Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

De Maeseyckenaar

Nummer 18. MET 1)E TOELATING DER MILITAIRE OVERHEII: Mei 1918. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEYEN I>OOR DE MAESEYCKER VRIEXDEX IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich le wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een degelijk lager OndervJijs. Men vroeg eens aan een zeer geleerden Duitscher, het was nog voor den oorlog, — aan ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 12 Met toelating der militaire overheid September-Octobpr 1918 4 r HET SOETE WAESLAND Kosteioos ooùogsblad voor de soldâtes van het « Land van Waes » Opsiel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HEYMAN, Rue Fohtenelle, 29, Le Havre DE " WAASSCHE VERBROEDERING" Wij liebben op 15 Septeniber te Le Havre eene Yereeniging ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 8 Wordt versprei!) en verzonden aan al ue'sof�elen u&nnerito�tan REMEJO �ie Bun �Drea o en e� tyam ' euen �oor �e E.HJIB�SS ft (moezen i er Jhualiedente S* Presse fiirnoezeoier o* Lime-R�gi roer�, ivS", pelQiacfr Legger . BERICHT Bij plaatsgebrek zijn wij verplicht enkele in- gezonden artikels te verschuiven tot ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

TIaiiyîàitia annio W° 9. Publication autorisée nar l'Autorité Militaire. Tweede Jaargang, — Nr 2. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE p@ur les Membres de l'Enseignement nrimairfi rî. mnven TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwijs Rédaction ; R. GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse t. • j x ...

Kring God en Vaderland

2ST° 2 Yser, 1S Juli 1017 KRING GODEN VADERLAND CERCLE DIEU ET PATRIE GENTSCHE FEESTEN Wat al herinneringen in deze twee woor-den!... 't Waren dagen van jol en prêt voor de jeugd, van rust en verzet voor de ouderen, en voor iedereen waren het dagen van uitspanning. Yan af we waren zeer kleine kleuters, was het welkom voor de gentsche ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

N u m mer 19. MET TOELATING DER Mil JTAIUEOVERUEID September 1918. KEZ REIDEBCDEMBED W0RC>3 VERSPREIC*£17 UERZûm)É[7 fm F\L CVF SûLJWEr? ÛER Kflf25Ar2S "êretrs ei? nûùL&m€mi. door Commandant Graaf de RENESSE. Adresveranderingen en mededeeljngen te zenden aan E. BEULLEKENS, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Kempiscke heide. Om '[ ...

Halle en omstreken

Nu ni nier 11. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEïD Septcmbcr 1918. Bestunr- en Ôpstelraad : E. M. JANSSENS, Z 1:5,1 1. Adresveranderi ngçn le zenden a an Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. 0., Sainte-Adresse Herdenken. Onder hel gedurig kanonge])ulder en angst-wekkend gckraak der moordende en vernieti-gende obussen, die stuk om stuk den ...

Hemixem-Reeth

Xnmmer 1(i TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERBEIl). April 1918 HEMIXEM i E. II. DE WIT, Krijc.saai.mokzkmkk, A. A. Sai.\tk-Adri:ssi: Ol'stku.kbs : , ! I)' Ch. VAN XLEKEL, Ki.ugsdoktkk, Z 28!). Maart 1918. Langs weerkanten aan den Yzerstroom s ta an ze no», het BelgisCh en Iicl D.uitsche leger, o]: een afstand, die op sommige ])laatsen de breedte ...

Hemixem-Reeth

Nu m mer 21. OEGELATEN 1)0011 1)1. MILITAIRE OYE1UIEID. October 1918 \ E. JI. DE WIT, Iyiujgsaai,moi:zi:xii:k, A. G. A. Saintk-A-dkj^ssj:. Opsteli.i;iîs : 1)' ('.il. Y AN Nl'EFEL. KIÎI.KISDOK Ï I:H. Z (>,'5. Allerhe i Iigen ~7\IIe rzielen. reesldagen dei' atgestorvenen. Dagcn dal wij onze dierbare gesneuvelden gedenken '? 'I Ware schande, ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 8. PUBLICATION AUTOHISKi: I'AU L'AUTORITÉ MILITAIHK 10 Fév. 191 H. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de , l'Enseignement primaire et moyen. TI.IDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

Hemixem-Reeth

Nummer 17. TOEGKLÀTEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. Moi 1918 HEMIXEM i E. H. DE WIT, KrijgsaaLmoezenier, À. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : •> j D' Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdoktër, Z 289. Moeder! Zijn moeder ! 0 ! hij beminde ze zoo, met zoo'n gloedige warme liefde. Ze had geslaafd en gesloofd, dag in dag uit en snachts, vol diepe komnler en ...

Pages