De stem uit België

358 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Octobre. De stem uit België. Accès à 06 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2f7jq0th4p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Abonnomtnt : 2/« thi 3 maandea. fabscrljfeiton t il* for 3 month». Voot d« Yer*«ntgd« Statan l Met». Yoor Rolland : l.M II. Yoor tPrankrljk: | ûf. Vw 4* mMatMt 1|« Bureel: 81, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR god EN VADERLAND. Téléphona: Muaeum 267. 5de. Jaargang, Nr. 3. (Blz. 2107-2114.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, OCTOBER 4, 1918. r«gistered »t g.p.o. »s a Newsp*per, 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OYERZICHT. S Koning Albert voert ons leger tôt Roeselare. — Dixmude en Houthulst aan ons. ^ De Hindenburglijn overrompeld. — St. Quentin ingenomen. — Bulgarie geeft c zich over. — Groot alarm bij den vijand, s r KRIJGSVERRICHTINCEN DER WEEK. D1NSDAG, 24. September. De Bulgaren zijn in aftocht op een front van 100 mijlen. De Verbonde-nen hebben den Vardarspoorweg af-gesneden. Ten Oosten van het ka-naal van St. Quentin hebben zij Vendeul ingenomen en bereiken de Oise. Het vierde Turksche leger ten Oosten van de Jordaan wordt ver-volgd door de troepen van Gen. Al-lenby en de Hedjaz Araben. Bommen werden geworpen op Constantinopel. De Japane^en bezetten Blagovesht-chenk aan den Amur, waar 2,000 Duitsche en Oostenrijksche krijgsge-vangenen hunne wapens hebben neergelegd. WOENSDAG!, 25 September. Fransche ruiterij trok Prilefr binnen in Macedonië. Britten en Franschen vielen aan bij de rivier Omignon, ten oosten van Vermaud, en naderen St. Quentin. DONDERDAGj 26 September. De weg naar Damasc.us in Palestina wordt voor de Turken afgesneden. De Vardarspoorweg tusschen Ghev-gheli en Gradsko, is in de handen der Verbondenen. Duitsche aanval-len aan St. Quentin worden afge-weerd. Britsche troepen bezetten Se-lency.VRIJDAGj 27 September. Een nieuwe offensief begon van Champagne tôt aan de Maas, nabij Verdun : de Amerikanen bezetten Mont-faucon, Varennes, Cuisy, Malan-court, Béthincourt, Vauquois, Chep-py. Britsche en Grieksche troepen trekken over de Belashitza Bulgarije binnen. Franschen en Serviërs na-men Veles en Ishtip. In Palestina bezet de Britsche ruiterij Tiberias, Semakh en Es Samrah aan het meei van Galilei. Ten oosten van den Jordaan worden de Turken tegenge-houden door de Araben te Deras. Zij worden door de Britsche ruiterij, die Hamman bereikte, opgevolgd. ZATERDAGj 28 September. De Britsche troepen vallen aan van Sauchy l'Estrées tôt Gouzeaucourt ; zij braken door de Hindenburglijn en bezetten Beaucamp, Fléquières en Graincourt. De Canadeezen bezetten het dorp en het bosch van Bourloy. Britsche troepen trokken over het kanaal van het Noorden en namen Sauchy Lestrées en Sauchy Cauchy. In Champagne bezetten de Franschen Somme Py en Grateuil en de bosschen van Cernay en l'Echelle; de Amerikanen nemen Charpentry, Very, Epinonville en Ivoiry. De Serviërs nemen Deli Carmen en Ka-chana. De Britten zijn in Strumitza in Bulgarië. De Bulgaren vragen eenen wapenstil stand. 7.0 NDAG, 2Q September. De Belgen, met de hulp van het 2de Britsche leger, beginnen een offensief van Diksmude tôt leperen ; zij bezetten het bosch van Houthulst. De Britsche troepen bezetten Gouzeaucourt, Marcoing, NoyeMes, Con-taing en Fontaine Notre Dame en Pallail. De Canadeezen veroveren Baillencourt en Sailly. M AAN DAG j 30 Se-ptember. De Belgen veroveren Diksmude, Zar-ren, Passchendaele, Moorslede. Zij staan op 1 mijl van Staden en twee mijlen van Roesselare. Op een puni bereiken ze den weg van Roesselare naar Weenen. Britsche troepen bereiken het uiteinde van Cambrai er hebben de Hindenburglijn gebroker tusschen Cambrai en St. Quentin or een lengte van 6 mijlen. Tusschen Laon en Soissons gaan Gen. Man-gin's troepen vooruit naar Laon toe. In Champagne zijn de Franscher over den Bazaucourt-Challerange spoorweg. De Amerikanen bereiker Brieulles en Etermont. aiarm dij aen vljancl. DE ALGEMEENE TOESTAND. De Belgische Offensief. 1 Op Zaterdag, 28 September, bij het - aanbreken van den dag, begonnen de - Belgen, met de hulp aan hunne rech-7 terzijde van het tweede Britsche leger, J eene groote offensief. Het is hunne 3 eerste krijgsverrichting op groote 1 schaal sinds de roemrijke dagen van - den IJzer in den herfst van 1914. De Koning zelf voert het opperbevel - 1 00k over de britsche troepen die aan- • gevoerd zijn door generaal Plumer. - De Koning zegde in eene proclamatie : 3 "Soldaten, gaat vooruit, en doet eenen - machtigen aanval op de stellingen van 1 den vijand, aan de zijde van uwe heldhaftige Britsche en Fransche ka-meraden. Het is uwe plicht den over-1 weldiger terug te drijven, die gedu-1 rende vier jaren uwe broeders ver-, drukt. Het uur is beslissend. De Duit-1 schen trekken overal achteruit. "Soldaten, toont u waardig van de heilige zaak uwer onafhankelijkheid, ! waardig van uwe overleveringen, . waardig van uw ras. Trekt vooruit, . voor het recht, voor de vrijheid, voor 1 het glorierijke enonsterfelijke België." Voor den aanval was er eenige uren . bombardement door Fransche, Brit-. sche en Belgische batterijen. Terzelf-dertijd bombardeerde de Britsche vloot de Vlaamsche kust en de verbintenis-punten van den vijand. Dan trad de infanterie op en nam de eerste lijn van verdediging in, en vervolgens de ster-ke tweede posities. Niettegenstaande groote tegenaanvallen, vooral aan den ^ ijzerenweg van Staden, gelukten de , ' Belgen er in bijna het geheele bosch ~ van Houthulst—gedurende vier jaar " buitengewoon versterkt—in te nemen met daarbij verschillende dorpen. Des ' Zondags werd den aanval voortgezet en ze veroverden Diksmude, Zarren, Stadenberg, Passchendaele, Moorslede ■ en een deel van Westroosebeke. Op ■J een punt werd den weg van Roesselare naar Meenen bereikt. Het getal krijgs-gevangenen loopt reeds tôt 9,000 met over 300 kanonnen, waarvan velen van 1 grooten kaliber. ; Meessen is weer in Britsche handen 1 evenals Houthem en Gheluvelt. De 1 Belgen met de Britsche bondgenooten 1 hebben op eenen dag gewonnen wat de . Britten door maanden langen strijd t niet konden bekomen in Passchendae-1 le, en Houthulst bosch, waarvan een . generaal zegde, dut wie dit bosch in - handen heeft, den sleutel van Vlaan-e deren bezit. Het succès opent vele mo-; gelijkheden : de Belgen staan nu voor , Roesselare en de vlakte van Vlaande-e ren ; de Duitschen worden bedreigd in - het bezit van de kust van West-Vlaan-a deren, Meenen w<5rdt eveneens bena-1 derd en daarbij den weg naar Rijsel. In Frankrijk. Ook op het overige van het Wester-front is het eene week geweest van suc-cessen. Al te samen genomen is de ■ laatste week van September de meest voordeelige geweest voor de Verbon- ^ denen sedert het begin van den oorlog. Verscheidene nieuwe offensieven wer-n den begonnen. Franschen en Amerika-n nen vielen aan op een front van 40 mijlen van af de vallei van de Suippes door Champagne tôt op de hoogten van de Maas ten Noord-Westen van Ver- - dun. Het was dus in die uiterst moei-j lijke boschstreek van Argonne. De e Amerikanen stonden aan de Maas en t de Franschen in het distrikt van ooste-e lijk Champagne waar gedurende dezen oorlog de strijd gedurig aan heeft ge-n \voed. Beide legers deden goede vorde-n ringen. De Amerikanen namen Char-p pentry, Very, Epinonville, Ivoiry en n 20 andere steden ; zij bereikten Brieul-1- les in de vallei van de Maas en Eter-t. mont in de vallei van de Aire. Behalve n veel kanonnen en oorlogsmateriaal na-men zij 8,000- krijgsgevangenen. Het n getal Duitschers door de Franschen gevangen genomen loopt tôt 10,000. Zij bezetten hetijzerenwegenkruispunt van Somme Py en later het dorp zelf, de dorpen Grateuil, Manre en de bosschen Cernay en l'Echelle. De troepen onder generaal Mangin deden Tiieuwe aanvallen tusschen Sois-sons en Laon, en gingen twee tôt drie mijlen vooruit naar Laon toe. Britsche troepen, onder generaals Horne en Byng, deden eene offensief in de omstreken van Cambrai van Sauchy l'Estrées tôt Gouzeaucourt. Zij bezetten Beaucamp en Marcoing, braken door de verdedigingen ten Oosten van Ilavrincourt en bezetten Fléquic res. Graincourt werd veroverd alsmede Cantaing en Fontaine Notie Dame. Canadeesche troepen trokken over het kanaal van het Noorden, bezetten de ,dorpen Sains lez Maqion en Bourlon, en de beboschte hoogte van Bourlon. Verder veroverden de Britten nog Baillencourt en Hayecourt, Sauchy l'Es-trée, Sauchy Cauchy en Arleux en Go-helle. De Hindenburglijn werd op eene lijn van zes mijlen gebroken tusschen Cambrai en St. Quentin door Britsche en Amerikaansche troepen. De gevech-ten gaan nu voort in de voorsteden van Cambrai. De Balkans. De Verbondenen hebben den militai-ren toestand van de Bulgaren hopeloos gemaakt. De Serviërs hebben de be- langrijke plaatsen Ishtip en Veles bezet en zijn op weg naar Uskub, het voornaamste punt. Zij namen er dui-zenden krijgsgevangenen. Van de andere zijde wordt de Bulgaarsche grens bereikt voorbij Kolchana. Britsche en Grieksche " troepen trokken Bulgarië binnen over de Belahitzabergen, en be-i zetten Strumitza. De Bulgaren hebben niet veel tijd ■ noodig gehad om te beseffen dat het hun slecht gaat en hebben dan ook aan ■ de Verbondenen eenen wapenstilstand 1 gevraagd. Generaal Franchet d'Espe- îey heeft geweigefd en Je voorwaarden : doen kennen onder dewelke zulke voor-stellen moeten door de regeering ge-: daan worden. De Duitschen wilden het : eerst doen voorkomen alsof de Bul-1 gaarsche premier Mr. Malinoff alleen dezen stap had aangewend. De Duit-- sché bladen zijn vol verwijten voor dezen minister, die voor den oorlog • zich altijd Russischgezind toonde. Zij : zeggen dat ze van hem altijd verraad hebben gevreesd sinds hij aan het be-: wind kwam. Bulgaarsche onderhande-laars zijn naar Salonika gegaan : MM. Liatcheff, minister van Finanties, Lu-koff, generaal van het tweede leger, en Radoff, oud-minister. De F ransche generaal Franchet, bevelhebber in het Oosten, krijgt zijn onderrichtingen van Mr. Clemenceau. 1 y p g V I ^ ^^ e k e L-- --- ' Cortfmarc//^^j\ i.iohtePveltfe \ S'Jicçuis Cs(pel*&/[ '"'jV I »acqjette 1 | ^ JT /î*"w |\ ( Artfoy* I ^"'TjMr'ocnw ^ Meriksm Beueren i V ^ ^ Westroose&rJe /V X» / Bixschootp X o d/Ç 0 N "X teappe'lc >Pr'et sf \ o ' \ U terne JfSteenstraête P // / l ! Ouckena , y ^JNJV isegheV^ Lenl /lv«KtinghoV \MÏ /jKfS&tM" ^jf Mnke/S>Cfoi 'I ' """""'l. \ Osd/zerle / f ^Btctlaere [ Letjsghem Heulel YPBES^ F 11 °Moorseete \ 0Wéatoutre \ Wytschset? "u 1 n \AeIeke > Messines \ J\ Bailleur 1$BQSsrVil/eJffii *w*rntton- \ Linsellea ^ \ °J ' V ; D 0 X 1 r~\ /.. — ^ \ y «cm \ V/ ' I" \ en' /"foresl \ xzL lve " t* \ \j na- ■let De vooruitgang in Vlaanderen. Omersvelde, Staden en Oostnieuwkerke ziji îen eveneens genomen. Het 2de Britsche leger, eveneens onder 't bevel van onzei Zij Koning staat voor Meenen en overschreid de Leie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes