De stem uit België

678159 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Septembre. De stem uit België. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5kh7n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Buree! : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Telephono : Muséum 267 De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holîand : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. 4de Jaargang, Nr. i. (BJz. 1627-1634.) Oplage: 11,200. VRIJDAG, SEPTEMBER 21, 1917. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. ij^d. Een beroep nog op onze vrienden om dikwijlder op 12 blz. te kunnen uitkomen. De stof dwingt er toe. Voor 't oogenbîik Jiggen te wachten de voort-zetting der Engelsche Studiën, de geschiedenïs van Vlaanderen en Engeland, van het Voyage de Madame Schnee, eene bladzijde Soldatenpennen, enz., enz. Wij roepen de aandacht op het vervallen der abon-nementen met dezen nieuwen jaargang. Ieder steune ons opdat onze vierde jaargang de beste van de verzameling zij. Rij onzen vierden Jaargang. Met dit mimmer gaan we, onder Gods hoede, onzen vierden jaargang in. Voor God n v :<ierlîU'.d Internationaal recht, vaderlandsliefde, oor-logspnaktijteén, innierlijke Staatspolitiek : heb-ben aille uit tS gaan, van de eeuwige wet in God die de natuurlijke orde daarstelt. Dat zij heeirsche over ons, en Recht en Vrede zullen elkaar zoenen al over de wereld, en de menschheid zal glorie geven aan God in den hooge. Ons V-aderland is België met zijn Vlamingen en. zijm Walen. Wij mininen het van den eenen hoek tôt den andere, en strijden om het weer te krijgen, noch varminkt, noch met vreemde elementein vermeerderd. Vlamingen reiken wij de Walen de hartelijkste broeder-Jiand en al wat wij vrageruits dat de wanitoe-standen waaronder de Vlamingen lijden wel-dra verdwijnen mogen danik aan eene wijze Staijipolitiek vian den S;taat die dus noch verdeele en tegen elikaar stelle, noch trachte te versmelten in een Beulemansbelgiciame, maar de nataur zij,net volkeren erkenne en zijn bestuur en zorgen er op aanpasse. Daarin ligt de sterkte van het Belgische Vaderland. Een imperialistisch omtvlaamschen, of doen ontvLaamschen, om te belgiseeren, is tegen de natuur ingaan "qui revienit au galop," is op machlt bouwen en op .sehande uitkomeni. De Staatspolitiek knoope geheel de Vlaamsche traditie vast aan den Belgiischen Staat, zorge dat de liefde voor de moedertaal geheel kunne opgaan in de vaderliandsiliefde waar ze een essentiëel bestanddeel van zijn moet, huldi-gend de stampolitiek door Juffrouw Belpaire verbolkt in den zin : " Hoé Vlaamscher de Vlamingen, hoe Waalscher de Walen, hoe schocroer B'elgië." (Terloops zij hier aangemerkt dat Dr. Léo Van der Essen in het oorlogsnummer van "Ons î eveti " deze leuze herbaalde, histo-risch toelichtte an tem voile bijtrad.) Zoo worde ons Belgisch Vaderland schooner en sterker, huiiselijker voor aile zijne kinjderen, rijker in volksbeschaving, in lette-ren -en fcunst, voor het aanischijn der wereld. Daar trachten wij héTonze toe bij te dra-gen eens met onze Vorst en Regeering tegem den D'uitschen meinieedige, trouw in verde-diging van ons land aan de zijde der Bond-genooten.Zoo helpe God. • O — De Paus en zijn " Vriend." Een spotprent iin "The Passing Show," geteekend door Thomas Maybank, meenit al-dus den zin der Pauselijke vredes-nota te mogen verklaren : Voortgetreden uit een ge-heimzininige kathedraal, staat daar op de laagste trede Benedictus XV, de tiara op de grijze h a ren, de linfcerhand omvattend een kruisstandaard en de rechter hoog opgeheven tôt zegening van de wereld. Aan zijne zijden laten twee koorknapen wierookwolke^i vlotten voorbij zijn hoogepriesterlijk plechtgewaad, terwijl achter hen, m het halve duister van het verschiet, de Mep'bistoplheles-gestalte van Willem II bukkand wegsluipt. Deze draagt op het hoofd een Tyroolsche muts met arends-veder en werpt een zijdelinigschen blik op den smeekenden vredeâmiddelaar... "Zijn vriend in nood," zoo luidt het opschrift. Zijm vriend ! Dat is de Keizer, die uit den nood wordt geholpen door de vredesvoorstel-len van den Paus ! ! Hoe zoo? Wa( zegt dan^Je H. Vader tôt zijn "vriend"? .—Keizer, Al' de landen, die gij overweldigd hebt door wapengewel,d, zult •ge weergeven. Gij zult België herstellen in zijne politieike, economische en militaire onaf-hankelij'kheid.—Maar, H. Vader, ik ben niét overwonnen ; mijn soldaten houden al die veroverde rijken in hun ijzeren vuist gekneld. —"Mdjn "vriend," gij zult die weergeven. Gedenk Napoléon ; hij wilde niet luisteren naar den Paus en de wintervorst rukte de wa-penien uit de handen zijner soldaten. —Maar,. H. Vader, wij hebben heimijnveld van Briey noodig ; wij hebben het Waalsche lcolenbekken noodig ; wij hebben de forten van Luik en Niamen ruoodig... —Kom, kom : gij >zoudt de maan wel willen hebben. —^Ta, zeker; zijn er "raw materials " in? —Dat's mogelijk. Welnu, "vriend," ge krijgt de maan... als ge ze pakkein kunt ; maar van België moet ge uw handen terugtrekken : gestolen goed gedijdt niet. —Maar onze Al-Duitschers zeggen dat ze niet kunnen slapen, voordat ze de handels-haven van Antwerpen en de Vlaamsche kust in hun bezit hebben, want "België mag toch geen vooruitgeschoven bolwerk van Engeland tegen Duitschland worden " ; en, als Zee-' brugge niet in onze macht is, beheërschen wij defc natten driehoek niet tegen Albion : Gott strftfe England ! O Engeland, o Engeland, wie gross sind deine Liige ! —Niet ziingen : weergeven, zeg ik u ; en ik voeg er nog dit bij : Gij zulit Posnanië van uw rijk laten atsn.ijden, en Oostenrijk zal Galicië verliezen... Doch geene van die landstreken hebben wij verloren, H. Vâder. —Ik weet het wel, maar ge zijt immers mijn "vriend"? Welnu, wij zullen die stt^-ken voegen^bij het Russiscfi gebied, dat ge bezet houdit, en met al die brokstukken zullen we het "oud koniinkrijlî; van Polen " herop-bouwen. Begrepen? Er is nog iets: de quaesties van Elzas-Lotliaringen, van Triëst en Trente verklaar ik open vraagstukken té zijn, en nu zult ge die zaken eens vriendschappeljk met uwe vjanden bespreken, en, indien zulks de vrede vain Europa vergt, uwe rijken nog wat laten besnoeien. —Donnerwetter ! En krijg ik dan daar niets voor? DE OVERWINNING OP HET SLAGVELD. Het is niet zeker, dat de Keizer zoo dadelijk de "hulp" zai aanvaarden, hem zoog-ezegd door den Paus aangeboden ! Wat hebben dan de geallieerden te doen? Te strijden totdat Duitschland redelijke en eervolle vredesvoorwaarden aanneemt. Er zijn er eehter, die zich daarmee niet fevreden stellen, of die althans meenen dat er geem duurzame vrede mogielij'k is, zoo niet "de legende van Duitschlands onoverwinnelijk-hejd op het slagveld te niet is gedaan." Zij willen derhalve een volslagen overwinning dotir de wiapenen, een strijd tôt het bitter einde : een vèrplettering. Wij mogen hier wel, op de eerste plaats, doen opmerken, dat zij, die zul'k een eisch uitspreken, niet in Wilsom een isedestander hebben. Vroeger heeft de Président der Vereenigde Staten een pleidooi gehouden voor een oorlogseinde, waarbij noch overwiranaar noch overwoninelinig zou zijn ; en zelfs uit zijn Belgische geestelijken gevangen te Holzminden : EE. HH. Karel Van Eecke, onderpastoor van Veldeghem ; Pater Cambier, S.J. (zittend in 't midden) ; Beckers, aalmoezenier der Broeders JMaristen te Aarlen ; Bauduin, pastoor in 't Doorniksche ; Mussche, P., professor in St. Louis, Brussel ; P. Dossche, missionaris ; Vermant, professor in St. Lodewijk's, Brugge ; Vermoor, pastoor, bisdom Mechelen. —-J,a wel, mijn "vriend": de 'Snrijheid der zeeën ! " —De vrijheid der zeeën? Wel, die hebben we al ; onze schepee 4oorpl°egen ongelhin-derd al de oceanen, en doen al de'havens aan. —Zooveel te beter ! Het spijt me, dat ik aan mijn besten "vriend" geen kostbaarder geschenken kan geven... Of toch, ja, ik zal eens een goed woord voor u doen bij de Engel-schen, opdat ge wederom in 't bezit zoudt komen van uwe veroverde koloniën. De "Daily Mail" zegt toch, dat z'er niet aan hechten uit een " selfidh "-gievoel... Maar, dian moet ge beloven er niet met sporen en botten naartoe te gaan ; en geen koorden mee-nemen om de iinboorlingen op te hangen, ze niet uitbuiten, want daaraan hebben de En-gelsohen terecht een hekel! Intusschen heb ik u nog een vriendelijken raad te geven: Bereken eens, hoeveel gij als schadeloosstelMng aan België zult uitbetalen. —Schadëloosstelling? Maar, h-ad ik niet begrepen, dat er ." condoinatio," kwijtschel-ding, moest zijn? —Ja, maar niet voor allé gevallen. Ik kan begrijpen dat gij niet al de schade kunt ver-goeden die gij aan uwe vijanden berokkeind hebt ; er zou geen roode duit in uw land overblijven. Gij hebt al over de 80 milliard Mark uitgegeven ; van uw overblïjvend for-tuin zult ge nog wel een sommetje kunnen uittrekken voor dat arme, onschuldige België, dat ge toch zoo deerlijk bestolen en uitge-plunderd hebt. —Dan ga ik bankroet ! —O, ik heb een goed middel gevonden om u weedrom rijk te maken. Ge besteeddet jaarlijks zooveel geld aan uw soldaatjes en uw kanonnen. Breek dat eens af. Wat een winst zal diat niet oplèveren ! Zoek voortaan uw heil in een eerlijken handel. —Handel ! Kan ik nog handel drijven? Heel de wereld heb ik tôt vijand ; ze zullen mij wol en koper weigeren en me overal bui-tensluiten...—Laat me to-e u daarover een ernstig woord toe te spreken "Vrienden" mag men wel eens een vermaning geven, zegt Cicero : "Ad-monendi saepe amici et objurgandi " ; en zij mogen dit nooit euvel opnemen. Welnu, laat ik het u zeggen : Men vertrouwt u geen zier ; gij breekt mv woord; gij huichelt ; gij pocht te zeer op uw wapenmiacht en trekt dadelijk den sabel tçgen aile recht ea rede in. Daar-om zullen we het internationale leven eens op een anderen voet inrichten. Het recht moet in 't vervolg staan boven de macht. Er komt er krakeel, dan zult ge dat aam een volkenraad laten vereffenen ; deze zal macht hebben om den weerspannige te dwingein zich te gedragen naar de wetten der gerechtigheid. —'t Is hard een "vriend" te hebben, die me uit den "nood" helpt ! antwoord op de Pauselijïe vredes-nota kam men niet opmaken, dat hij zijn standpunt veranderd heeft. Hij v.raagt, dat het vredes-plan zou "berusten op de goede trouw van al de betrokJcen volken," wat hij niet afhan-kelijk maakt van een overwinning door de wapemen, doch van de verwijdering eener "militaire instelling oinder toezicht eener regeering zonder verantwoordelijkheidsbesef." Hij hoopt dat het Duitsche voile " weldra " het bewijs geve van een nieuwen geest, waaruit zou voorspruiten "de mogelijWieid van een door ' verdraig ' verzekerden vrede." Wij laten het hier in het middlen ,of het eischen eener voorafgaande verandering in het regee-ringsstelsel van Duitschland de beste weg is tôt een duurzamen vrede ; wij vergenoegen ons met de opmerking-, dat Wilson niet ge-waagt van eene verplattering van den vijand door wapengeweld En zou dit werkelijk een zoo gemakkeîijke taak zijni? Nemen de geallieerden, zoo zij dit op het 00g mochten hebben, niet te veel hooi op hun vork? Wij moeten bekennen, dat we niet bevqegd zijn om daarover een gezaghebbend woord mee te spreken. Maar wij hebben mannen van kennis gehoord, die beweren, dat Duitscihland, zonder eene on-verwachte inzinking van zijne legermacht, niet in eenige maanden verjaagd zal zijn van de gebieden, die het overweldigd heeft. Want daartoe is het niet voldoende de Duitsche frontlijn hier en daar in te beuken, eei^ of ander deel van den veroverden -grond terug terug te winnen, doch eene tastbare beweginig, welke het begin van het einde zou beteekenen. Wij mogien het er voor houden j dat 00k Duitschla.nd's hoop op eene ware militaire overwin.ning reeds voor drie jaar verijdeld werd. Doch velen meenen dat het eveneens voor de geallieerden geen kinderspel zal zijn een volslagein overwinning te behalen op het slagveld. Zelfs met de Eulp van twee tôt drie millioen Amerikanen, om het Oostersche en Westersche front te versterken, zien zij weinig kans om daarmee klaar te komen over minder dan twee tôt drie jaren. En intusschen zou het erg gestield zijn met de strij-.dende volken ; 's Pausen woord over den zelf-moord van Europa zou geen, loutere rhetorica beteekenen. Doch wij willen geen Calchas spelem, voor-al in militaire zaken, die niet behooren tôt het gebied onzer bevoegdheid. Stellen we, dat de Duitsche verzekering—die we heden nog lezen in jjken hunner dagbladen : " op het slagveld kunnen wij niet verslagen worden" —deerlijk te sehande zal gemaakt worden. Heeft men dan daarmee bereik.t het doel van dezen oorlog: een duurzamen vrede te stich-ten in Europa? Eilaas, wij vreezen dat men zich hiefin vergist. Feitelijk is de degende van Duitschlands, onoverwinuelijkheid nu reeds te niet gedaan : een oVerweldiger, die de wet niet kan opleggen aan zijn \ijandetn, is geen eigenlijke overwinnaar, en spottend zal steeds het antwoord van Pierlala kîinken op den Duitschen overmned : Naar Londen gaan wij door Parijs ! Miet luchtschip, duikboot : korte reis, Durch Schwertgeklirr und Wogenprall ! .. Aan Marne en IJzer zijn wij al... —Drie jaar ! zei Pierlala. Maar in hun gemoed zullen de Duitschers nooit een neerlaag aannemen, al worden zij gedwongen de wapenen neer te leggen. Buk-kend voor' de oogenblikkelijbe macht der vijanden, zullen, voorzeker de Duitschers een tijd'lang in bedwang gehouden worden. Maar voor de landeigene verdrukking, waaraan zij nu onderworpen zijn door hun autocratisch bestuur, wordt hun dan in de plaats daarvan een juk van vreemd'e overmeestering op de schouders gebonden. Ik vraag niet eens of die politiek te rijmen is met den uitgesproken wenisch vam, Wilson en anderen, die 00k voor Duitschland in de toekomst een plaats willein inruimein in de rij dçr zoogezegde vrije volken. Ik vraag enkel is het mogelijk dat die toestand lang aarthoude. De nederigheid is niet de hoofddeugd van het Duitsche volk, en een neerlaag zal het voortd'urend aanprik-kelen tôt nieuwe krachtiruspanning. Knagend op zijn gebit, zal het den tijd van onderge-schiktiheid benuttigen om zich voor te berei-den tôt weerwraalc, en zoo zal het een andere rnaal een stoornis wordien van den wereld-vrede. Niet uit genegenheid voor het euvel-dadige Dui+schlamd, maar uit welbegrepen liefde voor Europa's veiligheid, achten wij daarom een militaire vrede onheilspellend : hij zou de kiemee dxagen van nieuwe oor-logien.Want onderschatten wij toch niet de macht van een volik, waarin zooveel werkkracht'"ze-telt, wiens schranderheid niemand ontkeint en wiens zielental gestadig toeneemt, terwijl dat van FTankrijk voortdurend afneemt. De tegensteilling is verbazend groot. In 1850 stond Frankrijk aan het hoofd der Europee-sche natiën iraet eene meerderheid van 1 millioen boven Duitschland ; voor 190 Franschen waren er te diem tijde 97 Duitschers. Nadat Elzas-Dotharingen onder de Duitsche kroon gebracht was, sloeg natuurlijk de verhouding over naar Duitschland. Het verschil was noch,tans niet zeer groot : voor 100 Franschein, 116 Duitschers. _J,laar het zielental d.tu.;de gestadig: in 1912 was de bevolking van Frankrijk enikel de twee vijfden van diegene van Duitschland : voor 100 Franschen, 168 Duitschers. Zal dit volk, zijne sterkte be-wust, lange jaren de vernedering eener neder-laag dulden? Dat ig erg te vreezen. Zoo Duitschland zich niet innerlijk bekeert—vol-gens de wenschen van den Paus—dan mag men binnen etfelijbe jaren een nieuw bloed-bad verwachten. -O Officieel Nieuws. Werving van Taalmannen. Ten einde de werving van het groote getal Belgische taalmannen voor het Engelsche leger te verzekeren, doet de militaire overtieid eenen warmen oproep tôt de vaderlandsliefde der Belgen verblijvende în Engeland. De voorwaarden welke de kandidaat moet vervullen zijn de volgende : vrij zijn van aile militaire verplichtingen of toebehooren tôt eene der groepen welke nog niet tôt den werkelijken dienst opgeroepen is geworden; loopend Franjch, Vlaamsch en Engelsch kunnen schrijven en spreken ; lichamelijk be-kwaam verklaard zijn geworden tôt den bij-zonderen dienst van taalman ; meer dan 21 jaren en min dan 45 jaren oud zijn. De kandidaten welke te paard kunnen rij-den worden bijzonderlijk gevraagd. Zij moeten hunne aanvraag sturen tôt den Generaal-Majoor, A.D.C. des Konings, Hoofd der Belgische Militaire Zending, 35, Grosvenor Place, Londen, S.W.i. Leger-Vlaamsch. De miniat'er van Oorlog heeft op 17 Sep-tember een nieuwe dagorde rondgestuurd "recommandant aux officiers et soldats des efforts conciliants pour les conyersations entre supérieurs et subalternes." Generaal De Ceuninck stelt als idteaal voor dat iedereein van beide •landstalen een.e p,rak-tische kennis zou hebben, en hij doet ©en be-< roep op de intellectueelen in het leger om deze politiek van verzoening en nationale eçn-heid (unité) bij te treden. O De Toekomst van den Landbouw. Naar aanleiding onzer mededéelingen over het Natiomaal Verbond tôt Heropbeuring van den Landbouw ontvangen we nog volgend bericht : De iherstelling van den Belgischen Landbouw is de grondslag voor een goedkoope bevoorrading van het land. Zij is 00k nood-zakelijk tôt de welvaart der Nijverheids- en Handelsbevolking zoowel als van de land-bouwers zelven. Stelsehnatig werd onze veestapel wegge-voerd, krachtvoederstoffen en. scheijîund'ge mesten ontbreken teenemaal en landbouwtui-gen zijn vernietigd of versleten. Er zal !iee'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes