De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1139 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Août. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zc7rn3162w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Vilvoordsche Demokraat Arbeiders, vereenig*t U ! «sfMT Geene Plichten zonder Rechten Socialistiscli Weekblad voor liet Kanton cg|J De Arbeid is de bron van allen Rijkdom j^|g> ANNONCES : 'On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Rechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u VOLKSHUIS. 8, Mechelsche straat. De stukken raoeten v66r Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) Het ontstaan der Belgische Werkliedenpartij (Ver volg) De socialistisclie partij sluit er zich bij aan als afzonderlijke organisatie, maar wacht niet haar gansch te versmelten. Het strijdende pro-letariaat is voor goed samengesteld. En we zijn in 85. Sinds eene halve eeuw vor-men de Engelsche trades-unions of syndikaten eene ontzagelijke raacht ; de Fransche arbeiders hernemen hunne révolutionnaire overlevering, ondanks de slecht geheelde wonden van 1871 ; de Duitsche arbeiders zijn vereenigd met de stem van Lassalle sinds 20 jaar en het is 10 jaar dat ze vereenigd zijn op 't programma van Gotha, 't Is in een Europa, sinds lang beroerd door de werkersstrijden, dat in een storm, dit jaar en 't volgende, het Belgische proletariaat ontwaakte uit een eeuwigen slaap,op 't oogenblik dat men wanhoopte voor haar. Maar, dan kwam er eene onverwachte veran-dering. Voortijds, bij gelegenheid, waren er maar eenige duizenden proletariërs in de bewe-gingen, zonder gevolg. Eenige weken waren voldoende voor eene groote menigte. In 1886 braken geweldige onlusten los, die, gedurende oonigc dagen aan een burgeroorlog geleken, en zomw riralen ging de krachtdadige werking voort, om te konion tôt dp aleemeene politieke werkstaking van 1893, die tôt nu toe een goed einde had,waarop de zegepralende kiezingenvan 1894 volgden. 't Schijnt, eens de vrees afge-schud,onze werkende klassevanaf haren eersten stap zich van eene volwassen krach t gevoelt en ongeduldig is om het te beproeven. Wannoer zij zich opeens opricht, gewapend, is het in een midden, waar de groot-nijverheid eene machtige uitbreiding neemt, met al hare gevoigen en inzonderheid met 't nieuwe lijden dat zij medebrengt voor de arbeiders. Elders hebben de protestation der belanghebbenden, hunne opstanden, vrees ingeboezemd, de schreeuwende misbruiken doen verbeteren en eenige beschermingsmaatregelen doen uitvaar- Men heeft iets gedaan om de nieuwe le-vcnsoiiibwndigheden aan de arbeiders draag-Ujk te niaken. tfier in België, niets daarvan : • ■de bezitters iveten niets zonder meer van een proletaiiaat waarvan de stem haar niet verveelt ■en deze toestand blijft onveranderlijk tôt het "tijdstip, waarvan we ons op dez^n oogenblik bezighouden,wanneer zooals naareeiiekrachtige ùitdrukking van vader Vermeersch « onze re-geerende' klasse de maatschappelijke kwestie ôntdekten' bij het licht der branden» | ,JFot daar, geen daad van rechtvaardigheid, .. » geen daad van medelijden dat het lot van kin-deren, vrouwen, ouderlingen, zieken, veronge-lukten verzacht. Het onderzoek van 1848, heeft te vergeefs, een ergerlijken toestand veropen-baard : kinderen van acht, tien jaar veroordeeld twaalf uren te werfcen, veertien uren in de hel der glasblazerijen, weverijen, fosfoorfabrieken ; een lichamelijk verval, een erbarmelijke on-wetendheid ; het ras lichamelijk en zedelijk be-dreigd ; men deed niets, ondanks de plechtige verwittiging van Ducpetiaux ; de stem van den staathuishoudkundige ging verloren in de hoof-den der cijnsgekozenen ; men liet dooden, men liet de armoede bestaan. Wanneer men in 1886 eennieuw onderzoek deed, herhaalden zich de-zelfde ongerechtigheden. Hoe zou eene werkende klasse, bewust ge-worden van hare macht in deze omstandighe-den, het beste harer krachten niet gewijd hebben voor de verovering der politieke gelijkheid ? De deelneming aan de kiezingen kwamen haar als het eenigste middel voor om aanvankelijke beschermmiddelen te bekomen, deze onontbeer-lijke hervormingen, waarvan het tôt nu toe be-roofd was.Het cijnskiesstelsel was daarenboven de duidelijkste vorm der burgerpolitieke onder-drukking, en met het verschil van andere lan-den, was het bij ons niet noodig van groote geestelijke krachtsinspanning om te verstaan, dat de politieke onderdrukking de ekonomische onderdrukking versterkt en het behoud ervan verzekert. Eindelijk het cijnsvoorrecht was een der oorzaken van de onderdrukking eener klasse : het was er het zinnebeeld van. Het huldigde op de klaarblijkelijkste en stoutste wijzede ongelijkheid der burgers, de onderwerping der proletariërs genoodzaakt te gehoorzamen, zonder zelfs geraadpleegd te zijn, over wetten die niets anders waren dan bevelen opgelegd door hunne meesters. De uitsluiting der-stem-bus aannemen, was lien vernederen in de onderwerping. De bekommering hunner waardigheid zoo-veel als die hunner interesten dreef de arbeiders naar den strijd voor algemeen stem-recht. Van 't begin af nam hij het karakter van geestdrift en grootheid, die maar behoort aan strijden voor edele doelen. En toen later, het meervoudig stemrecht ingevoerd werd, werkte deze drijfveer van wer-kerswaardigheid voort. Want, indien andere kiesstelsels de ongelijkheid der stemmen ver-duiken, déze vertoont haar met eene uitda-gende brutaliteit. De Staat beweert aan iede-ren burger eene offtcieële waarde toe te wij-zen. En wie zou kunnen aannemen dat men hein maar telt voor een deel burger ? Aan onze Geeltjes Onze geeltjes bespreken in iiun weekblad de twee spreuken die boven aan ons blad staan. Volgens hen zouden wij nog rechten nog plichten hebben wij stemmen op matérialisme.Wij weten wel dat de meeste geloovigen, die hunne plichten volbrengen dit doen uit vrees voor hunne god, dus uit lafheid, wat mocsten zij denken dat hunnen god een oogenblik zijne onstolïelijke oogen toe-doet. Zij zouden van dit oogenblik wel eens gebruik maken om hunnen plicht niet te doen, Wij materialisten,integendeel doen onzen plicht omdat wij dien ons zelf opleggen, wij doen het goede om het goede en niet uit vrees voor de strafïen gods, en als iedereen zoo zou handelen, dan zou ook iedereen weten dat wij rechten hebben. Rechten : Verstaat de katholieke Kerk rechten als zij de wapens zegent van een leger dat een ander land moet gaan uit-moorden ? Is de -wereld het eigendom ni<*t van al zijn bewoners ? en moet er daarom eenen god zijn die aan ieder zijne rechten en plichten voorschrijft ? (wat hij niet doet) * * * De Volksmacht wil betwisten dat de arbeid de bron van aile rijkdom is. •. Het is zeer waar dat er voor ailes wat gemaakt wordt stof noodig is ; maar als er niet gearbeid wordt wat zal er dan nog rijkdom zijn ? Eene groote wildernis zal er bestaan, anders niet geeltjes, houdt uwen bek toe en vertel geen dwaasheden. Akelig ! Akelig ! Dit is de hoofding van het artikel in het blad der zoogezegde vooruitstrevende liberalen verschcnen, en betrek hebbende op de stemmingen der hh. P. en de K. in den gemeenteraad. Hun artikel is sleclils eene inleiding, en wordt volgens hun zeggen lieden Zon-dag voortgezet. Wij znllen ons dau ook vergenoegen Zondag aanstaande op beiden te antwoor-den.In den gemeenteraad De laatste zitting van den gemeenteraad heeft ons aangetoond, dat de kalholieke soms zonder het te willen toch eens hulde brengen aan onze inrichtingen. Inderdaad, ter gelegenheid van de bespre-king der aanbestedingen in het bureel van weldadigbeid, dze door G elders verdedigd werden, zegde de heer Blondîau : « Men kan geene aanbesteding doen zooals M. Gelders het zou willen. Het is zeker dat tegen het « Volkshuls », dat de grootste en de volledigste instellingheeft der stad, de andere bakkers niet kunnen" mededingen. » Wat moeten de inwoners van Vilvoorden en vooral de arbeiders, uit die verklaring afleiden ? Dat men in het « Volkshuis » beterge-diend wordt dan overai elders. lin.... dat bijgevolg ieder klaarziend mensch zich bij deze inrichting moet aan-sluiten.BOEKERIJ « Hector Denis. » Open aile Zondagen : van 10 tôt 12 u. OORLOG AAN DEN OORLOGI Op dit oogenblik heeft Oostenrijk Servie reeds aangevallen. Om het leven van een paar menschen te wreken zullen duizenden ande' ren den dood vinden. Zal de slachting bepaald blijven tusschen deze twee naties of zal Europa in vuur en vlam gezet worden ? Ziedaar het schrikbarend raadsel dat kortelings zijne oplossing moet vinden. De Werkliedenpartij, zoo in Duitschland als in Frankrijk, zoo in Engeland aïs in België, teekent protest aan tegen de slachting die zich voorbereidt en zal ailes inspannen wat mogelijk is om deze te bekampen. Mochten de arbeiders, van Oost en Zuid, van West tôt Noord weldra klaar zien en zich losrukken van de burgerij die door hare dolle grillen en zotte uitgaven aan het militarisme het menschelijke bestaan dagelijks in gevaar brengt. Arbeiders aller landen, uwe plaats is bij de sociale demokratische werkers' partij, met haar moet ge roepen : Oorlofi; aan dcil 001*l0g ! L.CVC <Ic wereld vredc !! 2 centiemen het nummer. VIERDE JAARGANGr Nr 30. — ZAlERDx\G 1 AIGLSTIS 1914. I ri

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes