De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1470 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Octobre. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t727941x4s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BtHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. AAN ONZE LEZERS Ons blacl verschijnt soms met eene zeliere vertraging. Dit komt grootendeels voort door de schaarsheid van treinen en de nieuice verordeningen der overheid. Ons lezers zullen er toch niets bij verliezen. — De onjuiste adressen, zooals Barneville en Carterêt, icorden niet meer verzonden. Deze, die ons hun nieuvo adres niet be-lorgderi, hoeven niet te wachten. — Kan ons iemand helpen aan het portret van Gilbert Devos, zoon van Heer Schepen Devos 1 HET BEHEER. In een Krijgs hospitaal 't Loopt al dooreen in 't Krijgshospitaal : op ens zijn er een twintigtal gekwetsten aangevoerd : daar liggen ze zuchtend of kermend, eenigen zieltogend, anderen kalm en gelaten, terwijl verplegers en geneesheeren met haast aile mogelijke hulp toe-dienenIn de drukte (1er bezigheid heeft niemand tijd noch zin om te letten op het akelige van het schouwspel. Eerst als al de gekwetsten verzorgd zijn, — de eenen ter rust in een zacht bed. — anderen in de operatie zaal, — een paar, heilaas. zijn reeds dood, — begint meti te bedenken hoe gruwelijk dat al is, en in stille gesprekken jammert men over zooveel leed en lijden en rouw, en men doet gissingen hoe het met dezen of geven gekwetste waarschijnlijk zal afloopen. Even waren al die soldaten ons nog heel vreemd : van nu af zijn het on\e jongens, wier genezing ons ter herte ligt, die wij zullen helpen en troosten zoowel wij het vermogen, wier leven wij met zorg en angst zullen betwisten aan de dood, wier verhakkelde ledematen wij zullen trachten te behouden en te herstellen. Er zijn er waarvan de genezing langen tijd, veel werk, ja last zal vragen : maar dat geeft niets, mits onze jongens beteren. Wij zulléri erbij waken, hurlne grillen verduldig verdragen, ze kuischen en optooien als moeder haar troetelkind : wij bidden voor hen even ook als zij zelf vergeten te bidden. Genezen zij, dan zijn al onze vermoeinissen beloond : verergert het met hen, wij hebben hertzeer en angst als om eenen bloedverwant. — Gisteren nog hoorde ik twee ziekenverplegers blij en opgeruimd elkaar het nieuws ver-tellen : « Zeg ! de gekwetste die gisteren ingekomen is, zal niet blind zijn : hij begint te zien op zijn linker oog !» — « Te beter, de schamele jongen : en onze nummer tien gaat cok opperbest. : sedert zijne operatie valt de koorts af. » — Beiden gaan voort al praten alsof het van eigen volk ware. Zoo is er troost en kommer, in ruime maat, met gedurige af-wisseling, in ons werk : maar niet alleenlijk met de lichaamlijke herstelling onzer jongens zijn wij bezig : liun zielewee en geestelijk welvaren boezemt ons, — toch eenigen onder ons, — «ven veel deernis soms of innige vreugde. Meestal is het den priester alleen gegeven eenen oogslag te werpen diep in de herten, en den strijd gade te slaan tusschen goed en kwaad, in het geheim der zielen. Maar ik kan toch iets, voor maten en vrienden, besclirijven dat wij diep getrofi'en heeft en dat, hoop ik, voor sommigen eene les zal zijn. Een gekwetste werd bij ons ingebracht, deerlijk verminkt en overstroomd met bloed : hij moest. geweldig lijden, want als men hem aanraakte was het al huilen en vloeken. Yloeken, och, wat ijselijk dingen op zulk een oogenblik. Daar zie ik nog den almoe-zenier verlegen kijken : hij poogde âen gekwetste op te beuren, te stillen, maar vruchteloos : hij kreeg enkel vloeken tôt antwoord even veel als de verplegers en doktoren voor hun zorgen. Die gekwetste moest opereerd worden : 't was om leven of dood ; onmogelijk hem te berechten : op dien stond kon hij maar vloeken. — Daar heb ik angstig en vurig gebeden opdat de operatie zou gelukken, want zoo mocht onze jongen, een vlaamsche jongen uit een christelijk midden, niet sterven. Goddank! de operatie liep wel af en 's anderdaags ont-waakte de gekwetste bedaard en beter : hij wierd dan berecht met zijn vol verstand en welgesteld : doch de beternis duurde slechts eenige uren : 't was eene verlichting voor de dood : met den avond begon de doodstrijd, lastig en lang : dat hert kon niet breken ! Maar met al het geweld van dat kloek gestel tegen het bloedbederf kwam ook de slechte gewoonte van vroeger op : 't was vloeken, vloeken, eenig om hooren ! En zoo stierf hij... ! ( t Vervolgt) E. J. V.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Poperinge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes