De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1194 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Juillet. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qv3bz6255m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Vilvoordsche Demokraat A_rbeiders, vereenigt U ! #t_ Geene Plichten zonder Rechten j^j^' Socialistisch Weekblad voor het Kanton #{ De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Rechteriijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u YOLKSHUIS 11, 8, Mechelsche straat. De stukken moeten véér Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) Het ontstaan der Belgische Werkliedenpartij (Vervolg) In de eerste jaren der onafhankelijksheid waren er wel in België eenige demokraten — o. a. Bartels, Jottrand, Kats, enz. — maàr er was nog geene doinokratische beweging. Deze voorgangers preekten in de woestijn en stelden bladen op, zonder lezers. Er waren ook socialisten, Saint-Simoniens en Fourie-risten, onder hoogergeplaatste raannen, tôt zelfs bij de ministère. Maar niets van deze nieuwe gedachten drong tôt in de volksmassa. Zelfs rond 48, ondanks de scherpe ekono-mische krisis, ondanks liongersnood, bleef de beweging maar oppervlakkig. En indien het gouvernement met ergerlijken haast voor hare glorie, eenige hervormingen volbracht, was het uit schrik, dat de buitenlandsche woe-lingen tôt hierzouden overkomen,dan de eigen-lijke oorzaak eener ernstige beweging. Eene vereeniging van belang werd op dit oogenblik geschapen : het Union démocratique gesticht te Brussel, den 7 November 1847, op voorstel van Marx en Engels, destijds de gastheeren van België. Zij was in betrekking met de « Fraternal democrats » van Londen, en heel waarschijnlijk met andere groepeeringen, die alsdan een beginsel vormden eener commu-nistische internationale. Ze telden maar eenige dozijnen leden in de hoofdstad, waarvan de helft vreemdelingen. Ze vond moeilijk eenige aanhangers in de provincie : te Gent, Luik en Doornik. De gebeurtenissen van Februari brachten een oogenblik meer vuur iu de beweging. De ongeduldigsten spraken van naar 't paleis te gaan en de Republiek uit te roepen. Ze vroegen zelfs, zoo wat onnoozel, geweren aan 't gemeentebestuur. De wijsten preekten de kalmte. Ze gaven zich rekening dat de strijders meer ontbraken dan de wapenen. Al dat gerucht had niets voor gevolg, dan na de nederlaag van 't Parijsche proletariaat op de barrikaden van Juni, eene vreeselijke on-derdrukking van wegens ons gouvernement. Er heerschte eensoortvanschrikbewind ; de vreed-zame republikeinsche feestmalen werden over-rompeld door mannen ten dienste der policie ; 17 leden aan 't hoofd der demokratische beweging werden ter dood veroordeeld. Nochtans, na 48, is er iets veranderd. 't Volk is niet meer volkomen ingeslapen. Zoo zwak ook, de beweging is geboren. De nieuwe nijverheidsuitbuiting in 't land is nu ver ge-vorJerd, omdat het proletariaat haar niet I i zou bezighouden met de nieuwe vraagstuk-ken, die zich stelden. Ondanks 't verbod der wet van werkliedeii vereenigingen, hebben de eerste syndikaten hun karakter van oud ge-zelschap enonderlinge verzekeringsfonsden ver-loren. Weldra zullen de arbeiders der groot-nijverheid hen trachten te vereenigen, o. a. de stichting der broederlijke wevers te Gent in 1857. De werkstakingen zullen nogal ta l-rijk worden en den wetgever verplichten de beperkte teksten te verzachten. De wetsover-treding door vereeniging isteitelijk afgeschaft in 1860, formeel in 1866. Op navolging van Frankrijk, sticht men hier eenige samenwer-kingen van voortbrengst ; de eerste samen-werkingen van verbruik hebben maar een kort-stondig bestaan. De politieke beweging moest voordeel trek-ken uit al deze krachstinspanningen.Na dat de reactie de laatste overblijfselen der demokratische vereenigingen had uiteengedreven, kwamen er nieuwe groepen.Te Brussel, vestig-den zich in 1854, de solidairen ; ze stelden in 1857 hunne werkerskandidaten voor. Ein-delijk in 1860, vereenigt zich de sociaal-de-mokratie in « Le Peuple ». Zij richt openbare vergaderingen in, en onderneemt de beweging voor algemeen stemrecht. hetwelk door de ont • standigheden weerklank vond in de katholieke partij en de uiterste liberale linkerzijde mee-sleepte. 't Is in 1866,dat het werkersmanifest verschijnt van de hand van Picard en waarvan de weerklank aanzienlijk was. Dan kwam de Internationale. Ten tijde van 't manifest bestond ze al in België.'t Is maar van 67 tôt 70 dat ze uitbrei-ding nam,soins aanzienlijk,in verscheidene ge-westen. Er ontstaat alsdan in het proletariraat eene belangrijke gedachtenbeweging. Men'be-spreekt vooral de maatschappelijke kwestie en men zoekt eene oplossing. De stellingen stoot-ten in eene volkomen verwarring, zooals het voorkomt aan eene klasse, die haren weg zoekt. Na de Commune, begint en verhaast het verval. Zonder twijfel, de tactische dwalingen der leiders, voor het meerendeel ingegeven door de leer van Bakounme, was er voor iets bij. Maar weldra richtten zich nieuwe vereenigingen op deze puinen, breidden zich langzaam uit, te midden van allerhande moeilijkheden, maar toch eene ernstige beweging, met zeke-ren vooruitgang. 't is vooreerst eene vereenging van sociaal- demokraten te Grent. Dan in 1875, de werk- kamer te Brussel, In 1876, tracht men eene Belgische werkersvereeniging samen te stellen, maar 't voorstel mislukte. In 1S77, sticht i 7 I [ men de Vlaamsche socialistische partij en eenige weken daarna de Brabantsche socialistische partij. Eindelijk in 1879 is het de Belgische socialistische partij. Maar naast deze, en buiten haren rechtstreekschen invloed, door velen als te behoudsgezind aanzien, worden verscheidene organisation gesticht. Het zijn de « Cercles réunis » naar, de leer van Blanqui ; 't is de « Général ouvrière » die, onder een liberaal voogdijschap, langzamer-hand ontvoogde. 't Zijn de Werkersbonden, vooreerst gesticht voor gemeentepolitiek, maar die niet wachten hunnen ge ichteinder te ver-breeden. 't Zijn de syndikaten, de ziekenbon-den die zich vermenigvuldigen ; de samen-werkingen, die zich vestigen op beleid van Anseele en Bertrand. De behoefte van al deze verspreide krachten te vereenigingen doet zich , meer en meer gevoelen, naarmate hunne macht vermeerdert en 't ongeduld het proletariaat be-machtigt. Gedurende jaren, bekoinmert dit problema de leiders. Eindelijk, na twee op-eenvolgende congressen te Brussel en Antwer-pen,is de algemeene federatie gesticht in 1885, onder den naam van Werkliedenpartij. . (Vervolgt). A./V/V, ER WORDTEEN PLAATSVERVANGER GEVR AAGD Voor wie ? Voor onzen Schepen van onder wij s. Ja, die man is de politiek beu,doodbeu (« Si vous saviez ce que la politique me dégoûte ! » zegt hij) eu, niettegenstaaude depolitiek hem zoo schromelijk tegensteekt, en niettegenstaaude een kalmer menscli veel beter dan hij op zijn plaats zou wezen in den gemeenteraad, niettegenstaaude ie-dereen kan bemerken dat de politiek hem van dag tôt dag driftiger maakt, niette-tegenstaande zijn politiek ambt zoo scha-delijk is voor zijne gezondheid, niettegen-staande de muren van de raadszaal in het stadshuis bij elke gemeenteraadszittingdrei-gen in te storten, teugevolge van zijne woeste, driftige onstuimigheid, niettegenstaaude dit ailes, wordt in de liberale partij geen edelmoedig mensch aangetroffen om dieu heer te vervangen. Wat zou daar toch aehter schuilen ? — ls d(! liberale partij te Vilvoorden nu toch zoo arm geworden dat ze moeten gemeen-teraadsledenhebben die hun ambt uitoefenen tegen hun goesting, of wel...., en dit is ook wel mogelijk, vergeet onze Schepen van onderwijs het noodzakelijkste te doen om te kunnen vervangen worden, namelijk ontslag te nemen.—Ja, ja best mogelijk wanneer iemand driftig, onstuimig en op- gewonden is, vergeet hij al lichtelijk het noodige te doen. Welnu, in dit gevai en, omdat wij misschien nog het meest over hebben voor zijn" gezondheidstoestaud,vestigen wij er zijne aandaeht op dat, om te kunnen vervangen worden als gemeen-teraadslid of als Schepen, men eerts ontslag nemen moet. — Komaan, beste lleer, herstel uwe ver-getelheid, de anderen zullen dan wel voor uwe vervauging zorgen. Zander. HET PETIT10NNEMENT VOOR A. S. Op 21 Juli hadden wij 718 plaatselijke komiteiten Waarvan er 405 aan het NATIONAAL KOMITEIT 336,907 handteekens. hadden overgemaakt UIT DEN BUITEN Neder-Over-Heembeek Reis naar Willebroeck, op 15 Oogst onderneemt de fanfare « Vermaak na Arbeid » haar eerste reis. Als uitstap werd Willebroeck gekozen. Dit aangenaam reisje zal te water afge-legd worden. De prijs er van is bepaald op 1.25 fr. heen en terug. De partijgenooten zullen er voorzeker aan houden dit reisje talrijk mede te maken. De jonge Wacht neemt mee deel aan de reis en zal deze voor hare in regel zijnde leden uit de kas betalen. Al de personen die wenschen zouden mede de reis te ondernemen kunnen zich laten insehrijven in de hieronder volgende aan-geduide lokalen. Pauwels, Beukenstraat, Snyder G. Ver Belen Jh. Goomans Jau en Ver Belen .lozef. Niet wachten tôt het laatste oogenblik. Zîe cinéma op <le keerzijde van liet bladDagvertooning te 2 1/3 U. ; "savonds te 8 un r. Van den I tôt den 6 Augustus DE ROMAN VAN EEN SGHEEPSJONGEN 2 centiemen het nummer. * VIERDE JAARGANG Nr 29. ZAIERDAG 25 JLLI1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes