De stem uit België

1939 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Juin. De stem uit België. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2pk6n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie. âbccnemêDt : SW8 v&sf 3 raa&ttdan. Subscrlpttoiiî 2/6 fer 8 menths. Vooï de Yereenigde Statsn: 80 cts. Yoor Rolland : 1.23 fl. Ycor Franhrijlï. 3 fr. Yoor de sotâaten: 1/6 ©f 2 ïr. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphona: Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 40. (Blz. 1987-1994.) Oplage: 10,600. VRIJDAG, JUNI 21, 1918 Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d Onze Meisjes in Heidenisse. (Slot. Zie De Stem, Nr. 38, blz. 1.) cetere opvoeding. Zoo weet en zoo zie ik onze meisjes in heidenisse. Bergtoppen, in licht, effene vlakte, meestal, lichte glooiing somwijlen, donkere krachten te dik- : vrijls. Het gaat echter niet aan te zit- , ten weeklagen over wat zou moeten 1 zijn, en over wat niet is. In 't licht der hedendaagsche ondervinding (voor velen een openbaring) kan er niemand over tvvijfelen, dat de redding ligt in een meer praktische, een meer men-schelijke, een meer moderne, een die-per-overtuigde zedelijke en katholieke opvoeding onzer meisjes. Het ware onrechtvaardig den steen te werpen naar de vroegere opvoeders. Zij han-delden met de beste inzichten, zij wa-ren kinderen van hunnen tijd en van hun midden, en ook zij zaten vast in den slentervorm van ons vreedzaam luilekkerland, nu plots door den oor-log onder te boven gekeerd, vol nieuwe verlangens en nooden. Onze opvoeding, en dit is haar grootste vergrijp, maakte van onze meisjes geen Vlamin-gen, hoe zou zij ze dan wel voor een cosmopolitisme hebben voorbereid ? In-; ternationalisme kan maar rijp en vruchtbaar groeien op een gezond nationalisme. , Maar droevig is de erva-ring dat zoo veel krachtinspanningen zoo weinig hebben voortgebracht. Het is een zegening dat dit eindelijk werd ingezien en die kritiek is opbouwend die den vinger op de wonde legt om de wonde te reinigen en te verbinden en te genezen. Door verzuimenis werd veel goeds belemmerd, en te veel ont-snapte onze handen reeds, veel is ons in de toekomst en in het vernieuwings-tijdperk weggelegd, maar we moeten ffoed onze ooeen openen en durven. De fouten dier opvoeding. a) Opvoeding bij onderwijs. Het schijnt me dat onze meisjesop-voeding zwak was of onvolledig in vijf opzichten en daarom deze verklaringen aïs slot : Ten eerste, het onderwijs onzer meisjes (bijzonder na de lagere school) is niet diep genoeg, niet levensernstig, niet levensnuttig genoeg. Het is t-e oppervlakkig, te vaag, te eenvormig-algemeen, te overladen, onverduw-baar. Men hecht te veel belang £an het onderwijs, en de wetenschap, en geen belang genoeg aan de opvoeding, en de karaktervorming, de levenswijs-heid ; en derhalve worden de onderwe-zen vakken niet gelcozen, noch gerang-schikt, noch uitgebaat volgens hunne opvoedkundige waarde. In dat op-zicht is de praktische onderwijsinrich-ting der Duitschers en Anglo-Saxen ons veel voor. Het geheugen ontwik-kelen is goed maar het verstand ver-waarloozen is slecht, het karakter ver-onachtzamen is nog slechter, en door eenvormige regelen misvormt men het karakter, want aile deugden zijn de beredeneerde hebbelijkheden der drif-ten en elks driften dragen het karakter van elks psychologie, en elks psychologie staat in nauw verband met elks physiologie. De vrouw is even ver-standig als de man, maar zij is het op een andere wijze. Een bekende opvoedkundige schreef terecht : "La tendance innée, naturelle de la femme à résoudre instantanément ses pensées en action est providentielle. Elle tient à sa destinée, s'il est vrai que la femme a surtout été créée pour aimer et agir, en sa double qualité d'épouse et de mère." De opvoeding moet dus in het verstand der vrouw edele en breede gedachten nederleggen in plaats van enge en lichtzinnige gedachten, en zoo haar verstand en hart veredelen want de levenswaarde wordt afgemeten vol-gens de diepte en de verhevenheid der gedachten die het leven leiden en be-vruchten. Omdat zulks te veel werd yerwaarloosd, zijn er zoo weinig meisjes die over wereldgebeurtenissen, volksbewegingen en levenszaken kun-nen medepraten, en derhalve later als vrouw met hunne echtgenooten mede-voelen, of als moeders hun kinders opvoeden. Daaruit komt het dat in zake boeken en kunst, de meisjes meest bij 't lichtzinnige verwijlen. Daaruit comt bijzonderlijk voort wat een rranschman noemde "la peur de l'ef-ort intellectuel." b) De ledigheid. Ten tweede, waar wij eenerzijds niet sunnen toelaten dat de vrouw en de noeder, als koningin van het huisge-:in, worde onttroond om buitenshuis te ?aan arbeiden, waar wij evenmin ge-ioogen kunnen dat ongehuwde meisjes ;lafelijken arbeid verrichten, boven :iun krachten en schadelijk voor hun jestemming in de maatschappij, waar wij, van een economisch en zedelijk ;tandpunt den huisarbeid willen hand-naven tegenover het fabriekwerk, waar tvij terecht fier zijn dat onze meisjes kunnen naaien, breien, wasschen en keuken doen, en allcrlei fijn werk doen tôt opluistering van het huis, toch durf ik anderzijds de vraag stellen of het de beste opvoeding is dat zooveel onzer burgerij- of aristocratiemeisjes hun schoonste jaren, na hun pensionnaat, verspillen in niets doen, in wandelen, Het is een feit dat de meeste meisjes in den godsdienst werden onderwezen, en dat er veel tijd aan dat onderwijs werd besteed. Welnu, we staan voor het bevreemdend feit dat ook bij onze meisjes en vrouwen, lijk bij heel ons volk, niet het minst bij de hoogere standen, de godsdienstige onwetend-heid groot is. Wij staan, binst dezen oorlog, bijzonderlijk voor het feit dat het godsdienstig leven van veel onzer meisjes veel meer steunde op een voor-bijgaande sentimentaliteit dan een oot-moedige godsvrucht. Waaruit komt dat voort ? ofwel omdat de godsdienst-les ook oppervlakkig en te veelomvat-tend was, dus een onverduwbare kost, ofwel omdat de godsdienstles gerang-schikt stond als een afzonderlijk vak, in plaats van de andere vakken en heel de dagorde, principieel, en feitelijk bij elke gelegenheid, maar zonder pedan-tisme, te onderschragen ; ofwel omdat het onderwijzend personeel, onkundig in zielkennis,een verkeerdemethode ge-bruikte ; ofwel omdat de godsdienst W. H. JAMES WEALE. (Zie blz. 3). in te huis zitten, in vriendschapsbezoe-ken doen, in 't kijken door den ven-sterspiegel, in 't zitten wachten op een echtgenoot, dien vader en moeder, vol-gens en in 't belang van hun familie-gewoonten, zelf voor hen zullen kiezen. Dat is geen leven. Weerom in veel Anglo-Saxische middens werken de burgersmeisjes op bureelen, enz. En wie zegt er dat er niet oneindig meer werk en bedieningen zullen zijn in Vlaanderen worden eenmaal al de mo-gelijkheden van ons nijverheidsvermo-gen verwezenlijkt. Anderzijds da:ar is !t dringend werk van de vo]ksontwik-keling op allerlei gebied, dat een ruim afzetgebied is voor vrouwelijke liefda-digheid en opoffering. Men zegt dik-wijls dat de patroon heel ver afstaat van zijn werkvolk, maar staan de vrouw en de meisjes van den patroon niet oneindig verder af van het dienst-meisje of het fabriekmeisje ? En toch ze vormen aile eene volksgemeenschap, en als katholieken hebben de hoogere klassen zware verantwoordelijkheid, al werd hun dit niet genoeg aangepre-diktc) Het onderwijs van den godsdienst. Ten derde, het godsdienstig onderwijs moet meer substantieel en prak-tisch zijn, zelfstandig en overtuigend. enkel als verstandsleer en niet als levensleer werd ingeprent ; ofwel omdat het verband van kerkelijke wet en liturgie met het dogma niet klaar werd uiteengezet ; ofwel omdat de godsdienstles geen rekening hield, dus geen antwoord gaf op de moderne atmosfeer van ongeloof, twijfel en natuurleven ; ofwel omdat men de verhevenheid, de schoonheid, de opvoedkundige waarde van onze geloofsleer niet in het helste daglicht heeft geplaatst, en zoo in ons geval niet klaarduidelijk heeft^ toege-past op de roeping van het meisje als vrouw en moeder; omdat men in \ godvruchtsleven meer belang is gaan hechten aan bijkoinende devoties en uitwendige formulen dan aan de sakra-menten en de grondwetten van he1 ascetisch leven. Veel is er in al die opzichten aan ons godsdienstig onderwijs te verbeteren. d) De zuiverheid. Ten vierde : Men is te onvoorzichtip geweest, te zwijgzaam, over het heilif onderwerp van de zuiverheid, deels ui een overgeleverde preutschheid of on beredeneerde schaamte, deels uit on wetendheid van de moderne werek waar de openbare onzedelijkheid zege praalt. De opleiding van de zuiver heid vergt ten eerste een warm geloofs leven en een innige overtuiging vai de sakramenteele kracht. In die ver-onderstelling zelf is het een kiesche en zielkundige taak. Tijd, plaats, me-thode, ailes moet met omzichtigheid gebruikt worden. Maar dit blijft on-loochenbaar : dewijl de wereld, zoo vroeg mogelijk, en op een slechte wijze, de geheimen der onzedelijkheid toch zal openbaren, daarom behoort het, dat de katholieke opvoeder die wereld voor zij, om de geheimen van de zuiverheid op een goede wijze aan te leeren zoo de deugd der zuiverheid verplaatsende van het standpunt der onwetende onschuld op het standpunt der bewuste onschuld. Derhalve moet men de jeugd, nogmaals op tijd en stond, een gezonden kijk geven op Godes natuurschoon in het heelal en in de menschelijke verrichtingen er bij aantoonende hoe ailes verbovennatuur-lijkt werd voor onze zaligheid en Gods glorie. Zoo dunkt het mij dat de katholieke opvoeding van het geslachts-verkeer in Engeland en Ierland, lijk men het zien kan in sociale en dans-feestjes heel gezond is en heilzaam aan het zedelijk-godsdienstig leven der gemeenschap. e) O-pvoeding tôt het hwwelijh. Eindelijk, er zijn voor het meisje doorgaans maar twee levensstaten :het kloosterleven en het huwelijk. Er is een tusschenstaat, edoch een uitzon-dering namelijk de ongehuwde staat in de wereld, ingegeven of genoodzaakt door lofwaardige verantwoordelijkheid. Beide levensstaten zijn heilig en heiligend. Schoon is het de we-reldvreugden te verzaken om alleen-lijk Gods kind te zijn, maar schoon is het ook te huwen om kinderen voor Gods eer en glorie op te brengen. Het kloosterleven is een uitverkorenheid der genadte. Maar het huwelijk is de gewone en natuurlijke staat der mees-ten, en 't is Gods wet en -Gods wil onder de menschen. Het huwelijk is derhalve in zich zelf, en als werktuig van Gods plannen verheven. 't Is nog verhevener als een sakrament, een werktuig van genade en zaligheid en de liefde tusschen man en vrouw is het evenbeeld van de liefde tusschen Christus en zijn Kerk. Van dit standpunt uit, en 't is het eenig echte, moeten wij katholieken, het huwelijk be-schouwen en voorstellen. Om zijn groote beteekenis als natuurwet en sakrament, om zijn natuurnoodzakelijke onverbreekbaarheid, moet er dus een voorbereiding zijn tôt dien staat, een opvoeding derhalve, met kennis en daad, natuurlijk op tijd en stond, en volgens de doelmatigste en zegenrijk-ste methode. In die voorbereiding speelt de opvoeding der zuiverheid een aanzienlijken roi, alsook de opvoeding tôt de huwelijke eerbaarheid en zedig-heid. Het is heel goed dat onze meisjes stevig onderlegd zijn in de inrich-ting van de stoffelijke huishouding, maar het is nog noodiger dat zij klaar-duidelijke kennis hebben van de toe-passing der godsdienstig-zedelijke be-ginselen en wetten op het huwelijk en zijn gevolgen; en dewijl het huwelijk als eerste voorwerp heeft de opvoeding van het kind, is het even noodig dat de vrouw praktisch onderwezen worde in de eischen van het moederschap, en in de zielkunde van het kind, opdat haar aangeboren moederlijkheid, ook door kennis voorgelicht, en door karakter en plichtbesef gesteund, zich zegenrijkst ontplooie. En dit is hoogst noodig in dezen tijd, nu dat wij staan ook onder ons Vlaamsche ,volk voor twee nieuwe euvelen : namelijk de haat voor het kind en de vermoderniseering dat is de onttroo-ning en de schandvlek-king van het moederschap. (1) ■ Pater L. J. CALLEWAERT, O.P. (1) Om niët door zekere personen als vermetel te worden afgekeurd verwijs ik naar de breedvoerige katholieke lit-teratuur, over de opvoeding der zuiverheid, met kerkelijke goedkeuring m Frankrijk verschenen, onder meer naar de gezaghebbende en bij uitstek samen-vattende boeken van den Dominikaner ; Pater Gillet, als daar zijn : L'éduca-tion du cœur. Innocence et Ignorance. ■ Religion et Pédagogie—la valeur èdu- ■ catrice de la morale catholiquef en last 1 not least : L'Eglise et la Famille. Po- - fulation, Dépopulation j Rèpopulation. - Te verkrijgen : Librairie Desclée, rue - St. Sulpice, 30, Paris. î

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes