De stem uit België

556530 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 28 Septembre. De stem uit België. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0r9m32p783/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IRegistered at G.P.O. as a Newspaper. Vrijdag, 28 September, 1917. DE STEM UIT BELGIE. (1637) 3 I .Wat is dan toch «an pakje, wanneer men i Haarmee en daarmee alleen leven moet. Soms ben ik twee vo,^e niaanden geweest zonder iets te cmtv.angen. Ge joint oordeelen wat een miserie er toen in de schapraai was, waar de muizan dood lage-n. Toen we de eerste maal voor ZwiitserJama ffeweigerd werden, maakten ze ons wijs dat we naar Mannheim in " observation " vertrok-ken. Ja maar na twee dagen moesten we Mannheim uit en de wildernis in. Daar is daar een van die kampen waar nooit een ambassadeur komen zal, al ware hij noodig juist daar! Dien , ioden November igiô lcwamen we hier toe. Groote barakken gelijk schietkoten met een afsluiting in 't midden en een paar planken • voor deur, voor en achter: Geene zoldering, maar getard papier tegen 't spitsdak. Geen stoelen. Alleen een paar vermolmde banken die we bij gebrek aan brandstof in stukken »ekraakt hebben'en het vuur ingesmeten. Er moest immers gestookt wainneer het 28° bene-den zéro was, en geey kolein te bespeuren ! waren. TafeJs waren er evenmin te vinden, maar vlooien bij hoopan, zoodat de strooizâik-t ken, vergis dit ails ,'t u belieft niet met zalckien | strooi, maar versta vlooizakken waar strooi ' kan ingestopt worden letfterlijk door de ! vlooien weggesleept wierdie-n. Ziedaar ons huis. Twee katoenen dekens en "en avant" de " schweinhiinden " zijn ges.tald. Zes barakken maken een " compagnie " uit j en zijn zorgwuldig door een ijzerpinne-I kesdraad omgevan; eene daarvan is dair nog I eens afgezonderd met een dubbel net van den l zelfden draad en dat heet de " strafcolonie." I Daar steken ze de mannen in die van honger I bezwijfcend niet meer O'f kunnen of willen I werken aan de fabrikatie van munities of in B de kool- en zoutmijnen. 0 ! wat zien die gevangenen af, en vooral ( die arme Russen. Die jongens moeten wer-I ken zooals siaven, harder dan de dieren, zon-I der voedsel tôt ze bezwijken, ja', tôt de dood. 't Is aan hen dat we die smakelijke visch-! gratensoep bestemden, maar het was streng < verboden, boor !—dit was iminers "délicatesse" voor die arme schepsels. 'k Beni daar, t te Z..., een paar maanden geweest en binst dien korten tijd hebben we ir man (elf) be-I graven, allen gestorven van den hongeT, ge-looî me vrij ; ze waren te goed bevonden voor Zwitserland. De mannen van "Gott mit uns " hadden un elk geval er niets kunnen tegen inbrengen dat Se talrijke goede katholieken een halve brak voor den godsdiens-t verlangden. Maar die moesiten ze deelen, of omitrent, met de orthodoxe Russen, en wat er overschûot was voor de kinderen Isr,aëls. Maar zekeren nacht kwiamen er weer Russen bij en 's morgens was onze bidplaats terug in een kampleger herschiapen. Onze aalmoez'enier, een brave Fransche "poilu " in soldatenpak, zei me dat i zulks herhaalde keeren al was voorgevallen,.. En ondanks dat allemaal heb ik nooit infliger geloof en inniger godsivrucht gezien dan hier. Want hier heeft het lijden werkelijk tôt God gebracht... O Ingelmunster in den Oorlog. Heil aan u, mannen die den goeden strijd meekampt, u allen is de kroon der gerechtigheid weggelegd. ONZE GESNEUVELDEN. Namen die voorkoman in de ofîicieele Belgische lijstan : Miohiels, Jeroom (57153)s korp., geb. te Ingelmunster, t Waelhem. Vandendriessche, Pieter (55744)) sold. kl. 1909, 10e 1., i-2, geb. te Ingelmunster, + 1-20 Jan 1915. Coppens, Cyriel (52179), s. kl. 1911, 21e j. t. v., 4-2, geb. te Ingelmunster, den 2n Nov. 1891, t voor Diksimule den 3on Apr. içiSj begraven op het soldatenlc'erkhof te Caeskerke, graf Nr. 12. Delaere, Achiel (54232), korp., kl. 1912, 3e j. t. v., 4-2, geb. te Ingelmunster, den içn Oct. 1892, f te Diksmude den 24 Juli 19155 begraven op het soldatenkerkhof te Caeskerke, graf Nr. 162. Demaeght, Gustaaf (1337), s. kl. 1914, 9e 1., i-2, geb. te Ingelmunster, t te Caeskerke, den 2on Mei 1915. Demasure, Jules (54434), s. -stelegr., 3e 1., re bat., E.M., geb. te Ingelmunster, den i5n Maart 1890, t te Hoogstaede in het Engelsch hospitaail den 8n Oogst 1915, aldaar begraven op het soldatenkerkhof den gn derzelfde maand. Derveaux, Valerius (56719), s. vrijw. van beroep, 2e 1., 3-1, geb. te Ingelmunster, den nn Mei 1891, t te Noordschoote (Driegrach-ten), den 3n Oct. 1915, begraven op het sol- -datenkerkhof cler ie L.A., te Reninghe, graf* Nr- 54- Deschuytear, Victor (2843), sold., kl. 1904, 2e carab., 4*4, geb. te Ingelmunster den 5n Jan. 1884, gevallen in den islag van Steen-straete, t in het hospitaal Cabour den 8n Mei 1915, begrawn te Adinkerke denzlfden dag. Glas, Cyriiel (322), s. kl. 1914, gren., 2-3, geb. te Ingelsmjnster den i2n Dec. 1894, t aan Steenstraete den i7n Mei 1915. Laines, Léon (52198), s. kl. 1911, 2e j. t. v., 4-2, geb. te Ingelmunster den 3m Jan. 1891, + te Alveringhem-Fortliem den in Mei 1915, dienzelfden dag aldaar begraven in 't midden van kerkhof zuidielijks de kerk, graf Nr. 42. Messelier, Germain (54162), sergent, 2e j. t. v., 2-2, geb. te Ingelsmunster den 2on Juli ,8<)3, woonachtig te Pont-à-Vendin (Frank-rijk), t te Diksmude den 3on April 1915, begraven op het Soldatenkerkhof te Caeskerke, graf Nr. 10. Verbrugge, Remi (2111), s. kl. 1914, 13e 1., .geb. te Ingelsmunster den. 3m Mei 1894, t bij de Violettehoeve te Ramscapelle, den ion Mei 1915, begraven te Wulpen. Verfaille, Camiel (1519), s. kl. 1914, 9e 1., , . - 2-1, geb. te Ingelmunster den 2on Juli 1894, woonachtig te Lendelede, Akerstraat, ge-kwetst aan de ptroltanks, t in 't hospitaal Cabour den i5n Mlei 1915, begraven denzelf. den dag te Adinkerke. Combes, Wilfrid (56868), sold., kl. 1914, 4e 1., geb. te Ingelmunster den 27n Jan. 1894, woonachtig te Kortlrijk, rue du Charron, 45, t en begraven te Adinkerke den 4n Jan. 1915. Goeminne, Gustaaf Jos. (55342), s. vrijw. met premie, kl. 1909, 2e 1., 1-1, geb. te Ingelmunster den 28n Sept. 1889, + te Duffel den an Oct. 1914. Horrex, Cyfiel, 9. kl. 1910, 4e 1., overge-gaan bij génie, IVie L.A. als pionnier, 2-2, geb. te Ingelmunster, woonachtig te Estam-puy, overleden in het Enge'lsch hospitaal te Hoogstaede den 7n Jan. 1916, en 's anderen-daags aldaar begtraven op het soldatenkerkhof. Laniez, Léon, s. toi. 1911 (52198), 2e j. te v., 4-2, geb. te Ingelmunster den 31a Jan. 1891, overleden dan m Mei 1915, ten gevolge zijner wonden b"ekomen voor Diksmude. Ottevaene, Arthur, s. vTijw., van het ge-sc-hut der 3e L.A., geb. te ingelmunster den 8n Oct. 1891, t te Avecapelle den 5n Nov. 1915, begraven te Adinkerke, dien 8n daarop-volgende.Namen vian gesneuvelden die niet op de offcieele lijst voorkomen. Vandiendlriessohe, Remi, t Febr. 1915, in de kelders te Nieuwpoort. StTobbe, Achille, t te Diksmude, begr. te Caeskerke. Vaindendriessche, Jeroom, carab., t te Weerde, begin. Snauwaert, Adhemar, + begin. Dewaele, Jules, t sohielijk te Le Havre. Geskiere, Cyriel, t Schoorbakke, IJzerslag, Oct. 1914- Vanholiebee, Ern., 3e j. t. v., f hospitaal Oceaan De Panne, begr. te Adinkerke. Simoen, Philemon, lancier, t te Caeskerke. Baedkelandt, Alois, 14e 1., t voor Diksmude, begr. te Adinkerke. —Wie hat Ihnen das gesagt? —^Das darf Ich nicht sagea. Maar ik vernam dat er gieljeime politie nog in den nacht was daar geweest en van spio-nage had gesproken aan de soldatem. Ge kranit denken of me dat bezwaarde. In den dag stuurde ik nog een soldaat'naar huis om wat geld bij te halen. Maar ma en zuster kwamen mee en vroegen aan de bewakers om binnen te komen. —Das arme Madchen, zeiden de soldaten, en ze lieten ze tot bij mij, met hun hoofdpe-luw, hun eieren, hun hes.p, hun confiture, hun potje met crème bruilé. En Lorrie, onze hond, sprong tegen mijn lijf op hiaast met zijn twee vuile voorpodten dn. dien crème. Ze waren bedroefd tot de dood, want het ging in 't dorp dat er de kogel kon mee gemoeid zijn. Maan lang mochten moeder en zuster niet blievjn : de soldaten waren bang dat de geheime politie zon terug komen. Voor 't overigie waren ze eerder_vierbeidend, want ze beloofden zeilfs aan ma van hoofdpeluw en ledige crêmepot naar hnis terug te hrengen. Jamaàr, na dat afscbeid, veel erger dan 't eerste, kon ik niet eten. Mijn hoofd deed ^ me zeer, en *k bleof van ailes af. En de soJ-daten ondanks hun honger bleven er af 00k al zag ik hun begeerige blikken. Dien avond kon i'k geen, weg met me zelve meer op die bank en ilk smeefote ze om me naar de geviangenis te brengen : in een cel op mijn eigen moest het toch veel beter zijn: —Ich weiss auch nicht wenn Sie weg kom-men nach Hasselt. Op miji aandringen ging er een te Hasselt naar de geheime politile telephoneeren en die antwoordde dat het al op hun papier stond enze maar beter hun orders moesten lez en. Inderdaad trok hij terugkomend de lade open in de tafel en l'as op den bevelbrief der politie dat <ze mij al diein dag hadden moeten opbrengan ! In den avond bij het licht der Jamp kwam Een nieuw ontdekt werk van David Teniers, den jongere. Miohiels, Jeroom, f Waelhem. Goeminne, Camiel, t Eppeghem. Mijne Geschiedenis. (Zie begin "De Stem," Nr. 1, blz. 5.) II. Ze trokken met mij naar 't gemeentehuis. Daar leid&en ze me in de vrcegere raads-laaJl, nu een ecfaten stal geworden. Een likke gebrilde schrijver zat me aan te loniken ;n van uit een anderen faoek belonlaten me >ok een viertal kerel». I'k was te kwaad toen >m nu nog te w.eten wat die aan 't doen varen. Ik keerde hun den rug toe en bezag le portretten van Leopold I en Leopold II. Ondentusschen hoorde ik den Rosse in de mdere kamBr telephoneeren met Herr Haupt-nann.Na een half uurtje kwam hij op mij af en k moest mee naar de kommandantuur. Daar zat het vol officieren en pennelikkers, ;en dertigtal schat ik, en die gaapten mij aan ilsof ze nog nooit een deftig' meisje gezien îadden. Hier had ik evenmin iet>a te doen of te ieggen. Na een poos neemt de Rosse me veer mee, ditmaal naar een roethnisje niet ?erre van de statie. In *t kot onder 't gemeen-:ehuis hadden ze het dan toch te onbetame-ijk gevonden voor een meisje. In 't roettouisje zaten soldaten te stokeii în te kaarten, aile twee uren moesten die de ivacht optréloken l'angsiheen den ijzerenweg en lier biiachlten ze hun vrijèn tijd door ! 't \\^as ar warm om te stikken en *t stonk er naar Moffenzweet. In 't hoetksken, op een bank mocht ik me neerzetten, en de Rosse verliet me terwijl de soldaten ou van 't hoofd tot de voeten beschouwden. En op die bank heb ik twee nachten en een iag moeten doorbrengen met'een angstig hart 3n een vermoeid lijf. Nevens mij zatein de soldaten me vragend : —Was haben Sie gemacht? —Twee brieven aan mijn Schatz geschrie-ben.Den eersten nacht was ik in slaap gevallen. Toen ik de oogen opentrok zegt me de sol-daat : —Ich glaube Sie werden, schwer besitraft ! een van die mannen met mannebensbladen af, van die prentjesbladen van Epinal. En die riep me bij. Hij had de geschiedenis van Blauwbaard voor hem îïggien. Ik dacht, zoeikt die me bang te maken, maar neen, hij leerde daar Vllaamsch op, de kerel, en hij vroeg me hem te helpen. En ik, die met den doodsangst op U lijf zat tegen morgen vroeg ! Toch, om geen œhrik te toonen, kwam ik bij eu ik vertaalde: Zuster Annia, ziet ge nog niets komen, Schwester Anna, sehen Sie nog nichts kommen? In dien laten avond brachten ze nog een smokkdlaar gevangen binnen en op dezelfde bank miocht ik me uitstrekken ien zien in slaap te geraiken ! 's Anderendaags morgens om half zes werd ik per tram naar Hasseit gevoerd onder ge-leide van een, soldaat met het geladen geweer tusschen de knieën over mij iri 't kompar-timent.En hoe 't kwam weet ik niet, maar hoe zeer ik had angst gehad deze twiee dagen, van (toen ik in Hasselt kwam, was de schrik van me af en toen ik voor de deur van 't gevang stond schoot ik in een lach, zoodat het Has-seltsch volk dat ons was achterna geloopen, er wel niet zal uit wijs geworden zijn. Eerst naar 't bureau en na een klein onder-vraging brachten ze me voor de zilveren poort die de cellen afsluit en waar het er nu eigen-lijk prison begon uit te zien. En toen i'k in Nr. 47 was ondergebracht trok mijn soldaat af en fcwam er een Duitsche non, met een zwaren paternoster om de lenden gebonden, wat heb ik spel gehad met de die—en ze vroeg : —Was haben Sie gemacht? Maar ik zei niets en liet me aftasten. Toen vieil de zware deur dicht, die sleutel kraakte in 't grpobe slot en de voets'tappen-stierven weg, en- daar stond ik : vier witte muren met reohts een krui&ke'n op, een ijze-ren vierpilkkel met een s'iechtgeurenden stroo-zak, twee grauwe lakens, twee vuile dekens ; en een ijzeren poot met een plank op diende voor tafel ; daarbij twee planken stoe'en en een heel klein kasken in 't hoeksken, om 't zwarte brood in te leggen, Want muizen zaten er veel. Dan stond er nog een tinnen kom-meke van wel twee kilos zwaar en een lepel van een halven kilo, en een pinit. De kom • rook naar de soep, de pilnit naar den koffie, en ik dacht op den vorigen sukkelaar die daar mocht gezeten hebben. Toen ik dat ailles eens wel overkeken had hoorde ik naderende voetstappen. 't Dieur-ken in de groote deur ging open, het nonnen-kapken verscheen en met een Duitschen tong-vial klonik het: —Foulez-fous de la soupe? (Wordt voortgezet.) Aan de Belgische Ouders. "BENSON" en "DANEHURST" INSTITUTEN r4, Belsiize Parle Gardans, an 112, Haverstock Hill, Hampstead, London, N.W.3. (Tube Staties : Ohalk Farm of Belsize Park.) Inistituten voo-r volliedige opvoeding van meisjos 'an jongens. A. 14, Belsize Park Gardens : Benson Instituut. 1. Lagere afdealing voor meisjes en jongens van 7 tot 12 jaar. 2. Middelbare afdeeling en classen van klassieke en moderne humaniteiten voor meisjes. (Bij'huiis van het Insitiituut St. Jacques te Luik. Groote bijval in de examens der hoogeschotan.) B. 112, Haverstock Hill : Danehurst. 1. Volledige leergangen van klassieke humaniteiten (Grieksch en Latijn), en moderne humaniteiten "voor jongens." De leergangen zijn opgevat volgens de pro-grammEfs vian het officieel Belgisch Onder-wiijis.Voorbereiding tôt de nntreding-exameus voor de Belgische Hoogescholen en Handel-scholen. Voorbereiding tot de openbare examens dier Engalsche Hoogescholen (Oxford- Cambridge). 2. Avondleergangen. Belgische Hooge-school-uitbreiding. Vrije lasseta. Voordrachten en vergaderingen Uitnemend-wieil gelegen nabij Hampstead Heath, en de aprken : Piasèitâment Hill en Primrose Hill. Voor inlichtingein zieh wenden : 112, Haverstock Hill, Hampstead, London, N.W.3. Elken dag, uitgenomen Maandag, van 10 uur 's morgens tot middag. De klassen herbeginnan : Dinsdag, 2 Octo-ber 1917, om 9 uur 's motrgensi. O Weezenfonds der Belgische Staatsagenten. (Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen.) B^ERICHT AAN DE BELGISCHE STAATSAGENTEN. Het b est aan van bovengemeld Weezenfonds wordt nogmaals ter kennis gebracht aan al de kollegas die van een der genoemde diens-ten deelmaiken. Ons Weezenfonds 'heeft voor <loel geld en in te zamelen, om, na den oorlog, steun en bul p te verleenen aan de bohoeftige wedu-wen en weezen der agenten van Spoorwegen, Zeewezen, Pos-terijen en Telegrafen, die ge-sneuveld zijn voor de verdediging van het Vaderland. Om dit doel tôt een goed einde te brengen hebben wij de hulp en medewerking noodig van al onze werkbroeders en ambtgenooten. Die hulp kan gegeven worden met zich als 1 d te laten inschrijven en eene wekeLij'ksche bijdrage van 2^d. te storten. Hoe klein en gering die bijdrage ook schijne, toch zal zij mede helpen in het edel doel dat we voor oogien hebben, want, zooals het spreekwoord zegit: "Vele kleintjes i maken een groot." Ons werk iheeft de toesltemiming .en de goed-k eu ring van het M;inisterie ; ook is het wetite--lijk erkend door het Engelsdh Staatsbestuur en ingeschreven onder de "War Chari/ties ,Act 1916." Aan de meer begoeden onzer kollegas dur-yen wij ook ons werk ter ondersteuning a-an-bevelen ; aile giften hoe klein ook zullen met de grootste dankbaarheid aanvaard worden. Aile personen die, in eenmaal of in meerdere giften, ten minsite 2ish. geven, zullen een schoon herdenkingsdiploma ontvangen. E.ereleden, die hunne ondersteuning aan ons werk willen verleenen, kunnen zich ook ten allen tijde laten inschrijven. Men kan aile verdere inlichtingen bekomen en zich laten inschrijven aile dagen van 10 tôt 12 en van 4 tot 6 ure, in den Maatschap-pelijken Zetel, 21, Russeill Square, London, W.C. (Eerste verdi-ep.) ALl'e onifcvangen brieven zullen onmidd'elijke aandac'hjt ontvangen. Eene algemeene vergadering zal gehouden worden op Zondag aanstaande, 30 September, om 3 ure, in het bovengemeld lokaal. HET BESTUUR. O Le Voyage de Madame Schnee. Bij tusschenkomist van het Spaanisch goe-vernemenit is Madame Pol Boël door de Duit-schers uitgewisseld tegen hare Excellentie Madame Schnee waarvan onze meewerker Cocardasse de vaudevillesque Trans-.Vfrika-reis was beginnen te vartellen. Gezien deze regeling heeft de hoogere overîieid de voo-rt-zetting van dit verhaal veTboden. Cocardasse, die een goede jongen is legt er zich voor nu bij neer, maar hij zal voortgaan met ons zijn marollebrieven te sturen. Aile degenen die belang gesteld hebben in " Un Mlarolilden à la Guerre," " Le voyage de Mme. Schnee " en andere artikelen, door de oorlogsomstandigheden onvolledig gelaten, raden wij sterk aan "De Stem" of hare erf-genamen ook na den oorlog getrouw te blij-ven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection