met goud en juweelen beladen waren. Een hunner had een kompleete verza-* meling zakuurwerken en kettingen.Aan een dezer kettingen hing een medaljon in e goud, waarop gegraveerd staat, op de eene zijde: Conseil provincial du Brabant en op de andere: ^ Le Conseiller L. Janssens. I Ee i voortrsffelsjk gedacht Door de zorgen van hot ministerie van S Binnenlandsche zaken werd aan het lokaal . waar zich de Belgische vluchtelingen be-e vinden in Londen, een eerste verzending j. van Antwerpsche dagbladen gedaan. :i Een "Taube" boven onze Stad Hoed u voor de Geweerschoîen ! Gisteren morgen, rond half acht,verscheen nogmaals een «taube» boven onze stad. Er zou aan dat feit niets ongewoons zijn.ware het niet dat iemand ten gevolge van de " schoten die er op gelost werden, gekwetst werd. De genaamde Van Gouy, melkrond-drager van den Dierentuin, bekwam name-lijk een kogel in den schoude/ en dat wel in de volgende bijzondere omstandigheden. ^ Toen hij in de Diepestraat was hoorde hij schieten en werd hij op zijn sehouder pre-t cies iets als een zware slag gewaar.Hij gaf ., daar geen aandacht op en reed verder, e maar toen hij achter den hoek was, zag hij dat er bloed uit de mouw van zijn jas _ vloeide en stelde hij vast dat hij aan den pois gekwetst was. Een kogel was in zijn sehouder gedrongen, dwars over de lengte 1 doorheen zijn arm gegaan en langs zijn pois uitgokomen. De lieer Van Gouy werd ■ i naar den Dierentuin geleid, waar dokter i, Waersegers hem de beste zorgen toediende. i Zooveel mogelijk binnen blijven als er S op een taube geschoten wordt, is dus de _ boodschap. WV 1 Misgeplaatst Hefc verhaal over den slag aan de Marne in Cl ons morgenblad van gisteren is verkeert ge-q plaatst. , Alen moet het beginnen lezen bij de drie laatste regels van de eerste bladzijde: ,,Pe r koiTespond.ent van de Times", enz., dan tôt het einde gaan, en daarna het begin nemen, [- v'V'"* '■ ' Een nieuw Hospitaalschip Londen, 18 Sept. — Uit New- York meldt 8 men da.t de stoomboot « Martha Washing-k ton» van de Oostenrijksche-Amerikaansche n maatschappij, die te New- York werd opge-houden, door de maatschappij aan het Rood e Kruis werd geschonken ten einde haar als jihospitaal.schip naar Europa te '?;epdeôt , TELEGRAMMEN VAN HEDEW NACHT ta Bitts m te listai Antwerpen, 18 Septeniber. — 10 uren 's avonds. i verzekcrdea ons dat er geen Duitschers rneer zijn — Soldaten die terugkeerden uit Dcndermondej in deze stad, evenmin ais te Londerzeel Be iBslEBrijlsota ïsrpleitidfio 80,^©^ C«@wog3fg@ii t@ Wespera Londen, 18 September 1914. — De kor-respondent van de Daily Telegraph seint uit Rome: Uit gewoonlijk zeer goed ingelichte bron verneem ik dat er buitengewoon erg nieuws over den {oestand in Oostenrijk, hier is toegekomen. De ontmoediging is algemeen. De soldaten zijn verplicht te vechten, meer uit tuchtgevoel, maârzijn ga'nsch zonder vertrouwen. In vele plaatsen heerscht er hongers-nood. In Dalmatie kost' een doosje sar-dienen 8 fr. (6 shillings 8 pence). Bijna overal wordt het brood aan de burgers bediend door de krijgsoverheid, maar al-leenlijk bij kleine hoeveelheden. De toe-stand in Weenen is pijnlijk. Tôt gisteren avond toe waren er te Weenen 60,000 gewonden toegekomen en sindsdien is er geene plaats meer om ze op te nemen in de gasthuisliutten van stroo en hout opgericht in den Prater.Er zijn niet genoeg dokters of geneeskundi-ge hulpmiddelen. De bevolking is gansch ontsteld, en het meerendeel der burgers is in rouw ge-dompeld. De Ambulance der Antwerpsche Vrijmetselarii HERSTELLE^DE GEWONDEN Waar iedere organisatie zich thans beijvert den nood der msnschheid te lenigen, waar bijzondere personen zich opofferen om hun lijdende even-menschen te hulp te komen, daar leed het geen twi.jfel of de Antwerpsche irijmetselarij zow zich ten dienste stellen der samenleving en wat zij zou doen, zou deugdelijk werk zijn. Zij heeft gedaan, wat men van haar verwachtte. Wij zijn gaan zien en wat wij gezien hebben over-trof onze verwachting. De groote schoolgebouwen aan de westzijde van het Stuivenbergplem werden door haar ingericht ?oor hospitaal. Op eigen kosten werden aile zalen bemeubeld, de keuken, de kleedingszâal, de apotheek, aile groote en kleine diensten geinstalleerd. Honderd en vijftig bedden, welke ieder aan de Maatschappij met volledige toerusting te staan komen op ongeveer 25 frank werden volledig uit haar kas betaald. Door het Roode Kruis werden er bij de geble-ken voortreffelijl^e geschiktheid der ambulancie, nog 75 aan toegevoegd.. zoodat thans in de 24 ten dienste staaande zalen voor 225 zieken plaats be-schikbaar is. Laten wij er bijvoegen dat er reeds 180 van zijn bezet. Ook aan andere inrichtingen legde de vrijmet-selarij heel wat ten koste. Wij wijzen b. v. b. op den aanleg van gas en water wat haar te staan kwam op ongeveer 2000 frank. Bovendien stelden aile leden zich ten dienste van de verpleging en dat wel ganshc kosteloos en geheel belangloos. Zoo ver wilden zij gaan, dat zij zelfs aandrongen op een strikte anonymiteit. Ofschoon ware verdienstén steeds recht hebben op erkenning, eerbiedigen wij dit beginsel, wat* trou-wens aan de orde ten grondslag ligt, en onthou-den ons van het noemen van namen. De besluurlijke Regeling Aan het hoofd der ambulance staan tilie direlc-teuren : een voor ailes wat de medische diensten betreft ; een voor aile administratieve zaken, en den algemeenen gang, de gestionnair, een voor aile verdere diensten als het inzamelen van gif-ten inkomende en uitgaande korrespondentie, be-zoeken, enz. Deze direkteuren ofschoon elk zelfstandig hun tak van dienst beheerend, houden voortdurend met elkaar voeling, zoodat bij ontstentenis van een hunner, de anderen dadelijk over zaken, onder zijn leiding staand zouden kunnen beslissen. Verder zijn aan den gienst verbonden 6 dokters en 1 apotheker. Ter beschikking van elken genee?-hcer staat een dame verpleegster, volledig gediplo-meerd en met jaren lange praktische ervariiig. a^s_ intern aan de ambulance verbonden. Vermelden wij nog G jonge dames en 8 jonga heeren v/elke, de eerste binnenshuis, de laatste naar buiten dienst doen als estaffetten. Om den geneeskundigen dienst te. vervolledigen zijn nog beschikbaar een oogarts, een voor mond-en tandzickten, een voor neus- keel en oorziek-ten en een pedikuur-coiffeur. Ook de zaal voor radiografie welke gansch nieuw is ingericht, wordt door1 een specialen ge-nessheer bestuurd. Naast dezen staf van toegewijde en ervaren mannen en vrouwen staat een uitgebreid personeel van vrouwelijke en mannelijke bedienden voor het grovere werk. De nachtdienst wordt waargenomen door de hoofdverpleegsters met 2 dames, 19 infirmières en 3 à 4 leden van het bestuur. De besîemming der Lokalen De beschikbaarheid van zoovele goed afg® scheiden lokalen maakt het natuurliik gemakkelijk de diensten behoorliik in te deelen. Beneden zijn 6 zalen ten behoeve van diegenen welke aan de bcenen, de.voeten of in den buik gewond zijn, zoodat zij moeilijk kunnen gaan. De anderen welke wonden aan armen, sehouder of hoofd hebben zoodat zij gemakkelijker kunnen vervoerd worden, ver-blijveii op de verdieping. Beneden is een ruime rookzaal, in de gymnastiekklas ingericht, bad-zaal, eetkamer, enz., zijn eveneens beneden, voor vestiaire, lmnenkamer, keuken, zitzaal voor de verpleegsters, receptiekamer, kortom voor ailes is ge'zorgd. Twee groote, ruime binnenplaatsen, met boomen beplant, liggen tusschen de gebouwen en verschaffen bi] gunstig weder aan de herstellen-den een eenige gelegenheid om zich in de herfst-zon te koesteren. Qp wandel door de Ambulancie De eenvoiidige wandeling door de zalen zonder zich ergens op te houden kost minstens 20 minu-ten. Aan een echt bezoek, moet men wel twee uretf besteden en dan nog ziet men maar vluchtig, ter wijl men hier en daar haast niet uitgekeken raakt. Zindelijkheid voor ailes luidt de leuze van het be. stuur dat met het oog hierop, overal kleine kaart-jes deed, hangen met wenken voor het personeel, Overal heerscht dan ook de stipste orde, de nauw-gezetste zindelijkheid, de ongestoordste stilte. —< Allen die de inrichting binneokome^ wordea in< Zaterdag 19 September 1914 ~ 3 CEIITHHiP. - (BU1TENLANO 5 C.) 17e jaargang Nr 6015

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De nieuwe gazet appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes