De stem uit België

395 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 11 Octobre. De stem uit België. Accès à 02 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2j6833nm7r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie Abonnaient : a/l iki 3 maanden. Sabterlptien i i/t for S rooath*. Vooi d« Vereact|d« Stateat H eu. Vaor Kailand : 1.31 fl. Ï06T îPïaakrJjki 1 fis ÏK» *« «U Jatiuii lit Bureel: ïl, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND, Téléphoné ■ Muséum 267. 5de. Jaargang Nr. 4. (Blz. 2115 2122 ) Oplage : 10,000. VRIJDAG, OCTOBER 11, 1918, Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZICHT. De Belgen tegen Roeselare — Vooruitgang tusschen Kamerijk en St. Quentin. — De Duitschen trekken op verscheidene punten achteruit. — Duitschland vraagt wapenstilstand en onderhandellnfleri. KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK. D1NSDAG, i Oktober. Ds Belgen en Britten bezetten Merc-kem, Stadon, Westroosebeke, Ghelu-we en Waasten. Aan Cambrai werd Blécourt, Masnières en Crèvecœur bezet. Het leger van Generaal Ber-thelot viel aan tusschen de Aisne en de Vesle. 10,000 Turken geven zich. over in Palestina. Zij waren ingeslo-ten tusschen Amman en Maan. WOENSDAG, 2 Oktober. De Franschen veroveren St. Quentin. Boven St. Quentin werden Levergies en Estrées bezet. Aan de Aisne wordt de vijand teruggedreven. In Champagne worden Binarville, Condé, Autry en Vaux veroverd. Damascus wordt omringd. DONDERDÀGj j Oktober. Tusschen St. Quentin en Cambrai wordt de Hindenburglijn gebroken aan Rumily, Bearevoir, Fonsonne. De Belgen vorderen nabij Hooglede en de Britten bezetten Ledeghem en trekken over de Leie tusschen Wer-vik en Komen. De Duitschen trekken terug van Armentières tôt Lens. De Franschen bezetten Uskub in Serbie. Damascus wordt ingenomen. VRIJDAGj 4 Oktober. De Duitschen hebben Armentières, Lens en La Bassée ontruimd. Brit-sche troepen veroveren Sequehart (ten Noorden van St. Quentin) Ra-micourt, Wiaucourt, trokken over het Scheldekanaal en bezetten Le Cateiei en Gouy. Aan de Aisne werd Loivre veroverd ; in Champagne, Challerange. De Italianen bezetten Berat in Albanie. ZATERDAGj 5 Oktober. Franschen en Amerikanen gaan vooruit tusschen Reims en Verdun. Ita-liaansche en Brittsche oorlogschepen hebben Durazzo aangevallen, de ha-ven in Albanie door Oostenrijkers bezet. De basis werd vernield, een troepschip en torpedoboot gezonken. ZONDAGj 6 Oktober. De Duitschen trekken terug van de Terriershoogte tusschen Le Catelet en Crèvrecœur. Ook in Champagne trekt de vijand terug tôt aan de Suippe; Reims wordt geheel vrijge-maakt.MAANDAGj 7 Oktober. De Franschen bezetten de hoogte van Moronvillers. Britsche troepen bezetten Montbrehain, Bearevoir, Auben-cheul. Fransche en Servische troepen bezetten Vranje tusschen Uskub en Nish. HET WESTERFRONT. De Duitschen gedwongen terug te trekken. De Belgen, met de hulp van Britsche en Fransche troepen, die allen onder het persoonlijk opperbevel staan van koning Albert—een bewijs van het vertrouwen en de hoogachting van de Verbondenen voor het Belgisch leger en zijnen Koning—blijven steeds hard-nekkig den strijd in Vlaanderen voort-zetten. Sedert de laatste week hebben ze de dorpen Handzaeme en Hooglede bezet en zijn ook in de uithoeken van Roesselare. De Britten hebben Gheluwe bezet, zijn de Leie overgestoken tusschen Wervik en Komen, en vechten nabij Meenen. Al de hoogten van Vlaanderen behooren nu aan de Verbondenen. Ze hebben in dezen sector, sedert het begin der offensief reeds 10,500 gevangenen genomen, waaron-der 200 officieren. De buit bestaat in 300 kanonnen, 200 loopgravenkanon-nen, en 600 machiengeweren. De vooruitgang wordt nu langzamer, omdat de vijand groote versterkingen heeft aan-gebracht, en groote tegenaanvallen on-derneemt, die nochtans worden afge-weerd. Het is wel begrijpelijk dat de Duitschen aile moeite doen om den vooruitgang te stemmen omdat hunne positie van Rijsel er door in gevaar wordt gebracht, evenals hun bezit van de Vlaamsché kust. Er zijn evenwel teekens dat 'de vijand voorbereidselen maakt om de kust te verlaten. Een ander gevolg van de Belgische offensief is, dat de vijand zich heeft moeten terugtrekken op een front van 20 mij-len, in den sector van Rijsel. Armentières werd 'verlaten evenals Lens en La Bassée, reeds sedert 1914 in de han-den van de Duitschen. De Verbondenen zijn nog op vier mijlen van Rijsel. Nog op twee andere plaatsen werd door den vijand den aftocht op groote schaal ondernomen : de eene aan Reims, de andere tusschen Cambrai en St. Quentin. Van aan de Schelde te Crèvecœur nabij Cambrai, langs Les-dain en Aubendeuil tôt Beaurevoir, zijn de Verbondenen in bezit van den hoogen grond, waarop de Hindenburg-versterkingen werden aangelegd. Het bosch van Gobain vormt nu een voor-uitspringende bocht die moeilijk zal te houden zijn en wel door den vijand zal moeten verlaten worden. Ten Oos-ten van de breuk in de Hindenburglijn zijn de Britsche troepen verder vooruit gegaan en de vijand werd gedwongen het Scheldekanaal te verlaten. Nabij Reims heeft de vijand zich ook teruggetrokken naar de vallei van de Suippes. Ten Noorden en ten Oosten van Reims zijn de Duitschen voor vier jaren in 't bezit geweest van den hoo-geren grond van waar ze Reims bom-bardeerden De spoedige vooruitgang van Generaal Gouraud's leger ten Noorden van Somme Py, en het bezetten door Generaal Berthelot's leger van de lijn van het kanaal van de Aisne naar de Marne hebben den vijand doen wijken. Reims is nu van beschieting bevrijd en Champagne zal nu feitelijk voor den vijand verloren zijn. De Franschen zijn over de Suippes en de Armes op verschillende plaatsen. Het Duitsche legerbestuur schijnt nu de spil van de verdedigingslijn te wil-len verplaatsen van St. Gobain, naar het Noorden van Verdun, en vejdere verwikkelingen zullen misschien aan-toonen dat de vijand zal moeten terug-vallen op de lijn Antwerpen, Brussel, Namen, Verdun, Elzas. Naar het schijnt richten de Duitschen vele vernielingen aan in de streken die ze gedwongen zijn te verlaten. De steden Roesselare, Cambrai, St. Quentin, Douai, hebben ze in brand gestoken. De F ransche regeering heeft de Duitschen gewaarschuwd dat voor iedere stad of dorp die de Duitschen in Frankrijk en België zullen vernie-len, ook eene stad in Duitschland zal vernield worden. De Bondgenooten zullen zich bij deze vermaning aan-sluiten.Van 15 Juli tôt 30 September namen de Verbondenen aan het "Westerfront 248,494 krijgsgevangenen, en 5,518 officieren. Ze maakten 3,669 kanonnen en 23,000 machiengeweren buit. In Macedonië namen de Verbondenen over 25,000 krijgsgevangenen, en in Palestina 80,000. HET BELGISCH LEGER IN 'T GEVECHT. Van een ooggetuige, 28 Seftember. Sinds 24 uren is het toornooi aan den gang op het Belgisch front. Tusschen Dixmuide en Yperen hebben de Belgen het offensief genomen. Den vooravond van den aanval had de overheid den mannelijken oproep van den Koning aan de troepen voorgele-zen. De soldaten beefden van vervoe-ring en geluk. "Het uur is beslissend," luidde het. "Overal wijkt de Duitscher achteruit.Soldaten, "Toont u waardig van de heilige zaak onzer onafhankelijkheid, waardig van ons verleden, en waardig van ons ras. "Vertrouwt stellig op de overwin-îing. Vooruit voor 't recht, voor de rrijheid, voor 't roemrijk en onsterfe-ijk België." Die woorden vielen niet in het oor ran een doove. Rond 2 uur en half >egint de artillerie-voorbereiding. Een creits van vlammen verlicht den Sep-embernacht. De aarde davert. Af en :oe breekt er een regenvlaag los. Om :es uur klokslag stormen de kerelen ;en aanval. Er zijn er die zingen als jeldt het een kermis. Victoriezwaaien-le kreten : "Leve de Koning, leve Bel-jië !" overschallen het gebulder der canons. Niettegenstaande het moerige :errein vordert de infanterie spoedig. Sommige elementen bewegen zich zoo lauwkeurig en geregeld als op het )efeningsplein. Tusschen 7 en 8 uur 's morgens is op jansch het front de eerste vijandelijke itelling reeds veroverd en op sommige plaatsen zelfs overschreden. De artillerie volgt de aanvalstroepen op de hie-len. Links nochtans is de tegenstand lardnekkig. Volgens de berichten welke 's mid-iags toekomen is de baan van Clerc-cen naar Houthulst bereikt en het Vrij-Dosch ingenomen. De eerste gewonden strompelen aan. De meeste zijn slechts licht geraakt. Hun gelaat straalt van fierheid en alijdschap. Met lachende oogen ver-tellen zij hun indrukken. Zij hebben vertrouwen in den uitslag. Zij zijn prachtig die kerels, met hun beslijkte uniformen, geblutste helmen, epische koppen. Er zijn er die zich vluchtig laten verbinden, weigeren heengevoerd te worden en terug hun makkers ver-voegen op 't slagveld. Van aile kanten stroomen de krijgsgevangenen aan.Om 12 uur, telt men er reeds bij de twee duizend. Zij zijn moe, bleek, verbale-mond, ontwapend ! Angst en wanhoop verwilderen hunne blikken. Een piot bajonet op den loop, begeleid soms een groep van twintig man. Hij gaat prat op zijn buit en vervult vol waardigheid zijn zending. De tragische slag is niet ontbloot van pittige anecdoten. Ook wel droevige. Aan den kruisweg van Luighem ont-moeten twee groepen brankandiérs el-kaar. Zij dragen beide een zwaar ge-kwetste. De eenen komen van het Noorden, de anderen van het Zuiden. Op een gegeven oogenblik stappen zij naast malkander. Een der gekwetsten richt het hoofd op bij het gekerm van zijn strijdmakker en herkent in hem zijn... eigen broer ! Ondertusschen verrichten onze troe pen uitmuntend werk. De tweede, der-de en vierde vijandelijke stellingen bezwijken beurtelings. De infanterie steekt den Yzer over ten Zuiden van Dixmuide en valt Woumen aan, ver-woed. Hier is de Duitsche reaktie het hevigste. Een groep vijanden, omsin-geld in hun schuilhoek, herhalen den klassieken kneep : zij geven zich over doch op het oogenblik dat de Belgen hen den rug toekeeren, schieten zij de edeïmoedige overv/innaars lafhartig nee: Dit ontsteekt de Belgen in toren. Van genade kan geen spraak meer zijn. Een batterij van 15, met man en paard wordt ingepikt. Tegen den avond seint men dat onze infanterie de lijn bezet, begrensd door : Woumen, Pier-kenshoek, Schaepbalie, Broodseinde. 't Weer is grillig heel den dag door. 't Regent bij tusschenpozen. De kanons worden opgesteld in vlakke veld naar-mate de vooruitgang aanhoudt, en openen dadelijk het vuur. Zachtjes aan valt de avond over het naakte landschap. De Belgen v<5ôr Roesselare. — Verhevén moraal onzer Jongeng. Van een ooggetuige. De regen plast geweldig geheel den nacht door. Het terrein is doorweekt en gelijkt een echte modderpoel, waar-in men tôt de knoesels in 't slijk zinkt. Indien wij Dinsdag van tijd tôt tijd het zonneken zagen bleef het weer doorslecht, maar die wind, regen, slijk en wat al meer, had geen den minsten invloed op onze jongens die meer dan ooit blijk gaven van hoogen moed en goeden luim. Zij zijn blijgeestig, opge-ruimd onze mannen en nooit toonden zij zoo schoon hun aanvalvermogen dan gedurende deze vier dagen vaù harden strijd. Ziehier twee feiten die heel ken-schetsend zijn : "II : Bc'ô'sch batuîjon datvooi Sîsy<-haege streed, vernam opeens dat het oogenblikkelijk ging afgelost worden en dat het dus zich gereed houden moest om af te trekken. Onze jongens weigeren als één man, ondanks den afmattenden strijd, zich terug te trekken vooraleer hunne taak die zij zich voorgesteld hadden—het innemen van het dorp—in haar geheel te voltrekken. "Aan ons dit brokje," riepen zij uit één mond en in eenen prachtigen stormloop maakten zij zich van Sley-haege meester. Te Staden namen onze jongens een heelen trein, machien en wagens, als buit. De Duitschers hadden den tijd (Vervolg bis. 5.) De grond door de Duitschers ontruimd sinds Foch's offensief begon op 18 Juli. Deze week trokken ze op twee nieuwe gedeelten achteruit, op een front van 30 mijlen ten N.-O. van Reims en op een zeven mijlen front tusschen Cambrai en St. Quentin.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes