De stem uit België

2547 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Septembre. De stem uit België. Accès à 11 decembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4746q1wp51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

h Van de verzameling hte. 1620) DE STEM UIT BELGIE. Registered at G. P.O as a Newspaper Vrijdag:, 14 September, 1917. zielen. Gezag, gehoorzaamheid, opoffering, tidderlijlfcheid, dat ailes is gemaakt uit ziele-stof. Wie aan 't hoofd staat van zielen moet zelf een ziel zijn, een wijdvamende ziel. En men zwijige over démocratie, zoo zij bestaat in een schotel pap meer, en in een toesnoeren van 't recht en de vrij'heid der zielen. Gij kunt iiw liant uitspreken aan enkele trouwe maten, niet aan velen want van ge-trouwen. loopt onze wereld niet dik, en veelte van maten, wordt licht de massa, en massa heeft nooh liefde noch trouw, verdient noch vertrouwen noch betronwen. Het is een feit dat wie zich kranig d'oor de bonté legermen-geling sloeg, dat wie zich bleef vastankeren aan zijn ideaal, het te daniken heeft in hooge maat aan goed kameraadschap. Alleen in-gaan tegen de massa, dat kunnen enkel heili-gen, en helden. Maar men vergeté niet dat menigeen uit de massa, in de massa verloren loopt, als een oaivriendelijike of een vrienden-looze, enkel en alleen omdat hij geen vriend vindt. Dit wil zeggen dat duizenden gereed staan om hun viriendenhand te leggen in een vriendenhand, maar zij durven zelf niet voor-uitkomen. Het is alltijd dezelfde Vlaamsche ziekte: niet durven durven. Zoo menigen hartelijke.il. vriend zulte'n de jongens vinden onder de hoogergestudeerden in het leger, want die hoogergestudeerden hebben huij-volk lief. En met geestdrift begroet ik ze, die kerels, die nevens de volksjongens, op "t legerstroo liggen en uit denzelfden soep-ketel eten, om zoo hun volk te leeren kennen en goed te doen aan hun volk en het goed dat zij gedaan hebben is ontzaggelijk groot. Aan wie zouden zij hun hart uitspreken? Aan wiie meer dam. aan de aalmoezeftiers die wel gelijk gesteld zijn in graad met het offi-cierenkorps, maar in de eerste plaats zielen-dofcters zijn. Zielendokters zeg ik, niet enkel, bij 't lijdens- of bij 't stterfbed, niet enkel binst enkele uren godsdienstige plechtig'heid maar altijd. Een priester niet het minst in dezen tijd kan zooveel op een. persoonlijke ziel. Er is zooveel dank^in de volksziel voor een glimlach van liefde, die komt van hooger. Graag gunt hij een kijk in zijn jong ziele-leven. Zelfs een jongen die niet gelooft houd aan 's priestbers vriendschap. Maar wij pries-ters moeten ook de verpersoonlijking zijn van al de hoogere idealen, voor dewelke de jeugd geestdriftig wordt. Onze jongens voelen den nood om te spre-ken over hun idalen met wie zelf genoeg ideaal heeft, om idealen te verstaan. Een ideaal. Dat woord schijnt misschien vaag en aligemeen. Het beduidt dndêrdaad : elk ge-dacht van hooger leven tegenover het laag naar den grondsche der alledaagschheid, het beduidt elk geestelijk verlangen tegenover het aardsch-stoffelijke, het beduidt elke wilsdaad tegenover de begeerlijkifoeid des vleesches, de hoovaardij des levens, en de hebzucht, het beduidt levensuitbreiding, levensvoortzetting, levenswijding, levensluister tegenover het af-schuwelij'ke elk voor ziûh, het beduidt onver-zoenlijkheid met de karakterlooze, de gedach-terolooze massa. De wereld en de massa gelooven niet in, het ideaal, noch in 't verstandelijk, noch in 't zedelijk, noch in 't Vlaamsdh, noch in 't volkagezimd, noch in 't godsdienstig ideaal. Zij gelooven er niet in, eerst, uit jaloersch-heid tegenover ailes dat hooger en anders is als zij zelf zijn; ten tweede, uit kleingeestig-hefd, die fanatiek-hoogmoedig is en in de mediocriteit al haar welbetiagen vindt ; ten derde, uit eigenbelang wanit :t leven schatten zij maar naar de som gelds, of de eereteekens die het voor of door dat geld medebrengt; ten vierde, uit gema'kzucht, want niets doen voor haar is altijd verdienstelijk maar iets doen, dat is vermetel en hoogmoedig ; ten vijfde uit teleursteMing en pessimisme want wat baat het, is altijd het twijfelwoord ge-weest van wie lijden vreesde en bloed. Maar dat de wereld geloove in 't ideaal of niet, het ideaal bestaat, het licht boven ons als een ster die ten hemel .Etânwijst, het glanst ron-dom ons als een godsgedachte, het zucht in ons als een smachiting naar volledigheid, en het ieeft in duizende onvesrzoenlijke idealis-ten, in hun woorden, in hun daden, in hun lijden, in hun veradhiing, in hun dood, ja bijzonderlijk in hun dood, want menschen vallen, maar beginselen blijven. rechtstaan, en 't bloed van idealisten is 't beste zaad voor idealen. De massa spot met de idealisten. De massa noemt ze zothoofden en dwazen, en utopisten, m!aar er is een dwaasbeid des kruises, er zijn gaven van den heiligen Geest die hooger werken dan 't menschelijk ver-stand, en 't verstand der massa is zoo, klein, maar tevens zoo zelfbehaaglijk monopolisee-rend, dat zij aan geen hooger verstand gelooft en aile hooger verstandsuiting tôt waan-zin doemt. De massa noemt ze excentrieken en over-drevenen. Ja maar dat hangt al af van den maatstaf dien men aanlegt om iets te beoor-deelen en de mediocriteit zou 't woordje "overdreven" uitvinden bestond het niet reeds. Ailes wat de gedachtenkring der massa vooruit is, wordt aïs overdreven afge-slagen, totdat het wenkelijik wordt waarop de massa als een parasiet leefit. De massa noemt ze hoovaardigen. De hoovaardij is van na-tuurswege schijnfceilig en de massa is een geconcentréerde zelfgenoegzaamheid en omdat zij zelf hoovaardig is, kan zij al hooger strevend enkel als hoovaardig veroordeelen. Ootmoedigheid is waariheid en waarheid is goddelijk. De massa noemt ze onpractischen en oner-varenen, omdat idealisme geen goudstroom is, geen welgelukben volgens de opvatting der wereld, geen business. Maar succès hebben bij de massa, is het teeken der kleinheid. De idealisten zijn ten slotte de eenige pralcti-schen. Ideaal heeft men noo.it te veel tegenover de ideaalloosheid der wereld. O het is waar, het is gemakkelijker zo'nder een ideaal door de wereld te gaan, dan lijk een wild-zanger, een "pèlerin dp l'absolu" zich te 1 laten steenigen aan de lioeken der straten, maar de vraag is "wat is de grootste en schoonste men.schelij'feheid " ? Achteruit, zoetgevooisde raadgevers van een zoogezegde voorzichtigheid, die nietsdoende-rij is, doodt de idealen niet in de jeugdiige zielen, omdat gij zelf geen ideaal hebt of te klein en te lamlendig zijt om u aan een ideaal vast te klampen. Spot niet om idealisten die vallen. Vallen is een bewijs dat men beweegt, dat men gaat, en gij blijft staan, en blijven staan is verzinken, och ware 't maar in den grond, maar 't is verzinken in uw kleine ïkzucht, en Gods wereld is te heerlijk^schoon voor dwergen lijk gij. Jongens, klampt u vast aan uw idealen. Deze oorlog is de toetssteen der idealen. Hij rnoge nog zoo afschuwelijk zijn. Hij heeft ook een lichtzijde. Hij brengt nieuwe idealen mede, teekent oude idealen in een scherp-duidelijker licht, ru'kt het masker af van de valsche idealen, zuiwert het klatergoud van 't goud uwer idealen en van u hangt het at, of gij door zelfstudie en leiding van uw per-soonlij'k leven, en door de studie van wereld en menschen uw idealisme, dat misschien nog loshing als een mooie droom, vastplant en vastschroeft in een gezond realisme. !t Is geen gemakikelijke taak want er moe-ten dagen zijn dat uw idealisime, door de fei-ten, op u wordt stuk geslagen en u bevracht, en dreigt u te verpletteren, lijk een aanhou-dend bombardement op een loopgracht. Houdt vast aan uw verstandelijk ideaal, dit wil zeggen, blijft studeeren, blijft nadenken, durf't doordenken, dus niet enkel met uw liante, keikoppige Vlaamsclilhaid. Zegt niet dat het .een gedurige last is, 's volks onzelf-standigheid om te keeren, dat strikken en netten u allerwege voorbereid zijn, dat 't lang duurt en nog langer duren zal. Houdt wast aan uw christelijkheid, dat is uw godsdienstige overtuiging, uw katlholieke godsvrucht. Zegt niet dat de wereld verhei-denscht, dat Gods straf en beproeving hard en bitter zijn, dat 't voorbeeld ontbreekt, dat de gelegenheid te kort schiet, dat de katholieke moraal te absoluut is. Neen, een goede biecht, eene heilige Communie, een bezoek aan 't Allenheiligste Sakrament is voor u als 't water van het Bethsaidameer. Een straaltje van uw geloof, medegedeeld aan wie niet weet, of niet durft is de zegen Gods over u. Jongens houdt vast aan uw ideaal. Anders wordt gij ofwel kuddemenschen, ofwel aste-kes, ofwel parasieten, ofwel bedorvenen. Patie* L. J. Callewaert, O.P. O Het Pauselijk Voorstel en de Vlaamsche Pers. "De Klok uit België," het Vlaamsche bij-blad van "Le Courrier de la Meuse" (Maastricht), schrijft in haar num-mer van 2 September:...Daarom vraagt de Paus dat het vraagstuk MOEDER VAN SMARTEN. Ge toogt te velde toen de groote slag ontbrandde tusschen 't Leven en de Doo^ ; en toen in 't paarse zwijmen van den dag de laatste keurbende in den schemer vlood, toen stondt ge, koener dan een manlijk strijder, en torschte mee de doodsmart van den Lijder. En toen de reuzenkamp had uitgewoed, wen de overwinner met een langen schrei-— zij'n jonge kracht gebroken en verbloed— de derve wang ten rechter schouder lei, toen liet ge u neder op de rots, en bood de wieg van uw schoot den al te lieven Doode. Ge vlijdet aan uw hart zijn hoofd te rust ; ontvlocht de dorenranken één voor één ; hpbt op zijn 00g de wimpers neergekust, en wond bij wond gereinigd met geween. Ge hieldt uw armen om zijn hais geslagen toen 't arme Lijk ten grave wierd gedragen. Zoo waart ge een eerste Vrouw van 't Roode Kruis, en wilt dit blijven voor uw kindren allen, die verre van geliefden, have en huis, verloren langs de vale vlakten vallen. Ge zult, onzichtbaar dan voor hen alleen— in snelle booglijn snerpen de granaten— u buigen, blankgesluierd, naar hen heen, en 't bange hart klopt vredig en gelaten. Dan is hun dorst, de brandende, gestild ; de wond gelenigd waar uw hand ze dreelde ; en heeft uw arm hun bloedend hoofd getild tôt op uw knieën : sterven is een weelde !— En dan nog troost ge, gij die moeder zijt, de moeders, schreiende in heur eenzaamheid. Cabour. ■ P. HlL. Thans., O.F.M. geest in het louter spekulatieve, maar met uw hart en uw gevoel in het levenbeschouwende. Zegt niet dat studeeren niet gaat, dat ernstige lezing onmogelijk is, dat wetenschap niets in-houdt, dat deze oorlog u een hekel gaf aan wetenschap, dat uw toekomst in 't onbekende ligt. Neen uw toekomst iigit in Gods hand en in uw wil. Houdt vast aan uw zedelij'k ideaal, dit wil zeggen aan uw jeugdzuivenheid en aan de reine vreugden u in 't moederhuis aangeleerd. Zegt niet idat heel de wereld bedorven is, dat de eene niet beter is dan de andere, dat aile plezierleven rechtmatig is, dat zuiverheid onmogelijk is, dat de oorlogstoestand u vrij spel geeft. Waart gij de eenige die recht gaat in zijn schoenen, 't ware 't afdoende ant-woord op al de nieuwe onzedelijkheidsleuzen. Houdt vast aan uw democratiseh ideaal, dit wil zeggen aan uwe volksliefde, aan uw wil om 't gemeenschappelijk leven rechtvaar, diger dn te richten. Zegt niet dat démocratie maar een woord is, een kwakzalverij, dat 't volk geen hooger waardeering verdient, dat 't volk ondankbaar ïs en ruw, dat de grooten en de staten enkel aan schijndemocratie doen, dat elk belust/ is op zijn eigen voordeel, dat de groote oorlogsleuzen van thans bedrog zijn, en dat de wereld altijd dezelfde zijn zal. Daar is veel waarheid in al die gezegden, en een mensch heeft heel wat zelfbeheersehing noodig om niet als een beeldstormer los te vliegen op 't kwakzalverkaartenhuis, waarin de zoogezegde vaderlandsliefde troont. Maar als gij u 's avonds op uw stroozak uitstrekt, en overweegt dat gij een schamel menschen-kind uit den nood hebt geholpen, ziet gij niet in uw droom Onzen Heer kornen en zeggen : "Wat gij aan dien schamele hebt gedaan, dat was aan mij gedaan"? Houdt vast aan uw Vlaamsch ideaal, dit wil zeggen aan uwe persoonlijke, logisçhe, vier- der wederzijdsche ontwapening zou be-schouwd worden als het zwaartepunt van de vnedesonderhandelingen. Zonder ontwapening is geen vredelievende Statenbond, is geen bevrijding van het militaristische juk denke-lijk.Vergeefs zal echter ailes zijn z'oo niet wordt gehandeld naar de beginselen van recht en eerlijkheid en zoo de volkeren, door we'derv zijdsche ontwapening, geen bewijs leveren dat zij van zin zijn zich zelf te verlossen uit de doodende omhelzing van hun militarisme, zichzelf te bekeenen van hun veroveringslust. De mensohelijke maatschappij staat voor een dubbel probleem : het eerste, hoe groot ook, is van minder belang : n.l. de beëindi-ging van de " tegen,woordige " oorlogsellende ; het tweede is oneindig gewichtiger n.l. de voorbereiding van een toekomstigen, duur-zamen v.rede. Gedeeltelij'k hangt de bevredi-gende oplossing van het tweede vraagstuk af van de wijze waarop het eerste wordt afge-handeld. De Paus zet het tweede vraagstuk op den voorgrond, zooals het gezond verstand zelf eischt wamt het gaat om de toekomst van aile volkeren en aile geslachten. Waarom "wil " men "dàt" niet inzien? ALs Léo XIII de vorsten en regeerders van zijn tijd verwittigde dat hun militaire bew.a-pening tôt een wereldcatastrofe moest voeren, hebben vorsten en regeerders de schoud'eren opghaald. En de ïamp is gekomen... Nu klinilot ©en woord, zalvend van liefde, een smeekbede om, naar recht en billijkiheid, de geslagen wonden te heelen en een noode-loos herhàlen van de groote tragedie te voor-komen. Het woord van den vredes-Paus, Benedictus XV. Och, of de regeerders toch mochten luis-teren terwijl het nog tijd is. Want de nacht der chaotische verwarring nadçrt, Officieel Nieuws. Bestuurlijke Scheiding. De Belgische regeering stuurt een plechtig protest trond, tegen de Bestuurlijke Scheiding die de Duiitschers trachten in te voeren in bezet België. De Vlaamsche tekst is nog niet uitgestuurd. Belgisch Officieel Comiteit. Aankoop van meubels op krediet. De aandacht van het Belgisch Officieel Ko-miteit is getrokken ge worden op de moeilijk-heden welke de Belgische vluchtelingen on-dergaan in het aankoopen van meubels op krediet. De duur van het verblijf in Engeland is onzeker en de leveraars van meubels denkende in gevaar te verkeeren, ofwel weigeren aile overeenlcomst, ofwel verhoogen op een bui-tensporige manier den prijs der meubels. Van den anderen kant, de prijs der gegar-nierde kamens is zeer hoog en de eigenaars toonen zich weinig genegen, te verhuren aan talrijke families. Door tusschen,komst van het Belgisch Officieel Komiteit en de bestuurders van het War Refuigees Committee zijn schikkingen geno-men, met een der voornaamste meubelfabri-kanten van Londen. om laan de Belgen, den aankoop van meubels op krediet te verge-makkelijken en hun te beschermen tegen uit-buiting. Te dien einde is een Komiteit ge-sticht waarvan de zetel gevestigd is in de General Buildings, te Aldwych onder den naam van "Furniture Supply Committee." Dit Komiteit zaïl de vragen onderzoeken der Belgische vluchtelingen die begeeren meubels te koopen op krediet, en indien het blijkt uit de gegeven inlichtingen, dat de belang-hebbenden in staat zijn de verplichtingen van het verdr-ag te vervullen, zal het Komiteit hen aanbevelen aan den leveraar. Deze aanbeveling bev-at van wege het Comiteit geene geldelijke tusschenkomst. De vluchteling zal rechtstreeks ondei'handelen met den leveraar, maar de overeenkomst zal aan de volgende regels onderworpen zijn. 1. De totale prijs van aankoop ma g de ^20 niet overtreffen. 2. De kooper moet aanstonds tien per honderd betalen en het overige bedrag in twaalf maandelijksche gelijkte stortingen of in twee en vijftig wekelijtosche betalingen. Dus de aankoop der meubels ^20 bedra-gende, zal geschieden mits £2 aanstonds te betalen en c^an wekelijks 7/2. 3. De overeenikomst bevat geen aankoop van linnen, tafelgerief of keukennoodighedeii. De hoedanigheid en de prijs der meubels zijn door het Komiteit onderzoehj geworden en goedgekeurd, dus moigen de Belgische vluchtelii^en verzekerd zijn, dat zij door deze bemiddeling niet zulilen bedrbgen worden.De vragen moeten gericht worden aan het volgende adres : Furniture Supply Committee, General Buildings, Aldwych, W.C.2. Deze schikkingen zijn enkel toepasselijk voor de personen wonende in het distrikt van Iyondon. * * * Leger.—Vlaamsch. - "XXe Siècle," "Métropole," '\Peuple belge," "Indépendance" hebben de "dagorde aan het leger" meegedeeld van 27 Augusti 1917. Wij deelen hier letterlijk den Vlaam-schen tekst mede ons onthoudend van elk kommentaar of tekstverbetering, gezien deze tekst genoeg spreekt uit zichzelf. , DAGORDE AAN HET LEGER. De machtiging tôt adjunkt-aalmoezenier van. 2de Masse aan den abt P. Vandermeu-len van het iste R. Z. G. toegestemd is hem afgenomen om : 1. Op het front een blad verspreid te hebben dat artikelen bevat waarvan den aard is de inrichtingen van den Belgischen Staat te treffen en de goede overeenstemming te scha-den die tusschen al de leden van het leger moet bestaan. 2. Daardoor te hebben toegelaten dat den onderdrukker van ons land, wiens pogingen onophoudend tfachten de tweedracht te zaaien tusschen de Belgen, zich van deze antipatrio-tische artikelen diene om ze te drukken in een Vlaamsch dagblad, uitgegeven onder de ingeving der Duitsche ovenheid in een kamp van Vlaamsche krijgsgevangenen. De abt Vandermeulfxn'zal als ziekendrager naar de tuchtskompanie van het eiland Ce-zembre gezonden worden. Ik neem deze gelegenheid te bate om ter kennis van het leger te brengen dat de streng-ste maatregelen zullen génomen worden tegenover iederen militair of iederen persoon aan het leger gehecht, wat ook zijn rang of gelijk-stelling zij, die, in eene of andere richting, door geschriften, gesprekfcen of in vereenigin-gen zal trachten de goede overeenkomst te verontrusten die tusschen aj de leden van het leger moet heerschen ; de wanorde van welke natuur ook moet uit het leger nadrukkelijk verband worden. « De rechten van aile militiairen, wat ook hunne moedertaal zij, zijn door de wetten gesticht, die iedereen verplich't is na te vol-gen en te eerbiedigen, maar h'et is onnoodig om dit doel te bereiken, dat .men ziekelijke hitzingen tracht te wekken die i^lleen maar de nationale een'heid kunnen afbrsfken, die een-heid door de leus Eendracht jmaakt Macht 1 geglorierijkt. Tegenwoordig dagorde zal o^j de D. 0. in het Fransch en in het Vlaamsch verschijnen ; en op drie opeenvolgenêe afroepingen afge-lezen worden, zoowel aan de trc>epen van het binnenland als die van het fron t. * * * Voor de gereformeerden en d'e groepen 5, 6, en 7. Het Depot der gereformeerde soldaten en het Bestuur van den Mobilisati*edienst (Ma-joor Vasseur), tegenwoordig geiïvestigd 76. Gower Street, W.C., zullen vanaf I5en dezer, verplaatst worden naar 8, Lupus ^Street, Lon-don, S.W.i. f i i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes