De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1415 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Juin. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ht2g737x4h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Vilvoordsche ANNONCES : Opstel en Administratie u VOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). On tïaite à forfait — Volgens Overeenkomst , . . , , , nn . . . A, , ,, . R-chteriijke terechtwijziEg i 75 fr per regel j s^ukken moeten v66r Dmsdagavond ingezonden worden 1.60 fr. par poste. - 1.04 tr. porteur (clrager) — - — ï : — lâberale Vakbonden De strijd der Mechelsche stoelmakers heeft in de syndikale middens weer eens te meer de aandacht gevestigd op dit soort van vereeni-gingen die zich liberale vakbonden noemen, zoogezegd gesticht oui de belangen der vverk-lieden te behartigen, en die in wezenlijkheid slechts verdeelingswerktuigen zijn,waarvan de patroons gebruik maken ten nadeele van de irbeidende klasse. [nderderdaad de menschen, die aan 't hoofd dier rereenigingen staan, hebben slechts een doel, en dit is, onder voorvvendsel van verzoening tusschen kapitaal en arbeid — alsof men van rater eu vuur twee vrienden maken kan ! — de belangen van hunnen politieken winkel te dienen, en niet dien der werklieden, welke zij organiseeren willen. Het moet echter gezegd worden dat de arbeiders zelve, alhoewel nog sterk verdeeld staande, niet veel vertrouwen stellen in de liberale vakbonden, en het is enkel in die plaatsen, alwaar het libéralisme een zekere inacht en invloed heeft, dat zij op het wereld-tooneel verschijnen. Dit gebeurt vooral daar, waar de patroons in groot aantal het libéralisme aankleven. Mechelen, een stad van 59,142 inwoners, ivaarvan 28,799 mannen en 80,343 vrouwen, s eene van diegenen waar de liberale patroons le meerderheid zijn, en die van hunnen in-rtoed gebruik maken om de werklieden, on-ler voorwendsel van politieke gezindheid, ver-ieeld te houden. Mechelen is misschien ook de îenige stad van ons land waar zooveel verschillende vakbonden van de onderscheiden vakken en nijverheden bestaan, wat de strijd Toor de ontvoogding en lotsverbetering der werkende klasse, zooniet onmogelijk, dan toch ten uiterste moeilijk en lasfig maakt. Bij de tnânste loon- of andere beweging moet er tusschen de verschillende bo.nden een gemengd komiteit worden samen gesteld, en de verschillende moeilijkheden, die daaruit voortspruiten, sijn waarlijk ontelbaar. Om slechts eene te îoemeu, en die voorwaar van belang is, kun-îen wij spreken van de moeilijkheid die er >prijst voor het aanvatten en leiden der onder-îaudelingen met de patroons. Daar waar een sekretaris, het vertrouwen ran zijue leden en de achting of minstens toch de waardeering der patroons genietende, îr dikwerf ingelukt met deze laatsten in on-lerhandeling te treden en gelukkige uitslagen roor de arbeiders te bekomen, daar zien we lat in plaatsen zooals Mechelen het aanknoopen illeen dier onderhandelingen ten uiterste moei-ijk is om reden dat vier en soms meer se- kretarissen hunne leden moeten vertegenwoor-digen. i Met de laatste strijd der stoelmakers was : dit weer het geval, en de roi, die d9 libéra- -len er in het gemengd komiteit gespeeld heb- 1 ben, zal er voorzeker veel hebben toe bijgedra- i gen om de oogen der werklieden iets oi wat < verder te doen opengaan. Na eerst in den schoot van het gemengd komiteit al de noodige maatregelen gestemd 1 te hebben, komt op eens de liberale vnkbond te besluiten zich niet meer aan de genomen beslissingen te gedragen, en voortaan alleen met de patroons te onderhandelen. En inder-daad, zij hadden met deze laatsten een onder-houd, en gingen, zonder medeweten der andere betrokken vereenigingen, de verbintenis aan, aan een lager tarief dan door het gemengd j komiteit vastgesteld, het werk te doen herne-men. Sterker nog : bij een patroon alwaar stakers van drie verschillende bonden waren, beloofden de liberalen, dat, indien de twee overige bonden, — zonder wier voorkennis door hen een lager tarief aangenomen was, — weigerden hunne leden aan de nieuwe voor-waarden het werk te laten hernemen, zij — de liberalen — stakers van andere huizen zou-den leveren, om de plaats der onafhankelij-ken en kristenen in te nemen ! En dat noemt zich de verdedigers van den werkenden stand ! Wat zou nu wel hunne houding zijn, indien ze nu eens niet de belangen der werkende klasse te verdedigen hadden ? Overigens, de liberale bonden, gesticht om verdeeldheid te brengen tusschen de werkende klasse, kunnen in sommige gevallen toch hunne ware bedoelingen niet verduiken, en hun officieel Ylaamsch orgaan der maand Mei 1914 legt dan ook eene bekentenis af, die waard is hier opgeteekend te worden : « Het is waarschijnlijk, dat, als de wensch der Jonge Liberale Wachten met goedkeurig door den Landsraad der liberale partij zal ont-vangen worden en door allerhande sociale in-stellingen zal in praktijk gesteld worden, het proletariaat zich opnieuw zal verdeelen om tôt ons te komen.N) Ziedaar dus, de ware roi der zoogezegde liberale vakbonden ten duidelijkste openbaar gemaakt. Wij kunnen geene schoonere bekentenis verlangen. Zij zal dienen om enkele ver-dwaalden, welke tôt hiertoe in die paar dood- : geboren organismen vertoeven, de oogen te 1 openen,en hen hun waar belang te doen inzien. Deliberalen,evenalsdezoogezegde kristenen, . bediende zich van het woord vakbond om de ^ werkers verdeeld te houden, ten bate van hun- \ nen politieken winkel en het patronaat. Dit < vordt al meer en meer door de bewuste werkers ngezien, en alhoewel dat de strijd nog hevig îijn zal, en nog lang duren zal, mogen wij vertrouwen koesteren in de toekomst onzer vak-jeweging, slaande op den bodem van den klas-jenstrijd, die eenmaal, door hare gezonde en )prechte werking, en door de edelheid van tiaar doel, aile tegenstrevende bonden zal we-;en uit den weg te ruimen, om alzoo voor het jendrachtig aaneengesloten proletariaat de baan ;e openen naar meer welstand, geluk en vrede ! Corn. Mertens. Armzalige argumentatie « Ons Blad » kan het maar niet verkrop-)en dat de*Fransche socialisten zulken groo-ten vooruitgang maakten mut de laatsle ilgemeene verkiezingen. Het gematigcl liberaalblad« Etoile Belge », met ta! van andere bladen, in zijn politiek bulletijn, bekende dat de overwiunaars de socialisten waren. Dat is volgens ons, wel de vooruitzetting waard van (len klerikalen ;< XXe Siècle », die zulke aardige argumen-ten gebruikt om de nederlaag zijner partij van 24 Mei 11., te verduiken. We herhalen,dat onze Fransche parlijge-nooten van bij de eerste stemming 280,000 stemmen wonnen ; de gekozenen waren ook omtrent het dubbel. « Ons Blad » zegt dat er klerikalen zijn die voor de socialisten hebben gestemd. We vragen ons te vergeefs af waarom ? De socialisten hebben met open vizier hun integraal programma verdedigd ; de terugkeer tôt de wet van den tweejarigen diensttijd om zelfs over te gaan tôt de ge-wapende natie ; de belasting op het inko-men en de evenredige vertegenwoordiging. Nu, iodereen weet dat de klerikalen he-vige vijandén zijn dezer demokratische wet-ten ; het zijn ook de socialisten,die de hevig-ste vijandén zijn der klerikalen op aile gebicd. Maar, beste confrater, zijn er soms geene radikalen, radikaal-socialisten of liberalen, die in de ballotteering voor sommige arron-dissementen niet gestemd hebben voor de klerikalen of wederzijds ? Inderdaad, in deze twee partijen zijn er partijgangers van den drie jarigen diensttijd en vijandén van Je belasting op het inkomen en de E.V. De laatste politieke feiten tusschen Cal-mette, Briand, Barthou, Caillaux en Cie be-wijzen het. Om te eindigen, een uithangbord van de-xiokratie is gauw genomen.Meu neemtmaar stuk voor stuk van 't.programma onzer par-:ij en daarmce is 't klaar. Ongelukkiglijk voor U, « rechtzinnige, ^olksjongen die de noodzakelijkheid niet nziet van socialist te zijn om een democra-isch werk te verrichten » is de strekking n de liberale partij van 't oogenblik dat het îkonomisch vraagstuk op het voorplan komt, gansch aulokratisch en burgersge-zind.De bewijzen zijn er met de vleet, die wij U desnoods zullen herinneren. Màrciollijn. Aan aile menschen met hart en redebegaafd YROUWEN, HUISMOEDEHS en HUIS-VADERS, MEDEBURGERS, Kent gij in uw land die slavenkerkers waar men kinderen, ongelukkigen en grij-saards exploiteert in naam der « liefdadig-heid » ?.. Kent gij die gevangenissen waar veertien-jarige meisjes van 3 tôt 5 franken wekelijks verdienen en waar meisjes van achttien jaar een loon krijgen van 1 fr. 25 tôt 1 fr. 50 per dag ?... Kent gij die toevluchtshuizen waar men arme meisjes gedurende 5, 10, 15 tôt 20 jaren laat werken, zonder cenig loon, en waar men daarna die meisjes wegzcndt,zonder eenigen onderstand om in hunnen nood te voorzien?... Kent gij die werk plaatsen, waar gewerkt wordt van 6 uren 's morgens tôt midder-nacht,tegen een loon van 1 fr. 20 daags ?... Wîe uwer ziet er kans toe om zich te voeden, zich te kleeden, te wonen en eer' lijk te blijven met zulk een loon ? Weet gij door wie deze slavenkerkers, deze gevangenissen, deze verpleeghuizen en deze werkplaatsen geëxploiteerd worden ?.. Door de koosters ! Weetgij wieopuwekosten rijkworden?... De kloosters ! Weetgij welkekonkurrentie deze inrich-tingen aan den handel doen?... Weet gij dat die konkurrentie de kleine burgerij en den huisnijverheid, waarvan gij de afschuwelijkheid op de laatste Brus' selscheTentoonstellinghebt kunnen zien, — tôt den ondergang brengt en dat deze konkurrentie de dagloonen in aile bedrij' ven doet verminderen ?... Welke zullen daarvan de gevolgen zijn ?.. Yraagt dit aan aile menschen,die nog een geweten hebben en edelmoedig van harte zijn. Laat u onderrichten en gij zult vernemen hoe de kloosters de ergste vijandén zijn van de vrijheid, van den welstand en van de toekomst van ïlelgië, zoowel onder oogpunt van nijverheid, van handelsbelang als van zedelijkheid. Vrouwen, Huismoeders en lluisvaders, Medeburgers, Wij vragen U een weinig medelijden voor de armen die geexploitcerd werden. Wij vragen U eenig mededogen voor hen die lijden !... indien gij zelf later niet vvilt lijden. Wij vragen l wat liefde en eerherstel voor uw land dat aan Rome verkocht is door de schandelijke regeering die tegenwoordig aan het bewind is en die ons naar den ondergang voert ! VIERDE JAARGrÀNG Nr 23. - ZATERDAG 13 JUN11914. •entiemeu het numiuer.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes