Ons Sinjorenblad

627012 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Ons Sinjorenblad. Accès à 25 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h98z89311c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummers 8-9. Kosteloos l)lad voor de soldaten nil Àniwerpen en , omhcining. Bestuurder : Eerw. Pafer DEDIER, Aalmoezenier C 30 Zedeloosheid Stevig en diep lieef't de zedeloosheid de huidige maalsehappij aangegrepen. Gewis, allijd heeft er zedeloosheid bestaan, sleeds zal.zij onderhel merïseh-dom blijven voortwoekeren, want onuitroeibaar leeft zij in ons zondi» merg" eu bloed voort. Edoch er zijn tijdperken waarôp de zedeloosheid haast een algemeene. plaag wordt, een kwaad dat onbeschàamd verheerlijkt en beleefd wordt in I openbaar door duizenden en honderdduizenden ster-velingen.En zulk een lijdperk beleven wij nu. Langs. aile zijden lokt de verleiding ons openlijk aan.... Genieten ! Met al zijn zinnen genie-ten tôt dronkensehap en uitputting toe; iedere spier, iedere zenuw doen trillen en sidderen van genot, zich boven-hoofds werpen in de bedwelmende lusten van 't vleesçh, dat is bel wacht-woord dat op onze dagen onie.lbaren het bart doet jagen en sçhokken met forschen, fellen bloedslag, dat is de levensleus van de belaas groote meerderheid der kristenen nog hîj naam, doeb niet met de daad. En '1 gevolg ervan ? Kijkt om 11 heen en overweegt ! Dit volstaat : Wordt de plaag der zedeloosheid niet te keer gegaan, grij-pen wij niet dadelijk en met de meeste kraehldadigbeid in, zoo keeren wij onvermijdelijk lot het verwijfde, wulp-sebebeidendomin zijn laatste enlaagste stadium terug. .Zoo ja, waarom bet niet openlijk gezegd, gaan we tôt de algehèele, verrbiiing van ons mensch-zijn zoo in pbysiseh als in moreel en geestelijk opzicht, en legioenen en nog legioenen zullen zij uitmaken, die met den dood in lijf en in ziel, over straal en in bris zullen staan en gaan, al witie graven, van buiten schoon, van binnen vuil, waarvan Jezus'in een zijner aanspraken met klem en ver-ontwaardiging gewaagl. 'I (ievaar is groot en Dreigend de nood... \*oorwcïar. V. NAVEAl. Vcrschillend "Nieuws \\7e houden er aan onze vrienden hartelijk le bedanken voor bel uieuws dat ze ons loezonden. We bopen vele navolgers te vinden want al wat onze stad en omliggende aangaat moeten we weten ; daarbij men bewijsl er eene eehte vrienderi-dienst mee. u '" T" Woorden wekken. vuorbeelden Irek-ken. - Tôt onze groote voldoening mogen we melden dat onze oproep tôt geldelijke bulp weerklank gevonden liée 11 en we laten met genoegen c(e namen volgen van onze ondersteuners: Anlw'érpen. - Er. Aalmoezenier Van Himbeek 10 — Mejulï'ers Macdonald le Farnam 9.75 lùlw. Wiidiers, sergent I.1 Hiïlaert-Héckers 1). I. H. II. 5 — Adjudant X 5 — A. Kennes. sergent M. A. Ci. (iraville 5 .1. De Swert. nnizikant C 143 1 25 "A. Ducliateau 2°. groep rJ". A, (i. S. 1 — Fr. l'ode, wachtineesler C 287 C. A. V' 1 — P. E. Embrecht, korporaal C 7254° cie 1 — X. Sellerie, Graville 1 — Borgevlïout. LS Van der Keilen, Dieppe 1e stqiilng 5 — C. Hodister, 1° chef A 31:3 5 — F. R. colonne vivres 5 — F. Vermculen, Infirmier Mortain 5 — I. Stinissen, sergent 2 - Fonny 1 — Coeckelberghs 1 — Berchem. J V. S. 5 — E. I). lî. 4 10 X 3 — L. Hermans 5 — X , 4 — Mer.vem. IJ Debonnaire, Taiidnieester IS 21(5 5 »— \Ve danken de milde g'evers in naam van al onze soldaten. Wie \ olgt liun voorbeeld ? (iaat het zoo voort, kunnen we telkenmale op -1 bladzijden verschijnen. (iiften te zenden aan M1' !.. Haï,s, boekhou-der, I). I. lî. II., Sainte-Adresse (Le Havre). Zj'a'v belangiijk. Gezien de ver-, andering gëbràebt aan de adressen onzer jongens van het Iront roepen we er bunne aandaebt op dat ze ons aan-stonds hun nieuw adres opgeven, alsmede bel vroegere en dat van buis. Het zal onze schuld niet zijn dal de nalatigen le laal of in l geheel niet het nummer oiitvangen. Ieder zorge er voor ons de namen en adressen luinner vrienden le doen ijeworden. • o Men sehrijve voor bet opgeven der adressen : voor Anlwerpen naar Ei-ans Cools, 34, rue Berenger, Le Havre ooor Bbrgerhout naar ios. Van Pelt, boekhouder 1). I. B. H. Sainte-Adresse voor Berchem naar Vict. Peelers, on-derwijzer, I). 1. H. II. Sainte-Adresse, voor Mer.vem naar x^nt. Janssens, bran-kardier H. M. B. rue Aneelot Le Havre. Om zeker ons blad te oulvangeu, verwittige men ook de «Belgische posi» le Calais van iedere adresverandering. Teruggezonden gazeijes. — A. voor Borgerhout : Er. Àertsgeèrts, b 11,2-1 Remi Ceuppens, b 42, 3-4 Jos. Claes, b 184, 38e b'att. Math. De Rid-der, b 183, Is. De Voght, Pyrotechnie Graville Guilliams 7° C.. I. C. M. Calais Janssens, a 8-1, 4-4 - Consl. Kennis, b 44^ 3-3 - Léon Loquet, b 132, 1-1 - Obnen, a 103, 1-4 Eug. Ongenaert, 5e Unie, 2-4 — Eug. Ooiîis, adjud. a 84, 2-1 Ostermeyér b 84,3-4 Perd. Peeters, b 207, 3-4, C. mitraill. — Jos. Plompen, a 131, I.V. D. - Em. Sabbe, b 237, 2-2 — Aug. Stroobants, b 183, 4.1e Cie -- Ed. Tbeugels, b 205, 4-4 Henri Vermijlen, b 183, 74e Çie

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Sinjorenblad appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection