De stem uit België

778 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Fevrier. De stem uit België. Accès à 31 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jq0sq8ts9c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DeStem uit Belgie Abonnement : 2sb _ vtret 3 maanden. Subseription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor U Iiand : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : ith. oi 1.50 fr. Bureel: 2t. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VÀDERLAND. Téléphoné i Muséum 267> 4de Jaargang, Nr. 21. '(Bllz. 1815-182121.) Oplîlaigle: 11,400. VRIJEhAG, FEBRTJARI 8, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. ijd. Volgend nummer verschijnt weer, zoo ver-. hopen we, op 12 blz. Voor dit nummer liggen gereed : artikel van Pater Callewaert over Katholieke Fierheid, het Interview van den Paus met E. Marshall, een nieuw fragment uit den Engelschen Poesje, enz. Zet aile uwe vrienden aan in te schrijven ! op De Stem. Samen met volgend nummer_verschijnt : De 1 Paaschklok. Bi.jdragen zijn ingewàcht. Het Staatsgezag en de " Indépendance Belge." ue ooMog- iruuat allwsi unt de voegen ; vollfoeta wordeta niteenigieisliagein, bajndlells-betrektoimgien gastremd, sitedein ©n> dtar-peln 'tôt pu'imient gescboteta, en diie etbfffie-•lijke vterwoestdmgem zijMi slecbtis eem> beeld van die ointredidieirdng dler gelesit'ea, wiaiar het versitand iwerdluiisiterd wordt dbor de haristochtonj an aille begri.ppe'n ïlm vier-wacrdlng gerafcetm. Hét isi daartoim niet enlkel dié tijd1 ota planimeni te baraimielni voor dtem heropbouw dier imieengesltorte toize»; .etr tnoat ook gezorgd wordtem, om ordle enl «egieDItniaajt te bfenigieni dm de | gedlalchtein «ni die dwaKmgani te doein -viliile. den voor het h'elderë! ffi<& den waairbteid. Viroegiex belbbeta we Itiegieni dira " XXe Sdè-i elle " die re'cbteto mil die Kerk ©ta dleln j god'sdiierast verdadli'gd ; beproeven. wij ifoet vandialâgi die recbfcefal viani he't StlafeftJs-igezag ilra besnbeiiminig te netrnen itegein-iover ©emilge giavaiarllijke uitingen d'er ; " Indépendance. ' ' Dit dlaglblad), zoaalis men in. het vorig Tiammier der "Stem" beeft kummietru op-merkteni, |s de mieaning toegedaian., dat " onize iregeeriimgemi besit zoiidan doem zich I zoo siterk miogelijk alaim te lteuinein bij hiet j socialisme," bdj het pnodletlaariiaajt, beft-vvelk niilet énlkeil die "ruggegraat ie van die modernie maaltsobappij," miaar ook "die gromdisllag mioet viormem vani demi toie-fcoimstigiemi Stlaalt"; ©n, belt besitrijdlt de meetadng vain Moydi Gelorgè, diie en ean bezwaiar dlm vomd "lalala de socialiisfelm de toelatlkig te viarigiuinmielm in omdterhiamdle-: ling te tredien met 'v'ijiandtelijke afgevaiar- ZuSae ulitliatiiinlg-eini kurunien wij met anidleWs1 dlani betreuBeinswB.ardiig noemuein. Daalr onze lainldlera op democlatischen voet zi'jïu ingieiriohlt, fcami men het maitluiur-l.jk niiet afkeiuBeln, diat dte Staiat du matab:-Iniale vraagisrtiuldketni die "h-ulp" inroept van' d'e beSainiglhe'bbeniâeta. ; dloc'h tenwd^l hiij te eorgem 'tuetefft vmor het beliang vain sï'ieni, moelt lui j Soi dlit gielvial medie'zegglelni-schap veirleeinieln aiaini iaJ!lie piartlijetii, aain aille dieéïera van het volk, en aani die eienleln geenie gunst ve'rlioeinieri,, die hiij zkdiu wed-geren alaai die alnidieiieni. Mia&r hier geilldlt het «eue " itaitemiatibmialei " za;ak, het vralagstak namelijk viam vnedle o£ oorlog', en gielijk aJl'een, heits Sltaiat'sgeziag de be-voe'gdheid1 berft om oarllog te verklarem, zoo is aolk affiieemi die Stialalt beivoegd om vredie te sluiltien. PrSncipibel mcxe!ten wij er deiihiallve teigelni optomem, diat de Sltajat zijm 'Oippergeziag in dieize zaiak afhandig liet miatosn of dli't deeldle met ééule pairtji j, w^lke noch beklle'ed isi melt gezag_, nioch heit œclht iheetfti om in: dletai niaam vatii alite targers hiet viooffid te voieinen!. De " E'vefn;-J!ng N.ews|" vain, giiisitereini, 2 Febuuari, ziëi dlalarom tetfebbt: "The qnesiïiomi of wiajp ar peaee ciam oinly be dlecidled by tlhe nâtioin as a "whioiie," oif li'ever dlooT die giezagdlria^ersi laangeweziemi bij de niti--prai der naitie, dewi-j î einket zij vain den S'Cihepper des' l'eivens het nechlti op teveni ©n dood beibben omitviatogtti. Ook om^de gevoUgeini melke die miskem-ping va'iu 'dliit beginse® rnia zich zoude sleepen, zijm wi] tiegetii eeinle comfeselitlie, waiar die sociaEsiten dier geaAlieerdie Hata-d'Hii zoudm irediefeaveleni met Ihuinme vijalndblijke "broiediers." Ltoyd Geoirge, dii e hieriiu bat vloonrbeelld volgdle vam een l'irainiscbelni stiaatsimaJn., deed opmerkiein, diait "eenis aiain de1 sociialliteteni die ver gain-ntnig wordt giesiohionkera om ia ondlerban-dléliiing te trediern met vijamidie'lijke aifge-vaiaJrdigdeml, het moieïDiljk zou ziia d'e-wl'fdle vergumimilng te wci geren aan eein andlelr dle'el dter giemeieiiisdhiap." Dat steiit aïs een bus, 'eln Ihet ils aain de " Isrudié-ptinldlance " iniet geiloïkt dît koirt betoog te olnltzieiniu'wieiï. Het ils voor©ersit! al heel vreemd' dleziani strijd "erani diemooriati-«chieto oorlog " te no'etaiein, terwijl alao^ vamfceJ'i'jk de giealllllieerdieai hiet "lautocra-ttsdh Taarendom " tioft bomdgemioot had-dto, 'eln da.airieniboveinj, al moge mehi zich Ook vooirsfteliliein "die itill'itiarisitlische auto-orati'é ineehr' te "Veffiletai," het 19 toch, het socialistisclhie " proHetariilaat " niet aMeeù fet er vocxrdlseill tt/ss zou dioemj: -die oint-troinninlg vain) het Pruiisiisdh miHiita.risme zou eeni zegieini zii'jii voicur giansclh die we- Wij, katlhioHeke Vlatminigem, Ihebbein reH. Dit zijra 'ovérilgensi bijzaken', wellke oins nog iniilet llaitem besmatten met die ket- miiet bekwaam zij,n om die gezoïnidlhieid terliij der amorale "Reallpolliitiiek " dliie zolo- mnj Dlbydl Geoirge's woorden weg te wait sitids mian Miachiiaivelli vollgt era den nemen. HetiMi'jft all'tlijd waar, dat, evien Paus heeft verHoTChenid, over die weneild zoo goedi la'ls de socialistera, al de overige hiee-rscht. partijeni «ni maait'sichiappijeïi—die1 kathoi- Wij houdlen ietr" aiiag primciepetai op 110.. lliielken vani lail'liem stanid, âe chitiiisteni wexk- En inaair deze blïjvieln wij gietroiuw Blain liadlen, de hiandelaars, die financiers, de het Bialgisch Staaitisigezag jeganls hetwalk Protestaniten, de1 Quakers... en vooral de wilj., zoowel buiigieirs aïs aoilldiaten, oin» ge- sollidlatian—diigt) irecht Zoud'en hebbem eein bondlen atohifen. Dialt «isi eein kwastie van daniteranltte te vriagen, om da.ar met dein miaaitscibappellijlke tirourw, van orxie ©n vijandi over 'aan' vredle te hiandelan, wélke vami geziag. hiuinine bi jzond^re .belainlge'n zo'U wa'arbor- * * * giein. Het is de eer vaini de lralthoildeiken Zoo schrevetai we bij dlem inEet dtet âar geaillieerdie iancten1, dat zij uit erk:én- sameraweïlking vlan Duitschen ©m Akiti- niiog vain het Stlaatsgezag, elke uiiitmoodi- viëten, itru ops mu^mmier vani 23 Jumi igiô. ginig vain dlieni aard vaini die hiand hebbeln En op dat atandpunit bleveri en blijvein gewezen'. Niaar dlen oiprolep van Eirziber- we sitaan. ger in' Zwitserllanid werd oiet geluisterdl; Welniu, inidlieni meta niog ©enige socMte doior de Etoigellsiohe fcaltholieke Dames moinaal aianineam/t, mioiatien ook nog de ■werd ©en, wiaigerend antwoord giestuiurd bag-rippen vani it,roulw du) omtroaaw iets aain' de Dlames van ■Oositenirijk ; ziellfs vefrteganwooirdligen ; eini w,a verstajam ndet De drinkwaterput in liet veld te Norman Cross. Het laatste spoor van een krijgsge-vangenenkamp na honderd jaar. (Zie Stem, Nr 10, blz. 3; uit het aldaar vei melde werk van Walker.) weigerdiem Z. Emiiln'eatiie Kiardiinaial Mercier ©n die Befl'gisohe geesitléldjklheid vriemdlschapsbetrékkiingeM aan te knoo-pen met dte kaithiollireken vain Duitschlland -uit vnees da.t Ziilj daardoor het Staats-giézalg dm dlen1 weg zoudiemi stlaan en de nartilomiafe zaak zouxilan schaden. Diie va'dlérland'slScvende voarbaeldien mogeïi de aocialii'ste'n wel1 ter hlarte nemeni. Eir zijn1 ©r tageinlwoordfig, zooaiïs men verledieni week diaed opmerken, diite d'e huik naïair demi wiimdi hamjgeai, em boo'-renldfe diat de dlemiocratisohe gadiachtea garem ©n inialag ziijn van mendge ned©-voelrtinig, ©roip gezat telijin de sociaïdstdisclhe pantnij dta' 't gevteii te komem. Démocratie dis voorelerslt niet galijk te etellen met sodilallisme, ©n ofschoomi wij gaairne hti/lde bnenigen aan dte vaidterlandsilliefde, diie vête hoinnelr partijgenaoteïi1 getoomd hebbem, todh mogen wilj mi©t uit het 00g verKeziem. dla.t die beglimisieleini, die zij ixt 't velrlieden: huldliigdlen,, bulnne parti j Wed-mig gasclhiilklt malkan om de " ruggegiriaa.t te wardleta vain de moderne samen'ltevilng." Heit dis wal bevraemide'nid', d'at zij, die vroeger d'en oiarfog predàktan tusiscbeln de miajatsdhlappelijke klla^sen,, nu best bekwaam wioirdiein geaicbt om demi "vredte tusiscbem die volteem'' toit stend te blrteni-gen,, ara diaK àW, dfiie in Framkrijk eem huimianditalpiismae buMigdan, waairbij adle laindteigmanzeto werdien weggenometoi, nu im eanis de melast bevoegdlen zoudeln bllij-këni om de refdhten te verdedigan e!anEir via'dlerllalndsiliiiefda, diie tegen de overwéDdi-ging dïerzelfde grantoemi wlaken moat. Het Vlaamsche Vraagstuk. Een Misdaad. u rx r'rajn)9cn-x>ej(gii.scne utaig'U'iiauem vui-namen we dla't de "R'aadl van: Ylaamdte-ren," nia een tweadle irais niaar Berlijn, die Staiatsi'nrichti'ng van bat mieu<we vrije lamd) parodieert. Dlalatr miadie iln betrek-kimgis vani 'H'emtlfcig^ verkliariiing oiotrenlt Beiljgië dn zijn amtwoord op Wilson, eti daarap ziinspaelldie Schaidemanin, dfe Duliitiscibe Riegaeritnig verwijtemde dlen vrede, tagen reoht en redieta in, lastiger te iruakeni door aan Vllaaimsche poliitiek ta dioein). Wij tneeman/ d!at dieze gagevens ©eme gulnisitlige gelegenbeadl aian dfe hamd dloem-Om moigmaalsi, wiarsi vami eenig ulitziem maair cielnie opportunii'tei't en. vrèemd aiata ajllla viledferij, bier neer te sch.rijven, hoie vooir ions, batiboldipfce Vitvmirigen, dlit ailltet) zioh vo'oirdoet. ho© dam de atempel vaini ontroiuw-, vam immoiriallSteilti kaini wtnrdlelni gielooch'end bij dilt opifcredien, aaJni die band van dlen Dnilt-schan, viijiamidi tegian' hiet bestaan. d'er Re-g©erilnig zidlwe;, jegenis weilk© burgerpifficht verbinidlB. Eni g.een dbél heliîiglt stechtie midldeten ! VREEMDE INVLOEDEN. I.—Fransche. /Mediaiar omis aoraieei. over ae mo.naiii5eit vian bet aiktiiiviJstiiech gédoe. Ma'ar im- dfe-zen itijd vaini verizwalkitie zedeli'jkheid voe-len de maesita miemisdhen niet wialt een zedelijk oiardeed voor een mail' van be-gfaseten bieteekemt ©n zij hiadhtert tan sillotte veell meer bellaïqg aiam wat hïj ala eSmidldloal batracbt. Gralag wiiillleni we ook diie niieuwisgie-righeid voldloeta, en bier miogmiaala om-scbrijvemi wat we omirent Vliaamdianem eni vraemdle invloedera demfoe-n. ■Met omiza vriendieta van de vooirilSmiie zeggian we : " Pdïitieke dlmvlloiedien, dialt men er oin-der varsita, tarasse 'ilnimlenginig in omze ibimmenllandfech© aamgiêBegienibedemi of wr-bloiemd© pogi'ngemi om onze sitiaatskumde te dfim'genl in 't vaanwater van uit-beemisch bellaing moeten onmeedtoogebd geweard'. NO'oit zall ons vol'k diarhiallve vuede heb-ben met ©anie politti©k dlile zou neerkomen op opemi of bedtekte ojidfergescbifctbeid vami 't land, 'it zi'j aiam Doidtscbland, 'it zij ia)an eemig andlare mogendheid. Wd'j v©rw6jpelni bes'list a!ll© poîiltiielke, milliitaiiire >olf ecomomisiche verbomden' met een, d'er groispetai." Wij ondlersohleddani ©clhtar tusschen v-erbondlen^wi inlvloed'en vain sympaitble, vami hamdeilBbeltirdckingen, vaiu kuilturar. Elu ziiebier belt stlamdpurit v,an omze vriendlemi dler voorii.niiie diat ook weer hee-lemaai het onize is : " Iini ibet Vlaïamscbe Hamid heerschte hiet verkeerde denkbieellld d'at omis vollk om zioh lia verbeffein 01g de Kultuiurhoogite dler amktere miaties', ziiijra Vliaamscben aiard meiest verzakleni en 't Franscb ails voer-tuig vam aille Ihiooger geeisiteslevan aam-v-aardlan. Diie mistoanmiinlg vain de wat-tieini, walfce zaowel vollkeneni alla enikelieln bebeerseben, blieef niiet oingielst'Baft. Het ■ergerîijke giavolllg van dît omitiaardimigis-proces wlasi het jammerîi'jke Vllaianderen, ons zoowal belkanid, Hjdeind aian de ge-volligem ©aneir kvsiaal w-aarvan het .nng de oorzaak niet intoieto koo of wilde. Het is het waik dler VJaa>m3che bewe-• gimig g'BWaast du't vollk tôt inikear te biem-gen. De Fntenische ilnlvlbied moest ttiug- gevoerd inaair mear besoheiden ralng, gie-liijk ail wat 'Vreemd is, aanvullieind wat oins te bout sebiet, maar niooit overhiaer-sebemd. Wij zijn, er maar tegengekeeid, wamnieer diie dmivloed in ons die ©igene gaaairdlbeid laanitiast, de aangebouen Vlaïamsche gaven verwelkt. Met dit ©etaii'g voorbéhoud zal aein vioor-aitstrevand, zielfbewust Vlaanderen, opem^ staan1 voor aile besobavinigswind'en' ©n, ja, geestdri'ftig oifflthaiam en benuttigen wat er besit eta edel'sit is, im1 den rijkeni schat van Fnankrdiks bescbaivinsf. II.—Duitsche. Tiegemovier Dtiitsoban invloed staat er ecbtar iiats h©al bijzandlers op het spel : Die Duiitscber sliaat den bal mis ilnidliein biij, vamiwège de Vllamiingian iretoeint op aeraige dank'baarheid voor wat hiij, tij-dienis zi'jin© 'bez'ettinig dln bumlne richtiitaig dloet. Hiet Duîtscbe voilk zal zich zeer bescheildiemi màelteni aalnstellllan will bet die fclbof zien avergebrugd diie het vaoïr llain-gon tijd lafscheidlt van 't overi'ge dbr we-ïdlid. ïusscbem o,ns ani Diu'itschlamd staat wezenil'ijk ©emie zaak vian, rach tserkenning, emi van boiate oiv'ar gepleegd onrecht ; zoollang diie uïWblijvenj woindlt ook teracbt aile vertarawen gerwied^ierd. Dem Vla-mdinig vangjt mén miiiat zoo licht. Wiï men te B'erlijn zidh inibaeildiem diat bat geinioeg Sis ©enige maaHragelem dloor te voanem, me?# bet nnzicht omis te verdieelan, om oins te su&sen en de Iheniinmariing aain Leuvemi, Aarschiot en Dendarmondlé udit te wiisscbeni, diam llafbeini wij h un gaarmie deze ilffluisde waiarvain die tijd ze wial zal genezen eta we galatti otaverstoord omizes weegsi." III.—Engelsche. lin fcmgeland die toak zijmde der VI a-mitogen', wanscbeni we daar een woord aan toie te voegetn oimtrenit Engeia-nd en de Vllami'ngeinf. Vam. aflllie die Verbomidienem in den oor-log ils BngeOlamicH, vaim bïoed, en taial, en poliitieke menltaMteit den, Vlamimgen het niaast. Ira izekeren zira was E'ngellamd voor de VDamimigen seene ontdekkim'g. Wij benuttigdiani bilttar weiiiilg dm VLaamdeiren van d'e Emg^Ische Kultuur. Enkela gro'ate West-Vllaiminigeta trachtteni w©l mn die sebatteni oins miee te deelen.,, de En-gaîscbe blaef steeds de zwakste der uit-heemsche Kulltu'uirbijdragen1. Nie'uiwe bainden zijm nu met Enigelaind gesmeeldl. Wij bebben er eeme boiog-staiandie poliitiiake gedacbte madier leeren keninian, wilj zijm ge'stîcht geweest doior de genitliem.en-oipvo©diln'g vian leen g,root paart der, llagere 'standen, wij habbem er poezi'e en tetterkunidle op een hooger peil . gevomtfemi diam w©l vermoed werdi. Van al dat 'en miog zooivseil meer, wilil'e'n we ons volk mede doien ge'mietemi. Duizen-dten. orazar bebben Engeisch aangeleerd olf beter imgestudeerd am vooral dloor het verbEjf albiiar bum weg gevoniden maair de bromniam. Ein wij durven meemen dat "De Stem" diaanbij wel ©em ©erste gids geweest ils. Zekser is bet 'data1 dat itlegemover 'anidere K'ulltu'uirinvtaaden ©r iin 't vervoig inioig een Enigelsch-a teganbaimger zijn zaïl die vroeger bijnia van geerjem tel was. On-inoodiig te zeggan boie wij ons ©r om ver-heugen, emi voort iin die richtimg, het initefflectueele pcogramima van omis blad doorvoeren. viaanaeren en ueigie. Elm wat we diain meenem over Vllaiamd'e-Iram ©m België? Zfebier de uitspraak van Vllaamsche s/oildlaltieln ©in bmrgeTs-in-'t-bui-tenîlamd : "Voor zoiover te merken valt, bastaiat in "t Waalsohe kamp evenmin ®ls in 't Vlaamsobe, de wil tôt 'Oinitbinddm>g, wel iintegandleel veillliiger ©n beChter dan alla viariatie9 op bet thema : Flamands, Walloins me sont que dles pré-moms,Belges est ,notre nom de famille. bO'U'dan on® samen gemeene beianigem, gevoeifens eni zieinswijzan, een,e ininilge verwantsobap 't natuurlijk ukvloeiselvam eeuwien gesebiedemis, vam gevareim samen' getrotet, bepnoeviimgen schouder aaim schoudler, doorstaain, een taad, held-baftig strijdiem tagen dezelifde dwilmge-llalnidlijani.NSet bet minstt dis dte bandl di© omis valsit-klinikt aan elkaar 't gediwomgen gavolg ©einieii aardriijksikumid'ilge liggiing, waaraam nii'etniand bet vermiag deitsi te veramderen, vam etoonotmische venhoudinigan', oiniomt-warbaar dooreengastiiengelde belaingien, diia aille dioelien op varlevendiiginig vam omdierlin'g verkeer, oieit op verwijdeiriing. Vinidit môn de Vliaimiinigem onwriiklbaar op 't 'begiinsel hunirtet zelfstand'igheid,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes