Ons Sinjorenblad

626667 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Ons Sinjorenblad. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/445h98zw04/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu mm ers 12-13 ONS SINJORENBLAD 5ûitclûûi Qortogàbfeù wûû.r àe âûlà&tên van ^niwerpeD 20 -orQU^enùe . Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, C 30. » - Bijdrageh voor hèt blad te zenden naar : Opstëlraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte- Adresse. ÏK! r • t l cta, LA. : Ik wil u esns mijne indrukken ncerpennen, aangaande "ONS SINJORENBLAD" ! Vooreerst moet gij weten, ik heb in HoIIand c< gezeten a ! Het ging mij niet al te goed en ik kwam weer overgevlogen ! Natuurlij-k was er gedurende mijne afwezigheid hier al ferm « afgelapt » geweest en ik vond nog weinig weer van wat ik in Antwerpen verlaten had. Ik dwaalde hier zoo wat rond, met mijne twee handen in mijn broekzakken, juist gelijk eenen van « de Iuien hoek ». Zekeren dag ontving ik een papierke (meer was het niet) en voorop las ik « Antwerpen en omheining ». HoIa~! Dat was iets van «den ânderen kânt !» en dat moest eens c ingepiept ».worden ! Dat c< dingeske » beviel mij en ik schreef er naar. Ik kreeg de volgende bladjes ook en vond er altijd zoo iets aardigs in ! Zoo iets... (ja hoe moet ik dat zeggen ?...) enfin : in andere bladen las ik van « een meter loopgraaf geworinen en een el verloren» maar dat werd «ftauwe zeever». In « Antwerpen. en omheining a sprak men zoo echt « sinjoorsweg » van de Kroonstraat, de Peerdemarkt, den Berchemschesteenweg, den Duivelshoek, enz., bref : allemaal « kânten van onze kânt! » ' En dan op zekeren dag kwam c< ONS SINJORENBLAD » met zijnen ftinken Vlaamsche Leeuw voorop ! Het was een echte « kermis in ons straatje ». Ik las met meer en meer genoegen c ONS SINJORENBLAD » tôt dat ik nu het nummer 10-11 ontving met voorop een pikfijne teeke-ning ! Dat zicht van de c< werf », met onzen O. L. V. toren, het VIeeschhuis, enz., dat is zoo'nog iets echt, zoo iets « van ons » ziet ge ? Zoo iets van « in dçn tijd 9 ! Die vloeiende stroom metzijne komende en gaande zeeschepen die onzen naam verkondig-den en bevestigden tôt in de verste uithoeken van de wereld, die omlijsting met het door Iau-wer en eikentakken omgeven stadswapen, die fîere uitdagende woorden «Het Vlaamsche heir staat immer pal ! » dan verder rechts het albe-Iovende « Dan zal de beiaard spelen » en dan, .. het ailes te bovenstaande « ONS' SINJORENBLAD »..., dat is zoo iets dat me diep naar de ziei tast ! In dit enkel irontwerk vind ik al het voorbije en het zijnde evenzoo aïs het komende ! Zeker, voor ons Antwerpenaars, schijnt het komende nog altijd veel, veel duisterder dan voor andere steden, dat omdat onze scheep-vaart vernield of verloopen is naar Rotterdam, en het fijne van onzen diamanthandel naar Amsterdam verhuisd is, maar... sinjoren zijn sinjoren, ziet ge ? En als die kerels eens in den kop steken dat onze toren, wel feitelijk onze toren is, en ze Iaten dan nog eens gloed- en krachtvol c de leeuvJen dansen » dan, krijg ik toch weer vaste hoop en denk ik toch weer <ma Iijden komt verblijden ! » En zachtjes dwaalt dan mijn geest weer -weg in hoogere sferen *en hoor ik reeds de krachtige hoopgevende stem-men onzer jongens die heel beteekenisvol in een vast rythme uitgalmen : « Dan zal de beiaard spelen ! 8 Maar... heb ik nu al gezegd wat ik denk over « OMS SINJORENBLAD » ? Ik geloof neen ! Maar enfin, ne mensch die oud wordt is soms zaagachtig, niet ? Ik vind ons blad goed ! In den vollen zin van het woord : goed ! En van harte dank ik allen die zich aan het hoofd van dat werk gezet hebben om zoodoende, van Antwerpen te red-den wat er nog van te redden is. Zeker is de Duitsch geen intieme vriend van ons, maar nog een valschere vijand Ioopt onze rangen af : de verveling en het gémis aan vriendschap en wederzijdsche Iiefde. Ik weet wel, het redmiddel wordt ons gebo-den onder vorm van smerige, vuile Iezing en gesprekken, dat moet dienen om de verveling te verdrijven ! Kroegen en koten met de noo-dige apéritifs of slaapmutskens, zoogezegd « uit vriendschap ! » En dan nog op den hoop toe : eénige verlof- dagen waarvan men weerkomt bezoe ! neen ik schrijf dat woord Iiever niet ! Daarom : dank aan al die onbekende maar meer vooruitziende Sinjoren, die onze makkers, door woord en voorbeeld trachten rein te hou-den, opdat zij eens gezond en kloek zouden kunnen weerkeeren tôt ons oud-sinjorenland waar zij, wij en, aile jongere « mannen van 't kantje », de kern, de bron, de heropbeurders zouden kunnen worden van een flink Antwerpen, weerdig van het verleden ! Dan ! makkers, jongens, Sinjoren, dan, maar eerst dan Dan zal de beiaard spelen ! Leve ONS SINJORENBLAD ï Antwerpen boven ! C. Hodister. ONZE WELDOENERS Ziet ge wel dat «Woorden wekken, maar Voorbeelden trekken ! " We ondervonden het aan de talrijke giften die we ontvingen. Eere wien eere toekomt en in de eerste plaats aan den heer Jos. Waterkeyn, beheer-der van talrijke maatschappijen te Antwerpen, en zeer gekend om zijne vele goede werken, die ons voor de tweede maal een banknoot zond van 5 pond sterling. Eere aan Mijnheer Flor. Voets, toezichter en bestuurder van menige handelsinstelling en zeer goed gekend in den Antwerpschen handel, die ook immer daar is aïs er goed te doen is. Zijne schoone gift van 100 fr. heeft het weer eens te meer bewezen. Eere nog aan Mijnheer Fred. Jacobs, den gekenden bankierenAfgeveerdigde-beheer-der van de c Crédit Anversois », ook immer gereed zijnen sleun te geven voor de goede zaak en voor onze so'dater.. Hij zond ons 50 fr. Heeren, onze jongens zullen niet vergeten wat gij voor hen deedt en in naam van al onze Sinjoren-soldaten bieden wij U onzen besten dank en de blijken onzer innige verkleefdheid. Ook danken wij de E. H. Aalmoezeniers èn de ©ffîcieren die ons hunnen steun verleenden en ons zulke goede woorden van aanmoedi-ging zonden. Zij verstaan wat.onze'soldaten noodig hebben. Niet minder danken wij onderoffîcieren en soldaten zelf, die van hunne kleine soldij iets weten af te pitsen om het verder bestaan van ons blad te verzekeren ! Ook onze uitgewekenen die, niettegenstaan-de de harde tijden, het hunne bijdragen, tôt hulp en aanmoediging van onze helden aan 't Yzerfront. Aan allen dank, duizendmaal dank ! Hoe meer ons toekomt, hoe meer we kunnen beloven.en doen ! Lijsf: onzer ondersteuners : Antwerpen : Jos. M. Waterkeyn, Eastbourne Fr. 135,00 Flor. Voets, London, 100,00 Fred. Jacobs, London, 50,00 De Foreman van Antwerpen, in Le Havre, L. R., Sainte-Adresse, Ant. Verbeeck, C. I. S. O. I., Bayeux, ^Hector Somers, C 274, René Van Wetteren, C 292, 5 cie, Edm. Wil-diers, sergent, I. M. I. O., (2e gift), Phil. Jos. Willinck. C 250, R. Ver-cruysse, ingénieur, I. M. I. 0.,Ste-Adresse, E. H.Verrept, aalmoezen. C 114, C. A., ieder 5 fr,, 45,00 E. H. aalmoezenier J. Belpaire, Bon Secours, 10,00 Fr. Van Hende, A. C. M. Av, Sainte-Adresse, H. Bally, A 327, X, Gra-ville, Fr. De Clerck, cap., C 72, 12 cie, J. Vandervloet, C 64, 24 b. Mr X., A. C. M. A., ieder 2 fr., 12,00 Vandermeulen, A 327, 1,50 Gebr. Lorrentop, C 2, 3,00 Een pint minder en eens op 't Sinjorenblad gedacht, zegden Jef Flup en Louis. 2,50 Jos Michielsen, A 323, 2,50

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Sinjorenblad appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection