Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Ons Sinjorenblad

Kosleloos blad voor de soldaten uit Antwerpén en omheining. Besluurder Eerw. Paler DEDIER, Aalmoezenier B 139 Aan den Eerw. Paler Dedier, vereerd met Leopoldsorde en Oorlogskruis. Weleerweerde Vqder. Wij weten dat gij 11 legen clk 1ml-digend vernociïien van uwen naam, in dit ons Sinjorcnbladje, met beslist-heid zoudt verzetten. Vergeef ons dat ...

De Maeseyckenaar

Nummer 10. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID. September 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich Le wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Goed Nieuws. Ofschoon ge, vrienden, het blijde oorîogs-nieuws van deze dagen reeds door de dag-bladen zult vernomen ...

Ons Brugge

Nu m mer 6. MET TOELATING 1)ER MILITAIRE OVEKIIEII) Novemhêr 1917. Ons BruQQe HaaM tè fTêe^ w'oTK HaaM <a g<fto m&i (Srgsûfc ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. 15 November : Leve de Koning! Krijgsweerde van Brugge in den oorlog. Het is een feit dat in ieder leger, een keur-bende bestaat. De ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR N° 3 (19) JUNI 1919 Ons Broooe Redactie en Beheer: « Iulichtingsbureel », A 2, K&rthuizerinnenstraat, Brugge. Aigemeene Vergadering op Zondag 15 Juni, voor de leden van den Oud-Strijdersbond, om 10 ^lire, in onsgewo-nen lokaal, Soldatenkring. DAGORDE : 1. Verslag. 2. Uitleg der « beknople lafel » Vergoe- dingen. — Elk brengt ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR — N° 2 (19) MEI 1919 .▲ Ons Bruooe Redactie en Beheer: « Inliclitingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Vaderlandsche Betooging Op Zondag 27 April wordt alhier, door het Stads-bestuur, een huldebetooging ingericht ter eere van de gefusiljeerden en gesneuvelde soldaten. De Brugsche Maatschappijen — zonder onderscheid ...

Het Belgisch gezin: bulletijn van de verbruiks-coöperatie Het Belgisch...

...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

Halle en omstreken

Nu m mer 5. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 191 (S. Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, I) 211 !. Adresserauderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Een christen huisgezin in Vlaanderen. In 't jaar 1914, daags na Zielendag, gingen onze Jagèrtjes schntsgrachten delven daar vvaar de Yz'er ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 3. PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 Sept. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BU HET LEGER — REVUE MENSUELLE j TIJDSCHRIFT pour les Membres de l'Enseignement voor de Leden van het Lager- en primaire et moyen. Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERÏ, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMKER 10. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. Autjusius 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN YAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestenaar» aangaat wende men zich toi den Aalmoezenier C. Van Nerom, Z. 87, B. L. Groote Diest-Kermis. Beelden lût mijn kinderjaren Hit mijn jeugd zoo vrij en blij Trekken somtijds kalm en rustig Aali ...

Kring God en Vaderland

N° 3 Yser, 15 December 1017 "GOD EN VADERLAND CERCLE DIEU ET PATRIE AAN AL ONZE JONGENS VAN GENT vat zij in ons lana moesten Komen Wie zou er niet zeggen dat is te straf? Wie zou er niet vechten zonder schroomen En er op smijten gelijk op kaf?... Ditzongen wij in onze dolle jeugd, maar als ik het goed op heb, had dichter Nap. Destanberg het ...

Halle en omstreken

Xummer 2. MET DE TOELATIXG DER MILITAIRE OYERHEID I Xovenibcr 1917. HALLE Rcstuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211 IV. AdresvePônderingen ic zenden aan Leop. BBICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Lieve Dooden. Toen wij de schoone vrede's dagen beleefden le Halle of in ons dorpje, gingen \ve, binsl November, naar 't kerkhof 'l ...

Pages