De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen

580 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen. Accès à 31 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sj19k46n4x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TIaiiyîàitia annio W° 9. Publication autorisée nar l'Autorité Militaire. Tweede Jaargang, — Nr 2. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE p@ur les Membres de l'Enseignement nrimairfi rî. mnven TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwijs Rédaction ; R. GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse t. • j x ( pour les mobilises. 3 fr. 50 , .. . ( voor militairen 3 fr 50 Prix de l'Abonnement „ Inschriivingsprijs : ' ' ° u> ou ( poi r les civi s.... 4 fr. — j s f j ( voor burgers.... 4 fr. — AVIS A NOS ABONNÉS. Nous nous voyons obligés de prévenir nos abonnés que nous ne pourrons plus continuer le service de la revue à ceux qui n'auront pas renouvelé leur souscription a'ici à I» parution du np 3. Over de Inrichting van den Vierden Graad ii Het leerplan der vierde-graad klassen zal i] zijn hoof'dtreikken bij Koninklijk Besluit wordei va.stgesteld en zal aan de plaatseli jke en bijzon dere noodwendigheden moeten aangepast worden 1/aartoe zullen cïe gemeente- en schoolbesturen d' noodige schikkingen dienen te nemen. Het is du de taak der leden van liet onderwijzend personee deze besturen voor te lichten en garusch liui aandacht te; wijden aan de eischen welke de mo derne opvoed- en onderwijskunde hun stelt. Ooj zal een grondige vergelijkende studie van het geen er in liet buitenland gedaan wordt voor he voortgezet lager onderricht. en de voorbereidend beroepsopleiding het allergrootste belang aan bieden. Wi.i zullen daarom in dees blad een be knopte studie afkondigen van wat er in dei vreemde op het gebied van voortgezet lager on derwijs en voorbereidende beroepsopleiding word gedaan. In aile landen toch voelt men dringem de belioef'te aan de volksschool een vruchtbaarde en meer practisch arbeidsgebied te verzekeren opdat zij aile leden der maatschappij tôt hui volkomen ontwikkeling en tôt de hoogste ver dienstelijkheid, late gedijen. Dit besef' van het belang der opvoed ing is één van de meest ver-heugende verschijnselen, die zicli in deze vreese-lijke tijden openbaren en een bestanddeel van de vordering der democratische gedachte onder den drang der wereldscliokkende gebelirtenissen. Dat de onderwijzers, aan wie de groote taak dei volksopvoeding opgedragen ip, dus geen middel onvei'let laten om tôt een juist en nauwkeurig in-zicht te komen van w'at er best kan gedaan worde1 onze school te xnakéii tôt- -^niWitfefi'Ks arbeidsterrein waaruit welstand, maatschappe-lijke bevrediging, hoogstaand verstandelijk en zedelijk leven voor het volk, voor gansch ons volk, nioge opbloeien. Onze ambtsbroeders opwekken. tôt dieper in-zielit, tôt warmer belangstelling in de lieerlijke levenstaak welke de hunne is, ziedaar het lioo'fd-doel dezer reeks opstellen. Waar het er op aan-komt programmais en leerplannen vast te stelleû, het didactisch werk op degelijke beginselen te sehoeien, de practische waarde der opvoeding te verhoogen, moeten zij, de eigenlijke vakkundigen van liet onderwijs, de beste inlichtingen kunnen verschaffen. Dat zal dan ook lieel bijzonder gelden voor wat het algemeen leerplan van den vierden graad betreft. Het is daarom een gelukkiffe ingeving geweest, die het vaststellen van dit programma aan de bevoeg-dlieid van deskundigen na een tijdperk van proefneming en .ervaring heeft opgedragen.Een Zwitsersch schoolman, Hermànn Tobler, zegt in een belangrijke brochure « Dia Scliuler-ziêhung nach dem Kriege » (W. Schneider, St Grallen), dat de onderwijzers als vakmannen maar heel zelden in school- en opvoedingsaangelegen-heden worden geraadspleegd. Dit hebben wij ook in België zoo vaak te betreuren geliad. Het is te liopen, dat daaraan later verbe tering gebracht worde en dat er over schoolzaken niet meer zoo dikwijis als vroeger door onbevoegden en ambte-naren zonder practische ervaring beslist worde. Wanneer de noodige bescheiden en gegevens

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes