Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Ons Brugge

VIERDE JAAR — N° 2 (19) MEI 1919 .▲ Ons Bruooe Redactie en Beheer: « Inliclitingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Vaderlandsche Betooging Op Zondag 27 April wordt alhier, door het Stads-bestuur, een huldebetooging ingericht ter eere van de gefusiljeerden en gesneuvelde soldaten. De Brugsche Maatschappijen — zonder onderscheid ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abb� EMILE RENAULD, Aum�nier, D 241, A T. Les d�portations. La nouvelle des d�portations dans notre ch�re cit� a provoqu� chez tous les Cinaciens une explosion de tristesse profonde. Pour les uns, c'�tait l'annonce d'un fr�re, d'un ami, d'un proche enlev� brutalement � l'affection de malheureux parents, ...

Le cinacien

Autorisé nar Ia Censu N° Mars-Juin 1918. LE CINACIEN Ahhó F.MÏf.K RF.NATTTI) Aiimrmipr 7 (i1. A Troisiéme année Avec ce numéro, le Cinaeien entre dans sa troisiéme année d'existence. Au seuil de cette nouvelle étape de sa carrière, il s'arrête, un peu anxieux de 1'avenir, un peu érau de son passé. Mesurant d'un regard le chemin ...

Halle en omstreken

Nummèr 10. MET DE TOELAT1NG DEB MILITAIRE OVERHEID A ii <> il st 11 s; 101 HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135,1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRIÇHAUX, brigadier, 1. M. i. ()., Sainte-Adresse. Open Brief aan 'Moeder. * Vf We traehten reeds zoo lang, duurbare moe-der, naar't blijde wederzien. Vier ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 7. TOEGELATEN 1)0011 DE MILITAIRE 0VEHHEI1). APRIL 191S. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, Z. 87, B. L. Over Volksontwikkeling. Voor den langdurigen oorlog die ons alleu uit ons natuurlijk midden heeft gerukt, hebben er zeker ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 9 l Met toelating- der militaire overkeid Maart-April 1918 HETFOETE WAEFLAND Kosteloos oorlogsblad voor de solciaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HÈYMAN, Rue Fohienelle, 29, Le Havre ZALIGE PASCHEN ï Naar oude Vlaamsche en Waassclie gewoonte, {tan al onze lezers — en vooral aan al ...

Ons Brugge

Nu m mer 6. MET TOELATING 1)ER MILITAIRE OVEKIIEII) Novemhêr 1917. Ons BruQQe HaaM tè fTêe^ w'oTK HaaM <a g<fto m&i (Srgsûfc ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. 15 November : Leve de Koning! Krijgsweerde van Brugge in den oorlog. Het is een feit dat in ieder leger, een keur-bende bestaat. De ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 9. Mei 1917. HEREnZHALS Liiiifisaai ', ' . : —: : \r v : baai Wordt uerôpreic) en verzonDeo aan d de âûfôaien \j'és) F)erh(\nbn REEEJIBB^LS ôiefiun edrea opoeuen ôoor ôe EKMiûlS fîfrooezenier Inuafiedgate S^Ôresse en EU E¥£HHnlflâ f¥moezpnipr 6e u nie-Reoi ment ive (tV"1 fopfbi.srb i pr>pr Belangrijk Bericht. We ...

De Maeseyckenaar

Nn ni mer 19. MET DR TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID .Timi 1918. DE MAESEYCKENAAR UIT GEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER VRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iïïlichlingen zich le wènden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 30, Le Havre. r Over het gestadig Schoolbijwonen Wij legden in ons voorgaand nummer het zoo betreurendswaardig feit bloot, dat ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 3. November 1916. Herenthals WoRDT VERSPREID en verzondets aan al de H ERENTHALSENAREN die hun adres opgeyen door de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Adresse E. H. E\ CKMANS, Aalmoezenier 6c'Linie-Regimekt, IV1, Bon, Belgisch Leger AAN ONZE VRIENDEN We s luron nr 3 de wereld in. De twee eerste nummers van ons bladje werden ...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

Ons Brugge

Nummer 16. MET GOEDKEURING OElt MILITAIRE OVERHËID Seplelnber 1918. Ons Bruooe Bëstuurder : ÀLFONS GEY, Onf. rwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Brugge. Wie kent er niet, die eeuwenoude stede. met zijn machtige halletoren en zijn wereldlv r rôëmden beiaard? Wie kent er nietde roemrijke stad van Jan Breydel en Pieter Deconinck? Die stad met ...

Pages