De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

872 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Fevrier. De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad. Accès à 11 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1fv5n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

EEKSTE BLAD. ZnrtHai»'. 15 PVihrimrî^l 914. Nr 7. Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFO(W HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEF00N HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voorhet buitenland de verzendingskostenerboven, Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CE/SENS, Demerstraat, Hasselt. Verscliijnende '» Zonrtag». —- min» ■■■i n DER PROVINCIE LIMBURG KTieuws- en A.ankondigingshlad 3rgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken GODSDIENST MOEDERTAAL VADERLAND BEKENDMAKINGEN : 20 centiemen den drukregel; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, 50 centiemen. Verschillige tijdingen, rechterlijke veroordeelin-gen, vooraan of in het midden van het blad, 1 fr. den drukregel. Herhaalde aankondigingen,volgensovereenkomst. Boeken, waar men ons één afdruksel van zendt, worden vermeld ; die, waar men er ons twee van stuurt, zullen besproken worden. SCHOI3WBURG __ _ ^». JS m-p SCHOTTWBURG casino Fancy-Fair casino "/mwhxv 99 9,S an Dinsdae-. 24 Februari. van 3 tôt 9 uren 's avonds. Loven boven ! De Staat verleent jaarlijks 14 reisbeurzert aan de jonge diploomhouders van een onzer hoogescholen, zoo officieele als vrije : De mededingers moeten binnen de twee laatste jaren hun einddiploma bekomen hebben en eene bijzondere proef doorstaan voor een bijzonderen keurraad. Deze keurraad bestaat uit een leeraar van iedere hoogeschool : Gent, Luik, Brussel en Leuven, daarbij een vijfde lid dat gewoonlijk met het voorzit-terschap vereerd wordt. Deze is een lid van de Akademie of van het Verbrekingsbof. De ODpartijdigheid van zulken keurraad staat boven aile verdenking. Welnu onze katholieke wereldberoemde Hoogeschool van Leuven behaalt in 1913 zeven reisbeurzen op de veertien, dus de helft zoodat zij alleen er zooveel heeft als de drij andere hoogescholen te zamen. Brussel behaalt er vier; Gent twee ; Luik eene ; Leuven zeven ! Lovca boven ! Deze zeven bekroonden zijn twee doctors in wijsbegeerte en letteren ; twee doctors in rechten en drij doctors in geneeskunde. Tusschen deze drij laatste komt een Limburger voor de heer Dr Jos. Bessemans van Sint-Truiden. Dr B^ssemans staat aan het hoofd van den Limburgschen gezondheidsdienst.Wij bieden hem onze beste gelukwenschen aan en hopen dat hij nog vele lauweren moge plukken op het veld der wetenschap dat hij met zooveel ijver als kennissen bewerkt. Aan al die bekroonden en aan onze roem-rijke Leuven sche Hoogeschool roepen wij fier en gelukkig : Proflciat 1 Dat zullen de lezers van de blauwe en roode cartelbladen, de zoogezegde bladen van licht en wetenschap, niet onder de oogen krijgen evenmin als de prachtige uitslagen van de Broeders der christene scholen te Malonne. De leerlingen van dit bloeiend ge-sticht alleen behaalden in 't schooljaar 1912-13 ver over de twee honderd diploma's hetzij in de Normaalschool, in de Krijgsschool en Hoogeschool ! Jammer dat de wedstrijden tusschen de lagere scholen niet meer bestaan, maar 't is waar de vrije scholen betaalden er te veel prijzen ! Leve ons lager, middelbaar en hooger katholiek onderwijs 1 Leve het vrije katholieke onderwijs van onder tôt boven ! Altijd dezelfde comedianten. Den 29 Januari deden twee socialistische schreeuwers aile moeite om harten te raken in de Kamer. Nummer 1 was Camilleken Huysmans-lawijt. Met tranen in d'oogen riep hij uit : « 0 gij, mannen der rechterzij, denkt er toch aan : dikwijls kunnen kinderkens niet naar school gaan omdat zij geene kleeren aan 't lijf hebben ! « Nummer 2 was Anseele-lawijt. Hoort hem klagen : « Duizenden kinderkens moeten naar school met het buiksken leeg, terwijl bijtende wind hun door 't aangezicht snerpt. Denkt er aan ! denkt er aan 1 De kinderkens hebben honger en koû! Gelijk in de kerken de predikanten het crucifix in de hand nemen om de harten te raken, neem ik die arme kinderkens in de armen : zij zijn het crucifix van het volk ! » Acht dagen later, den 6 Februari, stelde te Ougrêe bij Luik de burgemeester voor van 500 frank te stemmen voor de arme kinderkens der katholieke scholen die tôt nu toe niets kregen. Het voorstel werd verworpen door de stemmen van al de socialisten. Te Seraing hetzelfde. Toe, Camilleken en mijnheer de schepenen van Gent : gaat eens wat preeken bij uwe vrienden ! * * * Hoe dikwijls hebben wij tijdens de be-spreking der scboolwet de socialisten niet gehoord in de Kamer : « Komt, laat ons die schoolwet onder 't dak steken om ons met sociale wetten bezig te houden, met de belangen van den werkman ! » Welnu, verleden Woensdag begon de Kamer de bespreking van een wetsontwerp over de werkman shuizen en de inrichting van goedkoope woningen voor kleine be-ambten.Wat gebeurt er? Geen enkele socialist was er te zien... Een liberaal die aan 't spreken was moest het zelfs doen opmerken. Wat comedianten toch, wat comedianten ! Onverdraagzaamheid !!! 't Is bijna een spreekwoord geworden voor de geuzenpredikanten in Kiesperiode en voor de geuzenschrijvprs in dag- en week-bladen dat de Katholieke Regeering geene andere benoemiDgen doot als van zijne vrienden. Bewijzen, vraagt gij î Wel, ziehier : E il liberaal blad kondigt aan dat de heer Minister van Binnenlandsche Zaken in den dienst der bibliotheek van zijn ministerie heeft benoemd : Mej. Denis, doether van wîjlen Hector Denis, socialistisch volksver-tegenwoordiger.Men weet dat over twee jaar een zoon van M. Denis ineens rechter benoemd werd te Borna. 't Is dus zonneklaar. De katholieke regeering erkent alleen... zijne vrienden en men moet er bewijzen van geven om kunnen benoemd te worden. A De Klerikale Regeering leidt België naar... den dieperik. Zoo huilen de buylemans in Kamer en meeting* n, zoo keffen de geuzenbladen ach-terna, doch heel anders luiden de... onpar-tijdige klokken. De «Financial News»,een engelsch finan-tieblad te Parijs verschijnende, schrijft aan-gaande de verleden week te Londen uitge-geven Belgische leening : « Er was geen waarborgsyndikaat » gevormd. Fransche kapitalisten hebben » belangrijke kwantiteiten onderschreven. » Regelmatig was deze leening voor onze » plaats bestemd. Doch het verzet, onzer » Regeering aan het kwoteeren aller buiten-» landsche leeningen, heeft deze naar Lon-» den doen verbuizen.'t Is effenaf een verlies » voor de Fransche schatkist en voor de » spaarders, welke daarin eene herplaatsing » van eersten rang zoude gevonden hebben ». Men ziet het klaar in Frankrijk baddo, men gaarne de Belgische leening gehad want ze was voor de spaarpenning> n eene herplaatsing van eerste rang. Schooner lof van het B^lgisch krediet kan men niet maken. Maar ook, wat eene afkeuring voor de Belgische liberalen en socialisten die ailes in 't werk stellen... om hun eigen land te verkleinen. A In de Kamer. De zitting van Yrijdag voorlaatst is niet afgeloopen met de stemming der schoolwet zooals het was gesteld met algemeene goed-keuring. Na 7 uren 's avonds hadden bijna al de leden der linkerzijden de plaat gepoetst en een tal katholieken, die te licht betrou-wen op de cartelmannen, waren met den trein vertrokken om nog te kunnen aan huis geraken dien avond. Ja, maar toen het op stemmen aankwam werd door de over-geblevene dwarskoppen de naamafroeping geeischt. Aan 't hoofd van de klucht stond socialist Terwagne, Modeste, als het u be-lieft 1 De Kamer was niet meer in getal en de stemming moest uitgesteld ! Zitting van Dinsdag. Yooreerst had de stemming plaats, welke ons den moedwil van Terwagne en consoor-ten verleden Yrijdag verdaagd werd. De uitslag was eene meerderheid van 46, zegge zes en veertig stemmen. Klappen zijn geene oorden, Modesteke ! Voor het overige werd de zitting ingeno-men door den knappen Antwerpschen rede-naar Van Cauwelaert, optredende tôt verde-diging van de zoo hevig bestreden en laag gelasterde missionarissen in Congo. Geestdriftig doch streng logisch verijdelde hij al de aantijgingen der logemannen tegen de apostelen van 't christendom. Streng was zijn oordeel over zekere onbekwame en par-tijdige ambtenaars der colonie, en over de verdt digers hunner bandelwijze. De linkerzijden grijnsden onder de strie-mende zweepslagen van dat waarhddwre-kende woord. — Door allerhande onderbre-kingen en afieidingen trachtten zij den on-verschrokken spreker uit zijn lood te slaan. Vergeetsche moeite ; een voor een riep nij de beschuldigingen op door de logemannen dea wijden wereld ingestuurd en door de logebladen naar aile hoeken en kanten rond-gebazuind. Een voor een weerlegde hij ze klaar en ontegensprekelijk. » Geen enkel ambtenaar, zoo klonk het, werd door de missionarissen gelasterd ». Integendeel werden valsch bevonden en ook erkend de beschuldigingen van diefte tegen de capita's in de kapelhoeven. Valsch zijn de beschuldigingen, tegen de kapelhoeven ; Valsch de beschuldigingen tegen de EE. PP. Leenaerts, de Meulemeester, Cambier, enz. enz. De heer Van Cauwelaert heeft daar eens fiink werk verricht, hij haalt eer van zijn werk, ook huldigen wij zijne moedige wel-sprekendheid. Edoch wij kennen de, logepers te wel om te durven hopen dat zij de valsch-heid der beschuldigingen zou erkennen en zich onthouden ze opnif-uw op te disschen. Stemming der Schoolwet. In 't b gin der vergadering van Woensdag 11 werden de laatste artikelen der nieuwe schoolwet aangenomen. Eindelijk dus na eene bespreking van ongeveer vier maaeden ! In tweede lezing zal de gansche wet Woensdag a s. ter stemming gelegd worden en dan voor den Senaat gebracht. In October treedt zij in voege maar de uitbetaling der loonsverhooging zal berekend worden van ln Jan. 1914. De goedkoope woningen. Dadelijk werd er overgegaan tôt de bespreking van 't ontwerp over de goedkoope woningen, een ontwerp dat door al de par-tijen gunstig onthaald wordt. Opmerkenswaardig is het dat er bij de behandeling van deze maatschappelijke wet verleden Woensdag geen enkele, zegge niet één socialist tegenwoordig was, zelfs niet Demblon ! — Kluchtspelers zijn het en later zullen zij huichelende afkomen met het oude deuntje ; façadewetten. Hulde aan onze mannen. Bij het aannemen der schoolwet kunnen wij het niet laten eene welverdiende hulde te brengen aan de heeren der rechterzijde, onze gekozenen, om de bewijzen van kracht-dadige eensgezindheid, van onstoorbare lank-moedigheid tegenover dwarse veel spreker ij. Hulde aan Staatsminister Woeste, den onvermoeibaren en bekwamen verslaggever, moge de Hemel hem nog lang aan 't Vader-land laten. Hulde aan minister Poullet, den knappen doordrijver van het ontwerp voor de gelijk-heid der scholen en de vrijheid der huis-vaders.Hulde aan ons katholiek ministerie 1 Voor God en Yaderland ! Zie 2e bladzijde « In de Kamer ». Pater Me4 s over dr Schaepman. ST-ROCH-FERRIÈRE. Verleden week Woensdag sprak de bekende pater Bern. Mets van de orde der Minder-broeders-Conventueelen voor de leeraar s en studenten van onze Normaalschool en Semi-narie over Mgr dr. Schaepman, als dichter, als redenaar en als staatsman. Eerst kwam de dichter aan de beurt met de jeugdige geestdrift in « De Paus », den fieren gloed in « Vondel », den diepen gods-dienstzin in « Maria van Egypte», de ridder-lijke grootheid in de gedichten op Rome en den Paus ; daarna toonde ons de spreker, hoe Schaepman den grooten Napoléon liet striemen door Frankrijk, de onteerde ; hoe machtig hoog de dichter stijgt in zyn « Aya Sofia »,hoe eenvoudig, kinderlij k-godsdien st ig de groote man zijn geloof uitzong in « Het H. Sacramer t van Mirakel » en zoovele andere gedichten. — E î dan stelden wij graag Schaepman b rnn aile dichters der negen-tiende eeuw. Eu de redenaar staat nog boven den dichter. Want als zoodanig is Scha< pman zonder twijfel de beste, dio ooit in 't Nederlandsch het woord voerde. Hetzij bij sprfke over godsdienstige, wijsgeerige of wetenschappe-lijke onderwerpen, hetzij hij het woord voere over maatschappelijke aangelegenheden of vooral staatkundige vragen, overal is hij de hartenbedwinger, overal overtuigt en over-wint hij én door de menigvuldigheid zijner kundigheden en gedachten én door de diepte en breedte van zijn zienersblik én door zijn meesterschap over taal en vorm én — last not least — door zijne eigen diepe over-tuiging en liefde tôt zijn land, zijne Kerk en zijn Rome. Want vrijmaking en verh< ffing zijner katholieke landgerooten, verheerlij-king van Rome, dat was zijn levensdoel. En dat doel bereikte hij als staatsman. Zijn zienersblik zag de tijden vooruit ; daarom stuurde hij in meer volksgezinde richting ; daarom bewerkte hij het samengaan van aile geloovigen, zoowel Protestanten als Katholieken, om een dam te werpen tegen het altijd aanwassende ongeloof. En toen in 1901 de christelijken aan de regeering kwamen en het schip van Staat in christelijken koers ded( n stevenen, was zulks het werk van dr. Schaepman. Hij had zijn levensdoel bereikt en mocht zijn laatsten slaap gaan rusten in dat Rome, dat hij zoo li< f had gehad. Daar stierf hij in 1903 en werd er met koninklijke eer begra-ven. Doch onsterfelijk is zijn roem en eeuwig zullen de wetenscbappelijken, de kunste-naars, de letterkundigen, de staat smannen, de wijsgeeren en vooral de Katholieken van on zen stam hem blijven huldigen. Meermalen werd deze puike redevoering door handgeklap onderbroken ; en op het einde der vergadering vertolkte de Zeer Eerw. Heer directeur A. Lamotte den dank en de hulde van aile aanwezigen aan den vriend van den grooten doode Pater Mets, voor diens voortrefielijke woorden. H. R. Een nieuwe trein. Een vriend uit de Kempen vraagt ons : « Waarom zou trein 855 vertrekkende uit Achel om 7,47 en te Hasselt aankomende om 8.51 u. niet doorrijden tôt Tongeren alwaar hij zou aankomen rond 9.40 u. ? Om voor den middag in Tongeren te kunnen komen moeten wij in de Kempen van vijf uren 's morgens te been zijn. Immers tusschen 7,45 u. en 11,26 u. hebt gij in Hasselt geen trein meer naar Tongeren ». Al meermalen hebben wij die leemte tusschen de treinen in den voormiddag betr< urd; onlangs nog kloeg een nijveraar dat hij om 7.45 u. moest vertrekken om een lijkdienst bij te wonen om 11 u. in Tongeren. Om gevolg te geven aan de vraag van onzen K^mpischen vriend hebbin wij het officieel treinboek opengeslagen en verwon-derd gestaan over het groot getal aanslui-tingen dat deze trein zou verzekeren en het overgroot gemak dat hij zou verschaffen aan bijna gansch Limburg. Aankomende te Hasselt om 8,51 u. veron-derstellen wij dat hij er vertrekt om 9,05 u. Aldus geeft hij te Hasselt aansluiiing met den trein van Achel 8.51, van Alken 8,40 u., met den tram van Burg-Leopold om 9,3 u. Te Beverst aansluiting met den trein uit Maestricht 9.13 u. Te Bilsen aansluiting met den tram van Genck 9,23 u. Daar ook zou hij reizigers aflaten om te vertrekken naar Genck om 9,57 u. en naar Riempst-Liers om 10,15 u. Eindelijk te Tongeren aangekomen zou hij aansluiten met de trams naar F< xhe om 9 48 u. ; naar Luik 9.52 u. ; naar Cortessem 10 5 u. Nog verder zoekende zien wij dat trein 855 te Neerpelt aansluiting geeft met de lijn Antwerpen-Neerpelt 7.53 u.,alsook Hamont-Neerpelt 7.29 u. Dio groote en talrijke voordèelen zij het ons geoorloofd aan het welwillend oordeel onzer treinbeheerders te onderwerpen. Wij roepen daar ook de aandacht op van onze Limburgsche wetgevers zoowel als die van handelskamer, nijverheids en landbouw-inrichtingen.Wie steekt er een hand je bij ? Kort en goed. Veel wordt er gestolen op den spoorweg : De Staat moet jaarlijks duizenden en duizenden uitb'italen aan schadevergoeding, en daarin is niet brgrepen hetgeen den Staat zelf ontstolen wordt b. v. kool. De oorza'ik ? Grootendcels in de toege-v< ndheid van oversten en gezellen, het is immers niet aan te nemen dat gansche zak-ken kool of andere voorwerpen ongemerkt worden weggedragen. Het werd wel gezien... maar dat gaat mij niet aan en 't is toch maar van den Staat. u uioi uaax 1I£t UD nuuup • J. mij niet aan. Toch wel, dunkt mij, de Staat is eene groote familie waar ieder lid er belang bij heeft dat geen onrecht gepleegd worde en daar moet het ook aan meêhelpen. 2° 7 is loch maar van den S'aat ;Voor-eerst den Staat bestelen is zoowel kwaad als een burger bestelen. Daarbij de recht-vaardigheid verbiedt aile goed op onrecht-vaardige wijze te nemen van wie het ook zij. Valsche opvatting van recht en onrecht is de wortel waaruit het kwaad voortspruit. Het geneesmiddel ligt in deze vier goddelijke woorden : Gij zult niet stelen. Delta. YERSCHILLEND NIEUWS. Beets-Tentoonstelling. — Tijdens het Taal-en Letterkundig Congres te Haarlem in Augustus 1914, worden door het Hildebrand-comiteit tentoongesteld de ontwerpen, die zullen inkomen naar aanleiding van de prijs-vraag door dat comiteit uitgeschreven, voor een monument ter huldiging van den schrij-ver van de « Caméra Obscura ». Het ligt in het voornemen om aan deze expositie een ter toonstelling teverbinden op Beets betrekking hebbende. De heer J. D. Rutgers van der Loeff, bibliothecaris van de stadsbibliotheek der gemeente Haarlem, is bereid gevonden, om de organisatie der tentoonstelling op zich te nemen. De tentoonstelling wordt georganiseerd met medewerking van het comiteit voor het Taal- en Letterkundig Congres. Er wordt herinnerd dat de voorstellen ten voordeele van bedienden, werklieden en dienstboden, die de voorwaarden vervullen om een nijverheidseereteeken van de eerste of tweede klas te bekomen, ingediend moeten worden voor de maand Maart om in aanmer-king genomen te worden voor de uitdeeling der eereteekens die zal plaats hebben in de maand Juli, ter gelegenheid der Nationale Feesten. De aanvragen moeten schriftelijk naar den H.Minister van Nijverheid en Arbeid gestuurd worden en voomamelijk vermelden : naam, voornamen, dag, maand en jaar van geboorte, beroeps,alsook het juist adresder kandidaten. Wanneer een gezamenlijk voorstel wordt gedaan, moeten de kandidaten naar hunne verdiensten en met een nummer van rang-schikking vermeld worden. De firmas welke tezelfder tijd bedienden en werklieden voor te st'-llen hebben, moeten een afzonderlijke aanvraag voor elke der twee klassen in-dienen.Voor de bedienden die dertig jaar dienst hebben, wordt er hetzelfde jaar maar één eereteeken per 25 bedienden verleend met een maximum van vijf voor de gezamenlijke inrichtingenof hulphuizeneener zelfde Arma. Voor 100 werklieden eener zelfde inrichting wordt er jaarlijks maar één nijverheidseereteeken toegekend. De koning. — De koning heeft zijne mor-genwandelingen te peerd hernomen. Elkeen morgen road 7 of 8 uren, verlaat hij het paleis. Zulks was Woensdag morgen nog het geval. Vergezeld van majoor du Roy de " Blicquy, groot-ritmeester, deed Z. M. eene lange wandeling langs het bosch. Eene heldin. — Zuster Angela, moeder-overste der gasthuiszusters te Saint-Lô (Frankrijk), had op zich genomen de soldaten van het 136e voetvolkregiment, die aan hersenvlies-ruggemergontstekicg lijden, te verzorgen. De heldhaftige zuster, die 70 jaar oud was, werd op hare beurt door de vreese-lijke ziekte aangetast en stierf na eenige dagen ijsolijk lijden. Tôt hiertoe bood zich nog geene enkele wereld lijke ziekedienster aan om de gestorven heldin te vervangen 't Is eene andere gasthuisnon die hare plaats inneemt op het veld van den christen Daaste-plicht.Nieuwe pensioenwet. — Het leeraarskorps onzer beroepsscholen, die nu reeds zooveel dienst bewijzen en er, na het invoeren van den vierden schoolgraad nog meer bewijzen zullen, verdient niet vergeten te worden in het toekennen der staatspensioenen. In elke provincie zijn daarom komiteiten aan 't werk gegaan om de aandacht van de openbare besturen en van geheel het volk op den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Hasselt du 1850 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes