De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

643 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Fevrier. De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wh2d796c0b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

EERSTE BLAD. Zondag, 8 Februari 1914, Nr 6. Vijf-en-Zestigste Jaar. telefoon HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALKN Voor Hasselt « . 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voorhet buitenland île verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J CE YSENS, ûemerstraat, Hasselt. Verschijneiide 'a Zondags. DER PROVINCIE LIMBURG JSTieuws- en A.ankondiçfinçfshlad Orgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken GODSDIENST MOEDERTAAL VADERLAND BEKENDMAKINGEN: 20 centiemen den drukregel; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, 50 centiemen. Verschillige tijdingen, rechterlijke veroordeelin-gen, vooraan of in het midden van het blad, 1 fr. den drukregel. Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Boeken, waar men ons één afdruksel van zendt, worden vermeld; die, waar men er ons twee van stuurt, zullen besproken worden. BERICHT. De inschrijvers van het buiteoland op ons blad worden vriendelijk ver-zocht, het bedrag van hun abonnement voor het jaar 1914 op te sturen. Ons gedacht. Verleden Zondag gaf Antwerpen pen droevig schouwspel : Katholieke flaminganten hebben Minister Poullet uitgejouwd, hebben Minister Woeste uitgejouwd, hebben den naam van Cardinail Mercier zoo oneerbiedig mo?elijk bejegend - uitgefloten werd eerst gezegd, maar nu uit schaamte tegen ge-sproken.'t Is droevig en ellendig droevig ; en schan-dalie ook. Wij zeggen ons gedacht hierover rechtuit, zonder ons te stooren aan gejouw, uitflui-tingen, en andere lieve dingen die uit?,innigo flaminganten ons naar het hoofd zullen smijten. Wij zijn gewoon aan die ondeftige manieren. Maar waar is de oprechte katholiek die niet verontwaardigd is als hij mannen aan 't werk ziet die beweren de gopde zaak voor te staan en die eerst arm aan arm gaan met de hevigste liberalen en de uitzinnigste socia-listen om de vlaamsche rechten te verde-digen, en dan in publieke meetiDgen de moedige leiders der partij ui jouwen. Hebben onze katholieke leiders dat ver-diend om hunne houding tegenover recht-matige eischen der Vlamingen ? Hebbpn drie of vier menschen dan het monopolie van het verstand daar waar het de oplossing geldt der Vlaamsche kwestio ? Moet dan een ver-standig mensch de zotste ideeën aannemen die het dien hoovaardigen behaagt voor de eenige ware te do în doorgaan, als bij voor-beeld dit : de vader is geen rechter in zake van taal die zijn kind pas komt ? Wy kunnen ons slecht verbeelden dat al die tegenwoordig waren te Antwerpen de gemeene kwaejongensstreken van de schreeu-wers goedkeurden ; doch 't is reeds te veel dat zoo iets gebeurde. O, de mannen die Poullet, Woeste en Mercier heeten zu'len door dat woest flamin-gantengetier niets verliezen in de achting der Belgon ; maar, en dit betreuren wij, de vlaamsche zaak zal er bij verliezen, omdat zij de schande zal dragen van het gedrag der uitgelaten schreeuwers on uitjouwers. Maar 't moest er vau komen. Meer dan eens is het voorzegd geweest dat als de Vlamingen vergeten dat zij van de katho-lieken alleen recht moeten verwachten, en zij zich aansluiten bij de mannen die de vlaamsche zaak uitsluitelijk als een middel tegen de katholieke politiek beschouwen en aanwenden, dat de Vlamingen ook de hoogere rechten der katholieke zaak zullen vergeten. Die met pek omgaat wordt er meê be-smeurd; dit is eea vlaamsch spreekwoord ; en te Antwerpen is het nog eens gebleken dat het zoo is. Nogmaals zal de De Onafhankelijke bij sommigen niet welkom zijn omdat hij zijn hart rechtuit spri ekt : Wat doet hem dit ! Hij is en blijft bij zijne overtuiging dat een flamingant die eens op eene meeting beweer-de dat een kind op vlaamschen grond geboren eerst Vlaming is en dan katholiek omdat het doopsel na de gebi torte komt, dat die flamingant, al heette hij ook De Beucker,zottemans-praat verkocht. Eerst katholiek, katholiek en vlaamsch, maar vlaamsch op verstan-dige en niet op dolle wijze, en zeker niet op eene wijze die de vijanden van de katholieke zaak doet jubelen. Leest en verspreidt De Onafhankelijke. Onverwaehte hulde ! Nu de stemming der « gehate » (ai mij I) schoolwet een bijna voltrokken feit is en dat Kamilleken zijne g3balde vuisten mag en moet intrekkec zij het ons geoorloofd de denkwijze over te drukken van een liberalen confrater van.... Doornik. «Wij moeten bet durven zeggen : zeer » zware fouten zijn bedreven geworden door » gebrek aan samenworking der linker-» zijden. De regeering is met eene ongehoorde » behendigheid te werk gegaan : zij beeft » den weerstand der tegenpartij verijdeld » 1 In naam van ouzo bihendige regeering en van de overgroote meerderh^id der bel-gische en katholieke bevolking zeggen wij den liberalen confrater van... Doornik dank voor zijne « onverwaehte hulde » ! Wij durven natuurlijk niet verhopen noch verwachten dat onze groote limburgsche roodblauwe mor.sters met twee koppen die welverdiende hulde aan onze katholieko regeering zouden overnemen en goedkeuren ! Dat ware te veel gevraagd ! In de Kamer. De ontreddering van den Spoorwegdienst. In deze ondervraging hebben de volgende cartelmannen gesproken : Boël, Giroul, Oze- ray, Pléchet, Troclet, en de onovertref- felijke Demblon. De Kamer mag van geluk spreken dat de beer Buisset lijdend was aan Buyl of keelziekte, want anders hadde zij nog zoo gauw niet gedaan gekregen. Volgens die heeren is dan het belgische spoor ontredderd en dat is waar. De oor-zaken, volgens hen, liggen 1° in het gebrek aan wagens en stoomsleepers of machienen. 2° Niet ia het spoorwegpersooneel maar in de manier van dit aan te wërven en te betalen. 3° In het gebrek aan sporen, wijksporen, rangeerstaties enz. Al die oorzaken kan de regeering niet doen, hadde zij reeds moeten te niet doen, heeft zij niet te niet gedaan dus is de regeering allen oorzaak van het gehar-rewar.Sprekende van het personeel had de heer Boël vernomen dat weggejaagde werklieden na twee maanden waren terug aangenomen dank ;.an hunne beschermers ! Hij moest echter bekennen persoonlijk ten beste gesproken te hebben voor een getroff^n werk-man, maar de minister had maar niet naar hem moeten luisteren ! ! Sterk niet waar 1 Minister Van de Vijvere bewijst met feiten en cijfers dat de tijdelijke en toeval-lige ontreddering van den dienst aan onver-mijdbare en onvoorzienbare oorzaken te wijten is waar ook de groote landen niet aan ontsnappen. Dit was het geval voor Holland, Pruislarsd, Italië en Eogeland. De ecbte oorzaken zijn dan geweest : het stilliggen der scheepsvaart om het heftig vriezen ; de vermeerdering van vervoer ; eenige ongevallen en de uitvoeriog van groote werken die den dienst belemmeren. Vooreerst de scheepsvaart : Verscheidene weken heeft deze stil gelegen daar kanalen en rivieren toegevrozen waren : vandaar eene onverwaehte vermeerdering van vervoer. Alzoo heeft de haven Antwerpen dit-jaar in Januari 15.551 wagens meer gebruikt als in 1913. Vermeerdering van vervoer : Het vervoer van ijzererts afkomstig van Briey is geklommen van 797.C00 ton tôt 6.311.000 ton. In eene enkele grensstatie is het getal voorbijrijdende wagens vermeerderd met 1/3 juist 49 ten honderd. In andere staties is de toeneming 113 ten honderd. In de stad Aarlen kwamen in 1912 juist 290.254 wagens binnen en in 1913, 325.615 dus 35.461 meer, dat maakt eene toeneming uit van meer dan 100 wagens dagelijks. In al die behoeften is voorzien maar nu is onver-wachts dat slecht weder gekomen en heeft het ons ontredderd. Men kan van eene regeering niet eischen dat zij hare reserve van den spoorweg verdubbele om het vervoer over water te vervangen bij geval van vriezen. Nieuwe aankoopen werden in 1913 gedaan voor dertig millioen te weten 78 locmotieven, 31 tenders, 103 rijtuigen, 3981 wagens. Daarbii bleven nog te levoren op 1 Januari 1914, 87 locomotieven, 7 tenders, 162 rijtuigen en 3429 wagens dat is nog voor 30 millioen nieuw materieel. Ongexmllen : ongelukken op plaatsen van drukwerken, hebben de aansluiting der trei-nen onmogelijk gemaakt en aldus groote vertraging veroorzaakt aan reisgoed zoowel als aan reizigers. Groote werken : Er zijn voor 65 millioen werken aan den gang ! Wat al bezwaren van onteigening, van uitvoering in bergach-tige of rotsachtige en moerassige streken. Dat ailes moet gedaan terwijl de exploitatie volop in gang is. Vormt men zich wel een denkbeeld van de moeilijkheid die er oprijst om bestaande lijnen te veranderen, terwijl het verkeer zijnen gang gaat 1 En de reizigerstreinen ? Al de aangehaalde oorzaken oefenen een zekeren invloed uit op de reizigerstreinen, natuurlijk. Doch hier eene andere plichtige : « De groote schuldigen zijt gij, mijne heeren, het is het gansche parlement » Deze woorden van den bekwamen minister werden op uit-roepingen onthaald. Toch hield de minister zich erbij en schreef het toe aan allerhande aanvragen door colle-ga's tôt hem gericht en daarin munten de leden der oppositie uit. Ja, ja, zoo zijn de roodblauwe slokop : maar altijd vragen en toch maar altijd be-schuldigen en klagen van verdrukking ! Arme slachtoffers. De minister die (met kalmte en gemoeds gerustbeid) gesproken bad zooals Lemon-nier getuigde, eindigde met te zeggen dat ailes niet volmaakt is, dat de dienstregeling moet herzien worden en andere rcdmiddelen gezocht Ook deze ondervraging die zoo hoogdrin-gend was uitgekraaid is niet ten voordeele van de oppositie geweest maar wel tôt eer van onzen ijverigen minister Van de Vijvere ! De Schoolwet. Eindelijk zijn onze achtbare wetgevers t' akkoord om een einde te stellen aan die al te lange en lamlendige bespreking der nieuwe schoolwet. Zij is thans gestemd en Woensdag a. s. zal zij in tweede lezing voorkomen. Het is te hopen, dat zij dan niet meer dan ééne zitting beneme. De laatste artikelen betreffen allerlei bijzonderheden die het bnderwijs aangaan ; de bespreking heeft geen of weinig belang ingeboezemd. De gewone cartel kl appers hebben van de goede gelpgenheid gebruikt gemaakt om hunne klapzucht in te volgen. Zoodra de wet gestemd is door de Kamer moet zij in 't Senaat voorkomen dat zit te wachten. In October zal zij dan kunnen toegepast worden. De daporde : Donderdag zal de bespreking beginnen van de wet over de goedkoope werkmanswoningen — daarna de wet over den dienst der machinisten aan de koolput-ten — dan de wet over den kinderarbeid. Deze wordt terecht beschouwd als zijnde de voortzetting der nieuwe schoolwet voor de werkmau ski g deren. Dat ailes ware reeds lang tôt wet indien de koppige langsprekers de Kamer zooveel tijd niet hadden doen verliezen. Het heeft hun toch niet gebaat en het zal hun geen profijt zijn voor de aanstaande verkiezing-'n. Het land herft die luidruchtige dwarskopp ^n eene drijvoudige les gegeven : in do verki^zingen van 1912 — in de deer-lijk mislukte poging tôt algem^ene werk-staking — in de bespreking der lang ver-wachte schoolwet. — De vierde les zullen zij in de aanstaande verkiezing op den hoop toe krijgen. Ondersteunt de Katholieke Pers. — « Ge moet niet afkomen met wat men vroeger deed », zpgt onze H. Vader, Paus Pius X. « We zijn het verleden niet, we zijn het heden. Welnu, 't is een feit dat het ebristen volk hedendaags bedrogen en vergiftigd wordt door de goddelooze dag-bladen. Te vergeefs zult ge kerken bouwen, zendingen preeken, scholen oprichten : al uwe poede werken, al uwe pog'ngen zullen niets voortbrengen, indien gij terzelfdertijd het geduchte en machtige wapen niet han-teeren kunt eener katholieke pers ». Katholieke Yereeniging. De Bond der Katholieke Vereenigingen van het arrondissement Hasselt heeft de orde der kandidaturen voor de wetgevende kiezingen bepaaldelijk vastgesteld. M. Ridder de Menten heeft uit eigen bewe-ging de derde plaats, 't is te zeggen den strijdpost, terug aanvaard. Zijne verklaring is begroet geworden door de geestdriftige toejuichingen van de gansche vergadering, die eenparig eene welverdiende hulde bracht aan de zelfopoffering van den heer Ridder de Menten. De orde der kandidaten is dus vastgesteld als volgt : 1® plaats : M. Ooms, te Tessenderloo ; 2e » M. Ramaekers, te Zeelhem ; 3e » M . Ridder de Menten de Horne, te Sint-Truiden, uittredende kandidaten. Plaatsvervangers : M. Graaf do Meeus, eigenaar te Kerkom ; M. Jacques Roelants, geneesheer te Hasselt ; M. Jules Beauduin, nijveraar te Jeuck. Kort en goed. Geachte Heer Uitgever van « De Onafhankelijke ». Volgaarne beantwoordt een uwer ge-trouwe lezers aan uwe uitnoodiging tôt medewerkirjg. Een vraagske dus aan ons stadsbestuur. Iederen winter worden er honderden, ja duizenden franken uitgedeeld aan de werke-loozen. Waarom zouden onze gemeente-overheden deze onderstand niet laten ver-dienen aan deze werkeloozen met hun bij voorbeeld hrt reinigen der straten toe te ver-trouwc-n ? De eerliike werkeloozen zouden alzoo minder vornederd zijn dan wanneer zij de hulp van het Armbureel moeten in-rcepen en de luiaards welke geen werk hebben omdat zij nitt willen werken zouden dan ook beter bekend en naar verdienste kunnen behaadeld worden. Eindelijke onze burgerij ook zou er bij winnen want zij zou niet verplicht zijn de straten, welke soms vrij breed zijn, tôt in het midden te kuischen. De zindelijkheid onzer stad welke nu soms te wenschen over laat zou er insgelijks veel bij veranderen. Allons, heer schepen van openbare werken, un bon mouvement 1 Alpha. APOTHEEK ZONDAGKUST Morgen Zondag, 8n Februari, van 12 uren tôt middernacht, zal de apotheek van M. Machiels, Hoogstraat, voor de drinqende gavallen open zijn. OFFICIEELE TIJDINGEN. Een koninklijk besluit van 22 Januari 1914, keurt do beraadslagingen goed der volgende gemeen-teraden betrefïende het regiem der keurrechten op het slachtvleesch : Kinroy, Looz-de-Stad. Bij een koninklijk besluit wordt het volgende pensioen verleend aan : Den heer De Reyer, J., gewrzen onderwijzer eener lagere aangenomen scliool to Herck-de-Stad, 1,695 frank. Ben koninklijk besluit van 31 Dpcember 1913, verleent eene toelage aan de gemeente Goyer van 677 frank, voor het uitvoeren van onderhouds-werken van landbouwwegen. Bij ministerieel besluit van 2 Februari 1914, wordt de majoor staf-adjunct Lecocq, van het 11® linie-regiment, benoemd tôt werkend lid van den herzieniDgsraad der provincie Limburg, ter vervanging van den luitenant-kolonel Guffens, van het 2e linie-regiment, die uit deze betrekking ont-slagen wordt. Bij koninklijk besluit van 17 Januari 1914, worden benoemd tôt briefwisselende leden der provinciale geneeskundige commissies de hierna ver-melde personen, te weten : Van de provinciale geneeskundige commissie van Hasselt : De heeren doctors : Lemmens, P., van Leuth ; Robyns, A., van Loos-Stad ; Lenaers, L., van Eben-Emael ; Lejoune, A., van Lanaken ; Delvoie, P., van Tongeren ; Vreven, J., van Alken ; Tim-mermans, U., van St-Truiden ; Vanderhoydonck, L., van Lummen ; Thoné, M., van Halen ; Demo-lin, J., van Beeri^gen ; Smets, J., van Overpelt; Medaer, J., van Stockheim ; Clerckx, J.. van Tessenderloo ; Moors, Ch , van Maaseyck ; Jadoul, H., van Hasselt; Lambrrchts, A., van Hoesselt ; Van Herckenrode, A., van Bilsec ; Thans, L., id. ; Matheï, L . van Genck ; Quaedvlieg, L , van Tongeren ; Van Weddingen, L., van Wuest-Herck ; Gérard, E., van Beeringen ; Lemmens, Th., van Coutil ; Cuypers, E., van Oostham ; Nyssens, J., van Kessenich ; Peeters, J., van Neeroeteren ; Smeets, P., van Mechelen-aan-Maas ; Humblé, G.-H., van Uyckhoven ; Janssens, G., van Herderen ; Vrindts, G., van Millen ; Piron, L., van Rucke-lingen-aan-Geer ; Michiels, L., van Diepenbeek ; Peeters, J., van Zonhoven. Be heeren apothekers : De'halle, D., van Sint-Truiden ; Enfeels, E., van Wuest-Herck. Bij knninklijk besluit van 29 Januari 1914, is aan de fabriek der kerk te Helchteren machtiging verleend om eene buiten gebruik geraakte eiken-houten leuning voor 300 frank te vervreemden. Bij koninklijk besluit van 29 Januari 1914, is het volgende pensioen verleend aan : De heer Bareau, A.-A., bewaarder Ie klas aan de gevangenis te Tongeren, ter beschikking, 1,155 frank. Bij koninklijk besluit van 16 Januari 1914, is het burgerlijk eweteeken verleend, te weten : Voor ruim vijf-en-dertig jaar dienst : De medalie Ie klas, aan : De heer Vroonen, P.-J., veldwachter, te Kermpt. Voor ruim vijf-en-twintig jaar dienst : De medalie 1® klas, aan : De heer Van Sweevelt, J -H., schepen, te Meldert. STADS- en PROVINCIENIEUWS. Hasselt. — Benorming — Onze stadge-Doot de heer C.-M.-B. Gri«ar, opziener Ie klas te Antw- rpen is bestuurder der registratie en domeinen benoemd te Aarlen. Onze beste gelukwenschen. — SpoorwegongeJuk. — De ovei weg van den spoorweg aan den Luikersteenweg krijgt inderdaad eene droevige vermaard-heid. Nauwelijks één jaar geleden had aldaar eene verscbrikkelijke botsing plaats van eenen reizigerstrein tegen eenen koopwaren-trein, of Zondag avond liep als een vuurtje het nieuws door de stad dat rond 8 1/2 uren, het rijtuig van Mijnheer en Mevrouw Cop-pieters 't Wallant door den sneltrein naar Maastricht was overrompeld. Ziebier hoe dit ongeluk gebeurde. M. en Mev. Coppieters 't Wallant kwamen in hun rijtuig van de statie, de koetsier de barreel open ziende, reed door doch nauwelijks op de rail, of de sneltrein kwam aangestoomd. Hot rijtuig werd langs achter door de loco-motief gevat, de koetsier werd van zijnen bok ten gronde geslingerd en met erge ver-wondingen aan het hoofd opgeraapt, M. Coppieters 't Wallant werd een been gebro-ken, het andere erg gekwetst alsook eene erge kwetsuur onderaan in den rug ; Mev. Coppieters 't Wallant was ODgedeerd. Dadelijk kwam er hulp op Jagen. De ge-neesheeren Jadoul-en Roelants waren spoedig ter plaalse. De beide gekwetsten werden na verzorging naar het kasteel « Hollandsveld » gebracht. De dienstdoende bureelwacbter J. van Diepenbeek, verklaart dat hij de bel, welko hem den trein moest melden, niet had hoor.n schellen. Eea bestuuriijk- en gerechtelijk onderzoek is ingesteld. De beambte J. telt reeds 11 jaren goeden dienst. Naar wij vernemen is den toestand der gekwetsten zoo goed als mogelyk. Wij mogen hen gelukwenschen dat ze aan een groot onheil ontsnapt zijn en hopen dat ze spoedig mogen hersteld wezen. De koepon der actiën van de Centraal-bank van Limburg is dit jaar gebracht van 32 tôt 35 franken ; hij is betaalbaar op Ie Maart aanstaande. — Geloofsverdediging. — Op de vergadering van Donderdag, 22n Januari, heeft de Z. E. Pater Adjutus, leeraar in de Godge-leerdheid, het woord gevoerd Het aangekon-digde onderwerp : « Bezoek aan de heilige plaatsen van Pales tin a » bad nog meer toehoorders gelokt dan gewoonlijk. De spreker heeft ons op een aangename en leerrijke wijze rondgeleid door de verschil-lende heiligdommen, die hij het geluk had, eenige jaren geleden, te bezoeken. Zonder het Apologetisch doel uit het. oog te verliezen, wist hij de reis, die w< g^ns het over-groot getal lichtbeelden anderbalf uur duurde te verkorten met persoonlijke reisherinne-ringen en vermakelijke anecdoten. Eene voordracht als die van den E. P. heeft voornamelijk deze verdienstelijko zijde, dat zij ons bekend maakt met een land, met volken en g-'woonten, welke ons niet gansch onverschillig zijn, doch waarvan wij door-gaans te weinig weten. Hoeveel onver-staanbare, duistere punten uit Oud en Nieuw Testament klaren van zelf op bij een nadere kennismaking met de plaats, waar ze ge-sproten of gebeurd zijn. Wat voldoening tevens, zich in den geest een oog-mblik te wanen, ja, geholpen door een aanschouwe-lijke voorstelliDg der plaatsen, zich als te gevoelen op den heiligen grond, door Christus bewandeld en door Zijn Bloed g*>drerikt ! Ten zeerste voldaan en gesterkt in hare overtuiging ging de talrijKe vergadering uiteen. Ander doel heeft de spreker niet bcoogd. Donderdag avond, 8 uren, vergadering. Voordracht door den Z. E. P Egbertus, Gardiaan der Minderbroeders ter stede. Onderwerp : Het Mirakel. Vrije toegai g voor aile mannen. — Donderdag namiddag verliet eene oude hardhoorige vrouw de woning van hare nicht bij den politieagent Vandevoorden. Juist kwam een tram voorbij gevolgd op slechts een halve me ter der woning. De oude ging onvermijdelijk verpletterd worden hadden de echtgenoote Vandevoorden haar niet van voor het machien weggerukt. — Wij ontvangen een lang verslag over de werkzaamheden van het Leesgezelschap in 1913. Plaatsgebrek belet ons het in zijn geheel op te neihen. Wij vernemen erdoor dat er in 't afge-loopen jaar 7 voordrachten en 12 lezingen werden gehouden en een kunstfeest in gericht. De Limburgsche Bijdragen verschenen voor den 10n keer. Daarmee heeft het bloeiende gezelschap den ouderdom van een-en-twintig jaren bereikt en mag het er reeds op denken zijn vijf-en-twintigjarig bestaan te vieren. — Betooging. — De zoo geachte heer Peeters, oud - boofdonderwijzer, was door bemiddeliug van den heer Politiecommissa-ris, g-' last geworden, gedurende den winter, lessen van vlaamsch, fratisch en rekenkunde te geven aan de agenten, ten einde tôt dezer geestesontwikkeling bij te dragen. Gedurende drie maanden heeft M. Peeters, met onvermoeibaren iever, zich de grootste moeito getroost voor het welzijn der agenten en heeft een buiten aile verwachtingen overtreffenden uitslag bekomen. Ten einde huonen meester hunne dank-baarheid te betuigen, hielden de leerlingen Zaterdag 31 1.1., eene onverwaehte betooging ter zijner eer. De agent Broeders, sprak, in naam zijner makkers eene redevoering uit, vol edele gevoelens, zoo van dankbaarheid als van eerbied jegens den geachten meester. Tôt driemaal toe weerklonk op 't stadhuis de kreet ; Hoera : Lang leve de heer Peeters ! Zichtbaar ontroerd, bcdankte de heor Peeters in verhevi ne bewoordingen en be-loofde zich ter beschikking der agenten to stellen, wanneer dezen zijn licht noodig hadden. Het dient zeker niet gezegd dat een goed glas gedronken werd op de gezondheid van den goeden meester dewelko afscheid nam der agenten, vergezeld door de uitdrukkin-gen hunner spijt. Dankbetuigingen werden tegelijkertijd toe-gpstuurd aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, alsook aan den heer Pôlitiecommissaris. F. Godscheyd — Veeverzekering. — Verleden Zondag heeft hier de algemeene jaar-lijksche vergadering van de leden der Veeverzekering plaats gehad. Ziehier eenige cijfers uit het verslag, door den schrijver vcorgelezen, welke toonen hoe bloeiend deze maatschappij thans is. In December 1913 telde do veeverzekering 207 werkende leden, hebbende te zamen 537 verzekerde dieren voor eene waarde van 200,380 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Hasselt du 1850 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes