Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Halle en omstreken

Nu m mer (i. MET DE TOELATINC; DEIi MILITAIitE OVEHHEID Maart 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuiir- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BR1CHAUX, brigadier, 1. M. I. ()., Sainte-Adresse. Zalige Paschen. Alléluia Waren we te Halle of in ons dorpje met Paschen, we zongen blij alléluia, want '1 zou vreugde ...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

De paaschklaroen

KASGHEN 1918. DE PAASCHKLAROEN De Paaschklaroen De Paaschklaroen. In vredetijd was ik « Paascliklôk. » Nu ecliter lian-gen de klokken zielloos in onze oude kerktorens. Ze luidden eene laatste m'aal « storni in 't land » in den akeligen nacht dat de vijand den vaderlijke grond be-zoedelde. Ze riepen de zonen te wapen... en nu wach-ten zij, de ...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 7. TOEGELATEN 1)0011 DE MILITAIRE 0VEHHEI1). APRIL 191S. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, Z. 87, B. L. Over Volksontwikkeling. Voor den langdurigen oorlog die ons alleu uit ons natuurlijk midden heeft gerukt, hebben er zeker ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

nummee. s. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. MEI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDÂTEN VAN HET KANTON M'EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoczenier C. Van Nerom, Z. 87, R. L. Meiherinnering. De schoone Meimaand kunnen we toeh niet latea voorbij gaan zonder onze jongens eenige herinneringen van 't ...

De Maeseyckenaar

Nummer 2. Jamiari 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÂESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Yoor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Zalig 'Mieawjaar ! Zalig Nieuwjaar aan U, aile, dierbare vrien-den, heldhaftige strijders van Maeseyck en omstreken ! Aan U, aile, mijn onversaagde wapen 1 ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 7 Juni 1917 REZ REIDERCDEMKEN -vuss*-- & -xs^sasm^ WORfrS VERSPREI&S7 UERZÛf?C£(7 flAR hL CsE âûLIiftSER D£R KflRSfflS ERE£f2£ E!7 rcQQk££Kft£ËFl [ME: HDf? AkRES QP6EVEI?" DEffflIES«£sEûirciscr)E best^IBO adresse] Ons Kempenland. Àls ik Het Heidebloemken lees, dan zie ik ginder verre, in mijnen geest, onze ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 20. MET DE TÔEliA'J'lNG DER MILITAIRE OVERHEM) .Tuli 1918. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER YRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichiingen zich te wënden toi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. In een paar voorgaande arlil^tjeti trachtlcn wij de volslrekte iwodzakelij%^>M. vnjù sene verplichtende ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Verhalen uit de LoopgracMen ONZE MOEDER. De meeste onzer vlàanische jongens hebben de kleine doch innigaandoenlijke geschiedenis gelezen van H. (Conscience: «\Vat eene moeder lijden kan». We zien er de moeder weenen, weenen over haren zoon, den zoon dien ze zoodanig Iief heeft, de moeder die gèen opofî'e-ringen ontziet, niets te weinig acht ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 3. Juni 1917. HET Soete Waesland Kosteloos Oorlogsblad voor de Soldaten van het " Land van Waes ,, OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hëndrik HEYMAN, onder-officier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Belangrijke mededeelingen. Adresser». Wij hebben tegenslag geliad met het opzen-den van onze ...

Hemixem-Reeth

Nu m mer 20. TOEGELÂTEN DOOR DE MILITAIRE OYERHEID. September 1918 HEMIXEM l E. II. DE WIT, Krijgsaaemoezexier, A. C. A. Sàinte-Aï>resse. OpSTKLLKUS : - I D' Ch. VAN NUEEEL, Krijgsdokter, Z 63. Een Komiek Treurspel. Volgens men mij van verschillende zijden laat ivèten, worden mij ne brieven regelmatig gccen-sureerd. Zoodat ik ook die eer ...

Pages