De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1326 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Mai. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sn00z71w7z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Vilvoordsche Demokraat | Geene Plichten zonder Rechten ^ SociaMisch WeekMad voor liet Kanton iia I wicht. I Over wat klaagt inen dus ? » <*> i ,.. i.i _x o r\ 1 . t p • i ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Peschterlijk? terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u VOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten \66r Dinsdagavond ingezonden. worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porleur (drager) PETITIONNEMENT TEN VOORDEELE VAN" HEÏ ALGEMEEN STEMRECHT Medebiirgers, Sedert bijna EENE HALVE EEUW, strijdt de georganiseerde arbeidersklasse voor de verovering der Politieke Gelijkheid. ïen eindèaan te toonen dat deze eisch gewettigd is, heeft de Werkliedenpartij, zich tôt DE G EH ËELE BEVOLK1NG weudende, eenenieuwe wijze van betooging, ten voordeele van het A. S. ingericht, en namelijk ; HET PETITIONNEMENT Aan de proletariërs, die katholiek gebleven zijn, vragen wij onze petitie te tee-kenen, want zij ook, evenals de socialistische arbeiders, zijn getroffen door dezelfde kiesonwaardigheid. Aan de neringdoenden, die de arbeiders bijzonderlijk als klanten hebben, herin-neren wij dat de politieke onrust, welke dank aan het meervondig kiesstelsel op het land weegt, schadelijk is voor hunne belangen. Aan de burgers en in 't algemeen aan degenen die nog niet gelooven aan de nood-zakelijkheid van een kiesstelsel gesteund op de gelijkheid, toonen wij aan dat het Algemeen Stemrecht onvermijdelijk is, aangezien het gè<vild is,niet alleen door de Werkliedenpartij, maar door de Libérale Partij, door de Christene-Democraten en door een groot aantal katholieke werklieden. Klerikale politiekers, alleen bekommerd om de propaganda ten voordeele van bel Algemeen Stemrecht tegen te werken, dnrven, met betrekking op ons petitionnement. van FICHEN EN SPIONNEERING spreken, omdat wij, gebruik makendc van onze overgroote krachtinspanning, eer-lijk onze organisation en onze instellingen trachten te versterken. En wie is het die ons dit verwijt doet ? Het zijn zij die zich van Pourbaix en van andere uitdagingsagenten tegen de werkende klasse bediend hebben... Het zijn zij,die de gendarmen in burgerkleedij in de arbeidersvergaderingen sturen. Het zijn zij,diôyin hunne bladen de namen der handelaars vrijmetselaars bekend maken, ten einde deze te boycottcercn en ten gronde te richten... Het zijn zij,die de afstelling vragen der otficieren, door de spioennen aangeklaagd als zijnde lid der vrijmetselarij... Het zijn zij,die de brieven gestolen hebben der Gongoleesehe magistrat en, en dan die personen hebben doen afstellen... Het zijn zij, die de vereenigde werklieden aan de deur doen smijten... Het zijn zij, die de behoeftigen van aile hulp berooven, omdat zij brood durven koopen in onze samenwerkende maatschappijen... Het zijn zij, die zelfs de katholieke stiidenten doen bespieden, zooals hetgebleken is door de laatste voorvallen van Lenven... Zullen de katholieke werklieden, die zooveel als wij, het Algemeen Stemrecht jioodig hebben, zich nogmaals laten misleiden door de slechte herders ? Noeh de Godsdieust, noch het Socialisme, doen hier iets ter zake : Het komt er op aan te weten of men, JA of'NEEN, wil dat een werkman niet meer aanzien wordt als een DERDE of een V1ERDE van een Burger ! Het is daarom dat de katholieke werklieden, evenals al degenen welke de VRE-DE en de KIESGERECHTIGHEID willen, ons Yerzoekschrift zullen teekenen. Het Nationaal Komite.it voor Algemeen Stemrecht. Open brief aan onzen achtbaren Heer Burgemeester. Waarde Heer Burgemeester, Bij brieve van 17 April jongstleden, hebt gij zekere uwer inwoners verzocht zich, aan het règlement op de vertakkingen te onder-werpen.Een wijs besluit,voorwaar,een règlement moet toegepast worden, maar om de liefde der reehtvaardigheid pas het dan toch toe op iedereen en vooral laat dan toch de menschen met rust die aan het règlement voldaan hebben. Op 17 April stuurt gij een brief aan den arbeider Koekoekx, dat hij voor het einde der maand aan het règlement moet voldaan hebben of dat ge zijn huis zult verbieden. Wist U dan niet, Heer Burgemeester, dat Koekoekx reeds van den 2 Maart zijne ver-takking heeft doen maken ? En dan zou de Heer Burgemeester niet eens aan M. Buisset een brief willen sturen om zijne huizen, in plaats van zijn huis, in de Nijverheidstraat te vertakken. M. Buisset moet zeker toch ook in regel zijn tegenover het règlement ? Eu M. Vanderlinden van den Avenue de Schaerbeek 1 En M. Pêtre van den steenweg van Haren ? Allô! M. de Burgemeester, ook een beetje strengheid tegenover de grooten en een brief je van verontschuldigiug aan M. Koekoekx, die reeds in regel was. Voor de grooten, die zouden koppig zijn, heririneren wij aan onzen achtbaren Heer Burgemeester het Art. 81 van hetreglement op het bouwen. Overtuigd, dat reehtvaardigheid zal ge-sebieden, bied ik aan onzen Burgemeester mijne welgemeende groeten. F. G: 2e Sommatie aan De Volksniacht % Wij vroegen aan de « Yolksmacht » over 14 dagen wat ze wilde in zake stemrecht. « De Volksmacht » speelt stommen am-bacht en doe of ze ons niet gelezen heeft. Wij herstellen dus onze vraag : « Zijt gij voorstander van het stelsel der 3 en 4 stemmen aan de rijken en 1 stem aan de arbeiders. Gij beweei-t te strijden voor den wer-kenden stand. Wat eischt gij, voor dien stand,die ailes voortbrengt in zake stemrecht. Allo, Yolksmacht, klaar en duidelijk, hé. Eene 2e vraag aan « De Volksmacht » : « Yolksmacht»,gij hebt werkersgroepen, gij bestaat nu als zelfstandig blad, zegt gij, en gij hebt ook eeu lokaal, dat gij Gil-denhuis noemt. Mogen wij u vragen aan welke Gilden dit huis toehoort ? Mogen wij u vragen waar wij ons de balans uwer werking kunnen aanschafïcn ? Of is uvv Gildenhuis soms de eigendom van een kapitalistischen uitbuiter ? Klaarbeid hé, « Volksmacht » ? Onze stoet van 10 Mei Zooals onze lezers in de lijst der decl-nemende maatschappijen aan onzen stoet, zullen kunnen zien, zijn er reeds 7 mu-ziekmaatschappijen ingeschreveri. Daarbij moet gevoegd worden onze Fanfare « De. Broederliefde». Het zal dus met het steertje van onze kermis aan geen volk ontbreken en de buitenlieden, hier tegenwoordig,zullen zich wel wachten de roodjes bijeen te tellen. Een bijzondere stroobrief zal in de stad tijdens den stoet uitgegeven worden. Van nu af reeds zeggen w ij aan dedeel-nemende groepen : Als ge 5 cens te ver-teren hebt, ziet er niet naar of ge bij een gele, een blauwe, of een roode zijt, met zulke dagen, moet voor den lîandel de poli liek op zij geschoven worden. Wij gaan niet doen zooals de katholie-ken, tijdens de inhuldiging van hun Gildenhuis, die toen het volgende strooibriefje rondzonden : Daarom verzoeken wij eenieder en wel bijzonderlijk de inwoners der slralen, welke de stoet zal doorloopen, h an huis te bevlaggen. De herbe) yiers en klein-handelaars hebben daarbij allergrooisl bêlant/ : de vreemdelingen zullen inder* daad verzocht worden geen verteer te maken als bij die welke, aan het feest deelnemen. Wij zeggc;i reeds van nu af aan de vreemdelingen : welkom, en bij 't bezoek aan onze stad, ziet er niet naar waar ge bin-nenloopt om een glas hier of eeu beetje hesp. Wij roepen : Leve de vrijheid. Daariit verschillcn wij van de katho-lieken, want die wringen al den nek om wat niet van hunne kliek is. Insriirijvingslijst ten voordeele der Boekerij Overdracht 275.00 F-G- 0.25 Vive le S.U. o.2o Totaal tr. 275.50 12 centiemeu het nummer. . VIERDE JAARGANG N' 17. — ZATERDAG 2 MEI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes